| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego (Dz. U. Nr 13, poz. 71) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 15–17 otrzymują brzmienie:

„§ 15. Test umiejętności przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją”, składająca się z trzech osób posiadających wysoki poziom wiedzy z zakresu przepisów prawa celnego, administracyjnego i podatkowego, powołana przez organ prowadzący postępowanie spośród funkcjonariuszy celnych oraz pracowników Ministerstwa Finansów.

§ 16. 1. Wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności wnioskodawca przesyła do organu prowadzącego postępowanie.

2. Do wniosku należy załączyć kopię dokumentów zawierających informację o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy. Dokumenty mogą zostać przekazane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 17. O terminie i miejscu przeprowadzenia testu umiejętności organ prowadzący postępowanie zawiadamia wnioskodawcę co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu umiejętności.”;

2) użyte w § 19 i § 22 wyrazy „Komisja Egzaminacyjna” zastępuje się wyrazem „komisja”;

3) w § 25 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustalenia kosztów związanych z przeprowadzeniem testu umiejętności dokonuje organ prowadzący postępowanie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem jego przeprowadzenia, na podstawie rzeczywistych wydatków ponoszonych z tytułu przeprowadzenia testu, w szczególności kosztów przygotowania testu i wydatków organizacyjno-technicznych.

2. Wnioskodawca uiszcza koszty w postaci jednorazowej opłaty, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem przeprowadzenia testu umiejętności, na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący postępowanie.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »