reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 lutego 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857 i Nr 210, poz. 1534 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 211) w załączniku tabela 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Policjant, który w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie spełnia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu dla zajmowanego przez niego stanowiska, zachowuje uprawnienie do zajmowania tego stanowiska.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

Załącznik 1. [Tabela 2 wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na innych stanowiskach służbowych]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 lutego 2009 r. (poz. 202)

Tabela 2

wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na innych stanowiskach służbowych

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby w latach

1

2

3

4

5

1

dyrektor Centralnego Biura Śledczego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

2

dyrektor biura
(równorzędnej komórki organizacyjnej)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

3

zastępca dyrektora Centralnego Biura Śledczego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

4

zastępca dyrektora biura
(równorzędnej komórki organizacyjnej)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

5

rzecznik prasowy w KGP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

6

główny księgowy budżetu w KGP

według odrębnych przepisów

wyższe

5

podstawowe

7

7

naczelnik zarządu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

8

adiunkt – dyrektor instytutu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

9

dyrektor instytutu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

10

dowódca oddziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

 

1

2

3

4

5

11

profesor zwyczajny i nadzwyczajny

według odrębnych przepisów

podstawowe

3

12

główny księgowy –
naczelnik wydziału

według odrębnych przepisów

wyższe

5

13

kwestor

według odrębnych przepisów

wyższe

5

14

zastępca naczelnika zarządu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

15

zastępca głównego księgowego – naczelnika wydziału

według odrębnych przepisów

wyższe

5

16

radca

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

17

naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP, KSP i KWP, WSPol. i szkoły policyjnej

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

18

kierownik rektoratu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

19

dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

20

adiunkt –
zastępca dyrektora instytutu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

21

zastępca dyrektora instytutu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

22

adiunkt –
kierownik zakładu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

1

2

3

4

5

23

kierownik zakładu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

24

naczelnik wydziału – radca prawny

według odrębnych przepisów

wyższe

5

25

redaktor naczelny

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

26

kierownik ośrodka

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

27

zastępca dowódcy oddziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

28

dowódca samodzielnego pododdziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

29

radca prawny

według odrębnych przepisów

podstawowe

3

30

adiunkt – zastępca kierownika zakładu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

31

adiunkt

według odrębnych przepisów

wyższe

5

32

dyżurny KGP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

33

zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP, KSP i KWP, WSPol. i szkoły policyjnej

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

34

zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

 

1

2

3

4

5

35

kierownik studium w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

5

36

kierownik studium

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

37

zastępca kierownika zakładu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

38

zastępca kierownika ośrodka

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

39

zastępca redaktora naczelnego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

40

rzecznik prasowy

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

podstawowe

3

41

zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

42

zastępca dyżurnego KGP oraz dyżurny KSP i KWP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

43

naczelnik wydziału KMP, KPP, KRP i KP o stanie etatowym powyżej 60

wyższe

wyższe

4

podstawowe

5

średnie

podstawowe

6

44

kierownik sekcji

wyższe

wyższe

4

podstawowe

5

średnie

podstawowe

6

45

kierownik sekcji4)

wyższe

podstawowe

3

średnie

podstawowe

5

46

ekspert

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

47

starszy pilot4)

średnie

podstawowe

48

starszy mechanik4)

średnie

podstawowe

49

starszy wykładowca w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

5

50

starszy wykładowca

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

51

pomocnik dowódcy oddziału

wyższe

wyższe

4

podstawowe

6

52

lekarz

według odrębnych przepisów

podstawowe

 

1

2

3

4

5

53

zastępca naczelnika wydziału KMP, KPP, KRP i KP o stanie etatowym powyżej 60

wyższe

wyższe

3

 

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

54

kapelmistrz

wyższe

podstawowe

55

kierownik izby dziecka

wyższe pedagogiczne

wyższe

4

56

lektor

wyższe

podstawowe

2

57

dowódca kompanii

wyższe

wyższe

4

średnie

podstawowe

6

58

wykładowca w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

4

podstawowe

5

59

wykładowca

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

podstawowe

5

wyższe

wyższe

5

podstawowe

6

60

asystent w WSPol., instruktor w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

3

61

dyżurny KMP, KPP i KRP oraz dyżurny KP o stanie etatowym powyżej 60

wyższe

wyższe

5

podstawowe

6

średnie

podstawowe

8

62

zastępca dyżurnego KSP i KWP

wyższe

wyższe

5

podstawowe

6

63

zastępca dowódcy kompanii

wyższe

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

64

młodszy wykładowca

wyższe

podstawowe

5

średnie

podstawowe

15

65

kierownik referatu

wyższe

wyższe

3

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

66

dowódca kompanii w WSPol. i szkole policyjnej

wyższe

wyższe

4

średnie

podstawowe

6

67

II kapelmistrz

wyższe

podstawowe

68

specjalista

wyższe

podstawowe

3

średnie

podstawowe

5

69

pilot4)

średnie

podstawowe

70

mechanik4)

średnie

podstawowe

71

dyżurny oddziału prewencji Policji

wyższe

podstawowe

4

średnie

podstawowe

5

 

1

2

3

4

5

72

dowódca plutonu

średnie

podstawowe

3

73

dowódca plutonu w pododdziale antyterrorystycznym

wyższe

podstawowe

3

74

dyżurny KP o stanie etatowym do 60 oraz zastępca dyżurnego KMP, KPP i KRP, zastępca dyżurnego KP o stanie etatowym powyżej 60

średnie

podstawowe

5

75

kierownik rewiru dzielnicowych, kierownik ogniwa

średnie

podstawowe

3

76

kierownik posterunku Policji

średnie

podstawowe

3

77

detektyw, asystent, instruktor

średnie

podstawowe

3

78

technik kryminalistyki

średnie

podstawowe

3

79

dzielnicowy

średnie

podstawowe

3

80

kontroler ruchu drogowego

średnie

podstawowe

3

81

przewodnik psa służbowego

średnie

podstawowe

3

82

dowódca drużyny, dowódca drużyny w pododdziale antyterrorystycznym

średnie

podstawowe

3

83

pomocnik dyżurnego

średnie

podstawowe

3

84

referent

średnie

podstawowe

2

85

pielęgniarka

według odrębnych przepisów

podstawowe

86

ratownik medyczny

według odrębnych przepisów

podstawowe

87

policjant

średnie

podstawowe

 

nieposiadający średniego wykształcenia5)

88

kursant

średnie

nieposiadający średniego wykształcenia5)

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama