| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 lutego 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) wariant SO2b01 i SO2b02 – koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w sezonie wegetacyjnym oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających nieprzestrzeganie tego wymogu;

4) wariant SO2d01 i SO2d02 – utrzymywanie następującej minimalnej obsady drzew i krzewów:

 

Gatunek drzewa lub krzewu

Rodzaj podkładki

Obsada minimalna (w szt./ha)

Brzoskwinia

 

400

Czereśnia

 

150

Dereń

 

300

Głóg

 

400

Grusza

 

150

Jabłoń

Silnie rosnące

125

Słabo rosnące

400

Jarząb pospolity

 

500

Leszczyna

 

200

Morela

 

400

Orzech włoski

 

75

 

Śliwa

 

300

Wiśnia

 

400

Aronia

 

1800

Bez czarny

 

700

Borówka wysoka

 

1800

Borówka brusznica lub niska

 

40 000

Jagoda kamczacka

 

1800

Jeżyna

 

3500

Maliny

 

6700

Porzeczki lub agrest

 

5000

Róża pomarszczona

 

1800

Róża dzika

 

600

Truskawka

 

25 000

Winorośl

 

1800

Żurawina

 

40 000”

 

b) w ust. 3:

– w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) pierwszy pokos w terminie:

– od dnia 15 sierpnia – w przypadku łąk trzęślicowych,

– od dnia 1 lipca – w przypadku pozostałych łąk,

lecz nie później niż do dnia 31 października,”,

– w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) pierwszy pokos w terminie:

– od dnia 15 sierpnia – w przypadku łąk trzęślicowych,

– od dnia 1 lipca – w przypadku pozostałych łąk,

lecz nie później niż do dnia 31 października,”,

– w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) pierwszy pokos w terminie od dnia 1 lipca, lecz nie później niż do dnia 31 października,”;

2) załączniku nr 1a do rozporządzenia w tabeli część „Wymagania w zakresie stosowania i przechowywania środków ochrony roślin” otrzymuje brzmienie:

 

„Wymagania w zakresie stosowania i przechowywania środków ochrony roślin

Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami o ochronie roślin lub zakwalifikowane (dopuszczone) do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz materiał siewny zawierający takie środki ochrony roślin.

Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

Prowadzenie ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.

Zabiegi chemicznej ochrony roślin powinny być wykonywane sprzętem sprawnym technicznie, przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się przy użyciu opryskiwaczy, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, a miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i o co najmniej 20 m od pasiek, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody.

Przestrzeganie właściwych okresów karencji i prewencji w związku ze stosowaniem środków ochrony roślin.”

 

3) w załączniku nr 5 do rozporządzenia kolumny dotyczące:

a) pakietu S02 otrzymują brzmienie:

 

„S02

 

Brak:

1) certyfikatu zgodności wymaganego przepisami o rolnictwie ekologicznym albo

2) dokumentu poświadczającego, że gospodarstwo rolne znajduje się w okresie przestawiania na produkcję rolniczą metodami ekologicznymi, albo

3) dokumentu poświadczającego, że gospodarstwo rolne jest objęte planem kontroli

100%

S02

 

Zmniejszenie powierzchni ostoi poniżej 3 % ich powierzchni

20%

S02

 

Nieprowadzenie produkcji rolnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rolnictwie ekologicznym, skutkujące nieodpowiednim stanem uprawy, w szczególności zachwaszczeniem lub porażeniem roślin uprawnych przez szkodniki lub choroby

100 %

 

S02b01 i S02b02

Brak koszenia lub wypasania albo koszenie lub wypasanie w niewłaściwym terminie

40%

 

S02b01 i S02b02

Niesunięcie lub niezłożenie w stogi ściętej biomasy w odpowiednim terminie

20%

 

S02d01 i S02d02

Nieutrzymywanie minimalnej obsady drzew i krzewów

100%”

 

b) wariantów K01a, K01b i K01c otrzymują brzmienie:

 

 

„K01a

Brak wsiewki

100 %

Pozostawienie w roku następnym w plonie głównym traw

100%

Pozostawienie w gospodarstwie mniej niż 33 % gruntów ornych pokrytych roślinnością w okresie zimowym

50%

Wznowienie zabiegów kultywacyjnych przed dniem 1 marca

50%

Nieuzasadnione zastosowanie pestycydów lub zastosowanie ich bez użycia mazaczy

30%

Nieprzyoranie wsiewek

10%

Nieuzasadnione zastosowanie obornika lub zastosowanie innych nawozów

10%

 

K01b i K01c

Brak siewu do dnia 10 października

100%

Uprawa w roku następnym w plonie głównym na tej samej działce rolnej po międzyplonie tej samej rośliny lub rośliny tego samego rodzaju, lecz jarej odmiany

100 %

Pozostawienie w gospodarstwie mniej niż 33 % gruntów ornych pokrytych roślinnością w okresie zimowym

50%

Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca

50%

Nieuzasadnione zastosowanie obornika lub zastosowanie innych nawozów

10%

Nieprzyoranie międzyplonów

10%”

 

§ 2.
1. Producenci rolni w przypadku realizacji wariantu oznaczonego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia wymienionego w § 1, kodem S02d01 lub S02d02, są obowiązani:

1) uzupełnić materiałem ekologicznym spełniającym wymagania dotyczące wysokości i grubości elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, określone dla drzewek owocowych i krzewów owocowych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, obsadę drzew i krzewów do wysokości minimalnej obsady drzew i krzewów określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II w ust. 2 pkt 4,

2) złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, na formularzu udostępnionym przez tę Agencję, oświadczenie o utrzymywaniu minimalnej obsady drzew i krzewów, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II w ust. 2 pkt 4

– w terminie do dnia 15 listopada 2009 r.

2. W przypadku uzupełnienia obsady drzew i krzewów zgodnie z ust. 1 pkt 1 pomoc finansowa na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objęta planem rozwoju obszarów wiejskich nie podlega w 2009 r. zmniejszeniu z tytułu nieutrzymywania minimalnej obsady drzew i krzewów.

3. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzywa producenta rolnego do złożenia tego oświadczenia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

4. W przypadku niezłożenia w terminie określonym w ust. 3 oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje zmniejszenia z tytułu nieutrzymywania minimalnej obsady drzew i krzewów.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 237, poz. 1655.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2160, z 2005 r. Nr 22, poz. 179 i Nr 131, poz. 1095, z 2006 r. Nr 75, poz. 521, z 2007 r. Nr 46, poz. 302 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1160.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »