REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 43 poz. 350

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 16 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Stopy procentowe składek dla płatników, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, ustala się jako iloczyn stopy procentowej składki określonej dla grupy działalności, do której został zakwalifikowany płatnik, oraz indywidualnego wskaźnika korygującego, wynoszącego:

1) 0,5 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

2) 0,6 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

3) 0,7 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

4) 0,8 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

5) 0,9 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

6) 1,1 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

7) 1,2 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

8) 1,3 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

9) 1,4 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

10) 1,5 –jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

11) 1,0 – w pozostałych przypadkach."

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366, z 2007 r. Nr 115, poz. 792, z 2008 r. Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 22, poz. 120.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1720, z 2006 r. Nr 42, poz. 283, z 2007 r. Nr 117, poz. 812 i Nr 195, poz. 1408 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 436.

Załącznik 1. [GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 16 marca 2009 r. (poz. 350)

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

2

3

4

5

1

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

A

9

2,53

2

Rybactwo

B

6

1,73

3

Górnictwo surowców energetycznych

CA

12

3,33

4

Górnictwo surowców innych niż energetyczne

CB

12

3,33

5

Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych

DA

6

1,73

6

Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży

DB

4

1,20

7

Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych

DC

4

1,20

8

Produkcja drewna i wyrobów z drewna

DD

10

2,80

9

Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna

DE

5

1,47

10

Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych

DF

5

1,47

11

Produkcja wyrobów chemicznych

DG

6

1,73

12

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

DH

7

2,00

13

Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych

DI

8

2,26

14

Produkcja metali i wyrobów z metali

DJ

9

2,53

15

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

DK

7

2,00

16

Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych

DL

5

1,47

17

Produkcja sprzętu transportowego

DM

8

2,26

18

Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana

DN

7

2,00

19

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

E

6

1,73

 

1

2

3

4

5

20

Budownictwo

F

7

2,00

21

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego

G

5

1,47

22

Hotele i restauracje

H

3

0,93

23

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

I

5

1,47

24

Pośrednictwo finansowe

J

2

0,67

25

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

K

4

1,20

26

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne

L, Q

3

0,93

27

Edukacja

M

3

0,93

28

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

N

5

1,47

29

Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

O

5

1,47

 

* Kod PKD określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Do dnia 31 grudnia 2009 r. do grup działalności i rodzaju działalności stosuje się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA