REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 200 poz. 1692

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) grupy działalności w oparciu o rodzaj działalności PKD ujęty w rejestrze REGON;

2) szczegółowe zasady ustalania kategorii ryzyka w zależności od wskaźników częstości, kategorie ryzyka oraz stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym”, dla grup działalności;

3) szczegółowe zasady ustalania kategorii ryzyka dla płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe, w zależności od wskaźników częstości;

4) szczegółowe zasady ustalania wskaźnika korygującego;

5) wzór informacji przekazywanej przez płatnika składek o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, zwane dalej „składką”.

§ 2.
Stopę procentową składki ustaloną w zależności od kategorii ryzyka określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki dla grup działalności określa załącznik nr 2 [1] do rozporządzenia.
§ 4.
1. Kategorie ryzyka dla grup działalności ustala się w oparciu o cząstkowe kategorie ryzyka K1, K2, K3, K4, dla grup działalności, przez obliczenie średniej arytmetycznej z tych cząstkowych kategorii ryzyka według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) KDX – kategoria ryzyka dla danej grupy działalności;

2) K1 – kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;

3) K2 – kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;

4) K3 – kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

5) K4 – kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi chorób zawodowych.

2. Podstawę ustalania cząstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w ust. 1, stanowią średnie arytmetyczne wskaźników częstości, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej „ustawą”. Średnie arytmetyczne wskaźników częstości są obliczane z trzech lat kalendarzowych, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy.

3. Wskaźniki częstości:

1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem oraz

2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich

– są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1000 pracujących i ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla grup działalności;

3) zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz

4) stwierdzonych chorób zawodowych

– są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1000 zatrudnionych i ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla grup działalności.

§ 5.
1. Kategorie ryzyka dla płatników składek ustala się w oparciu o cząstkowe kategorie ryzyka K1, K2 i K3 dla płatników składek, przez obliczenie średniej ważonej z tych cząstkowych kategorii ryzyka, według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) KZX – kategoria ryzyka dla danego płatnika składek;

2) K1 – kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;

3) K2 – kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;

4) K3 – kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

2. Podstawę ustalenia cząstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w ust. 1, stanowią średnie arytmetyczne wskaźników częstości, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy. Średnie arytmetyczne wskaźników częstości są obliczane z trzech kolejnych, ostatnich lat kalendarzowych.

3. Wskaźniki częstości:

1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem (W1),

2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich (W2),

3) zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (W3)

– są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1000 ubezpieczonych, w rozumieniu art. 28 ust. 3 ustawy, oraz ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla płatników składek.

4. Wskaźniki częstości na 1000 ubezpieczonych W1, W2 i W3, o których mowa w ust. 3, oblicza się dla płatników składek odpowiednio według następujących wzorów:

1) infoRgrafika

2) infoRgrafika

3) infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) P1 – liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;

2) P2 – liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;

3) P3 – liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4) U – liczba ubezpieczonych, o których mowa w ust. 3, zaokrąglona do pełnych jedności zgodnie z zasadą matematyczną.

§ 6.
1. W przypadku braku możliwości ustalenia cząstkowej kategorii ryzyka lub wskaźnika częstości, średnie arytmetyczne i średnie ważone, o których mowa w § 4 i 5, oblicza się odpowiednio z pozostałych cząstkowych kategorii ryzyka lub wskaźników częstości.

2. Wartości stóp procentowych składki, kategorii ryzyka i wskaźników częstości zaokrągla się zgodnie z zasadą matematyczną, z dokładnością przyjętą odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia,

§ 7.
Przedziały wartości wskaźników częstości, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2, stanowiące podstawę do ustalania cząstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w § 3–5, określa załącznik nr 3 [2] do rozporządzenia.
§ 8.
Stopy procentowe składek dla płatników, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, ustala się jako iloczyn stopy procentowej składki określonej dla grupy działalności, do której został zakwalifikowany płatnik, oraz indywidualnego wskaźnika korygującego, wynoszącego:

1) 0,8 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o co najmniej 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

2) 0,9 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

3) 1,1 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

4) 1,2 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o co najmniej 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

5) 1,0 – w pozostałych przypadkach.

§ 9.
1. Informację o danych do ustalenia składek, o której mowa w art. 31 ust. 6 ustawy, płatnik składek przekazuje do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przez niego wskazanej. Wzór informacji stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Dla formularza informacji, o której mowa w ust. 1, ustala się kolor pantone Nr 224CV.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Załącznik 1. [STOPA PROCENTOWA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII RYZYKA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 listopada 2002 r. (poz. 1692)

Załącznik nr 1

STOPA PROCENTOWA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII RYZYKA

Kategoria ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

0,40

2

0,67

3

0,93

4

1,20

5

1,47

6

1,73

7

2,00

8

2,26

9

2,53

10

2,80

11

3,06

12

3,33

13

3,60

14

3,86

15

4,13

16

4,39

17

4,66

18

4,93

19

5,19

20

5,46

21

5,73

22

5,99

23

6,26

24

6,52

25

6,79

26

7,06

27

7,32

28

7,59

29

7,86

30

8,12

 

Załącznik 2. [GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA l STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI]

Załącznik nr 2

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

2

3

4

5

1

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

A

8

2,26

2

Rybołówstwo i rybactwo

B

8

2,26

3

Górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych

CA

14

3,86

4

Górnictwo i kopalnictwo surowców innych niż energetyczne

CB

13

3,60

5

Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych

DA

7

2,00

6

Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży

DB

4

1,20

7

Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych

DC

5

1,47

8

Produkcja drewna i wyrobów z drewna

DD

12

3,33

9

Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru, działalność publikacyjna i poligraficzna

DE

5

1,47

 

1

2

3

4

5

10

Wytwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych

DF

6

1,73

11

Produkcja wyrobów chemicznych

DG

6

1,73

12

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

DH

7

2,00

13

Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych

Dl

9

2,53

14

Produkcja metali i wyrobów z metali

DJ

9

2,53

15

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

DK

8

2,26

16

Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych

DL

5

1,47

17

Produkcja sprzętu transportowego

DM

9

2,53

18

Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana

DN

8

2,26

19

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

E

6

1,73

20

Budownictwo

F

8

2,26

21

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego

G

3

0,97

22

Hotele i restauracje

H

3

0,97

23

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

l

5

1,47

24

Pośrednictwo finansowe

J

2

0,97

25

Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

K

4

1,20

26

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne

L, Q

3

0,97

27

Edukacja

M

6

1,73

28

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

N

5

1,47

29

Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna

O

5

1,47

 

* Kod PKD – określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Załącznik 3. [PRZEDZIAŁY WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW CZĘSTOŚCI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO USTALANIA CZĄSTKOWYCH KATEGORII RYZYKA WEDŁUG WSKAŹNIKÓW CZĘSTOŚCI WYPADKÓW PRZY PRACY, CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH W WARUNKACH ZAGROŻENIA]

Załącznik nr 3

PRZEDZIAŁY WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW CZĘSTOŚCI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO USTALANIA CZĄSTKOWYCH KATEGORII RYZYKA WEDŁUG WSKAŹNIKÓW CZĘSTOŚCI WYPADKÓW PRZY PRACY, CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W WARUNKACH ZAGROŻENIA

Kategoria ryzyka

Wskaźniki częstości (średnia z trzech lat kalendarzowych) na 1000 osób

poszkodowanych w wypadkach przy pracy

zatrudnionych w warunkach zagrożenia

poszkodowanych wskutek chorób zawodowych

ogółem

w tym: śmiertelnych i ciężkich

30

44,3 – i więcej

1,087 – i więcej

991 – i więcej

8,31 – i więcej

29

42,7 – 44,2

1,047 – 1,086

956 – 990

8,01 – 8,30

28

41,1 – 42,6

1,007 – 1,046

921 – 955

7,71 – 8,00

27

39,5 – 41,0

0,967 – 1,006

886 – 920

7,41 – 7,70

26

37,9 – 39,4

0,927 – 0,966

851 – 885

7,11 – 7,40

25

36,3 – 37,8

0,887 – 0,926

816 – 850

6,81 – 7,10

24

34,7 – 36,2

0,847 – 0,886

781 – 815

6,51 – 6,80

23

33,1 – 34,6

0,807 – 0,846

746 – 780

6,21 – 6,50

22

31,5 – 33,0

0,767 – 0,806

711 – 745

5,91 – 6,20

21

29,9 – 31,4

0,727 – 0,766

676 – 710

5,61 – 5,90

20

28,3 – 29,8

0,687 – 0,726

641 – 675

5,31 – 5,60

19

26,7 – 28,2

0,647 – 0,686

606 – 640

5,01 – 5,30

18

25,1 – 26,6

0,607 – 0,646

571 – 605

4,71 – 5.00

17

23,5 – 25,0

0,567 – 0,606

536 – 570

4,41 – 4,70

16

21,9 – 23,4

0,527 – 0,566

501 – 535

4,11 – 4,40

15

20,3 – 21,8

0,487 – 0,526

466 – 500

3,81 – 4,10

14

18,7 – 20,2

0,447 – 0,486

431 – 465

3,51 – 3,80

13

17,1 – 18,6

0,407 – 0,446

396 – 430

3,21 – 3,50

12

15,5 – 17,0

0,367 – 0,406

361 – 395

2,91 – 3,20

11

13,9 – 15,4

0,327 – 0,366

326 – 360

2,61 – 2,90

10

12,3 – 13,8

0,287 – 0,326

291 – 325

2,31 – 2,60

9

10,7 – 12,2

0,247 – 0,286

256 – 290

2,01 – 2,30

8

9,1 – 10,6

0,207 – 0,246

221 – 255

1,71 – 2,00

7

7,5 – 9,0

0,167 – 0,206

186 – 220

1,41 – 1,70

6

5,9 – 7,4

0,127 – 0,166

151 – 185

1,11 – 1,40

5

4,3 – 5,8

0,087 – 0,126

116 – 150

0,81 – 1,10

4

2,7 – 4,2

0,047 – 0,086

81 – 115

0,51 – 0,80

3

1,4 – 2,6

0,024 – 0,046

41 – 80

0,26 – 0,50

2

0,1 – 1,3

0,001 – 0,023

1 – 40

0,01 – 0,25

1

0,0 – 0,0

0,000 – 0,000

0 – 0

0,00 – 0,00

 

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. Nr 203, poz. 1720).

[2] Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. Nr 203, poz. 1720).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-11-30
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-04-01
  • Dokument traci ważność: 2013-08-01
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA