REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 50 poz. 398

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz doradców i asystentów;

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

5) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;

6) wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej „ustawą”;

7) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;

8) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;

9) warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) urzędzie lub jednostce – rozumie się przez to jednostki, o których mowa w art. 2 ustawy;

2) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Ustala się:

1) tabele minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Ustala się:

1) wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów,

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach,

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,

4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,

5) minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

– które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
Pracownikowi samorządowemu może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej (staż pracy) określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy.
§ 5.
1. Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zwane dalej „wynagrodzeniem prowizyjnym”.

2. Wynagrodzenie prowizyjne, obliczane od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym, nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wynagrodzenie prowizyjne wypłaca się w okresach miesięcznych.

5. Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokość określa pracodawca samorządowy w regulaminie wynagradzania.

§ 6.
Dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców – w kwocie nieprzekraczającej 50 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
§ 7.
1. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu – do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

§ 8.
1. Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

2. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

3. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

4. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

5. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

7. Jeżeli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

9. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

10. Pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

11. Przepisy ust. 9 i 10 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 9.
Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.
§ 10.
Stawkę godzinową:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

– ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 11.
Pracownikom samorządowym zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§ 12.
1. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w urzędzie gminy w dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej, z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

2. Pracownik, który podjął zatrudnienie w urzędzie gminy po dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

3. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w komunalnym zakładzie budżetowym w dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

4. Pracownik, który podjął zatrudnienie w komunalnym zakładzie budżetowym po dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres pracy.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343, z 2006 r. Nr 38, poz. 261 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 430) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 431), które utraciły moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), z tym że – zgodnie z art. 59 ust. 2 tej ustawy – przepisy tych rozporządzeń mają zastosowanie do ustalania wynagrodzeń pracowników samorządowych mianowanych.

Załącznik 1. [TABELE MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. (poz. 398)

Załącznik nr 1

TABELE MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Część A

– dla pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz biurach (odpowiednikach biur), o których mowa w art. 2 pkt 4 i 5 ustawy

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

I

1 100

II

1 120

III

1 140

IV

1 160

V

1 180

VI

1 200

VII

1 250

VIII

1 300

IX

1 350

X

1 400

XI

1 450

XII

1 500

XIII

1 600

XIV

1 700

XV

1 800

XVI

1 900

XVII

2 000

XVIII

2 200

XIX

2 400

XX

2 600

XXI

2 800

XXII

3 000

 

Część B

– dla pozostałych pracowników samorządowych

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

I

1 100

II

1 120

III

1 140

IV

1 160

V

1 180

VI

1 200

VII

1 220

VIII

1 240

IX

1 260

X

1 280

XI

1 300

XII

1 350

XIII

1 400

XIV

1 450

XV

1 500

XVI

1 550

XVII

1 600

XVIII

1 650

XIX

1 700

 

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU I POWOŁANIA]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU I POWOŁANIA

Stawka dodatku
funkcyjnego

Procent najniższego
wynagrodzenia zasadniczego

1

do 40

2

do 60

3

do 80

4

do 100

5

do 120

6

do 140

7

do 160

8

do 200

9

do 250

 

Załącznik 3. [WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH, URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI ORAZ DORADCÓW I ASYSTENTÓW, MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH, WARUNKI I SPOSÓB WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU I MAKSYMALNY POZIOM DODATKU FUNKCYJNEGO, MAKSYMALNY POZIOM]

Załącznik nr 3

WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH, URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI ORAZ DORADCÓW I ASYSTENTÓW, MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH, WARUNKI I SPOSÓB WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU I MAKSYMALNY POZIOM DODATKU FUNKCYJNEGO, MAKSYMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE POWOŁANIA I MAKSYMALNY POZIOM DODATKU FUNKCYJNEGO, MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

I TABELA

stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze (kwota
w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota
w złotych)

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

6

1

Prezydent m.st. Warszawy

6 500

2 500

2

Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

4 800–6 200

2 500

3

Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu)

4 800–6 200

2 100

4

Wójt, burmistrz w gminie:

 

 

 

– powyżej 100 tys. mieszkańców

4 800–6 200

2 100

 

 

 

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców

4 500–6 000

2 100

 

 

 

– do 15 tys. mieszkańców

4 200–5 900

1 900

 

 

5

Starosta w powiecie:

 

 

 

– powyżej 120 tys. mieszkańców

4 800–6 200 

2 100 

 

 

 

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców

4 500–6 000

2 100

 

 

 

– do 60 tys. mieszkańców

4 200–5 900

1 900

 

 

6

Marszałek województwa w województwie:

 

 

 

– powyżej 2 mln mieszkańców

5 300–6 500

2 500

 

 

 

– do 2 mln mieszkańców

5 300–6 200

2 500

 

 

 

II TABELA

pozostałe stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, w biurach związków jednostek samorządu terytorialnego, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze (kwota
w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

6

1

Przewodniczący zarządu związku

2 400–5 600

8

2

Zastępca przewodniczącego zarządu związku

2 200–4 800

7

3

Pozostali członkowie zarządu związku

2 000–4 400

5

4

Wicestarosta w powiecie:

 

 

 

– powyżej 120 tys. mieszkańców

2 400–5 600

8

 

 

 

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców

2 200–5 200

8

 

 

 

– do 60 tys. mieszkańców

2 000–4 800

7

 

 

5

Pozostali członkowie zarządu w powiecie:

 

 

 

 

 

–powyżej 120 tys. mieszkańców

2 200–4 800 

6

 

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców

2 000–4 400

6

 

 

 

– do 60 tys. mieszkańców

1 900–4 000

6

 

 

6

Wicemarszałek w województwie:

 

 

 

 

 

– powyżej 2 mln mieszkańców

2 400–6 000

9

 

– do 2 mln mieszkańców

2 200–5 600

8

 

 

7

Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie:

 

 

 

 

 

– powyżej 2 mln mieszkańców

2 200–5 600

8

 

– do 2 mln mieszkańców

2 000–5 200

7

 

 

 

III TABELA

stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania

Lp.

Stanowisko

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

6

1

Zastępca prezydenta m.st. Warszawy

6 000

9

wyższe2)

6

2

Skarbnik m. st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy),
skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

6 000

9

według odrębnych przepisów

3

Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

5 600

9

wyższe2)

6

 

zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)

 

 

 

 

4

Zastępca wójta, burmistrza w gminie:

 

 

 

 

 

– powyżej 100 tys. mieszkańców

5 600

8

wyższe2)

6

 

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców

5 200

8

 

 

 

– do 15 tys. mieszkańców

4 800

7

 

 

5

Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminach:

 

 

 

 

– powyżej 100 tys. mieszkańców

5 600

8

 

 

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców

5 200

8

według odrębnych przepisów

 

– do 15 tys. mieszkańców

4 800

7

 

6

Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie

 

 

 

 

– powyżej 120 tys. mieszkańców

5 200

8

według odrębnych przepisów

 

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców

4 800

7

 

 

– do 60 tys. mieszkańców

4 400

6

 

 

 

 

 

 

7

Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie:

 

 

 

 

– powyżej 2 mln mieszkańców

6 000

9

według odrębnych przepisów

 

– do 2 mln mieszkańców

5 600

8

 

 

IV TABELA

Stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę

A. w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz m. st. Warszawy
Sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

XX

wyższe1)

4

 

Sekretarz gminy

XVII

wyższe

4

2

Zastępca skarbnika:

 

 

3

 

– m.st. Warszawy

 

wyższe

 

 

– miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

XVIII

ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne

 

3

Zastępca skarbnika gminy w gminach:

 

wyższe ekonomiczne

 

 

– powyżej 100 tys. mieszkańców

XVI

lub podyplomowe

 

 

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców

XV

ekonomiczne

3

 

– do 15 tys. mieszkańców

XV

 

 

4

Główny księgowy związku

XVIII

według odrębnych przepisów

5

Kierownik urzędu stanu cywilnego

XVI

według odrębnych przepisów

 

 

 

 

6

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego,
komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

XIII

wyższe2)

4

7

Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu)

XV

jak dla geodety gminnego

8

Geodeta gminny

XIII

według odrębnych przepisów

9

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XV

10

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

XV

11

Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XIV

wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe

4

Stanowiska urzędnicze

1

Komornik

XIII

wyższe2)
średnie3)

4

2

Starszy poborca

IX

średnie3)

2

3

Poborca

V

średnie3)

 

B. w starostwach powiatowych

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz powiatu

XVII

wyższe1)

4

2

Geodeta powiatowy

XV

według odrębnych przepisów

3

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XV

4

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

XV

5

Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XV

wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe

4

 

 

 

 

 

6

Geolog powiatowy

XV

wyższe geologiczne

5

7

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

XV

wyższe2)

5

8

Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XV

według odrębnych przepisów

5

Stanowiska urzędnicze

1

Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII

według odrębnych przepisów

2

2

Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII

 

C. w urzędach marszałkowskich

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz województwa

XX

wyższe1)

4

2

Geolog wojewódzki

XV

wyższe geologiczne

5

3

Geodeta województwa

XVII

według odrębnych przepisów

4

Kierownik wojewódzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

XVI

 

D. w dzielnicach miasta stołecznego Warszawy

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

1

Burmistrz dzielnicy:
– powyżej 100 tys. mieszkańców

XX

 

– do 100 tys. mieszkańców

XIX

 

 

2

Zastępca burmistrza dzielnicy:

 

 

 

 

– powyżej 100 tys. mieszkańców

XIX

 

– do 100 tys. mieszkańców

XVIII

 

 

3

Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:

 

 

 

 

– powyżej 100 tys. mieszkańców

XVII

 

– do 100 tys. mieszkańców

XVI

 

 

 

L. doradców i asystentów

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

1

Doradca

XVII

wyższe

5

2

Asystent

XI

średnie

 

F. we wszystkich urzędach

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Naczelnik (kierownik, dyrektor) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej),
rzecznik prasowy

XV

wyższe2)

5

główny księgowy, audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe

4

2

Kierownik referatu (jednostki równorzędnej),

XIII

wyższe2)

4

 

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

 

 

 

 

zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej)

 

 

 

3

Zastępca głównego księgowego

XIV

wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne

3

Stanowiska urzędnicze

1

Radca prawny

XIII

według odrębnych przepisów

2

Główny specjalista

XII

wyższe2)

4

główny specjalista ds. BHP

według odrębnych przepisów

3

Inspektor

XII

wyższe2)

3

4

Starszy specjalista, starszy informatyk

XI

wyższe

3

starszy specjalista ds. BHP

według odrębnych przepisów

starszy geodeta, starszy kartograf

wyższe geodezyjne i kartograficzne

3

 

 

5

Podinspektor,

informatyk

X

wyższe2)

średnie3)

3

geodeta,

wyższe geodezyjne i kartograficzne

kartograf

średnie geodezyjne i kartograficzne

3

6

Specjalista

X

średnie3)

3

specjalista ds. BHP

według odrębnych przepisów

7

Samodzielny referent

IX

średnie3)

2

8

Referent prawny

VIII

wyższe prawnicze

9

Referent prawno-administracyjny

VIII

wyższe prawnicze lub administracyjne

10

Referent,

kasjer,

księgowy

IX

średnie3)

2

11

Młodszy referent,

młodszy księgowy

VIII

średnie3)

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

XII

wyższe

3

XI

wyższe

2

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

X

średnie

3

IX

średnie

2

VIII

średnie

3

Kierownik warsztatu, kierownik stacji obsługi

X

średnie3)

4

kierownik biblioteki

jak dla stanowiska starszego bibliotekarza

4

Zastępca kierownika warsztatu,

zastępca kierownika stacji obsługi,

kierownik garażu

IX

średnie3)

3

starszy bibliotekarz

według odrębnych przepisów

5

Zaopatrzeniowiec

VIII

średnie3)

2

6

Kierownik magazynu,

kierownik hali maszyn

IX

średnie3)

3

maszynistka klasy mistrzowskiej,

dyspozytor taboru samochodowego,

kontroler techniczny

sekretarka

7

Kierownik kancelarii głównej,

kierownik kancelarii tajnej,

kierownik archiwum,

kierownik centrali telefonicznej

VIII

średnie3)

3

kancelista

młodszy kancelista

VII

starszy magazynier,

intendent,

starsza maszynistka

VIII

bibliotekarz

według odrębnych przepisów

8

Archiwista,

starszy archiwista magazynier,

starsza telefonistka, maszynistka,

teletypistka

VII

średnie3)

9

Telefonistka

V

podstawowe4)

10

Pomoc administracyjna

III

średnie3)

11

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)

I

podstawowe4)

12

Kierowca autobusu

X

według odrębnych przepisów

rzemieślnik specjalista

zasadnicze zawodowe5)

3

13

Kierowca samochodu ciężarowego

IX

według odrębnych przepisów

mechanik samochodowy,

maszynista offsetowy,

kserografista

zasadnicze zawodowe5)

2

14

Konserwator,

rzemieślnik wykwalifikowany,

ślusarz-spawacz,

elektryk,

stolarz,

tapicer,

szklarz,

malarz,

introligator,

palacz co.

VIII

zasadnicze zawodowe5)

15

Kierowca samochodu osobowego

VII

według odrębnych przepisów

16

Operator urządzeń powielających

VI

podstawowe4)

17

Robotnik gospodarczy

V

podstawowe4)

18

Portier,

szatniarz,

dozorca,

dźwigowy,

woźny

IV

podstawowe4)

19

Sprzątaczka

III

podstawowe4)

20

Goniec

II

podstawowe4)

 

G. w straży gminnej (miejskiej)

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Komendant straży w gminach:

– powyżej 100 tys. mieszkańców

XVI

wyższe2)

5

– do 100 tys. mieszkańców

XV

2

Zastępca komendanta straży w gminach:

– powyżej 100 tys. mieszkańców

XV

wyższe2)

4

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców

XIV

– do 15 tys. mieszkańców

XIII

3

Naczelnik oddziału (wydziału)

XIII

wyższe2)

4

zastępca naczelnika oddziału (wydziału), kierownik referatu

Stanowiska urzędnicze

1

Starszy inspektor

XII

wyższe2)

3

średnie3)

6

inspektor

wyższe2)

2

średnie3)

5

2

Młodszy inspektor

XI

wyższe2)

średnie3)

3

3

Starszy strażnik

X

średnie3)

3

4

Strażnik

IX

średnie3)

2

5

Młodszy strażnik

VIII

średnie3)

1

6

Aplikant

VII

średnie3)

 

H. w samorządowych jednostkach organizacyjnych

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

I. Wszystkie jednostki

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor (kierownik) jednostki, naczelnik

XIX

wyższe2) lub według odrębnych przepisów

5 lub według odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki

XVII

wyższe2)

5

3

Główny księgowy

XVI

według odrębnych przepisów

4

Dyrektor biura, kierownik oddziału (filii), rejonowego (terenowego) oddziału

XV

wyższe2)

5

5

Audytor wewnętrzny

XV

według odrębnych przepisów

6

Zastępca głównego księgowego

XIV

wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne

3

7

Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej), kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania

XII

wyższe2)

5

8

Kierownik zespołu

X

wyższe2)

5

9

Zastępca: naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej), kierownika Biura Strefy Płatnego Parkowania

X

wyższe2)

4

10

Kierownik sekcji (zmiany, referatu)

X

wyższe2)

4

 

Stanowiska urzędnicze

1

Główny: specjalista, programista

XII

wyższe2)

5

główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

2

Radca prawny

XIII

według odrębnych przepisów

3

Starszy inspektor wojewódzki

XIV

wyższe2)

4

4

Inspektor wojewódzki

XIII

wyższe2)

4

5

Starszy specjalista,

starszy informatyk,

starszy programista,

starszy projektant,

starszy specjalista-laborant,

starszy technolog

X

wyższe2)

5

starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

6

Starszy rewident zakładowy

IX

wyższe2)

5

7

Starszy inspektor powiatowy

XI

średnie3) i szkoła pomaturalna

4

8

Inspektor powiatowy

X

średnie3)

5

9

Starszy inspektor
informatyk,

projektant,

specjalista-laborant,

technolog

IX

wyższe2)

4

średnie3)

5

starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

10

Specjalista,

programista,
rewident zakładowy

VIII

wyższe2)

4

średnie3)

5

11

Inspektor

IX

wyższe2)

2

średnie3)

4

inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

12

Samodzielny referent,

starszy księgowy

VII

wyższe2)

2

średnie3)

4

13

Starszy referent,

starszy intendent,

starszy laborant,

starszy statystyk,

podinspektor,

księgowy,

kasjer

VI

wyższe2)

średnie3)

2

14

Laborant,

statystyk,

planista,

kosztorysant

V

średnie3)

 

15

Referent

V

średnie3)

16

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru, kierownik nadzoru inwestorskiego

XIV

wyższe2) i uprawnienia budowlane

7

17

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIV

5

18

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XII

wyższe2) i uprawnienia budowlane

4

średnie3) i uprawnienia budowlane

6

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik: zespołu magazynów,

centralnego magazynu

IX

wyższe2)

3

średnie3)

5

2

Kierownik magazynu, zastępca kierownika: zespołu

magazynów, centralnego magazynu

VIII

wyższe2)

2

średnie3)

4

3

Kierownik dyspozytorni

XI

średnie3)

5

4

Kierownik: warsztatu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki

VIII

wyższe2)

średnie3)

4

5

Kierownik powielarni

VII

wyższe2)

średnie3)

4

6

Kierownik biblioteki

X

jak dla stanowiska starszego bibliotekarza

kierownik: świetlicy, klubu

średnie3)

4

7

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

IX

według odrębnych przepisów

8

Kierownik punktu sprzedaży

VIII

średnie3)

4

9

Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych,

starszy recepcjonista,

starszy magazynier,

zaopatrzeniowiec,

operator sprzętu audiowizualnego,

operator urządzeń,

konserwator maszyn i urządzeń

VII

średnie3)

1

zasadnicze zawodowe5)

2

10

Zastępca kierownika: magazynu, warsztatu

VIII

średnie3)

2

11

Starszy bibliotekarz

IX

według odrębnych przepisów

 

12

Maszynistka klasy mistrzowskiej,

operator elektronicznych monitorów ekranowych

VI

średnie3)

3

13

Kierownik: kancelarii, hali maszyn, archiwum

VII

średnie3)

2

14

Kierownik centrali telefonicznej

VI

średnie3)

2

15

Bibliotekarz

V

według odrębnych przepisów

16

Archiwista, kancelista

magazynier,
intendent

V

średnie3)

1

zasadnicze zawodowe5)

2

17

Starsza maszynistka

V

średnie3)

18

Recepcjonista

IV

średnie3)

1

zasadnicze zawodowe5)

2

19

Introligator,

operator urządzeń powielających,

kontystka

V

średnie3)

20

Sekretarka,

maszynistka

IV

średnie3)

21

Teletypistka,

telefonistka

IV

średnie3)

22

Pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna)

III

średnie3)

23

Kierowca-operator maszyn specjalnych

IX

według odrębnych przepisów

24

Kierowca autobusu

VII

25

Kierowca samochodu ciężarowego:

– powyżej 13 ton,

– od 3,5 do 13 ton,

– do 3,5 ton

VIII

VII

V

26

Kierowca samochodu dostawczego

VII

27

Kierowca samochodu towarowo-osobowego

IX

28

Kierowca ciągnika

V

29

Kierowca samochodu osobowego

V

30

Kierowca transportu wewnętrznego

IV

31

Starszy majster

X

wyższe2)

3

średnie3) i tytuł mistrza

5

 

32

Starszy mistrz

IX

wyższe2)

3

średnie3) i tytuł mistrza

4

33

Majster

IX

średnie3)

3

34

Mistrz

VII

średnie3) i tytuł mistrza

3

35

Leśniczy

IX

średnie zawodowe

3

36

Rzemieślnik specjalista

VII

średnie zawodowe

4

zasadnicze zawodowe5)

37

Maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne)

VII

średnie zawodowe

1

zasadnicze zawodowe5) i uprawnienia kwalifikacyjne

38

Kuchmistrz-szef kuchni

VIII

średnie3)

4

39

Sprzedawca,

bufetowy

IX

zasadnicze zawodowe5)

3

40

Starszy rzemieślnik (starszy: murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz i inne), starszy konserwator, robotnik wysoko wykwalifikowany

VI

średnie zawodowe

3

zasadnicze zawodowe5)

41

Kanalarz, wulkanizator

VI

zasadnicze zawodowe5)

42

Drwal

VI

podstawowe4)

43

Motorniczy

VIII

według odrębnych przepisów

44

Dyspozytor,

kontroler ruchu

VIII

zasadnicze zawodowe5)

3

45

Szef kuchni

VII

średnie zawodowe

4

zasadnicze zawodowe5) i tytuł mistrza

46

Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta,

elektromechanik,
elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne) , konserwator, robotnik wykwalifikowany

V

średnie zawodowe

zasadnicze zawodowe5) i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

 

 

47

Kelner

VII

zasadnicze zawodowe5)

-

podstawowe4)

2

48

Starsza pokojowa

V

podstawowe4)

3

49

Kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania

VII

średnie3)

2

50

Pomoc rzemieślnika, pomoc kuchenna,
robotnik do prac ciężkich,
palacz kotłowy

IV

zasadnicze zawodowe5)

-

podstawowe4)

51

Palacz c.o.

IV

podstawowe i kurs dla palaczy c.o.

-

52

Robotnik: zajezdniowy,
manewrowy-przetokowy

VI

podstawowe i wyszkolenie kursowe

-

53

Praczka,
szwaczka,
prasowaczka,
detaszer,
maglarz

VI

podstawowe4)

-

54

Robotnik gospodarczy (magazynowy),

II

zasadnicze zawodowe

 

powielaczowy

podstawowe4)

55

Sprzedawca biletów,

VI

zasadnicze zawodowe

 

wydawca paliw

podstawowe4)

56

Pokojowa,
łazienny,
kąpielowy,
robotnik do pracy lekkiej,
wozak

IV

podstawowe4)

 

57

Starszy: portier, woźny, szatniarz, dozorca

III

podstawowe4)

 

58

Pilot zajezdniowy

IV

podstawowe i wyszkolenie kursowe

 

59

Portier,
szatniarz,
dozorca,
dźwigowy,
woźny,
sprzątaczka laboratoryjna,
pomoc palacza co.

II

podstawowe4)

 

60

Sprzątaczka

I

podstawowe4)

-

61

Goniec

II

podstawowe4)

-

62

Robotnik

I

podstawowe4)

-

63

Starszy lekarz

XVII

według odrębnych przepisów

64

Lekarz

XV

65

Starsza pielęgniarka

XII

66

Pielęgniarka

XI

Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

1

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

X

wyższe

5

VIII

wyższe

4

średnie

5

VII

wyższe

2

średnie

4

2

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

VI

wyższe

-

V

średnie

2

II. Urzędy pracy

Stanowiska urzędnicze

1

Doradca zawodowy II stopnia

XV

według odrębnych przepisów

doradca zawodowy I stopnia

XIII

doradca zawodowy

XII

doradca zawodowy-stażysta

IX

2

Pośrednik pracy II stopnia

XV

pośrednik pracy I stopnia

XI

pośrednik pracy

VIII

pośrednik pracy-stażysta

VII

3

Samodzielny specjalista do spraw programów

XV

specjalista do spraw programów

XI

specjalista do spraw programów-stażysta

X

4

Samodzielny specjalista do spraw rozwoju zawodowego

XV

starszy specjalista do spraw rozwoju zawodowego

XIII

specjalista do spraw rozwoju zawodowego

XII

specjalista do spraw rozwoju zawodowego-stażysta

X

5

Starszy lider klubu pracy

XI

lider klubu pracy

X

lider klubu pracy-stażysta

VIII

 

6

Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy

XII

 

7

Asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy

IX

8

Specjalista ds. rejestracji

VII

wyższe

1

średnie

2

9

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

VII

wyższe

1

średnie

2

10

Specjalista ds. analiz rynku pracy

VII

wyższe

1

średnie

2

11

Specjalista ds. aktywizacji

VII

wyższe

1

średnie

2

12

Referent ds.: szkoleń i rejestracji

VII

średnie

-

III. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Główny administrator

XV

wyższe2)

5

Stanowiska urzędnicze

1

Koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej

XIV

wyższe2)

3

2

Starszy administrator

XIII

wyższe

3

średnie3)

6

3

Administrator

XII

wyższe2)

-

średnie3)

4

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Główny specjalista

XVI

wyższe specjalistyczna (np. pedagog, logopeda, psycholog)

5

wyższe według odrębnych przepisów i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

6

2

Starszy lekarz

XVII

według odrębnych przepisów

3

Starszy wychowawca-koordynator

XVI

według odrębnych przepisów

5

psycholog

3

pedagog

 

 

4

Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator

XV

wyższe według odrębnych przepisów

5

dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

5

Starszy wychowawca

XV

według odrębnych przepisów

4

6

Starszy specjalista pracy socjalnej

XIV

wyższe według odrębnych przepisów

5

dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

7

Konsultant

XIV

wyższe2)

3

8

Lekarz

XV

według odrębnych przepisów

9

Kierownik zespołu pielęgniarek

XIV

10

Starszy specjalista pracy z rodziną

XIV

wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie

5

11

Wychowawca

XIV

według odrębnych przepisów

2

12

Starszy: terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej

XIV

wyższe2)

5

13

Kapelan

XV

według odrębnych przepisów

14

Specjalista pracy socjalnej

XIII

wyższe według odrębnych przepisów

3

dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

15

Specjalista pracy z rodziną

XIII

wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie

3

16

Terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej

XIII

wyższe2)

-

17

Młodszy wychowawca

XIII

według odrębnych przepisów

-

18

Starszy pracownik socjalny

XII

według odrębnych przepisów

5

starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

dyplom w zawodzie

19

Starsza pielęgniarka, położna

XII

według odrębnych przepisów

20

Starszy technik fizjoterapii

XIII

średnie medyczne

5

 

21

Starsza opiekunka dziecięca

XII

średnie medyczne

5

starszy instruktor terapii zajęciowej

średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych

średnie3)

starszy instruktor reintegracji zawodowej

średnie zawodowe

22

Pracownik socjalny

XI

według odrębnych przepisów

-

23

Starszy technik

XII

średnie medyczne

5

starszy masażysta

średnie i dyplom masażysty

24

Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

XI

dyplom w zawodzie

 

starszy opiekun

średnie3)

5

szkoła asystentek medycznych

25

Pielęgniarka, położna

XI

według odrębnych przepisów

starszy dietetyk

średnie medyczne

1

starsza opiekunka środowiskowa

dyplom w zawodzie

5

26

Opiekunka dziecięca

XI

średnie medyczne

 

technik fizjoterapii

instruktor terapii zajęciowej

średnie3) i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

instruktor ds. kulturalno-oświatowych

średnie3)

instruktor reintegracji zawodowej

średnie zawodowe

27

Technik, dietetyk

XI

średnie medyczne

-

starszy asystent osoby niepełnosprawnej

dyplom w zawodzie

5

28

Masażysta

X

szkoła masażystów

-

opiekunka środowiskowa

dyplom w zawodzie

29

Aspirant pracy socjalnej

IX

średnie3)

-

starszy sanitariusz

średnie3), kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny

30

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

dyplom w zawodzie

1

 

 

opiekun

VII

średnie3)

 

szkoła asystentek medycznych

opiekun w ośrodku pomocy społecznej

podstawowe4)

31

Sanitariusz

VII

podstawowe, kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny

 

32

Młodszy opiekun

V

średnie3)

 

szkoła asystentek medycznych

młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

podstawowe4)

IV. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Stanowiska urzędnicze

1

Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII

według odrębnych przepisów

2

2

Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII

V. Jednostki działające w zakresie oświaty

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów, kierownik budowy

XVI

wyższe2)

7

2

Kierownik obiektów sportowych

XIII

wyższe2)

7

3

Kierownik gospodarczy

XIII

wyższe2)

2

średnie3)

6

4

Sekretarz szkoły

XII

średnie3)

5

5

Starszy ratownik

IX

średnie3)

4

6

Dietetyczka

X

średnie3)

4

7

Ratownik

VIII

średnie3)

2

8

Młodszy ratownik

VII

średnie3)

-

9

Pomoc nauczyciela

VI

podstawowe4)

-

10

Rolnik hodowca

VII

zasadnicze zawodowe5)

-

11

Robotnik szklarniowy

VI

zasadnicze zawodowe5)

-

12

Robotnik budowlany

V

umiejętność wykonywania pracy

-

13

Robotnik polowy

IV

umiejętność wykonywania pracy

-

 

14

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnie w drodze do i ze szkoły)

I

podstawowe4)

 

VI. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Kierownik administracji domów mieszkalnych

XIV

wyższe2)

5

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy dyspozytor

XIII

wyższe2)

5

2

Geodeta, geolog

XII

wyższe2)

4

3

Administrator budynków mieszkalnych, administrator targowiska

X

zasadnicze zawodowe5)

-

4

Administrator cmentarza

VIII

podstawowe4)

-

5

Ekspedytor

V

zasadnicze zawodowe5)

2

6

Ogrodnik terenów zielonych

VI

zasadnicze zawodowe5)

-

7

Dozorca cmentarza, grabarz

III

podstawowe4)

-

VII. Zakłady oczyszczania

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Główny inżynier

XVI

wyższe2)

5

2

Starszy dyspozytor

XIV

wyższe2)

2

3

Dyspozytor

XIII

średnie3)

2

4

Kontroler eksploatacji

XIII

wyższe2)

5

średnie3)

6

VIII. Zakłady wodociągów i kanalizacji

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Inżynier utrzymania ruchu

XIII

wyższe2)

5

2

Odczytywacz wodomierzy-inkasent

VII

podstawowe4)

-

3

Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego

VI

zasadnicze zawodowe5)

 

IX. Zakłady energetyki cieplnej

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik pogotowia technicznego

XV

wyższe2)

6

2

Kierownik ciepłowni

XV

wyższe2)

6

3

Kierownik bazy

XIV

wyższe2)

6

4

Starszy dyspozytor mocy

XIV

wyższe2)

6

5

Starszy dyspozytor pogotowia technicznego

XIV

wyższe2)

5

 

6

Kierownik kotłowni

XIII

wyższe2)

4

7

Kierownik przepompowni

XIII

wyższe2)

4

8

Dyspozytor mocy

XIII

wyższe2)

4

średnie3)

5

9

Weryfikator dokumentacji technicznej

VIII

wyższe2)

4

średnie3)

5

X. Zakłady komunikacyjne

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Dyspozytor, kontroler ruchu

VII

średnie3)

3

2

Motorniczy tramwaju,
kierowca autobusu

IX

według odrębnych przepisów

3

Kontroler biletowy

VI

średnie3)

2

4

Pilot zajezdniowy

IV

wyszkolenie kursowe

-

XI. Żegluga Świnoujska

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Szef eksploatacji

XV

wyższe2)

6

2

Dyspozytor

VIII

średnie3)

3

3

Gospodarz hotelu

VI

średnie3)

2

4

Cumownik

II

podstawowe4)

-

5

Kapitan statku

X

według odrębnych przepisów

6

Mechanik statku

IX

7

Oficer mechanik wachtowy

IX

e

Oficer elektryk

IX

9

Oficer wachtowy

VIII

10

Starszy marynarz

VII

11

Motorzysta

VII

12

Marynarz

III

13

Młodszy motorzysta

II

14

Młodszy marynarz

II

XII. Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik cmentarza

XV

wyższe2)

5

 

2

Zastępca kierownika cmentarza

XIII

wyższe2)

3

średnie3)

5

3

Operator urządzeń kremacyjnych

XII

średnie3)

5

XIII. Zespoły usług projektowych

Stanowiska urzędnicze

1

Starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIV

wyższe2)

5

2

Inspektor fachowego poradnictwa

X

wyższe2)

4

3

Starszy inspektor do spraw wycen

X

wyższe2)

2

średnie3)

4

4

Inspektor do spraw wycen

IX

średnie3)

3

XIV. Jednostki planowania przestrzennego

Stanowiska urzędnicze

1

Generalny projektant

XVI

wyższe2)

5

2

Główny projektant

XV

wyższe2)

5

3

Starszy kartograf

XII

wyższe geodezyjne i kartograficzne

5

4

Plastyk

XI

wyższe2)

3

5

Starszy asystent, fotograf

XI

wyższe2)
średnie3)

3
5

kartograf

wyższe geodezyjne i kartograficzne
średnie geodezyjne i kartograficzne

3

5

6

Asystent

VIII

średnie3)

-

XV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Stanowiska urzędnicze

1

Kierownik pracowni

XV

wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe

7

2

Główny specjalista

XIV

5

3

Starszy: geodeta, kartograf

XIII

wyższe geodezyjne i kartograficzne

3

średnie geodezyjne i kartograficzne

6

4

Geodeta, kartograf

XII

wyższe geodezyjne i kartograficzne

2

średnie geodezyjne i kartograficzne

4

5

Młodszy: geodeta, kartograf

IX

wyższe geodezyjne i kartograficzne

1

średnie geodezyjne i kartograficzne

2

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Poligraf-specjalista,
fototechnik-specjalista

IX

zasadnicze
zawodowe5)

2

XVI. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych, zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Stanowiska urzędnicze

1

Kierownik grupy robót

XV

wyższe2)

5

2

Szef produkcji

XV

wyższe2)

7

3

Główny technolog

XIII

wyższe2)

7

4

Starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIV

wyższe2)

7

5

Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznych

XIV

wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe

7

6

Geodeta-specjalista, klasyfikator gleb-specjalista

XIII

wyższe geodezyjne i kartograficzne

5

7

Kierownik robót

XIV

wyższe2)

4

8

Starszy: geodeta, klasyfikator gleb

XII

wyższe geodezyjne i kartograficzne

3

9

Geodeta,
klasyfikator gleb

XI

wyższe geodezyjne i kartograficzne

-

średnie geodezyjne i kartograficzne

3

10

inspektor fachowego poradnictwa

XI

wyższe2)

7

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Poligraf-specjalista
reprodukcji

XI

średnie zawodowe

6

2

Kierownik statku kategorii III

X

średnie zawodowe

6

3

Asystent

VIII

wyższe2)

-

średnie3)

2

4

Fototechnik-specjalista
reprodukcji map i dokumentacji, starszy poligraf

X

średnie zawodowe

6

5

Starszy fototechnik,
poligraf

IX

średnie zawodowe

3

6

Starszy kreślarz

IX

średnie3)

3

7

Mechanik maszyn na statku

VIII

zasadnicze zawodowe5)

6

8

Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych,
operator budowli piętrzących

VI

zasadnicze zawodowe1) oraz odpowiednie uprawnienia

1

9

Fototechnik

VIII

średnie zawodowe

3

10

Kreślarz

VIII

średnie3)

2

11

Stermotorzysta

VII

odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

1

12

Bosman, sternik

VI

według odrębnych przepisów

13

Starszy marynarz

V

14

Marynarz

IV

15

Konserwator aparatury
laboratoryjnej

IX

średnie zawodowe oraz uprawnienia specjalistyczne

3

16

Rolnik hodowca

VII

zasadnicze zawodowe5)

-

17

Robotnik szklarniowy

VI

zasadnicze zawodowe9)

-

18

Starszy pomiarowy

VI

umiejętność wykonywania zawodu

2

19

Młodszy fototechnik

VI

1

20

Pomiarowy

V

-

21

Robotnik polowy

IV

umiejętność wykonywania pracy

-

XVII. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, zarządy dróg miejskich, mostów i ulic, gospodarstwa pomocnicze

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Inżynier ruchu

XVIII

wyższe2)

7

2

Główny inżynier

XVII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

6

3

Główny mechanik

XVII

wyższe2)

6

4

Kierownik służby interwencyjnej

XVI

wyższe2)

5

5

Kierownik pracowni projektowej

XV

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

5

6

Kierownik laboratorium wojewódzkiego

XV

wyższe2)

5

7

Kierownik: zakładu produkcyjnego, bazy sprzętu i transportu

XII

wyższe2)

3

średnie3)

5

8

Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowym

XIV

wyższe2)

3

średnie3)

5

9

Kierownik robót, kierownik wytwórni

XII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

3

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

5

10

Starszy projektant

XIII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

3

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

6

11

Starszy dyspozytor

XI

wyższe2)

3

średnie3)

5

12

Dyspozytor

X

średnie3)

3

13

Asystent inspektora nadzoru

X

wyższe2)

2

średnie3)

4

XVIII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik stajni-trener

XIII

wyższe2)

3

średnie3)

5

2

Menedżer sportu

XV

wyższe2)

2

średnie3)

4

3

Sanitariusz weterynaryjny

X

średnie zawodowe

3

4

Dżokej, podkuwacz

VI

podstawowe4)

-

5

Starszy jeździec

IV

podstawowe4)

-

6

Kandydat dżokejski

V

podstawowe4)

-

7

Praktykant dżokejski

IV

podstawowe4)

-

8

Jeździec

II

podstawowe4)

-

9

Kapitan jachtu o długości powyżej 21 m

XIV

wyższe2)

4

średnie3)

6

10

Kapitan jachtu o długości do 21 m

XIII

wyższe

4

średnie3)

6

11

Starszy oficer, kierownik maszyn jachtu

XIII

wyższe2)

4

średnie3)

6

12

Kierownik wyszkolenia żeglarskiego

XIII

wyższe2)

6

13

Oficer jachtu

XII

wyższe2)

2

średnie3)

4

14

Bosman jachtu

VIII

średnie3)

2

15

Montażysta jachtu, kucharz jachtu, intendent jachtu

IX

zasadnicze zawodowe5)

2

16

Instruktor ratownictwa

XIII

średnie3)

6

17

Starszy ratownik

XII

średnie3)

4

18

Ratownik

XI

średnie

2

19

Młodszy ratownik

VIII

podstawowe4)

-

20

Menedżer sportu
Trener klasy mistrzowskiej

XIX

według odrębnych przepisów

21

Trener klasy pierwszej

XVII

22

Trener klasy drugiej

XIV

23

Specjalista:
dyscypliny sportu,
sportu osób niepełnosprawnych, odnowy biologicznej,
rekreacji ruchowej

XIV

jak dla stanowiska instruktora w lp. 24

24

Instruktor:
dyscypliny sportu,
sportu osób niepełnosprawnych, odnowy biologicznej ,
rekreacji ruchowej

XI

według odrębnych przepisów

25

Główny mechanik,
główny energetyk

XIV

wyższe2)

5

26

Kapitan jachtu, oficer jachtu

XII

wyższe2)

4

27

Kierownik-gospodarz obiektu: sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnego

XI

średnie3)

4

28

Informator turystyczny

IX

średnie3)

3

29

Starszy: masztalerz, bosman

VII

średnie3)

3

30

Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kąpielowego, lodowiska, stadionu, przystani i inne

VI

zasadnicze
zawodowe5)

2

XIX. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Główny technolog

XVII

wyższe2)

5

2

Kierownik wydziału konstrukcyjnego

XVI

wyższe

5

3

Szef produkcji

XV

wyższe2)

5

4

Kierownik grupy robót

XV

wyższe2)

4

5

Rzecznik patentowy

XIV

według odrębnych przepisów

6

Starszy konserwator sprzętu medycznego

XIV

średnie techniczne

5

7

Konserwator sprzętu medycznego

XIII

średnie techniczne

3

zasadnicze zawodowe5)

6

8

Młodszy konserwator sprzętu medycznego

VIII

zasadnicze zawodowe lub podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego

-

XX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

1

Szef produkcji, główny technolog

XV

wyższe2)

5

2

Główny mechanik

XIV

wyższe2)

5

3

Starszy konserwator sprzętu ortopedycznego

XII

średnie techniczne

5

4

Konserwator sprzętu ortopedycznego

XI

średnie techniczne

2

zasadnicze zawodowe5)

3

5

Ortopeda przymiarkowy

X

średnie techniczne

-

zasadnicze zawodowe5)

3

6

Bandażysta ortopedyczny, stolarz ortopedyczny, cholewkarz ortopedyczny, modelarz ortopedyczny w gipsie, formowacz, ortopeda-mechanik, przymiarkowy obuwia ortopedycznego

IX

zasadnicze zawodowe5)

-

7

Krojczy skór i tkanin, obuwnik ortopedyczny, modelarz form obuwia ortopedycznego

VIII

zasadnicze zawodowe5)

-

8

Gorseciarz

VI

podstawowe i przeszkolenie zawodowe

-

XXI. Izby wytrzeźwień

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

1

Starszy lekarz

XVIII

według odrębnych przepisów

2

Lekarz

XVI

3

Starszy felczer, felczer

XIV

4

Starsza pielęgniarka

XIII

5

Pielęgniarka

XII

6

Depozytariusz

X

według odrębnych przepisów

2

7

Opiekun zmiany

IX

-

8

Porządkowy

VIII

podstawowe4)

-

XXII. Schroniska dla zwierząt

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Lekarz weterynarii

XV

według odrębnych przepisów

2

Starszy technik weterynarii

XI

średnie zawodowe

5

3

Technik weterynarii

IX

średnie zawodowe

-

4

Opiekun zwierząt

VI

podstawowe4)

2

5

Młodszy opiekun zwierząt

V

podstawowe4)

-

XXIII. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik produkcji,
kierownik zaplecza technicznego, dyżurny inżynier ruchu

XIV

wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne

5

2

Główny specjalista

XIV

3