reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;

2) poziom i sposób finansowania świadczeń gwarantowanych.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) lekarz specjalista – lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny;

2) osobodzień – dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych bądź jeden dzień zabiegowy w warunkach ambulatoryjnych; w przypadku pobytu w warunkach stacjonarnych pierwszy osobodzień rozpoczyna się o godzinie 1400 pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzień kończy się o godzinie 1200 ostatniego dnia pobytu;

3) profil leczniczy-rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego wynikający z dostępnych naturalnych surowców leczniczych, warunków klimatycznych i posiadanych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

§ 3.
1. Świadczenia gwarantowane obejmują:

1) uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;

2) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;

3) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;

4) uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;

5) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;

6) uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;

7) uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;

8) uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.

2. Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:

1) ambulatoryjnych;

2) stacjonarnych.

3. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi:

1) 27 osobodni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) 21 osobodni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–5;

3) 28 osobodni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 i 7;

4) 18 osobodni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 8.

4. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, może być przedłużony jednokrotnie na okres nieprzekraczający czasu określonego odpowiednio w ust. 3 pkt 1–3, za zgodą oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdził skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

5. Zgody, o której mowa w ust. 4, udziela się na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

6. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
§ 5.
W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

1) badania diagnostyczne;

2) leki i wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 6.
1. Ustala się następujące poziomy warunków zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, ze względu na standard pokoju:

1) poziom I:

a) pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

b) pokój jednoosobowy w studiu;

2) poziom II – pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

3) poziom III:

a) pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

b) pokój dwuosobowy w studiu;

4) poziom IV– pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

5) poziom V:

a) pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

b) pokój wieloosobowy w studiu;

6) poziom VI – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

2. Przez pokój w studiu należy rozumieć jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój.

3. Świadczeniobiorca dokonuje wyboru standardu pokoju, biorąc pod uwagę możliwości świadczeniodawcy.

§ 7.
1. Poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu w przypadku świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Odpłatność, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowi iloczyn liczby dni pobytu i poziomu finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, odpłatność, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.3)

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

3) Niniejsze rozporządzenie, w zakresie dotyczącym częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania oraz poziomów warunków zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 274, poz. 2724, z 2005 r. Nr 101, poz. 850, z 2006 r. Nr 94, poz. 655, z 2007 r. Nr 69, poz. 466 i Nr 168, poz. 1185 oraz z 2009 r. Nr 40, poz. 330), które traci moc z dniem 31 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118, poz. 989).

Załącznik 1. [WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 sierpnia 2009 r. (poz. 1136)

Załącznik nr 1

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat

Uzdrowisko-we leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych (w przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ewentualnie schorzeniami neurologicznymi o zbliżonym obrazie klinicznym -do 18 lat)

Uzdrowis-kowe leczenie szpitalne dorosłych

Uzdrowis-kowe leczenie sanatoryj-ne dorosłych

Uzdrowisko-wa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowisko-wym

Uzdrowisko-wa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowisko-wym

Uzdro-wiskowe leczenie ambula-toryjne dorosłych i dzieci

Objaśnienia

Warunki dotyczące lokalu i organizacji:

Brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej

X

X*

X*

X

X*

X

X*

 

*w profilu leczniczym leczenie schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i układu krążenia

Własny zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń

X

X*

X*

X

X*

X

X*

 

* lub znajdujący się w odległości nie większej niż 500 m

Baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu udzielania świadczeń

X*

X**

X***(**)

X

X**

X

X**

 

* przystosowana na potrzeby dzieci

** lub znajdująca się w innym miejscu w odległości nie większej niż
100-200 m

*** z uwzględnieniem potrzeb zakwaterowania dziecka z opiekunem

Zorganizowana sala intensywnego nadzoru lekarsko-pielęgniarskiego

X*

 

 

X*

 

X*

 

 

* na oddziałach o profilu kardiologicznym – sala intensywnej terapii kardiologicznej

Instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach)

X

 

 

X

 

X

 

 

 

Miejsce udzielania świadczeń na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej - w strefie ochronnej A*

X

X

X

X

X

X

X

X

*zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. Nr 167,poz. 1399, z późn.zm.)

Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Zapewniona opieka opiekuńczo -wychowawcza

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie świetlicy i pokoi zabaw z odpowiednim wyposażeniem

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Warunki dotyczące personelu medycznego:

Lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej posiadający jednocześnie specjalizację (ewentualnie I stopnia) w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem oddziału

 

 

 

X*

X*

 

 

 

* lub lekarz specjalista w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem leczniczym oddziału, po kursie w zakresie podstaw balneologii

Lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej posiadający jednocześnie specjalizację (ewentualnie

 

 

 

 

 

X*

X*

 

* lub lekarz specjalista w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I stopnia) w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem oddziału (rehabilitacja medyczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, reumatologia, neurologia, kardiologia, pulmonologia)

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczym oddziału (rehabilitacja medyczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, reumatologia, neurologia, kardiologia, pulmonologia), po kursie w zakresie podstaw balneologii

Lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej jednocześnie specjalista pediatrii lub ze specjalizacją I stopnia pediatrii

X*(**)

X*(**)

X*(**)

 

 

 

 

 

*lub lekarz specjalista z pediatrii po kursie w zakresie podstaw balneologii

** lub lekarz specjalista w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem leczniczym prowadzonego oddziału i jednocześnie lekarz specjalista pediatrii, lub ze specjalizacją I stopnia pediatrii, po kursie w zakresie podstaw balneologii

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lekarz specjalista Balneologii i medycyny fizykalnej

 

 

 

 

 

 

 

X*

 

* lekarz specjalista w dziedzinie tożsamej lub pokrewnej z głównym profilem leczniczym uzdrowiska po kursie w zakresie podstaw balneologii

Minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy

X**

X**

X**

X**

X***

X*

X***

 

* na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 40 łóżek (pacjentów)

** na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 50 łóżek (pacjentów)

*** na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 70 łóżek (pacjentów)

Pielęgniarski etat przeliczeniowy*

X

X

X

X

X

X

X

X

*ustalany zgodnie z przepisami w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zakład przyrodoleczniczy pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty balneoklimatologii i medycyny fizykalne lub lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Warunki dotyczące opieki lekarsko-pielęgniarskiej:

Wstępne badanie lekarskie w pierwszej dobie po przyjęciu

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Cotygodniowe kontrolne badanie lekarskie

X

 

 

X

 

X

 

 

 

Kontrolne badanie lekarskie co najmniej 2 razy w trakcie pobytu

 

X

X

 

X

 

X

 

 

Końcowe badanie lekarskie w okresie 24 godzin przed wypisem

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia

X

 

 

X

 

X

 

 

 

Codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie

 

 

 

 

X

 

X

X

 

Codzienny poranny obchód lekarsko-pielęgniarski

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Codzienny wieczorny obchód pielęgniarski

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Całodobowa opieka lekarska - dyżur lekarski w miejscu udzielania świadczeń

X

 

 

X

 

X

 

 

 

Całodobowa opieka pielęgniarska - dyżur pielęgniarski w oddziale

X

X*

X*

X

X*

X

X*

 

*zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń

Ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia farmakologicznego

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki

 

X

X

 

X

 

X

 

 

Warunki dotyczące zabiegów fizykalnych:

Nie mniej niż 54 zabiegi fizykalne dla jednego świadczeniobiorcy wykonane w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego

X*

X*

X*

X*

X*

 

 

x*(**)

*zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

określonego w § 3 ust. 3 rozporządzenia - średnio nie mniej niż trzy zabiegi fizykalne dziennie

 

 

 

 

 

 

 

 

zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie

**nie mniej niż trzy zabiegi fizykalne dziennie

Nie mniej niż 120 zabiegów fizykalnych dla jednego świadczeniobiorcy wykonane w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego określonego w § 3 ust. 3 rozporządzenia - średnio nie mniej niż pięć zabiegów fizykalnych dziennie

 

 

 

 

 

X*

X*

 

* 2 zasadnicze zabiegi bodźcowe z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie

6 dni zabiegowych w tygodniu

X

X

X

X

X

X*

X*

X

* zabiegi wykonywane w dwóch cyklach dziennych - przedpołudnio-wych przez 5 dni w tygodniu oraz w soboty w 1 cyklu

Inne warunki:

Dieta zgodna z profilem leczniczym

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia ukierunkowanej zgodnie z profilem leczniczym oddziału

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uprawnienia do wystawienia świadczeniobiorcy zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny

 

 

 

X

X

X

X

X

 

Zatrudnianie specjalisty do spraw żywienia i dietetyki

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Załącznik 2. [POZIOM FINANSOWANIA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU]

Załącznik nr 2

POZIOM FINANSOWANIA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU

 

Lp.

Poziom

I sezon rozliczeniowy
(w złotych)

II sezon rozliczeniowy
(w złotych)

od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia

od dnia 1 maja do dnia 30 września

1

2

3

4

1

I

A

25,00

31,50

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym

 

 

B
pokój jednoosobowy w studiu

20,00

28,50

2

II

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego

19,00

25,50

3

III

A
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym

15,00

21,00

B

13,00

19,00

pokój dwuosobowy w studiu

4

IV

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

11,00

15,00

5

V

A

9,50

11,50

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

B

9,00

10,50

pokój wieloosobowy w studiu

6

VI

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

8,00

9,00

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama