REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 202 poz. 1566

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 listopada 2009 r.

w sprawie kwalifikacji wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób wzywania do kwalifikacji wojskowej;

2) treść obwieszczenia o kwalifikacji wojskowej;

3) wzory wezwań w sprawach kwalifikacji wojskowej;

4) sposób organizacji i przebieg kwalifikacji wojskowej;

5) dokumenty, jakie osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej powinny przedstawić wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta), powiatowej komisji lekarskiej oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

2) osobach – należy przez to rozumieć mężczyzn i kobiety podlegające, stosownie do art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy, obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) obwieszczeniu – należy przez to rozumieć obwieszczenie wojewody o ogłoszeniu kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa;

4) wezwaniu – należy przez to rozumieć imienne wezwanie, za pomocą którego wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5) liście – należy przez to rozumieć listę osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.

§ 3.
1. Wojewodowie ogłaszają kwalifikację wojskową na obszarze województwa w drodze obwieszczeń.

2. W obwieszczeniu zamieszcza się:

1) podstawę prawną przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;

2) kategorie osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) informację o miejscach i terminach przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa;

4) informację o dokumentach, w tym fotografiach, które powinny być przedstawione komisji lekarskiej oraz będą wykorzystane na potrzeby ewidencji wojskowej;

5) pouczenie o sposobie dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w razie zmiany miejsca zamieszkania;

6) informację o środkach egzekucji administracyjnej i sankcjach karnych za niedopełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej lub nieprzedstawienie wymaganych dokumentów oraz za odmowę poddania się badaniom lekarskim;

7) informację o możliwości stawienia się osób, o których mowa w art. 28 ust. 4b i art. 32 ust. 2 ustawy, do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.

3. Kwalifikację wojskową ogłasza się nie później niż na czternaście dni przed dniem jej rozpoczęcia. Obwieszczenia wywiesza się w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób przyjęty na danym terenie.

§ 4.
1. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań.

2. Wezwanie należy doręczyć osobie co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

3. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

4. Wzór wezwania dla osób, o których mowa w art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wzór wezwania dla osób, które ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz dla osób, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
Osoby, o których mowa w art. 28 ust. 4b i art. 32 ust. 2 ustawy, zamierzające stawić się do kwalifikacji wojskowej, zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tych osób lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu ujęcia ich w imiennym zestawieniu, stosownie do § 9 ust. 3 i 6.
§ 6.
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
§ 7.
1. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 26 ust. 1b ustawy;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień:

a) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

c) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

2. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 26 ust. 1b ustawy;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b.

3. Przepisów ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy, chyba że osoby te zażądają wydania im wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

§ 8.
1. Kwalifikację wojskową przeprowadza się według wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej, ustalonego przez wojewodę przy współudziale szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, na podstawie pisemnych wniosków wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) oraz wojskowych komendantów uzupełnień.

2. Kopię wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej przekazuje się szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego.

3. Wnioski wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) dotyczą liczby osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej, a wnioski wojskowych komendantów uzupełnień dotyczą liczby osób, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, o których mowa w art. 32 ust. 2 i art. 32a ust. 1 pkt 2 ustawy.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, przekazywane są wojewodzie za pośrednictwem starostów (prezydentów miast na prawach powiatu).

5. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje terminarz stawiania się do kwalifikacji wojskowej osób z poszczególnych gmin województwa, zakładający wezwanie co najmniej 30, lecz nie więcej niż 45 osób dziennie. Aby uniknąć stawienia się wszystkich wezwanych na tę samą godzinę, wzywanie powinno być rozłożone w czasie.

6. Podczas ustalania planu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić dni, w których będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa wyłącznie kobiet.

7. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić proponowaną liczbę osób, które muszą być zatrudnione w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, stosownie do art. 32a ust. 1 pkt 2 ustawy.

8. Wyciągi z wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej przesyła się starostom oraz burmistrzom (prezydentom miast) właściwym ze względu na siedziby powiatowych komisji lekarskich, a także pozostałym burmistrzom (prezydentom miast) oraz wójtom.

§ 9.
1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) sporządza w dwóch egzemplarzach listę, na podstawie:

1) rejestru osób objętych rejestracją,

2) wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3,

3) imiennego zestawienia osób, otrzymanego od wojskowego komendanta uzupełnień

– wykorzystując dane osobowe z ewidencji ludności.

2. Na liście nie ujmuje się osób, które w okresie pomiędzy wpisaniem ich do rejestru osób objętych rejestracją a ujęciem na liście wymeldowały się z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

3. Wojskowy komendant uzupełnień przekazuje wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta), nie później niż na czternaście dni przed dniem ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, imienne zestawienie osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. W zestawieniu ujmuje się także osoby, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy.

4. Na liście nie ujmuje się osób wykazanych przez wojskowego komendanta uzupełnień, które już stawały do kwalifikacji wojskowej, lecz obecnie nie zamieszkują na danym terenie. Wykaz osób nieujętych na liście wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje wojskowemu komendantowi uzupełnień, podając przyczyny nieujęcia.

5. Listę sporządza się najpóźniej do dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej. Jeden egzemplarz listy wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje powiatowej komisji lekarskiej nie później niż na siedem dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej.

6. W czasie trwania kwalifikacji wojskowej listę uzupełnia się na podstawie dodatkowych imiennych zestawień osób sporządzanych i przekazywanych przez wojskowego komendanta uzupełnień przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz właściwemu wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) nie później niż na czternaście dni przed dniem zakończenia pracy powiatowej komisji lekarskiej.

7. Wzór listy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta):

1) sprawdza tożsamość osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej;

2) ustala przyczyny niestawienia się osób i miejsce ich pobytu, a wyniki ustaleń przekazuje przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień;

3) prowadzi wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, w którym ujmuje osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu;

4) udostępnia dokumentację kwalifikacji wojskowej osobom upoważnionym i działającym w imieniu Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, wojewody lub szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego;

5) przekazuje właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień:

a) imienne zestawienie osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 24 lata życia,

b) imienne zestawienie osób, które już stawały do kwalifikacji wojskowej, lecz nie zgłosiły się na wezwanie do powiatowej komisji lekarskiej w czasie przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej.

2. Wykreślenie z wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, o których mowa w ust. 1 pkt 3, następuje po stawieniu się osoby do kwalifikacji wojskowej albo po dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym osoba kończy 24 lata życia.

§ 11.
1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące zawiadamia w ciągu trzech dni wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego o stawieniu się osoby po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej.

2. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 12.
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) współdziała z powiatową komisją lekarską i wojskowym komendantem uzupełnień w zakresie spełniania przez osoby obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej. W tym celu w dniach przewidzianych w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej dla tej gminy prowadzi dokumentację, o której mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 pkt 3 i 5.
§ 13.
Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) przedstawia wojewodzie:

1) propozycje do planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej obejmujące:

a) liczbę powiatowych komisji lekarskich do powołania na obszarze powiatu oraz terytorialny zasięg ich działania,

b) kandydatów do powołania do składu powiatowej komisji lekarskiej oraz do zastępczego pełnienia funkcji w tych komisjach,

c) liczbę mężczyzn i kobiet z poszczególnych gmin (miast i gmin, miast) podlegających w danym roku kwalifikacji wojskowej,

d) liczbę osób z poszczególnych gmin (miast i gmin, miast) wzywanych w każdym dniu do kwalifikacji wojskowej,

e) liczbę dni planowanych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej kobiet oraz terminy tej kwalifikacji,

f) terminy oraz godziny urzędowania powiatowych komisji lekarskich,

g) wyniki wstępnych ustaleń co do możliwości oraz kosztów przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym psychologicznych lub obserwacji szpitalnej osób w zakładach opieki zdrowotnej położonych na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu),

h) nazwy posiadaczy oraz adresy lokali, w których przeprowadzana będzie kwalifikacja wojskowa;

2) wnioski, o których mowa w § 8 ust. 3;

3) liczbę osób planowanych do zatrudnienia, stosownie do art. 32a ust. 1 pkt 2 ustawy;

4) sposób:

a) zapewnienia lokali i pomieszczeń dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej.

b) wyposażenia lokali i pomieszczeń w przedmioty niezbędne do pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,

c) zapewnienia porządku w lokalach, w których przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa,

d) zapewnienia bezpieczeństwa pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,

e) zabezpieczenia pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,

f) przekazywania wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) dotacji celowych, o których mowa w art. 32a ust. 1 pkt 4 ustawy;

5) przewidywany ogólny koszt kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu, z wyszczególnieniem kwot przewidywanych na poszczególne przedsięwzięcia obejmujące zakres kwalifikacji wojskowej;

6) inne informacje dotyczące organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu.

§ 14.
1. Dokumentacja kwalifikacji wojskowej zawierająca:

1) księgę orzeczeń lekarskich,

2) komplet gminnych list osób, o których mowa w § 9 ust. 6,

3) aktowe egzemplarze orzeczeń komisji lekarskich

– jest przechowywana po skompletowaniu odpowiednio przez starostę, prezydenta miasta (prezydenta miasta na prawach powiatu), właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, przechowywana jest do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej.

§ 15.
Przepisy rozporządzenia stosuje się także do kwalifikacji wojskowej osób:

1) o których mowa w art. 28 ust. 4b ustawy, które złożyły pisemny wniosek o zmianę ostatecznego orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem przepisów: § 3 ust. 2 pkt 6 i 7, § 4 ust. 4, § 7 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 pkt 2 i 3, pkt 5 lit. a i ust. 2,

2) o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, z wyjątkiem przepisów: § 3 ust. 2 pkt 6, § 4 ust. 4, § 7 ust. 2, § 9 ust. 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 i ust. 2

– o ile nie zostały przeniesione do rezerwy.

§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

Minister Obrony Narodowej: w z. C. Piątas

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278 i Nr 190, poz. 1474.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 238, poz. 1728), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 120 i Nr 161, poz. 1278).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r.
(poz. 1566)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR ZAWIADOMIENIA O ZGŁOSZENIU SIĘ OSOBY DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W MIEJSCU POBYTU CZASOWEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR ZAWIADOMIENIA O ZGŁOSZENIU SIĘ OSOBY DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W MIEJSCU POBYTU CZASOWEGO

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA