REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 226 poz. 1834

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 grudnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) liście – należy przez to rozumieć listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej.”;

2) w § 3 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) informację o możliwości stawienia się osób, o których mowa w art. 28 ust. 4b i art. 32 ust. 4 ustawy, do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.”;

3) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wzór wezwania dla osób, które ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz dla osób, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Osoby, o których mowa w art. 28 ust. 4b i art. 32 ust. 4 ustawy, zamierzające stawić się do kwalifikacji wojskowej, zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tych osób lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu ujęcia ich w imiennym zestawieniu, stosownie do § 9 ust. 3 i 6.”;

5) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioski wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) dotyczą liczby osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej, a wnioski wojskowych komendantów uzupełnień dotyczą liczby osób, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, o których mowa w art. 32 ust. 4 i art. 32a ust. 1 pkt 2 ustawy.”;

6) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojskowy komendant uzupełnień przekazuje wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta), nie później niż na czternaście dni przed dniem ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, imienne zestawienie osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. W zestawieniu ujmuje się także osoby, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy.”;

7) w § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy, z wyjątkiem przepisów: § 3 ust. 2 pkt 6, § 4 ust. 4, § 7 ust. 2, § 9 ust. 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 i ust. 2”;

8) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

Minister Obrony Narodowej: w z. S. Komorowski

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 grudnia 2009 r. (poz. 1834)

Załącznik nr 1

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2010-01-01
  • Data obowiązywania: 2010-01-01
  • Dokument traci ważność: 2023-03-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA