| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową2)

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres, tryb i formę oraz terminy upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316);

3) rozporządzeniu o wymogach kapitałowych – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. Nr 204, poz. 1571);

4) istotnym podmiocie zależnym – rozumie się przez to podmiot zależny, który spełnia co najmniej jedno z kryteriów:

a) jego instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,

b) jego udział w kapitałach nadzorowanych sektora domów maklerskich jest nie mniejszy niż 1 %;

5) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 3.
1. Zakres podstawowych informacji, które dom maklerski jest obowiązany upowszechniać, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zakres dodatkowych informacji, które dom maklerski jest obowiązany upowszechniać, w przypadku gdy stosuje niektóre instrumenty lub metody, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Dom maklerski, który nie jest obowiązany spełniać norm adekwatności kapitałowej w ujęciu skonsolidowanym, upowszechnia informacje związane z adekwatnością kapitałową na podstawie danych w ujęciu jednostkowym, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Dom maklerski, który jest obowiązany spełniać normy adekwatności kapitałowej w ujęciu skonsolidowanym, upowszechnia informacje na podstawie danych w ujęciu skonsolidowanym, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Dom maklerski będący podmiotem zależnym od unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej upowszechnia informacje na podstawie danych tej finansowej spółki holdingowej w ujęciu skonsolidowanym, przy czym w przypadku gdy dom maklerski jest istotnym podmiotem zależnym od tej finansowej spółki holdingowej, upowszechnia informacje, o których mowa w § 3 i 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, zgodnie z ust. 1 i 2.

4. Dom maklerski będący istotnym podmiotem zależnym od unijnej dominującej firmy inwestycyjnej lub od unijnej instytucji dominującej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.4)), upowszechnia wyłącznie informacje, o których mowa w § 3 i 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, zgodnie z ust. 1 i 2.

§ 5.
1. Dom maklerski upowszechnia informacje przez podanie ich do publicznej wiadomości w miejscu wykonywania przez dom maklerski czynności, na stronie internetowej domu maklerskiego oraz w sposób przewidziany dla publikacji sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Informacje upowszechniane są w języku polskim.

2. Dom maklerski obowiązany jest do upowszechniania informacji, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, co najmniej raz w roku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami organ domu maklerskiego.

3. Dom maklerski obowiązany jest do upowszechniania informacji, o których mowa w:

1) § 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – każdorazowo niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji, o której mowa w art. 105a ust. 1 ustawy, oraz dodatkowo łącznie z informacjami, o których mowa w ust. 2;

2) § 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, jeżeli stosuje techniki ograniczenia ryzyka kredytowego, o których mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych – łącznie z informacjami, o których mowa w ust. 2;

3) § 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia – każdorazowo niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji, o której mowa w art. 105c ust. 1 ustawy, oraz dodatkowo łącznie z informacjami, o których mowa w ust. 2.

4. Dom maklerski w ramach obowiązku upowszechniania informacji, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, ujawnia częściej niż raz w roku informacje, które są istotne ze względu na skalę prowadzonej przez dom maklerski działalności, zakres działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zaangażowanie w różnych sektorach finansowych, udział w międzynarodowych rynkach finansowych, systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych, w szczególności informacje określone w § 3 pkt 2 i 5 oraz § 4 pkt 2–5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz informacje na temat stopnia narażenia na ryzyko i innych pozycji narażonych na częste zmiany.

5. Dom maklerski może nie upowszechnić określonej informacji, o której mowa w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, jeżeli informacja ta:

1) zawiera elementy, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję domu maklerskiego na rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub stanowi tajemnicę prawnie chronioną, podając powód nieujawnienia informacji, lub

2) została podana do publicznej wiadomości na podstawie innych ustaw, wskazując miejsce ich upowszechnienia.

§ 6.
Dom maklerski upowszechnia politykę informacyjną, która wskazuje:

1) zakres upowszechnianych informacji, o których mowa w § 3–5;

2) częstotliwość upowszechniania informacji, o której mowa w § 5 ust. 2–5;

3) miejsca upowszechniania informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 i 5;

4) zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechnianych informacji, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;

5) zasady weryfikacji polityki informacyjnej.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

Załącznik 1. [PODSTAWOWE INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIANIU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 26 listopada 2009 r. (poz. 1615)

Załącznik nr 1

PODSTAWOWE INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIANIU

§ 1. W odniesieniu do celów i zasad polityki zarządzania ryzykiem dom maklerski ujawnia informacje oddzielnie dla każdej kategorii i rodzaju ryzyka, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia o wymogach kapitałowych. Ujawnione informacje dotyczą:

1) strategii i procesów zarządzania różnymi kategoriami ryzyka;

2) struktury i organizacji jednostki domu maklerskiego zajmującej się zarządzaniem ryzykiem lub inne w tym względzie rozwiązania organizacyjne niż powołanie jednostki;

3) zakresu i rodzaju systemów raportowania i pomiaru ryzyka;

4) działań w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka oraz strategii i procesów monitorowania skuteczności zabezpieczeń i technik redukcji ryzyka.

§ 2. W związku z wymogami z zakresu adekwatności kapitałowej dom maklerski ujawnia:

1) firmę domu maklerskiego;

2) krótki opis podmiotów, które:

a) są objęte konsolidacją pełną,

b) są objęte konsolidacją proporcjonalną,

c) pomniejszają kapitały nadzorowane,

d) nie są konsolidowane i nie pomniejszają kapitałów nadzorowanych;

3) wszelkie bieżące lub przewidywane w przyszłości przeszkody o istotnym znaczeniu lub przeszkody natury praktycznej lub prawnej w szybkim transferze kapitałów nadzorowanych lub w spłacie zobowiązań pomiędzy podmiotem dominującym a jego podmiotami zależnymi;

4) łączną kwotę niedoborów kapitałów we wszystkich podmiotach zależnych nieobjętych konsolidacją oraz listę tych podmiotów, przy czym niedobór kapitału jest rozumiany jako różnica pomiędzy kapitałami nadzorowanymi i całkowitym wymogiem kapitałowym.

§ 3. W odniesieniu do kapitałów nadzorowanych dom maklerski ujawnia:

1) informacje dotyczące głównych cech wszystkich pozycji i składników kapitałów nadzorowanych;

2) kwotę kapitałów podstawowych i uzupełniających II kategorii, obliczonych zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, wraz z oddzielną informacją na temat poszczególnych składników oraz pomniejszeń tych kapitałów;

3) kwotę kapitałów uzupełniających III kategorii, obliczonych zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, wraz z poszczególnymi składnikami i pomniejszeniami tych kapitałów oraz kwotę tych kapitałów zaliczoną do kapitałów nadzorowanych zgodnie z § 1 ust. 5 załącznika nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

4) pozycje wymienione w § 2 ust. 4 i 5 załącznika nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

5) sumę składników kapitałów nadzorowanych określoną zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

§ 4. Dom maklerski ujawnia następujące informacje dotyczące przestrzegania wymogów kapitałowych:

1) opis metod stosowanych przez dom maklerski do ustalania kapitału wewnętrznego stanowiącego wsparcie bieżącej i przyszłej działalności domu maklerskiego;

2) kwoty stanowiące 8 % zaangażowania ważonego ryzykiem oddzielnie dla każdej z klas ekspozycji określonych w § 20 ust. 1 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w przypadku domu maklerskiego stosującego metodę standardową do obliczania zaangażowania ważonego ryzykiem;

3) kwoty stanowiące 8 % zaangażowania ważonego ryzykiem oddzielnie dla każdej z klas ekspozycji określonych w § 105 ust. 1 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w przypadku domu maklerskiego stosującego metodę wewnętrznych ratingów do obliczania zaangażowania ważonego ryzykiem, z tym że:

a) w przypadku klasy ekspozycji detalicznych lub odnawialnych ekspozycji detalicznych wymóg ten stosuje się do każdej kategorii ekspozycji, której zgodnie z § 124–131 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych odpowiadają określone współczynniki korelacji,

b) w przypadku klasy ekspozycji kapitałowych wymóg ten stosuje się:

– oddzielnie do każdej stosowanej metody określonej w § 135–149 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

– do ekspozycji kapitałowych w instrumentach będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, ekspozycji kapitałowych w instrumentach kapitałowych niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w odpowiednio zdywersyfikowanych portfelach oraz innych ekspozycji,

– do ekspozycji podlegających nadzorczemu okresowi przejściowemu w odniesieniu do wymogów kapitałowych,

– do ekspozycji podlegających uprzywilejowanemu traktowaniu na mocy wcześniej obowiązujących regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej;

4) kwoty łącznych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, ryzyka rozliczenia dostawy i ryzyka kredytowego kontrahenta oraz przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań, łącznie i w rozbiciu na poszczególne rodzaje ryzyka;

5) kwoty łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego – oddzielnie dla każdej z zastosowanych metod.

§ 5. Dom maklerski ujawnia następujące informacje dotyczące ryzyka kredytowego:

1) definicje należności przeterminowanych i z rozpoznaną trwałą utratą wartości – w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;

2) łączną kwotę należności według wyceny na dzień bilansowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości;

3) łączną kwotę ekspozycji bez uwzględnienia efektu ograniczenia ryzyka kredytowego i średnią kwotę ekspozycji w danym okresie w podziale na klasy;

4) opis stosowanego podejścia i metod przyjętych do ustalania korekt wyceny i wyliczonych rezerw, o których mowa w § 15 rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

5) strukturę geograficzną ekspozycji wraz z wyszczególnieniem obszarów ważnych pod względem istotnych klas ekspozycji;

6) strukturę branżową ekspozycji lub według typu kontrahenta w podziale na klasy ekspozycji wraz z wyszczególnieniem istotnych pozycji;

7) strukturę ekspozycji według terminów zapadalności w podziale na klasy ekspozycji wraz z wyszczególnieniem istotnych pozycji;

8) kwoty, w podziale na istotne branże lub typy kontrahentów:

a) ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości i oddzielnie ekspozycji przeterminowanych,

b) salda korekt wartości i rezerw,

c) korekt wartości i rezerw w danym okresie;

9) kwoty ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości i przeterminowanych prezentowanych odrębnie, w podziale na istotne obszary geograficzne obejmujące w miarę możliwości kwoty korekt wartości i rezerw związanych z danym obszarem geograficznym;

10) uzgodnienie zmian stanów korekt wartości i rezerw z tytułu ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości obejmujące:

a) opis rodzajów korekt wartości i rezerw,

b) salda początkowe,

c) kwoty umorzeń należności w ciężar dokonanych odpisów w danym okresie,

d) kwoty odpisów albo rozwiązań na oszacowane prawdopodobne straty na ekspozycjach w danym okresie, wszelkie inne korekty, w tym korekty wynikające z różnic kursowych, połączeń podmiotów, przejęć i zbycia podmiotów zależnych oraz przemieszczeń pomiędzy grupami odpisów i rezerw,

e) salda końcowe

– przy czym korekty wartości i kwoty odzyskane odniesione bezpośrednio do rachunku zysków i strat powinny być ujawnione odrębnie.

§ 6. Dom maklerski ujawnia następujące informacje dotyczące ryzyka kredytowego kontrahenta:

1) opis metodologii wykorzystywanej do wyznaczania kapitału wewnętrznego i limitów kredytowych dla ekspozycji z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta;

2) politykę w zakresie zabezpieczeń kredytowych i tworzenia odpisów oraz rezerw z tytułu utraty wartości aktywów na ryzyko kredytowe kontrahenta;

3) opis polityki w zakresie narażenia na ryzyko niekorzystnej zmiany wartości zabezpieczenia;

4) omówienie wpływu wartości wymaganego zabezpieczenia, jakie musiałby zapewnić dom maklerski przy obniżeniu oceny wiarygodności kredytowej klienta;

5) wartość godziwą brutto kontraktów, korzyści z kompensowania, bieżącej wartości zaangażowań kredytowych z uwzględnieniem kompensowania, otrzymanych zabezpieczeń i ekspozycji netto na ryzyko kredytowe związane z instrumentami pochodnymi, przy czym ekspozycja netto na ryzyko kredytowe z instrumentów pochodnych oznacza narażenie na ryzyko kredytowe z tytułu transakcji pochodnych po uwzględnieniu zarówno korzyści z prawnie wiążących umów kompensowania, jak i umów dotyczących zabezpieczenia kredytowego;

6) miary ustalania wartości ekspozycji zgodnie z przyjętą metodą, w zależności od dokonanego wyboru;

7) wartość referencyjną zabezpieczających kredytowych transakcji pochodnych i rozkład bieżącej ekspozycji kredytowej według typów ekspozycji;

8) kredytowe transakcje pochodne w podziale na cele służące własnemu portfelowi pożyczek, jak i dokonywane na zlecenie klientów, włącznie ze strukturą produktową kredytowych transakcji pochodnych, z dalszym rozbiciem na zabezpieczenie zakupione i sprzedane w ramach każdej grupy produktów;

9) oszacowanie współczynnika α, jeśli dom maklerski stosuje własne szacowanie α, zgodnie z § 45 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

§ 7. Dom maklerski obliczający kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem metodą standardową dla każdej z klas ekspozycji ujawnia następujące informacje:

1) nazwy zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej i agencji kredytów eksportowych, z których ocen korzysta dom maklerski, oraz przyczyny ewentualnych zmian w tym zakresie;

2) klasy ekspozycji, dla których stosowane są oceny wiarygodności kredytowej przyznawane przez zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej i agencję kredytów eksportowych;

3) opis procesu stosowanego do przenoszenia oceny emitenta i emisji na pozycje spoza portfela handlowego;

4) przypisane oceny wiarygodności kredytowej opracowane przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych do odpowiednich stopni jakości kredytowej ryzyka, jeżeli dom maklerski stosuje inny sposób przypisania tych ocen niż zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej lub agencja kredytów eksportowych;

5) wartość ekspozycji przed i po zastosowaniu technik ograniczenia ryzyka kredytowego dla każdego stopnia jakości kredytowej ustalonego dla metody standardowej oraz pozycji, które stanowią pomniejszenia kapitałów nadzorowanych.

§ 8. Dom maklerski obliczający kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem metodą wewnętrznych ratingów ujawnia, w przypadku:

1) ekspozycji związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych – informacje na temat kwoty ekspozycji przypisanych do poszczególnych kategorii – w przypadku domu maklerskiego będącego podmiotem zależnym od unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej;

2) stosowania uproszczonej metody ważenia ryzykiem – ekspozycje przypisane do każdej z wag ryzyka określonych w § 137–141 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

§ 9. Dom maklerski stosujący metodę wartości zagrożonej do wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego ujawnia:

1) dla każdego subportfela:

a) charakterystykę używanych modeli,

b) opis testów warunków skrajnych stosowanych dla subportfeli,

c) opis podejścia stosowanego przy weryfikacji historycznej i zatwierdzaniu dokładności i spójności wewnętrznych modeli i procedur ich wdrażania;

2) zakres zgody, o której mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4 ustawy, na stosowanie metody wartości zagrożonej do obliczenia łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego;

3) opis systemów i mechanizmów kontroli zgodnie z wymogami zawartymi w § 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych oraz w § 9–15 rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

§ 10. Dom maklerski ujawnia następujące informacje dotyczące ryzyka operacyjnego:

1) stosowane metody do wyliczania wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka operacyjnego;

2) w przypadku stosowania metody zaawansowanego pomiaru – opis metodologii, włącznie z omówieniem odpowiednich wewnętrznych i zewnętrznych czynników uwzględnianych przy stosowanej metodzie; w przypadku częściowego stosowania metody zaawansowanego pomiaru – omówienie i zakres stosowanych metod.

§ 11. W odniesieniu do instrumentów kapitałowych w portfelu niehandlowym dom maklerski ujawnia:

1) podział ekspozycji ze względu na cel nabycia oraz opis stosowanych zasad rachunkowości i metod wyceny, w tym podstawowe założenia i praktyki wpływające na wycenę oraz opis wszelkich istotnych zmian tych praktyk;

2) wartość bilansową, wartość godziwą oraz dla instrumentów kapitałowych będących przedmiotem obrotu na rynku giełdowym porównanie ceny rynkowej z wartością godziwą, jeśli istotnie się różnią;

3) rodzaje, charakter i kwoty ekspozycji w podziale na instrumenty kapitałowe będące przedmiotem obrotu na giełdzie, odpowiednio zdywersyfikowane portfele instrumentów kapitałowych, które nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, i na inne ekspozycje;

4) zrealizowane zyski lub straty ze sprzedaży w danym okresie w ujęciu skumulowanym;

5) całkowitą wartość niezrealizowanych zysków i strat, łączne niezrealizowane zyski i straty z przeszacowania oraz inne pozycje o podobnym charakterze ujęte w kapitałach podstawowych i uzupełniających.

§ 12. Dom maklerski ujawnia następujące informacje dotyczące ryzyka stopy procentowej w odniesieniu do pozycji w portfelu niehandlowym:

1) charakter ryzyka stopy procentowej i podstawowe założenia oraz częstotliwość pomiaru ryzyka stopy procentowej, w tym założenia dotyczące wcześniejszego spłacania pożyczek;

2) zmianę wyniku finansowego, zdyskontowanej wartości ekonomicznej lub innych mierników stosowanych przez dom maklerski do oceny skutków szokowych wzrostów lub spadków stóp procentowych obliczonych zgodnie ze stosowaną przez dom maklerski metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej, w podziale na poszczególne waluty.

§ 13. W przypadku sekurytyzacji aktywów dom maklerski ujawnia następujące informacje:

1) omówienie celów prowadzonej działalności sekurytyzacyjnej;

2) opis roli domu maklerskiego w procesie sekurytyzacji;

3) określenie zakresu zaangażowania domu maklerskiego w poszczególne role w procesie sekurytyzacji;

4) metody stosowane do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla działalności sekurytyzacyjnej;

5) opis zasad rachunkowości stosowanych w zakresie działalności sekurytyzacyjnej, w tym w szczególności:

a) wskazanie, czy transakcje są traktowane jako sprzedaż należności czy jako źródła finansowania,

b) sposób rachunkowego ujęcia zysków ze sprzedaży,

c) podstawowe założenia dotyczące wyceny zatrzymanych udziałów,

d) sposób rachunkowego ujęcia sekurytyzacji syntetycznej, jeśli nie jest ona objęta innymi zasadami rachunkowości;

6) nazwy zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej, których oceny wiarygodności kredytowej są wykorzystywane dla celów sekurytyzacji, i rodzaje ekspozycji, dla których wykorzystuje się oceny poszczególnych instytucji;

7) łączną kwotę bieżących ekspozycji sekurytyzowanych przez dom maklerski oraz objętych programem sekurytyzacji, w podziale na tradycyjną i syntetyczną, według rodzajów ekspozycji;

8) dla ekspozycji sekurytyzowanych przez dom maklerski oraz objętych programem sekurytyzacji – kwotę sekurytyzowanych ekspozycji, z rozpoznaną utratą wartości i przeterminowanych, w podziale na rodzaj ekspozycji, oraz straty poniesione przez dom maklerski w danym okresie;

9) skumulowaną kwotę pozycji sekurytyzacyjnych zatrzymanych lub nabytych w podziale na rodzaje ekspozycji;

10) skumulowaną kwotę pozycji sekurytyzacyjnych zatrzymanych lub nabytych w podziale na miarodajną liczbę przedziałów wag ryzyka; pozycje ważone ryzykiem 1 250 % lub odejmowane od funduszy własnych wykazuje się oddzielnie;

11) sumę należnych kwot z tytułu sekurytyzowanych ekspozycji odnawialnych w podziale na udział jednostki inicjującej i udział inwestorów;

12) omówienie działalności sekurytyzacyjnej w danym okresie, w tym podanie kwot ekspozycji sekurytyzowanych, w podziale na rodzaje ekspozycji, oraz osiągniętych zysków lub strat, ze sprzedaży w podziale na typy ekspozycji.

Załącznik 2. [INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIANIU W PRZYPADKU STOSOWANIA NIEKTÓRYCH INSTRUMENTÓW LUB METOD]

Załącznik nr 2

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIANIU W PRZYPADKU STOSOWANIA NIEKTÓRYCH INSTRUMENTÓW LUB METOD

§ 1. 1. Dom maklerski stosujący metodę wewnętrznych ratingów zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych ujawnia następujące informacje:

1) fakt posiadania zgody Komisji na stosowanie metody lub zmianę metody już stosowanej;

2) omówienie i przegląd:

a) struktury wewnętrznych systemów ratingowych oraz związku pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi ocenami ratingowymi,

b) stosowania oszacowań wewnętrznych do innych celów niż obliczenie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem metodą wewnętrznych ratingów,

c) procesu zarządzania i uznawania ograniczania ryzyka kredytowego,

d) mechanizmów kontroli systemów ratingowych, uwzględniające opis stopnia niezależności, zakresu odpowiedzialności oraz przeglądu tych systemów;

3) dokonywanie przeglądu procesów, mechanizmów, o których mowa w pkt 2;

4) opis procesu nadawania wewnętrznych ratingów, odrębnie dla każdej z następujących klas ekspozycji:

a) wobec rządów i banków centralnych,

b) wobec instytucji,

c) wobec przedsiębiorców, łącznie z należnościami od małych i średnich przedsiębiorców, oraz skupionymi wierzytelnościami przedsiębiorców,

d) detalicznych w podziale na kategorie, dla których mają zastosowanie różne współczynniki korelacji zgodnie z § 124–131 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych,

e) w instrumentach kapitałowych;

5) wartość ekspozycji dla każdej z klas określonych w § 105 ust. 1 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, przy czym ekspozycje wobec rządów i banków centralnych, instytucji i przedsiębiorców, dla których dom maklerski stosuje własne oszacowania straty z tytułu niewykonania zobowiązań (LGD) oraz współczynniki konwersji kredytowej (CCF) do wyliczania kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem, ujawnia się oddzielnie od ekspozycji, dla których nie stosuje on takich oszacowań;

6) w celu umożliwienia miarodajnego zróżnicowania dla każdej z klas ekspozycji, o których mowa w § 105 ust. 1 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, oraz dla zupełnej liczby klas jakości ekspozycji, w tym ekspozycji dłużników, którzy nie wykonali zobowiązania:

a) całkowite zaangażowanie dla ekspozycji wobec rządów i banków centralnych, wobec instytucji i wobec przedsiębiorców – sumę pozostałych do spłaty należności i wartości niewykorzystanych zobowiązań pozabilansowych, a dla instrumentów kapitałowych – kwotę należności,

b) w przypadku domów maklerskich stosujących własne oszacowania wartości straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) do obliczania kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem – średnią wartość straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) ważoną kwotą ekspozycji w ujęciu procentowym,

c) średnią wagę ryzyka ważoną kwotą ekspozycji,

d) w przypadku domów maklerskich stosujących własne oszacowania współczynników konwersji kredytowej (CCF) do obliczania kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem – kwotę udzielonych niewykorzystanych zobowiązań pozabilansowych oraz średnią wartość ekspozycji w momencie niewykonania zobowiązania dla udzielonych niewykorzystanych zobowiązań pozabilansowych;

7) dla klasy ekspozycji detalicznych oraz dla każdej z kategorii – jedną z dwóch następujących informacji:

a) informacje wymienione w pkt 6, w stosownych przypadkach przedstawione w sposób zbiorczy,

b) analizę ekspozycji w odniesieniu do klas oczekiwanych strat, przy czym liczba klas powinna pozwalać na miarodajne zróżnicowanie ryzyka kredytowego;

8) rzeczywiste korekty wartości za poprzedni okres dla każdej klasy ekspozycji, a w przypadku ekspozycji detalicznych – dla każdej z kategorii, oraz różnice w stosunku do korekt dokonanych w przeszłości;

9) opis czynników, które miały wpływ na poniesione straty w poprzednim okresie, w szczególności, czy dom maklerski zaobserwował wyższy od przeciętnego współczynnik niewykonania zobowiązań (PD) lub wyższe od średniej wartości straty z tytułu niewykonania zobowiązań (LGD) lub współczynniki konwersji kredytowej (CCF);

10) porównanie wyników prognozowanych i rzeczywistych w dłuższym horyzoncie czasowym; ujawniane informacje powinny zawierać co najmniej oszacowania strat w zestawieniu z rzeczywistymi stratami dla każdej klasy ekspozycji (w przypadku ekspozycji detalicznych – dla każdej z kategorii) w okresie wystarczającym do wiarygodnej oceny funkcjonowania procesu wewnętrznych ratingów; w stosownych przypadkach dom maklerski dokonuje dalszej dekompozycji powyższych informacji w celu analizy prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań (PD) oraz – w przypadku domu maklerskiego stosującego własne oszacowania wartości straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) lub współczynników konwersji kredytowej (CCF) – w celu porównania wyników wartości straty z tytułu niewykonania zobowiązań (LGD) i współczynników konwersji kredytowej (CCF) z oszacowaniami ujawnionymi w informacji na temat ilościowej oceny ryzyka.

2. Opis, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien zawierać informacje na temat typów ekspozycji w ramach danej klasy ekspozycji, definicje, metody, dane do szacowania i walidacji wartości prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań (PD) i, jeśli to możliwe, wartości straty z tytułu niewykonania zobowiązań (LGD) oraz współczynniki konwersji kredytowej (CCF), łącznie z założeniami zastosowanymi do ustalania tych zmiennych, opis istotnych odstępstw od definicji niewykonanego zobowiązania określonej w § 256–263 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych wraz ze wskazaniem subportfela, którego te odstępstwa dotyczą.

§ 2. Dom maklerski stosujący techniki ograniczenia ryzyka kredytowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych ujawnia następujące informacje:

1) politykę i procedury dotyczące saldowania bilansowego i pozabilansowego oraz wskazanie zakresu jego stosowania;

2) politykę i procedury dotyczące wyceny zabezpieczeń kredytowych i zarządzania nimi;

3) opis głównych rodzajów zabezpieczeń kredytowych przyjmowanych przez dom maklerski;

4) główne rodzaje gwarantów oraz kontrahentów kredytowych instrumentów pochodnych oraz ich wiarygodność kredytową;

5) informacje o koncentracji ryzyka rynkowego lub kredytowego przy uwzględnieniu zastosowanych instrumentów ograniczenia ryzyka;

6) w przypadku gdy dom maklerski wylicza wartość zaangażowań ważonych ryzykiem przy zastosowaniu metody standardowej lub metody wewnętrznych ratingów, ale nie stosuje własnych oszacowań wartości straty z tytułu niewykonania zobowiązań (LGD) lub współczynników konwersji kredytowej (CCF) do poszczególnych klas ekspozycji – oddzielnie dla każdej klasy ekspozycji, całkowitą wartość ekspozycji (po zastosowaniu saldowania bilansowego lub pozabilansowego, tam gdzie jest to możliwe) zabezpieczonej przez uznane zabezpieczenia finansowe lub inne uznane zabezpieczenia po zastosowaniu korekt z tytułu zmienności;

7) w przypadku domów maklerskich wyliczających wartość zaangażowań ważonych ryzykiem przy zastosowaniu metody standardowej lub metody wewnętrznych ratingów – oddzielnie dla każdej klasy ekspozycji całkowitą wartość ekspozycji (po zastosowaniu kompensowania pozycji bilansowych lub pozabilansowych) zabezpieczonej gwarancją lub kredytowym instrumentem pochodnym, przy czym dla instrumentów kapitałowych wymagania te ujawnia się oddzielnie dla każdej z metod określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

§ 3. Dom maklerski stosujący zaawansowaną metodę pomiaru ryzyka operacyjnego ujawnia:

1) fakt posiadania zgody Komisji na stosowanie zaawansowanej metody pomiaru;

2) opis ubezpieczeń zastosowanych w celu ograniczenia ryzyka operacyjnego i ich wpływu na wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »