| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 lipca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową2)

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową (Dz. U. Nr 210, poz. 1615) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje podlegające upowszechnieniu dom maklerski zamieszcza na stronie internetowej domu maklerskiego. W przypadku gdy dom maklerski nie używa domeny internetowej lub nie zamieszcza na stronie internetowej wszystkich informacji podlegających upowszechnieniu, wszystkie informacje podlegające upowszechnieniu podawane są do publicznej wiadomości w miejscu wykonywania przez dom maklerski czynności lub w sposób przewidziany dla publikacji sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Informacje udostępniane są w języku polskim. Informacje mogą być także udostępniane w jednym lub kilku językach obcych.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku niezamieszczenia wszystkich informacji podlegających upowszechnieniu na stronie internetowej domu maklerskiego dom maklerski zamieszcza w tym miejscu adnotację o brakujących informacjach, wskazując w niej inne miejsce, zgodnie z ust. 1, w którym te informacje zostały zawarte.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w § 9 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) najwyższą, najniższą i średnią dzienną miarę wartości zagrożonej w okresie sprawozdawczym i miarę wartości zagrożonej na koniec okresu;

5) porównanie dziennych miar wartości zagrożonej pod koniec dnia z jednodniowymi zmianami wartości portfela pod koniec kolejnego dnia roboczego wraz z analizą wszelkich istotnych przekroczeń w okresie sprawozdawczym.”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opis ubezpieczeń i innych mechanizmów transferu ryzyka operacyjnego zastosowanych w celu ograniczenia ryzyka operacyjnego oraz ich wpływu na wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Komisji 2009/83/WE z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. UE L 196 z 28.07.2009, str. 14) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 97).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »