REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 221 poz. 1748

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 grudnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91a ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm,2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (Dz. U. Nr 51, poz. 297) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1:

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) komendantom oddziałów Straży Granicznej, Komendantowi Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Komendantowi Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu – funkcjonariusze pełniący służbę oraz pracownicy zatrudnieni w podległych im komórkach organizacyjnych.”,

uchyla się pkt 4,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 pkt 2 i 3 funkcjonariusze składają oświadczenia przełożonemu właściwemu według ostatniego miejsca pełnienia służby.”;

2) w § 4 uchyla się ust. 2.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-24
  • Data wejścia w życie: 2010-01-01
  • Data obowiązywania: 2010-01-01
  • Dokument traci ważność: 2016-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA