Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 224 poz. 1801

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2009 r.

w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług lub przy imporcie towarów oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą"

2) wzór wniosku o zwrot podatku składany przez podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1d pkt 2 ustawy;

3) informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

4) sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku;

5) sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku;

6) przypadki, w których podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty, oraz rodzaje tych dokumentów;

7) przypadki, w których podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy, dokonującym sprzedaży przysługuje zwrot podatku;

8) tryb zwrotu podatku w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1e ustawy.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zwrocie podatku – rozumie się przez to zwrot podatku od towarów i usług naliczany przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej lub przez podmiot uprawniony z państw trzecich;

2) podmiocie uprawnionym z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności, zwykłego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zwykłego pobytu na terytorium kraju ubiegającą się o zwrot podatku – posiadającą siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

3) podmiocie uprawnionym z państw trzecich – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności, zwykłego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zwykłego pobytu na terytorium kraju oraz podmioty zagraniczne, o których mowa w art. 131 pkt 2 ustawy, ubiegające się o zwrot podatku – nieposiadające siedziby lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

4) państwie członkowskim siedziby – rozumie się przez to terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju, na którym podmiot uprawniony z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania;

5) kraju siedziby – rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty, na którym podmiot uprawniony z państw trzecich posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania;

6) naczelniku urzędu skarbowego – rozumie się przez to naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

7) urzędzie skarbowym – rozumie się przez to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Rozdział 2

Przypadki dokonywania zwrotu podatku

§ 3.

1. Zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państw trzecich pod warunkiem, że podmiot ten:

1) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby;

2) nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium kraju;

3) nie wykonuje na terytorium kraju, w okresie, za który występuje o zwrot podatku, sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, z wyjątkiem:

a) usług transportowych i usług pomocniczych związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania,

b) usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

c) usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

d) usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze morskich środków transportu,

e) usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych środków transportu,

f) usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,

g) usług związanych z obsługą statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 należących do armatorów morskich, z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi,

h) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 oraz ich części składowych,

i) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych głównie w transporcie międzynarodowym,

j) usług, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są nabywcy tych usług, o których mowa w art. 17 ustawy,

k) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ustawy podatnikiem jest ich nabywca.

2. Zwrot podatku przysługuje również podmiotom uprawnionym z państw trzecich świadczącym na terytorium kraju osobom niepodlegającym opodatkowaniu usługi elektroniczne, które zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy złożyły w państwie członkowskim innym niż terytorium kraju zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej wobec tych usług.

3. Zwrot podatku podmiotom uprawnionym z państw trzecich, o których mowa w ust. 2, stosuje się do nabywanych towarów i usług, które są związane wyłącznie ze świadczeniem usług elektronicznych przez te podmioty.

§ 4.
1. Zwrot podatku, w odniesieniu do podmiotów uprawnionych z państw trzecich, przysługuje na zasadzie wzajemności.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5.
1. Podmiot uprawniony z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej lub podmiot uprawniony z państw trzecich może wystąpić o zwrot podatku za okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy lub za okres krótszy niż ostatnie 3 miesiące tego roku – w odniesieniu do podatku od nabytych towarów lub usług lub importowanych towarów w okresie, za który podmiot uprawniony występuje o zwrot podatku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kwota wnioskowanego zwrotu podatku nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych:

1) 400 euro – w przypadku gdy wniosek dotyczy okresu krótszego niż rok podatkowy, ale nie krótszego niż 3 miesiące;

2) 50 euro – w przypadku gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące tego roku.

3. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów i usług nabytych przez podmioty uprawnione z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej lub podmioty uprawnione z państw trzecich, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze, a w przypadku importu towarów w dokumencie celnym, dokonanych w okresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Przeliczenia kwot, o których mowa w ust. 2, wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury lub dokumentu celnego.

Rozdział 3

Warunki dokonywania zwrotu podatku, na podstawie wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podmiotom uprawnionym z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej

§ 6.

1. Zwrot podatku następuje na wniosek podmiotu uprawnionego z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej przekazany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do naczelnika urzędu skarbowego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w języku polskim, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

4. Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług, oraz sposób opisu niektórych informacji, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, podmiot uprawniony wskazany w ust. 1, przekazuje za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kopię faktury lub dokumentu celnego, w przypadku gdy:

1) podstawa opodatkowania podana w fakturze lub dokumencie celnym jest równa lub większa niż równowartość w złotych – kwoty 1 000 euro;

2) podstawa opodatkowania podana w fakturze stwierdzającej nabycie paliwa jest równa lub większa niż równowartość w złotych – kwoty 250 euro.

6. Przy przeliczaniu kwot, o których mowa w ust. 5, przepis § 5 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

7. Urząd skarbowy niezwłocznie potwierdza w formie elektronicznej otrzymanie wniosku.

8. Jeżeli podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, kwota podatku, określona w wyniku tej korekty w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego, zmniejszająca kwotę otrzymanego zwrotu podatku podlega wpłacie do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia otrzymania decyzji. Terminy określone w § 9 stosuje się odpowiednio.

9. Jeżeli w wyniku korekty, o której mowa w ust. 8, powstała kwota podatku, zwiększająca kwotę otrzymanego zwrotu podatku, kwota ta podlega zwrotowi z urzędu skarbowego – terminy określone w § 9 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Warunki dokonywania zwrotu podatku, na podstawie wniosku składanego na piśmie, podmiotom uprawnionym z państw trzecich

§ 7.

1. Zwrot podatku następuje na wniosek podmiotu uprawnionego z państw trzecich, zwany dalej „wnioskiem".

2. Wniosek składa się do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Do wniosku dołącza się:

1) oryginały faktur oraz dokumentów celnych, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku;

2) oryginał zaświadczenia będący załącznikiem do wniosku, wskazujący, że podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze zarejestrowanym w kraju siedziby, wydany przez organ podatkowy w kraju siedziby tego podmiotu uprawnionego;

3) dokument potwierdzający identyfikację na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, jeżeli zwrot podatku dotyczy przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, i podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, jest zidentyfikowany dla świadczenia usług elektronicznych poza terytorium kraju.

5. Jeżeli zwrot podatku dotyczy wyłącznie sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 3, przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje się.

6. Jeżeli podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek częściej niż jeden raz w roku podatkowym, zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie dołącza się do każdego wniosku, pod warunkiem że nie upłynął rok od dnia jego wydania oraz nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie objętym zaświadczeniem.

7. Jeżeli podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, przepisy § 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

§ 8.
1. Po rozpatrzeniu wniosku, każda faktura lub dokument celny, z których wynikają kwoty do zwrotu podatku, podlegają ostemplowaniu pieczęcią urzędu skarbowego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.

2. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury i dokumenty celne podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

Rozdział 5

Terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku, na podstawie wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podmiotom uprawnionym z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej oraz na podstawie wniosku składanego na piśmie, podmiotom uprawnionym z państw trzecich

§ 9.

1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa:

1) w § 6 ust. 5 – w przypadku podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej;

2) w § 7 ust. 4 – w przypadku podmiotów uprawnionych z państw trzecich.

2. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego nie posiada wszystkich informacji, na podstawie których może podjąć decyzję, o której mowa w ust. 1, może żądać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli żądanie skierowane jest do podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, dostarczenia dodatkowych informacji w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli na podstawie otrzymanych dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 2, naczelnik urzędu skarbowego nie może podjąć decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku, może żądać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli żądanie skierowane jest do podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, dostarczenia dalszych dodatkowych informacji.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, należy dostarczyć w języku polskim w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania.

5. W przypadku żądania dostarczenia dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie:

1) 2 miesięcy od dnia otrzymania dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 2 i 3;

2) 2 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, w przypadku nieotrzymania dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż w terminie:

a) 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w przypadku żądania dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 2,

b) 8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w przypadku żądania dalszych dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 3.

6. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu uznanej kwoty podatku nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku.

§ 10.
1. Zwrot podatku jest dokonywany w złotych polskich na rachunek bankowy:

1) w kraju albo w państwie członkowskim siedziby lub w innym państwie członkowskim – w przypadku podmiotu uprawnionego z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej;

2) w kraju albo w kraju siedziby – w przypadku pod-miotu uprawnionego z państw trzecich.

2. Jeżeli zwrot podatku jest dokonywany na rachunek:

1) w państwie członkowskim siedziby lub w innym państwie członkowskim, podmiotu uprawnionego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

2) w kraju siedziby podmiotu uprawnionego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

– urząd skarbowy nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem tego zwrotu.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, pomniejszają kwotę zwrotu określonego w decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku.

§ 11.
Od kwoty podatku niezwróconej przez urząd skarbowy w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 6, naliczane są odsetki analogicznie jak dla podatników, o których mowa w art. 15 ustawy, w przypadkach nieterminowego zwrotu podatku tym podatnikom. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.4)) w tym zakresie stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 12.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 89, poz. 851 oraz z 2007 r. Nr 207, poz. 1472 i Nr 248, poz. 1848).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 23).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676.

Załącznik 1. [INFORMACJE, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG SKŁADANY ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, ORAZ SPOSÓB OPISU NIEKTÓRYCH INFORMACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2009 r. (poz. 1801)

Załącznik nr 1

INFORMACJE, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG SKŁADANY ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, ORAZ SPOSÓB OPISU NIEKTÓRYCH INFORMACJI

1. Państwo członkowskie, do którego adresowany jest wniosek.

2. Cel złożenia wniosku (nowy wniosek/korekta).

3. Dane dotyczące wniosku, do którego odnosi się korekta:

a) numer wniosku,

b) data wniosku.

4. Dane podmiotu uprawnionego z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej (wnioskodawcy):

a) dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego:

– nazwisko i imię lub pełna nazwa,

b) dokładny adres zamieszkania/siedziby podmiotu uprawnionego,

c) adres e-mail,

d) numer rejestracyjny VAT.

5. Osoba reprezentująca podmiot uprawniony z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej1):

a) nazwisko i imię,

b) dokładny adres osoby reprezentującej,

c) adres e-mail,

d) numer identyfikacyjny.

6. Opis rodzaju prowadzonej działalności według czwartego poziomu kodów NACE Rev. 2, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1893/20062), na podstawie art. 2 rozporządzenia nr 1174/20093).

7. Okres, do którego odnosi się wniosek:

a) od (dzień, miesiąc, rok),

b) do (dzień, miesiąc, rok).

8. Szczegóły dotyczące rachunku bankowego podmiotu uprawnionego z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, na który ma być dokonany zwrot podatku:

a) numer IBAN, o którym mowa w przepisach prawa bankowego.

b) kod BIC, o którym mowa w przepisach prawa bankowego,

c) waluta rachunku bankowego.

9. Informacje dotyczące importowanych towarów:

a) imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy towarów,

b) adres i kraj sprzedawcy towarów,

c) data i numer dokumentu celnego,

d) rodzaj towarów według kodów i pod-kodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 1174/20093),

e) podstawa opodatkowania w PLN,

f) kwota podatku w PLN,

g) obliczenie podatku w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1b ustawy – wysokość proporcji (w %),

i) kwota podatku do zwrotu w PLN4).

10. Informacje dotyczące nabytych towarów i usług:

a) imię i nazwisko/nazwa dostawcy towarów lub usług,

b) Numer Identyfikacji Podatkowej dostawcy towarów lub usług,

c) adres i kraj dostawcy towarów lub usług,

d) data i numer faktury,

e) rodzaj towarów i usług według kodów i pod-kodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 1174/20093),

f) podstawa opodatkowania w PLN,

g) kwota podatku w PLN,

h) obliczenie podatku w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1b ustawy – wysokość proporcji (w %),

i) kwota podatku do zwrotu w PLN5).

11. Zmiana proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1e ustawy:

a) okres, do którego odnosi się zmiana:

– od (dzień, miesiąc, rok),

– do (dzień, miesiąc, rok),

b) wysokość proporcji po zmianie (w %).

12. Informacja o załącznikach – typ i nazwa pliku oraz opis zawartości.

 

 

1) Pozycję 5 wypełnia się, jeśli podatnik ustanowił pełnomocnika.

2) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1).

3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady wykonania art. 34a i 37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do zwrotu podatku od wartości dodanej zgodnie z dyrektywą Rady 2008/9/WE (Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 50).

4) W przypadku stosowania proporcji, o której mowa w lit. g, kwota zwrotu powinna być obliczona z uwzględnieniem tej proporcji.

5) W przypadku stosowania proporcji, o której mowa w lit. h, kwota zwrotu powinna być obliczona z uwzględnieniem tej proporcji.

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU/KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU/KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Dziennik Ustaw