REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 226 poz. 1826

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie komitetu audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 290 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) niezbędne kwalifikacje członków niezależnych komitetu audytu;

2) sposób ustalania wynagrodzeń członków niezależnych komitetu audytu;

3) wymogi, jakie powinien spełniać regulamin komitetu audytu.

§ 2.
Członkiem niezależnym komitetu audytu może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;

2) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie w sprawowaniu funkcji kierowniczych;

3) posiada wiedzę lub udokumentowane doświadczenie w zakresie:

a) audytu wewnętrznego lub

b) kontroli zarządczej, lub

c) zarządzania ryzykiem, lub

d) prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, lub

e) celów, zadań i specyfiki działu administracji rządowej, zwanego dalej „działem”, lub działów, dla których powołuje się komitet audytu;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub przedstawi pisemną zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.1)).

§ 3.
1. Wynagrodzenie członka niezależnego komitetu audytu jest ustalane kwartalnie, w zależności od liczby działów kierowanych przez jednego ministra, dla których został powołany komitet audytu, oraz obecności na posiedzeniach komitetu audytu, według wzoru:

W = M x P x N / L

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

W – wysokość wynagrodzenia członka niezależnego komitetu audytu za dany kwartał,

M – mnożnik równy 0,8 w przypadku komitetu audytu powołanego dla jednego działu, a 1,0 w przypadku komitetu audytu powołanego dla co najmniej dwóch działów,

P – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

N – liczba posiedzeń komitetu audytu w danym kwartale, w których uczestniczył członek niezależny komitetu audytu,

L – liczba wszystkich posiedzeń komitetu audytu w danym kwartale.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się, jeżeli w danym kwartale odbyło się co najmniej jedno posiedzenie komitetu audytu.

§ 4.
Regulamin komitetu audytu powinien określać w szczególności:

1) szczegółowy zakres zadań komitetu audytu;

2) sposób działania komitetu audytu, w tym:

a) tryb i częstotliwość zwoływania posiedzeń,

b) tryb prowadzenia posiedzeń,

c) podejmowanie uchwał,

d) udział w posiedzeniach osób trzecich,

e) sposób dokumentowania posiedzeń oraz wykonanych zadań;

3) sposób i tryb dostępu członków komitetu audytu do dokumentów, informacji i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach w dziale, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub działach, dla których został powołany komitet audytu, przy zachowaniu przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;

4) sposób i tryb współpracy członków komitetu audytu z kierownikami oraz pracownikami jednostek w dziale lub działach, dla których został powołany komitet audytu;

5) sposób i tryb współpracy komitetu audytu z kierownikami komórek audytu wewnętrznego;

6) tryb postępowania w sprawach o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierownika komórki audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem zapewnienia pracodawcy oraz kierownikowi komórki audytu wewnętrznego możliwości udziału w postępowaniu.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2010-01-01
  • Data obowiązywania: 2016-07-01
  • Dokument traci ważność: 2016-12-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA