| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb:

1) finansowania lub współfinansowania programów promocyjnych i informacyjnych;

2) współfinansowania programów promocyjnych i informacyjnych kwalifikujących się do uzyskania na ich realizację wsparcia ze środków Unii Europejskiej;

3) udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. e, g i h, pkt 2 lit. e–g, pkt 3 lit. e–g, pkt 4 lit. e–g, pkt 5 lit. e–g, pkt 6 lit. e–g, pkt 7 lit. e–g, pkt 8 lit. e–g oraz pkt 9 lit. e–g ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
Wsparcie finansowe, o którym mowa w § 1, zwane dalej „wsparciem”, jest udzielane na niemające na celu promocji konkretnego znaku towarowego lub marki zadanie, które:

1) jest zawarte w planie finansowym danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, zwanego dalej „funduszem promocji”;

2) będzie realizowane:

a) przez okres nie dłuższy niż 3 lata,

b) w jednym etapie, jeżeli jego realizacja będzie trwać nie dłużej niż 6 miesięcy,

c) w kilku etapach, jeżeli jego realizacja będzie trwać dłużej niż 6 miesięcy, a każdy z etapów będzie obejmować co najmniej 3 miesiące.

§ 3.
Wsparcia udziela się w drodze decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”, w formie refundacji kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania:

1) określonych w załączniku do rozporządzenia – w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3,

2) w wysokości nieprzekraczającej poziomu wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy przeznaczonego na realizację programów promocyjnych i informacyjnych realizowanych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2008, str. 1, z późn. zm.) – w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2,

3) poniesionych od dnia:

a) złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia zakończenia realizacji zadania – w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3,

b) w którym została wydana decyzja o udzieleniu wsparcia do dnia zakończenia realizacji zadania – w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2

– zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”.

§ 4.
1. Wsparcie stanowi równowartość kosztów kwaIifikowalnych brutto zadania w przypadku:

1) podmiotów niebędących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2));

2) gdy naliczony podatek od towarów i usług związanych z realizacją zadania nie podlega odliczeniu od podatku należnego w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 1.

2. W przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2, wsparcie obejmuje koszty kwalifikowalne brutto od wartości całego zadania.

§ 5.
1. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Centrali Agencji, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez tę Agencję, nie później niż w terminie:

1) 2 miesięcy przed miesiącem, w którym nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania – w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3;

2) 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Komisję Europejską projektów programów informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym lub w krajach trzecich – w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2.

2. Wniosek o udzielenie wsparcia zawiera w szczególności:

1) numer rejestracyjny wnioskodawcy w centralnym rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Agencję;

2) zestawienie rzeczowo-finansowe zadania;

3) wysokość zaliczki – w przypadku gdy wnioskodawca zamierza wystąpić o jej wypłatę.

3. W przypadku zadania przewidzianego do realizacji w I kwartale roku kalendarzowego wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3, składa się do końca listopada roku poprzedzającego rok realizacji tego zadania lub w terminie 14 dni od dnia przyjęcia planu finansowego dla danego funduszu promocji.

4. W przypadku dokonania zmiany planu finansowego danego funduszu promocji realizacja zadania przewidzianego do realizacji w wyniku dokonania tej zmiany nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 45 dni od dnia dokonania tej zmiany.

5. Jeżeli zadanie w wyniku dokonania zmiany planu finansowego danego funduszu promocji ma być realizowane nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania tej zmiany, wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3, składa się w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany planu finansowego danego funduszu promocji.

6. Do wniosku o udzielenie wsparcia dołącza się w szczególności dokumenty potwierdzające dane zawarte w tym wniosku, niezbędne do udzielenia wsparcia, których wykaz zawiera formularz tego wniosku.

§ 6.
1. Wsparcie jest udzielane według kolejności złożenia wniosków o udzielenie wsparcia.

2. Wsparcie jest udzielane do wyczerpania środków finansowych poszczególnych funduszy promocji przeznaczonych na realizację danego zadania.

3. Dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia jest dzień jego wpływu do Centrali Agencji.

4. Wniosek o udzielenie wsparcia rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, właściwego dla danego zadania.

5. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5, wniosek o udzielenie wsparcia rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, właściwego dla danego zadania.

§ 7.
1. Zaliczkę na realizację zadania, w wysokości do 40 % kwoty wsparcia określonej w decyzji o udzieleniu wsparcia, wypłaca się, jeżeli podmiot wystąpił o jej wypłatę we wniosku o udzielenie wsparcia.

2. Zaliczkę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udzieleniu wsparcia stała się ostateczna, do wysokości środków finansowych dostępnych na dzień wydania tej decyzji, przeznaczonych na realizację danego zadania.

3. W przypadku braku środków finansowych na wypłatę całej zaliczki w terminie, o którym mowa w ust. 2, niewypłaconą część zaliczki wypłaca się niezwłocznie po zgromadzeniu środków finansowych pozwalających na dokonanie wypłaty tej części.

§ 8.
1. Podmiot, któremu udzielono wsparcia:

1) składa w Centrali Agencji informacje dotyczące zmian terminów lub miejsc realizacji zadania;

2) umieszcza na wszystkich sporządzonych w związku z realizacją zadania materiałach, w tym przekazach audiowizualnych, w sposób czytelny i wyraźny, informację o udzieleniu wsparcia ze środków finansowych danego funduszu promocji na realizację tego zadania.

2. Jeżeli wnioskodawca nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1, wsparcie może być wypłacone tylko w części dotyczącej zadania lub jego etapu, która została zrealizowana zgodnie z tymi warunkami.

§ 9.
Jeżeli zmiana wysokości poniesionych kosztów kwalifikowalnych określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym zadania w ramach udzielonego wsparcia wynosi nie więcej niż 10 % tych kosztów, przy obliczaniu kwoty wsparcia przysługującego do wypłaty koszty te uwzględnia się w wysokości faktycznie poniesionej, jednak nie wyższej niż wysokość wsparcia określona w decyzji o udzieleniu wsparcia.
§ 10.
1. Wsparcie jest wypłacane na wniosek o płatność składany po zakończeniu realizacji zadania albo etapu zadania, do wysokości faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

2. Wniosek o płatność składa się w Centrali Agencji:

1) w terminie:

a) przed końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zakończyła się realizacja danego etapu zadania, jeżeli zadanie jest realizowane w etapach,

b) 4 miesięcy po upływie miesiąca, w którym zakończyła się realizacja zadania, jeżeli zadanie jest realizowane w jednym etapie, albo w którym zakończyła się realizacja ostatniego etapu zadania, w przypadku gdy zadanie jest realizowane w kilku etapach;

2) na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez tę Agencję.

3. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadania lub jego etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z nim związanych, z wyłączeniem dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów ogólnych określonych w załączniku do rozporządzenia w pkt 15.

4. Prezes Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty środków finansowych z tytułu wsparcia w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę wsparcia.

5. Prezes Agencji odmawia wypłaty środków finansowych z tytułu wsparcia, jeżeli zadanie nie zostało zrealizowane lub nie są spełnione warunki wypłaty wsparcia, o których mowa w ust. 3.

6. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 2, Prezes Agencji stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu wsparcia.

7. Kwota wsparcia, w tym zaliczki, wypłacona przed zakończeniem realizacji zadania nie może przekroczyć 80 % całkowitej kwoty wsparcia określonej w decyzji o udzieleniu wsparcia.

8. W przypadku braku środków finansowych na wypłatę wsparcia w terminie, o którym mowa w ust. 4, wsparcie wypłaca się niezwłocznie po zgromadzeniu tych środków w wysokości pozwalającej na dokonanie wypłaty.

§ 11.
1. W przypadku zadania, którego realizacja rozpoczęła się przed dniem 30 czerwca 2010 r., wniosek o udzielenie wsparcia składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Do zadań, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 30 czerwca 2010 r., przepisów § 3 pkt 3 nie stosuje się.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666.

Załącznik 1. [KOSZTY KWALIFIKOWALNE PODLEGAJĄCE REFUNDACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 11 marca 2010 r. (poz. 327)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PODLEGAJĄCE REFUNDACJI

Koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, które obejmują koszty:

1) reklamy w telewizji, radio, prasie lub innych mediach;

2) promocji w punktach sprzedaży;

3) przygotowania stoisk i materiałów informacyjno-promocyjnych;

4) udziału w pokazach, wystawach i targach;

5) organizacji szkoleń i konferencji;

6) prowadzenia serwisu internetowego;

7) najmu powierzchni informacyjno-promocyjnych;

8) publikacji i dystrybucji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów informacyjno-promocyjnych;

9) wynagrodzenia dostawcy towarów lub usług, niezbędnych do realizacji zadania;

10) zakupu rzeczowych aktywów obrotowych;

11) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy;

12) badań naukowych i prac rozwojowych;

13) w przypadku realizacji zadania poza siedzibą podmiotu wykorzystującego środki finansowe funduszu promocji:

a) podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w I lub II klasie.

b) podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,

c) zakwaterowania – do wysokości 480 zł na jeden dzień dla jednej osoby,

d) pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych – do wysokości:

– diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– 160 zł na dzień – jeżeli zadanie jest realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14) działalności krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami danej branży;

15) ogólne – do wysokości 5 % kosztów poniesionych na realizację danego zadania.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »