REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 292 poz. 1722

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 54, poz. 327) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. e, g i h, pkt 2 lit. e–g, pkt 3 lit. e–g, pkt 4 lit. e–g, pkt 5 lit. e–g, pkt 6 lit. e–g, pkt 7 lit. e–g, pkt 8 lit. e–g oraz pkt 9 lit. e–g ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.”;

2) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) poniesionych od dnia:

a) złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia złożenia wniosku o płatność – w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3,

b) zawarcia umowy, o której mowa w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 147 z 06.06.2008, str. 3, z późn. zm.), do dnia złożenia wniosku o płatność – w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2”;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Centrali Agencji, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez tę Agencję, w terminie:

1) nie później niż na dzień przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania – w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3;

2) od dnia zatwierdzenia przez Komisję Europejską projektów programów informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym lub w krajach trzecich do dnia zakończenia realizacji zadania – w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2.”,

b) uchyla się ust. 3–5;

4) w § 6:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes Agencji wydaje decyzję w sprawie udzielenia wsparcia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.”,

b) uchyla się ust. 5;

5) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty środków finansowych z tytułu wsparcia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę wsparcia.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-30
  • Data wejścia w życie: 2012-01-14
  • Data obowiązywania: 2012-01-14
  • Dokument traci ważność: 2017-07-08

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA