| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 12 lutego 2010 r.

o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Art. 1. [Ustawa o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej]
W ustawie z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) zasady uruchamiania zaliczek, o których mowa w art. 38 ust. 2 i art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwanych dalej „zaliczkami”, w ramach niektórych działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich.”;

2) w art. 10b uchyla się ust. 2;

3) art. 10c otrzymuje brzmienie:

„Art. 10c. 1. Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich realizujący operacje w ramach działania szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie mogą otrzymać z agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane beneficjentowi:

1) jeżeli beneficjent wnioskował o ich wypłatę, składając wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą PROW”;

2) na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW;

3) we wnioskowanej wysokości, nie wyższej od wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW, i nie wyższej niż 25 % kwoty pomocy przyznanej na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania tych środków przez agencję płatniczą.

4. Środki, o których mowa w ust. 1, pobrane:

1) nienależnie lub

2) w nadmiernej wysokości

– podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia doręczenia beneficjentowi wezwania do ich zwrotu.

5. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 3 i 4, podlega odpowiednio ta część środków, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

6. Do środków podlegających zwrotowi na podstawie ust. 3 lub 4 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 961) dotyczące nienależnie lub nadmiernie pobranych krajowych środków publicznych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, które zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, beneficjentowi nie przysługuje prawo do otrzymania wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych z udziałem środków EFRROW przez okres 3 lat, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania środków, o których mowa w ust. 1, niezgodnie z przeznaczeniem.”;

4) w art. 10d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach działań: wdrażanie projektów współpracy i funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, lokalne grupy działania realizujące operacje z udziałem środków EFRROW mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.”;

5) po art. 10g dodaje się art. 10h–10j w brzmieniu:

„Art. 10h. 1. Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach działania grupy producentów rolnych mogą w pierwszym roku działalności otrzymać, na wniosek, środki z agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW przeznaczone na wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach tego działania.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane beneficjentowi:

1) na podstawie zawartej z nim umowy;

2) we wnioskowanej wysokości, nie wyższej od wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW, określonego na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy, w pierwszym roku działalności, nie wyższej jednak niż 50 000 zł.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w oddziale regionalnym agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW na formularzu udostępnionym przez tę agencję, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PROW, stała się ostateczna.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę grupy producentów rolnych;

2) dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy – zgodnie z jej aktem założycielskim;

3) datę i numer decyzji o przyznaniu pomocy;

4) oświadczenie o planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy, w pierwszym roku działalności;

5) wysokość wnioskowanego wyprzedzającego finansowania.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie został złożony w terminie, agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując beneficjenta o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając go o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia innych wymogów formalnych, agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW wzywa beneficjenta do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając go, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz że w takim przypadku służy mu skarga do sądu administracyjnego.

7. W przypadku pozostawienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, bez rozpatrzenia albo odmowy udzielenia środków na wyprzedzające finansowanie, o którym mowa w ust. 1, beneficjentowi służy skarga do sądu administracyjnego na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.3)).

8. Agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW informuje beneficjenta, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o terminie zawarcia umowy albo o przyczynach odmowy udzielenia środków na wyprzedzające finansowanie, o którym mowa w ust. 1.

9. Umowa, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedmiotu i stron umowy;

2) określenie wysokości środków, o których mowa w ust. 1;

3) określenie warunków i terminów wypłaty oraz rozliczenia środków, o których mowa w ust. 1;

4) określenie warunków i trybu zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy środki te zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

5) określenie warunków rozwiązania umowy.

10. W kolejnych latach działalności beneficjenta środki, o których mowa w ust. 1, zalicza się na poczet przyznawanych beneficjentowi z tytułu pomocy krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW.

Art. 10i. 1. Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich mogą otrzymać zaliczkę w ramach działań:

1) modernizacja gospodarstw rolnych;

2) zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;

3) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

4) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

5) wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w przypadku realizacji operacji:

a) które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań wymienionych w pkt 3 i 4,

b) o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PROW;

6) wdrażanie projektów współpracy;

7) funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

2. Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi:

1) jeżeli wnioskował o jej wypłatę, składając wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PROW;

2) na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW.

Art. 10j. 1. Zaliczka wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania tych środków przez agencję płatniczą realizującą płatności z EFRROW.

2. Zaliczka pobrana:

1) nienależnie lub

2) w nadmiernej wysokości

– podlega zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia doręczenia beneficjentowi wezwania do ich zwrotu.

3. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 1 i 2, podlega odpowiednio ta część środków, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

4. Do środków podlegających zwrotowi na podstawie ust. 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące nienależnie lub nadmiernie pobranych krajowych środków publicznych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, które zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego.”.

Art. 2. [Sprawy dotyczące wyprzedzającego finansowania kosztów kwaIifikowalnych]
W sprawach dotyczących wyprzedzającego finansowania kosztów kwaIifikowalnych w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich wszczętych na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 3. [Wypłata zaliczki]
1. Beneficjenci, o których mowa w art. 10i ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyli wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą PROW”, mogą otrzymać zaliczki, o których mowa w art. 38 ust. 2 i art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwane dalej „zaliczkami”, na zasadach określonych w ust. 2–10.

2. Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi:

1) na jego wniosek złożony w terminie 30 dni od dnia:

a) wejścia w życie ustawy – w przypadku gdy pomoc została przyznana przed dniem wejścia w życie ustawy,

b) przyznania pomocy – w przypadku gdy pomoc została przyznana po dniu wejścia w życie ustawy;

2) na podstawie zmienionej umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się na formularzu udostępnionym przez agencję płatniczą realizującą płatności z EFRROW w miejscu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PROW.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres beneficjenta;

2) datę zawarcia i numer umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW;

3) wysokość wnioskowanej zaliczki.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie został złożony w terminie, agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując beneficjenta o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając go o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie spełnia innych wymogów formalnych, agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW wzywa beneficjenta do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając go, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz że w takim przypadku służy mu skarga do sądu administracyjnego.

7. W przypadku pozostawienia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, bez rozpatrzenia albo odmowy udzielenia zaliczki, beneficjentowi służy skarga do sądu administracyjnego na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.5)).

8. Agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW informuje beneficjenta, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o terminie zawarcia umowy zmieniającej umowę, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW, albo o przyczynach odmowy udzielenia zaliczki.

9. Do zwrotu zaliczki stosuje się przepisy art. 10j ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

10. Zaliczka nie przysługuje beneficjentowi na realizację danej operacji, jeżeli na podstawie dotychczasowego przepisu art. 10c ustawy wymienionej w art. 1:

1) otrzymał środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tej operacji lub

2) ubiega się o wypłatę środków, o których mowa w pkt 1.

Art. 4. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, Nr 178, poz. 1375, Nr 216, poz. 1676 i Nr 221, poz. 1736 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 196.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, Nr 178, poz. 1375, Nr 216, poz. 1676 i Nr 221, poz. 1736 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 196.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »