| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zwaną dalej „klasyfikacją”, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Klasyfikacja jest stosowana w zakresie:

1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;

2) szkolenia zawodowego;

3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego;

4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 728).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 81, poz. 531.

Załącznik 1. [KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (poz. 537)

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

1

PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY

11

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni

111

Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy

1111

Przedstawiciele władz publicznych

111101

Parlamentarzysta

111102

Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

111103

Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny)

1112

Wyżsi urzędnicy administracji publicznej

111201

Wyższy urzędnik państwowy

111202

Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej

1113

Wyżsi urzędnicy władz samorządowych

111301

Wyższy urzędnik samorządowy

1114

Zawodowi działacze organizacji członkowskich

111401

Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców

111402

Zawodowy działacz organizacji politycznej

111403

Zawodowy działacz organizacji pozarządowej

111404

Zawodowy działacz organizacji profesjonalnej

111405

Zawodowy działacz organizacji związkowej

112

Dyrektorzy generalni i wykonawczy

1120

Dyrektorzy generalni i wykonawczy

112001

Dyrektor do spraw administracyjnych

112002

Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych

112003

Dyrektor do spraw energetyki

112004

Dyrektor do spraw informatyki / informacji

112005

Dyrektor do spraw personalnych

112006

Dyrektor finansowy

112007

Dyrektor generalny

112008

Dyrektor handlowy

112009

Dyrektor logistyki

112010

Dyrektor marketingu

112011

Dyrektor operacyjny

112012

Dyrektor produkcji

112013

Dyrektor rozwoju biznesu

112014

Dyrektor sprzedaży

112015

Dyrektor techniczny

112016

Dyrektor wykonawczy

112017

Prezes

112018

Rektor

 

112019

Syndyk

112090

Pozostali dyrektorzy generalni i wykonawczy

12

Kierownicy do spraw zarządzania i handlu

121

Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania

1211

Kierownicy do spraw finansowych

121101

Główny księgowy

121102

Kierownik biura rachunkowego

121103

Kierownik działu finansowego

1212

Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

121201

Kierownik działu kadrowo-płacowego

121202

Kierownik działu szkoleń

121203

Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi

121204

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami

 

ludzkimi

1213

Kierownicy do spraw strategicznych i planowania

121301

Dyrektor departamentu

121302

Kierownik do spraw strategicznych i planowania

121303

Naczelnik / kierownik wydziału

1219

Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej

 

niesklasyfikowani

121901

Kierownik działu administracyjno-gospodarczego

121902

Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu

121903

Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

121990

Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej

 

niesklasyfikowani

122

Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju

1221

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

122101

Kierownik działu marketingu

122102

Kierownik działu sprzedaży

122103

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży

1222

Kierownicy do spraw reklamy i public relations

122201

Kierownik agencji reklamowej

122202

Kierownik działu reklamy / promocji / public relations

1223

Kierownicy do spraw badań i rozwoju

122301

Kierownik do spraw rozwoju produktu

122302

Kierownik działu badawczo-rozwojowego

13

Kierownicy do spraw produkcji i usług

131

Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie

1311

Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie

131101

Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach rolnych

131102

Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem

131103

Kierownik w gospodarce leśnej

1312

Kierownicy produkcji w uprawach wodnych i rybołówstwie

131201

Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach upraw wodnych

131202

Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie

131203

Szyper

132

Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji

1321

Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

132101

Główny technolog

 

132102

Kierownik do spraw kontroli jakości

132103

Kierownik działu produkcji

132104

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym

1322

Kierownicy w górnictwie

132201

Kierownik działu wydobycia

132202

Kierownik jednostki ratownictwa górniczego

132203

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle wydobywczym

132204

Kierownik ruchu w zakładzie górniczym

1323

Kierownicy do spraw budownictwa

132301

Kierownik budowy

132302

Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego

1324

Kierownicy do spraw logistyki i pokrewni

132401

Kierownik działu logistyki

132402

Kierownik działu transportu

132403

Kierownik działu zakupów

132404

Kierownik magazynu

132405

Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego

132406

Kierownik przedsiębiorstwa transportowego

132407

Zawiadowca stacji

133

Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

1330

Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

133001

Kierownik działu informatyki

133002

Kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym

133003

Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego

133004

Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego

133005

Kierownik rozwoju technologii informatycznych

133006

Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych

133007

Kierownik sieci informatycznych

133090

Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

134

Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych

1341

Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi

134101

Kierownik centrum rozrywki dla dzieci

134102

Kierownik przedszkola

134103

Kierownik wioski dziecięcej

134104

Kierownik żłobka

134190

Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi

1342

Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej

134201

Kierownik hospicjum

134202

Kierownik komórki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej

134203

Kierownik placówki usług medycznych

134204

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej

134205

Pielęgniarka oddziałowa

1343

Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi

134301

Kierownik domu spokojnej starości

1344

Kierownicy w instytucjach opieki społecznej

134401

Kierownik domu dziecka

134402

Kierownik domu opieki społecznej

134403

Kierownik działu w instytucjach opieki społecznej

134404

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie

 

1345

Kierownicy w instytucjach edukacyjnych

134501

Dyrektor szkoły

134502

Dziekan

134503

Kierownik warsztatów szkolnych

1346

Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych

134601

Kierownik agencji doradztwa finansowego

134602

Kierownik agencji ubezpieczeniowej

134603

Kierownik działu w banku

134604

Kierownik działu w instytucji ubezpieczeniowej

134605

Kierownik placówki bankowej

134690

Pozostali kierownicy instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

1349

Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej

 

niesklasyfikowani

134901

Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego

134902

Dyrektor zakładu dla nieletnich

134903

Kierownik agencji ochrony mienia i osób

134904

Kierownik firmy audytorskiej

134905

Kierownik kancelarii prawnej

134990

Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej

 

niesklasyfikowani

14

Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych

141

Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie

1411

Kierownicy w hotelarstwie

141101

Kierownik działu w hotelu

141102

Kierownik hostelu / motelu

141103

Kierownik hotelu

141104

Kierownik pensjonatu

1412

Kierownicy w gastronomii

141201

Kierownik działu w lokalu gastronomicznym

141202

Kierownik lokalu gastronomicznego

142

Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego

1420

Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

142001

Kierownik działu w handlu detalicznym

142002

Kierownik działu w handlu hurtowym

142003

Kierownik hurtowni

142004

Kierownik supermarketu

143

Kierownicy do spraw innych typów usług

1431

Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i kultury

143101

Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych

143102

Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej

143103

Kierownik archiwum

143104

Kierownik biblioteki

143105

Kierownik domu kultury

143106

Kierownik galerii sztuki

143107

Kierownik kasyna

143108

Kierownik kina

143109

Kierownik klubu fitness

143110

Kierownik klubu sportowego

 

143111

Kierownik muzeum

143112

Kierownik parku rozrywki / cyrku

143113

Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej

143114

Kierownik siłowni

143115

Kierownik szkółki jeździeckiej

143116

Kierownik teatru

143190

Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i kultury

1439

Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani

143901

Kierownik biura podroży

143902

Kierownik biura tłumaczeń

143903

Kierownik centrum handlowego

143904

Kierownik centrum konferencyjnego

143905

Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik cali center)

143906

Kierownik do spraw windykacji

143907

Kierownik firmy sprzątającej

143908

Kierownik kempingu

143990

Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani

2

SPECJALIŚCI

21

Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych

211

Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi

2111

Fizycy i astronomowie

211101

Astrofizyk

211102

Astronom

211103

Fizyk

211104

Fizyk medyczny

2112

Meteorolodzy

211201

Hydrometeorolog

211202

Meteorolog

211203

Synoptyk

2113

Chemicy

211301

Chemik

211302

Chemik – technologia chemiczna

2114

Specjaliści nauk o Ziemi

211401

Geofizyk

211402

Geograf

211403

Geolog

211404

Hydrograf morski

211405

Hydrolog

211406

Oceanolog

211490

Pozostali specjaliści nauk o Ziemi

212

Matematycy, statystycy i pokrewni

2120

Matematycy, statystycy i pokrewni

212001

Aktuariusz

212002

Matematyk

212003

Demograf

212004

Statystyk

212090

Pozostali matematycy, statystycy i pokrewni

213

Specjaliści nauk biologicznych i pokrewni

2131

Biolodzy i pokrewni

213101

Antropolog

 

213102

Biochemik

213103

Biofizyk

213104

Bioinżynier

213105

Biolog

213106

Biotechnolog

213107

Genetyk

213108

Mikrobiolog

213190

Pozostali biolodzy i pokrewni

2132

Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

213201

Doradca rolniczy

213202

Gleboznawca

213203

Inżynier leśnictwa

213204

Inżynier ogrodnictwa

213205

Inżynier rolnictwa

213206

Inżynier rybactwa

213207

Inżynier zootechniki

213208

Klasyfikator gruntów

213209

Rzeczoznawca rolniczy

213290

Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

2133

Specjaliści do spraw ochrony środowiska

213301

Audytor ekologiczny

213302

Ekolog

213303

Specjalista ochrony środowiska

214

Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii)

2141

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

214101

Inżynier normowania pracy

214102

Inżynier organizacji i planowania produkcji

214103

Inżynier utrzymania ruchu

214104

Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania

214105

Konsultant komitetu technicznego

214106

Logistyk

214107

Normalizator

214108

Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia

214109

Specjalista kontroli jakości

214110

Towaroznawca

214190

Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

2142

Inżynierowie budownictwa

214201

Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne

214202

Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne

214203

Inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe

214204

Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe

214205

Inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

214206

Inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów

214207

Inżynier budowy dróg

214208

Inżynier budowy mostów

214209

Inżynier geotechnik

214210

Rzeczoznawca budowlany

214290

Pozostali inżynierowie budownictwa

2143

Inżynierowie inżynierii środowiska

 

214301

Inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

214302

Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia

214303

Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne

214304

Inżynier inżynierii środowiska – melioracje

214305

Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

214306

Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne

214307

Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

214390

Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska

2144

Inżynierowie mechanicy

214401

Inżynier mechanik – cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

214402

Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do obróbki metali

214403

Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne

214404

Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe

214405

Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna

214406

Inżynier mechanik – środki transportu

214407

Inżynier mechanik – technologia mechaniczna

214408

Inżynier mechanik lotniczy

214409

Inżynier mechanizacji rolnictwa

214410

Inżynier spawalnik

214490

Pozostali inżynierowie mechanicy

2145

Inżynierowie chemicy i pokrewni

214501

Inżynier inżynierii chemicznej

214502

Inżynier technologii chemicznej

214503

Inżynier technologii żywności

214590

Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni

2146

Inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni

214601

Inżynier górnik – górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych

214602

Inżynier górnik – górnictwo węgla brunatnego

214603

Inżynier górnik – górnictwo węgla kamiennego

214604

Inżynier górnik – wiertnictwo

214605

Inżynier hutnik

214606

Inżynier inżynierii materiałowej

214607

Inżynier odlewnik

214690

Pozostali inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni

2149

Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

214901

Audytor energetyczny

214902

Inspektor dozoru technicznego

214903

Inżynier automatyki i robotyki

214904

Inżynier awionik

214905

Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

214906

Inżynier energetyk

214907

Inżynier gospodarki przestrzennej

214908

Inżynier kliniczny

214909

Inżynier poligraf

214910

Inżynier pożarnictwa

214911

Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

214912

Inżynier technologii betonów

214913

Inżynier technologii ceramiki

214914

Inżynier technologii drewna

 

214915

Inżynier technologii przetwórstwa skóry

214916

Inżynier technologii szkła

214917

Inżynier transportu drogowego

214918

Inżynier transportu kolejowego

214919

Inżynier włókiennik

214920

Kontroler kolejowy

214921

Legalizator

214922

Metrolog

214923

Nanotechnolog (inżynier nanostruktur)

214924

Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych

214925

Specjalista do spraw pakowania i opakowań

214926

Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

214990

Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

215

Inżynierowie elektrotechnologii

2151

Inżynierowie elektrycy

215101

Inżynier elektroenergetyk

215102

Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych

215103

Inżynier elektryk

215104

Inżynier elektryk-automatyk

215190

Pozostali inżynierowie elektrycy

2152

Inżynierowie elektronicy

215201

Inżynier elektronik

215202

Inżynier mechatronik

215203

Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

215204

Optoelektronik

2153

Inżynierowie telekomunikacji

215301

Inżynier telekomunikacji

215302

Technolog inżynierii telekomunikacyjnej

216

Architekci, geodeci, projektanci i pokrewni

2161

Architekci

216101

Architekt

216102

Architekt wnętrz

2162

Architekci krajobrazu

216201

Architekt krajobrazu

216202

Architekt zieleni wewnątrz budynków

2163

Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży

216301

Projektant biżuterii

216302

Kostiumograf

216303

Projektant mody

216304

Projektant wzornictwa przemysłowego

2164

Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego

216401

Inżynier ruchu drogowego

216402

Inżynier ruchu kolejowego

216403

Urbanista

2165

Kartografowie i geodeci

216501

Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja

216502

Inżynier geodeta – geodezja górnicza

216503

Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa

216504

Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych

 

216505

Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne

216506

Inżynier geodeta – geomatyka

216507

Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami

216508

Kartograf

216590

Pozostali kartografowie i geodeci

2166

Projektanci grafiki i multimediów

216601

Grafik komputerowy DTP

216602

Grafik komputerowy multimediów

216603

Ilustrator

216604

Projektant grafiki

216605

Projektant grafiki stron internetowych

216606

Specjalista do spraw animacji multimedialnej

216690

Pozostali projektanci grafiki i multimediów

22

Specjaliści do spraw zdrowia

221

Lekarze

2211

Lekarze bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

221101

Lekarz

2212

Lekarze specjaliści

221201

Lekarz – alergologia

221202

Lekarz – anestezjologia i intensywna terapia

221203

Lekarz – angiologia

221204

Lekarz – audiologia i foniatria

221205

Lekarz – balneologia i medycyna fizykalna

221206

Lekarz – chirurgia dziecięca

221207

Lekarz – chirurgia klatki piersiowej

221208

Lekarz – chirurgia naczyniowa

221209

Lekarz – chirurgia ogólna

221210

Lekarz – chirurgia onkologiczna

221211

Lekarz – chirurgia plastyczna

221212

Lekarz chirurgia szczękowo-twarzowa

221213

Lekarz – choroby płuc

221214

Lekarz – choroby wewnętrzne

221215

Lekarz – choroby zakaźne

221216

Lekarz – dermatologia i wenerologia

221217

Lekarz – diabetologia

221218

Lekarz – diagnostyka laboratoryjna

221219

Lekarz – endokrynologia

221220

Lekarz – epidemiologia

221221

Lekarz – farmakologia kliniczna

221222

Lekarz – gastroenterologia

221223

Lekarz – genetyka kliniczna

221224

Lekarz – geriatria

221225

Lekarz – ginekologia onkologiczna

221226

Lekarz – hematologia

221227

Lekarz – hipertensjologia

221228

Lekarz – immunologia kliniczna

221229

Lekarz – kardiochirurgia

221230

Lekarz – kardiologia

221231

Lekarz – kardiologia dziecięca

 

221232

Lekarz – medycyna nuklearna

221233

Lekarz – medycyna paliatywna

221234

Lekarz – medycyna pracy

221235

Lekarz – medycyna ratunkowa

221236

Lekarz – medycyna rodzinna

221237

Lekarz – medycyna sądowa

221238

Lekarz – medycyna sportowa

221239

Lekarz – medycyna transportu

221240

Lekarz – mikrobiologia lekarska

221241

Lekarz – nefrologia

221242

Lekarz – neonatologia

221243

Lekarz – neurochirurgia

221244

Lekarz – neurologia

221245

Lekarz – neurologia dziecięca

221246

Lekarz – neuropatologia

221247

Lekarz – okulistyka

221248

Lekarz – onkologia i hematologia dziecięca

221249

Lekarz – onkologia kliniczna

221250

Lekarz – ortopedia i traumatologia narządu ruchu

221251

Lekarz – otorynolaryngologia

221252

Lekarz – otorynolaryngologia dziecięca

221253

Lekarz – patomorfologia

221254

Lekarz – pediatria

221255

Lekarz – położnictwo i ginekologia

221256

Lekarz – psychiatria

221257

Lekarz – psychiatria dzieci i młodzieży

221258

Lekarz – radiologia i diagnostyka obrazowa

221259

Lekarz – radioterapia onkologiczna

221260

Lekarz – rehabilitacja medyczna

221261

Lekarz – reumatologia

221262

Lekarz – seksuologia

221263

Lekarz – toksykologia kliniczna

221264

Lekarz – transfuzjologia kliniczna

221265

Lekarz – transplantologia kliniczna

221266

Lekarz – urologia

221267

Lekarz – urologia dziecięca

221268

Lekarz – zdrowie publiczne

221290

Pozostali lekarze specjaliści

222

Pielęgniarki

2221

Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

222101

Pielęgniarka

2222

Pielęgniarki specjalistki

222201

Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania

222202

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

222203

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

222204

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego

222205

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

222206

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

222207

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

 

222208

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego

222209

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

222210

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego

222211

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

222212

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

222213

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

222214

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

222215

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

222216

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

222217

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

222218

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

222219

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

222220

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących

222221

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

222222

Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

222290

Pozostałe pielęgniarki specjalistki

223

Położne

2231

Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

223101

Położna

2232

Położne specjalistki

223201

Położna specjalista organizacji i zarządzania

223202

Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

223203

Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

223204

Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

223205

Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego

223206

Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

223207

Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

223290

Pozostałe położne specjalistki

224

Specjaliści ratownictwa medycznego

2240

Specjaliści ratownictwa medycznego

224001

Ratownik medyczny specjalista

225

Lekarze weterynarii

2251

Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

225101

Lekarz weterynarii

2252

Lekarze weterynarii specjaliści

225201

Lekarz weterynarii – specjalista chirurgii weterynaryjnej

225202

Lekarz weterynarii – specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych

225203

Lekarz weterynarii – specjalista chorób koni

225204

Lekarz weterynarii – specjalista chorób owadów użytkowych

225205

Lekarz weterynarii – specjalista chorób przeżuwaczy

225206

Lekarz weterynarii – specjalista chorób psów i kotów

225207

Lekarz weterynarii – specjalista chorób ryb

225208

Lekarz weterynarii – specjalista chorób trzody chlewnej

225209

Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt futerkowych

225210

Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt nieudomowionych

225211

Lekarz weterynarii – specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej

225212

Lekarz weterynarii – specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia

 

zwierzęcego

225213

Lekarz weterynarii – specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz

 

225214

Lekarz weterynarii – specjalista radiologii weterynaryjnej

225215

Lekarz weterynarii – specjalista rozrodu zwierząt

225216

Lekarz weterynarii – specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych

225217

Lekarz weterynarii – specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej

226

Lekarze dentyści

2261

Lekarze dentyści bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

226101

Lekarz dentysta

2262

Lekarze dentyści specjaliści

226201

Lekarz dentysta – chirurgia stomatologiczna

226202

Lekarz dentysta – chirurgia szczękowo-twarzowa

226203

Lekarz dentysta – epidemiologia

226204

Lekarz dentysta – ortodoncja

226205

Lekarz dentysta – periodontologia

226206

Lekarz dentysta – protetyka stomatologiczna

226207

Lekarz dentysta – stomatologia dziecięca

226208

Lekarz dentysta – stomatologia zachowawcza z endodoncją

226209

Lekarz dentysta – zdrowie publiczne

226290

Pozostali lekarze dentyści specjaliści

227

Diagności laboratoryjni

2271

Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

227101

Diagnosta laboratoryjny

2272

Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej

227201

Diagnosta laboratoryjny – cytomorfologia medyczna

227202

Diagnosta laboratoryjny – epidemiologia

227203

Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna diagnostyka medyczna

227204

Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna diagnostyka sądowa

227205

Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna genetyka medyczna

227206

Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna hematologia medyczna

227207

Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna immunologia medyczna

227208

Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna parazytologia medyczna

227209

Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna toksykologia medyczna

227210

Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna transfuzjologia medyczna

227211

Diagnosta laboratoryjny – mikrobiologia medyczna

227212

Diagnosta laboratoryjny – zdrowie publiczne

227213

Diagnosta laboratoryjny – zdrowie środowiskowe

227290

Pozostali specjaliści diagnostyki laboratoryjnej

228

Inni specjaliści ochrony zdrowia

2281

Farmaceuci

228101

Farmaceuta – analityka farmaceutyczna

228102

Farmaceuta – bromatologia

228103

Farmaceuta – farmacja apteczna

228104

Farmaceuta – farmacja kliniczna

228105

Farmaceuta – farmacja przemysłowa

228106

Farmaceuta – farmacja szpitalna

228107

Farmaceuta – farmakologia

228108

Farmaceuta – lek roślinny

228109

Farmaceuta – mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna

228110

Farmaceuta – toksykologia

228111

Farmaceuta – zdrowie publiczne

 

228112

Farmaceuta – zdrowie środowiskowe

228190

Pozostali farmaceuci

2282

Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

228201

Inspektor dozoru jądrowego

228202

Promotor zdrowia

228203

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

228204

Specjalista zdrowia publicznego

2283

Fizjoterapeuci

228301

Fizjoterapeuta

2284

Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

228401

Specjalista dietetyk

228402

Specjalista żywienia człowieka

2285

Audiofonolodzy i logopedzi

228501

Audiofonolog

228502

Logopeda

228503

Logopeda – neurologopedia

228504

Logopeda – surdologopedia

2286

Optometryści

228601

Optometrysta

2289

Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani

228901

Epidemiolog

228902

Koordynator badań klinicznych

228903

Kosmetolog

228904

Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym

228905

Psychoterapeuta

228906

Specjalista psychoterapii uzależnień

228907

Specjalista terapii uzależnień

228908

Toksykolog

228990

Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani

23

Specjaliści nauczania i wychowania

231

Nauczyciele akademiccy

2310

Nauczyciele akademiccy

231001

Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne

231002

Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne

231003

Nauczyciel akademicki – nauki ekonomiczne

231004

Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne

231005

Nauczyciel akademicki – nauki fizyczne

231006

Nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne

231007

Nauczyciel akademicki – nauki leśne

231008

Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne

231009

Nauczyciel akademicki – nauki medyczne

231010

Nauczyciel akademicki – nauki o kulturze fizycznej

231011

Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi

231012

Nauczyciel akademicki – nauki prawne

231013

Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze

231014

Nauczyciel akademicki – nauki techniczne

231015

Nauczyciel akademicki – nauki teologiczne

231016

Nauczyciel akademicki – nauki weterynaryjne

231017

Nauczyciel akademicki – nauki wojskowe

 

231018

Nauczyciel akademicki – sztuki filmowe

231019

Nauczyciel akademicki – sztuki muzyczne

231020

Nauczyciel akademicki – sztuki plastyczne

231021

Nauczyciel akademicki – sztuki teatralne

231090

Pozostali nauczyciele akademiccy

232

Nauczyciele kształcenia zawodowego

2320

Nauczyciele kształcenia zawodowego

232001

Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu

232002

Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych

232003

Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych

232004

Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych

232005

Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych

232006

Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych

232007

Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych

232090

Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego

233

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli

 

kształcenia zawodowego)

2330

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli

 

kształcenia zawodowego)

233001

Nauczyciel biologii

233002

Nauczyciel chemii

233003

Nauczyciel etyki

233004

Nauczyciel fizyki i astronomii

233005

Nauczyciel geografii

233006

Nauczyciel historii

233007

Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej

233008

Nauczyciel języka angielskiego

233009

Nauczyciel języka francuskiego

233010

Nauczyciel języka hiszpańskiego

233011

Nauczyciel języka niemieckiego

233012

Nauczyciel języka polskiego

233013

Nauczyciel języka rosyjskiego

233014

Nauczyciel języka włoskiego

233015

Nauczyciel matematyki

233016

Nauczyciel muzyki

233017

Nauczyciel plastyki

233018

Nauczyciel przedsiębiorczości

233019

Nauczyciel przysposobienia obronnego

233020

Nauczyciel religii

233021

Nauczyciel techniki

233022

Nauczyciel wiedzy o kulturze

233023

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

233024

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

233025

Nauczyciel wychowania fizycznego

233090

Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem

 

nauczycieli kształcenia zawodowego)

234

Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego

 

dziecka

2341

Nauczyciele szkół podstawowych

234101

Nauczyciel etyki w szkole podstawowej

 

234102

Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

234103

Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej

234104

Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej

234105

Nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej

234106

Nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej

234107

Nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej

234108

Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej

234109

Nauczyciel języka rosyjskiego w szkole podstawowej

234110

Nauczyciel języka włoskiego w szkole podstawowej

234111

Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej

234112

Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej

234113

Nauczyciel nauczania początkowego

234114

Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej

234115

Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej

234116

Nauczyciel religii w szkole podstawowej

234117

Nauczyciel techniki w szkole podstawowej

234118

Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej

234190

Pozostali nauczyciele szkół podstawowych

2342

Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

234201

Nauczyciel przedszkola

234202

Wychowawca małego dziecka

235

Inni specjaliści nauczania i wychowania

2351

Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania

235101

Andragog

235102

Ewaluator programów edukacji

235103

Metodyk edukacji na odległość

235104

Metodyk multimedialny

235105

Nauczyciel doradca metodyczny

235106

Nauczyciel instruktor

235107

Pedagog

235108

Pedagog medialny

235109

Wizytator

235190

Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania

2352

Nauczyciele szkół specjalnych

235201

Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog)

235202

Nauczyciel niedostosowanych społecznie (socjoterapeuta)

235203

Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog)

235204

Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

235205

Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)

235290

Pozostali nauczyciele szkół specjalnych

2353

Lektorzy języków obcych

235301

Lektor języka angielskiego

235302

Lektor języka francuskiego

235303

Lektor języka hiszpańskiego

235304

Lektor języka niemieckiego

235305

Lektor języka rosyjskiego

235306

Lektor języka włoskiego

235390

Pozostali lektorzy języków obcych

2354

Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych

 

235401

Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych

2355

Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych

235501

Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

235502

Instruktor tańca

235503

Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych

2356

Instruktorzy technologii informatycznych

235601

Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych

2359

Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani

235901

Dydaktyk aplikacji multimedialnych

235902

Egzaminator on-line

235903

Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

235904

Nauczyciel bibliotekarz

235905

Nauczyciel konsultant

235906

Nauczyciel logopeda

235907

Nauczyciel na odległość

235908

Nauczyciel psycholog

235909

Nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej

235910

Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych

235911

Pedagog animacji kulturalnej

235912

Pedagog szkolny

235913

Specjalista do spraw zarządzania w oświacie

235914

Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych

235915

Wykładowca na kursach (edukator, trener)

235990

Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani

24

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

241

Specjaliści do spraw finansowych

2411

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

241101

Biegły rewident

241102

Specjalista do spraw kontrolingu

241103

Specjalista do spraw rachunkowości

241104

Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej

241105

Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej

241106

Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej

2412

Doradcy finansowi i inwestycyjni

241201

Doradca emerytalny

241202

Doradca finansowy

241203

Doradca inwestycyjny

241204

Doradca podatkowy

2413

Analitycy finansowi

241301

Analityk giełdowy

241302

Analityk kredytowy

241303

Projektant pakietów usług finansowych

241304

Specjalista bankowości

241305

Specjalista do spraw factoringu

241306

Specjalista do spraw finansów

241307

Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych

241308

Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych

241309

Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych

241310

Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)

 

241390

Pozostali analitycy finansowi

242

Specjaliści do spraw administracji i zarządzania

2421

Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

242101

Administrator produkcji filmowej

242102

Koordynator projektów unijnych

242103

Makler nadzorujący

242104

Negocjator biznesowy

242105

Organizator transportu drogowego

242106

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji

242107

Specjalista do spraw konsultingu

242108

Specjalista do spraw logistyki

242109

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy

242110

Specjalista ochrony informacji niejawnych

242190

Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

2422

Specjaliści do spraw administracji i rozwoju

242201

Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości

242202

Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego

242203

Animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego

242204

Audytor

242205

Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

242206

Ekspert w Urzędzie Patentowym RP

242207

Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

242208

Inspektor farmaceutyczny

242209

Inspektor kontroli skarbowej

242210

Inspektor nadzoru bankowego

242211

Inspektor nadzoru budowlanego

242212

Inspektor ochrony danych osobowych

242213

Inspektor ochrony rybołówstwa

242214

Inspektor pracy

242215

Kontroler państwowy

242216

Rzecznik patentowy

242217

Specjalista administracji publicznej

242218

Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych

242219

Specjalista do spraw integracji europejskiej

242220

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu

242221

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu

242222

Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

242223

Specjalista do spraw planowania strategicznego

242224

Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych

242225

Specjalista do spraw zamówień publicznych

242226

Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

242227

Specjalista zarządzania kryzysowego

242290

Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju

2423

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

242301

Analityk pracy

242302

Doradca EURES

242303

Doradca personalny

242304

Doradca zawodowy

242305

Konsultant do spraw kariery

 

242306

Lider klubu pracy

242307

Specjalista do spraw kadr

242308

Specjalista do spraw kultury firmy

242309

Specjalista do spraw rekrutacji pracowników

242310

Specjalista do spraw wynagrodzeń

242311

Specjalista do spraw zarządzania talentami

242312

Specjalista wielokulturowości

242390

Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

2424

Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

242401

Broker edukacyjny

242402

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

242403

Specjalista do spraw szkoleń

242490

Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

243

Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations

2431

Specjaliści do spraw reklamy i marketingu

243101

Analityk trendów rynkowych (cool hunter)

243102

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)

243103

Menedżer produktu

243104

Opiekun marki (brand manager)

243105

Specjalista analizy i rozwoju rynku

243106

Specjalista do spraw marketingu i handlu

243107

Specjalista do spraw reklamy

2432

Specjaliści do spraw public relations

243201

Etyk biznesu

243202

Lobbysta

243203

Specjalista do spraw public relations

2433

Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-

 

-komunikacyjnych)

243301

Inżynier sprzedaży

243302

Opiekun klienta

243303

Przedstawiciel medyczny

243304

Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)

243305

Specjalista do spraw sprzedaży

243306

Specjalista zaopatrzenia medycznego

2434

Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych

243401

Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych

243402

Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych

244

Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

2441

Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

244101

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

244102

Rzeczoznawca majątkowy

244103

Zarządca nieruchomości

244190

Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości

25

Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych

251

Analitycy systemowi i programiści

2511

Analitycy systemowi

251101

Analityk systemów teleinformatycznych

251102

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

251103

Projektant / architekt systemów teleinformatycznych

 

2512

Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

251201

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

251202

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

251290

Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

2513

Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

251301

Architekt stron internetowych

251302

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych

251303

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu

2514

Programiści aplikacji

251401

Programista aplikacji

2519

Analitycy systemowi i specjaliści do spraw rozwoju aplikacji komputerowych

 

gdzie indziej niesklasyfikowani

251901

Informatyk medyczny

251902

Specjalista zastosowań informatyki

251903

Tester oprogramowania komputerowego

251904

Tester systemów teleinformatycznych

251990

Pozostali analitycy systemowi i specjaliści do spraw rozwoju aplikacji

 

komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani

252

Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych

2521

Projektanci i administratorzy baz danych

252101

Administrator baz danych

252102

Analityk baz danych

252103

Projektant baz danych

2522

Administratorzy systemów komputerowych

252201

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy CRP

252202

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP

252203

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP

252290

Pozostali administratorzy systemów komputerowych

2523

Specjaliści do spraw sieci komputerowych

252301

Administrator sieci informatycznej

252302

Inżynier systemów i sieci komputerowych

2529

Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej

 

niesklasyfikowani

252901

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania

26

Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury

261

Specjaliści z dziedziny prawa

2611

Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy

261101

Adwokat

261102

Prokurator

261103

Radca prawny

2612

Sędziowie

261201

Sędzia

2619

Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

261901

Asystent prawny

261902

Asystent prokuratora

261903

Asystent sędziego

261904

Komornik sądowy

261905

Notariusz

261906

Prawnik legislator

261907

Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 

261908

Referendarz sądowy

261990

Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

262

Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy

2621

Archiwiści i muzealnicy

262101

Archiwista

262102

Muzealnik

2622

Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

262201

Analityk informacji i raportów medialnych

262202

Analityk ruchu na stronach internetowych

262203

Bibliotekoznawca

262204

Broker informacji (researcher)

262205

Menedżer zawartości serwisów internetowych

262206

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

262207

Specjalista zarządzania informacją

262290

Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

263

Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych

2631

Ekonomiści

263101

Ekonometryk

263102

Ekonomista

2632

Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni

263201

Archeolog

263202

Etnograf

263203

Kulturoznawca

263204

Socjolog

263290

Pozostali archeolodzy, socjolodzy i pokrewni

2633

Filozofowie, historycy i politolodzy

263301

Filozof

263302

Historyk

263303

Historyk sztuki

263304

Politolog

263305

Specjalista polityki społecznej

263306

Teolog

2634

Psycholodzy i pokrewni

263401

Psycholog

263402

Psycholog biznesu

263403

Psycholog kliniczny

263404

Psycholog organizacji

263405

Psycholog sportowy

 

263406

Psycholog wychowawczy / dziecka

263407

Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych

263408

Specjalista komunikacji społecznej

263409

Specjalista marketingu społecznego

263490

Pozostali psycholodzy i pokrewni

2635

Specjaliści do spraw społecznych

263501

Kurator sądowy

263502

Mediator

263503

Specjalista do spraw rodziny (familiolog)

263504

Specjalista pracy socjalnej

263505

Specjalista resocjalizacji

263506

Wychowawca w jednostkach penitencjarnych

263590

Pozostali specjaliści do spraw społecznych

2636

Specjaliści do spraw religii

263601

Duchowny religii mojżeszowej

263602

Duchowny religii muzułmańskiej

263603

Duchowny wyznania prawosławnego

263604

Duchowny wyznania rzymskokatolickiego

263605

Duchowny wyznań ewangelickich

263606

Zakonnik

263690

Pozostali specjaliści do spraw religii

264

Literaci, dziennikarze i filolodzy

2641

Literaci i inni autorzy tekstów

264101

Edytor materiałów źródłowych

264102

Pisarz

264103

Poeta

264104

Redaktor wydawniczy

264105

Scenarzysta

264190

Pozostali literaci i inni autorzy tekstów

2642

Dziennikarze

264201

Dziennikarz

264202

Fotoedytor

264203

Krytyk artystyczny

264204

Redaktor programowy

264205

Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy

2643

Filolodzy i tłumacze

264301

Filolog – filologia klasyczna

264302

Filolog – filologia obcojęzyczna

264303

Filolog – filologia polska

264304

Tłumacz języka angielskiego

264305

Tłumacz języka arabskiego

264306

Tłumacz języka chińskiego

264307

Tłumacz języka francuskiego

264308

Tłumacz języka hiszpańskiego

264309

Tłumacz języka japońskiego

264310

Tłumacz języka migowego

264311

Tłumacz języka niemieckiego

264312

Tłumacz języka rosyjskiego

264313

Tłumacz języka włoskiego

264314

Tłumacz konferencyjny ustny

264315

Tłumacz tekstów

264390

Pozostali filolodzy i tłumacze

265

Twórcy i artyści

2651

Artyści plastycy

265101

Artysta fotografik

265102

Artysta grafik

265103

Artysta malarz

265104

Artysta rzeźbiarz

265105

Konserwator dzieł sztuki

265106

Scenograf

 

265190

Pozostali artyści plastycy

2652

Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

265201

Artysta muzyk instrumentalista

265202

Artysta muzyk wokalista

265203

Dyrygent

265204

Kompozytor

265205

Muzyk reżyser dźwięku

265206

Muzykolog

265207

Piosenkarz

265290

Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

2653

Choreografowie i tancerze

265301

Choreograf

265302

Tancerz baletowy

265390

Pozostali choreografowie i tancerze

2654

Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni

265401

Asystent reżysera filmowego

265402

Operator obrazu

265403

Producent filmowy

265404

Producent teatralny

265405

Producent telewizyjny

265406

Realizator programu telewizyjnego

265407

Reżyser filmowy

265408

Reżyser teatralny

265409

Reżyser telewizyjny

265490

Pozostali producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni

2655

Aktorzy

265501

Aktor

265502

Aktor lalkarz

265503

Mim

2656

Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni

265601

Komentator sportowy

265602

Konferansjer

265603

Lektor dialogów filmowych i radiowych

265604

Prezenter muzyczny (discjockey)

265605

Prezenter telewizyjny

265606

Spiker radiowy

2659

Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani

265901

Twórca ludowy

265990

Pozostali twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani

3

TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

31

Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

311

Technicy nauk fizycznych i technicznych

3111

Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

311101

Laborant chemiczny

311102

Probierz

311103

Technik analityk s

311104

Technik geodeta s

311105

Technik geofizyk s

311106

Technik geolog s

 

311107

Technik hydrolog S

311108

Technik meteorolog S

311109

Technik metrolog

311190

Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

3112

Technicy budownictwa

311201

Kosztorysant budowlany

311202

Laborant budowlany

311203

Technik architekt

311204

Technik budownictwa S

311205

Technik budownictwa wodnego S

311206

Technik drogownictwa S

311207

Technik dróg i mostów kolejowych S

311208

Technik inżynierii środowiska i melioracji S

311209

Technik urządzeń sanitarnych S

311290

Pozostali technicy budownictwa

3113

Technicy elektrycy

311301

Kontroler jakości wyrobów elektrycznych

311302

Technik elektroenergetyk transportu szynowego S

311303

Technik elektryk S

311304

Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych

311305

Technik elektryk samochodowy

311306

Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

311307

Technik energetyk

311390

Pozostali technicy elektrycy

3114

Technicy elektronicy i pokrewni

311401

Diagnosta kolejowy

311402

Instalator systemów alarmowych

311403

Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych

311404

Instalator systemów telewizji przemysłowej

311405

Kontroler jakości wyrobów elektronicznych

311406

Projektant systemów alarmowych

311407

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym S

311408

Technik elektronik S

311409

Technik elektroniki medycznej S

311410

Technik mechatronik S

311490

Pozostali technicy elektronicy i pokrewni

3115

Technicy mechanicy

311501

Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów

311502

Kontroler jakości wyrobów mechanicznych

311503

Kontroler stanu technicznego pojazdów

311504

Technik mechanik S

311505

Technik mechanik budowy środków transportu

311506

Technik mechanik eksploatacji środków transportu

311507

Technik mechanik-konserwator urządzeń dźwigowych

311508

Technik mechanik maszyn i urządzeń

311509

Technik mechanik obróbki skrawaniem

311510

Technik mechanik precyzyjny

311511

Technik mechanik urządzeń przemysłowych

311512

Technik mechanizacji rolnictwa S

 

311513

Technik pojazdów samochodowych S

311590

Pozostali technicy mechanicy

3116

Technicy chemicy i pokrewni

311601

Technik papiernictwa S

311602

Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych

311603

Technik technologii chemicznej S

311604

Technik technologii środków farmaceutycznych

311605

Technik technologii środków kosmetycznych

311606

Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

311690

Pozostali technicy chemicy i pokrewni

3117

Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

311701

Technik górnictwa odkrywkowego S

311702

Technik górnictwa otworowego S

311703

Technik górnictwa podziemnego S

311704

Technik hutnik S

311705

Technik odlewnik S

311706

Technik przeróbki kopalin stałych S

311707

Technik wiertnik S

311790

Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

3118

Kreślarze

311801

Rysownik geodezyjny

311802

Rysownik kartograficzny

311890

Pozostali kreślarze

3119

Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

311901

Cechowniczy

311902

Kontroler jakości połączeń spawanych

311903

Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych S

311904

Operator badań defektoskopowych

311905

Operator reaktora

311906

Pracownik obsługi bankomatów

311907

Serwisant urządzeń medycznych

311908

Technik akustyk

311909

Technik automatyk

311910

Technik budownictwa okrętowego S

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych S

311912

Technik garbarz S

311913

Technik gazownictwa

311914

Technik instrumentów muzycznych S

311915

Technik normowania pracy

311916

Technik obuwnik S

311917

Technik organizacji produkcji

311918

Technik poligraf S

311919

Technik pożarnictwa S

311920

Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

311921

Technik technologii ceramicznej S

311922

Technik technologii drewna S

311923

Technik technologii materiałów budowlanych

311924

Technik technologii odzieży S

311925

Technik technologii szkła S

 

311926

Technik technologii wyrobów skórzanych S

311927

Technik transportu drogowego S

311928

Technik transportu kolejowego S

311929

Technik urządzeń chłodniczych

311930

Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

311931

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych S

311932

Technik włókiennik S

311990

Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

312

Mistrzowie produkcji w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie

3121

Mistrzowie produkcji w górnictwie

312101

Mistrz produkcji w górnictwie odkrywkowym

312102

Mistrz produkcji w górnictwie otworowym

312103

Mistrz produkcji w górnictwie podziemnym

3122

Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

312201

Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym

312202

Mistrz produkcji w przemyśle drzewnym

312203

Mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym

312204

Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym

312205

Mistrz produkcji w przemyśle farmaceutycznym

312206

Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym

312207

Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym

312208

Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym

312209

Mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym

312290

Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

3123

Mistrzowie produkcji w budownictwie

312301

Mistrz produkcji w budownictwie drogowym

312302

Mistrz produkcji w budownictwie kolejowym

312303

Mistrz produkcji w budownictwie mostowym

312304

Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym

312305

Mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym

312306

Mistrz produkcji w budownictwie wodnym

312390

Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie

313

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych

3131

Operatorzy urządzeń energetycznych

313101

Elektroenergetyk elektrowni cieplnych

313102

Elektroenergetyk elektrowni wodnych

313103

Elektroenergetyk nastawni

313104

Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń

313105

Maszynista agregatów prądotwórczych

313106

Maszynista turbozespołu parowego

313107

Maszynista turbozespołu wodnego

313108

Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni

313109

Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni

313110

Obchodowy bloku

313190

Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych

3132

Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni

313201

Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych

313202

Maszynista chłodni

313203

Maszynista sprężarek

 

313204

Maszynista wentylatorów w kopalni

313205

Operator (maszynista) stacji pomp

313206

Operator spalarni odpadów komunalnych

313207

Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających

313208

Operator urządzeń oczyszczania ścieków

313209

Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody

313290

Pozostali operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni

3133

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym

313301

Kontroler procesów w produkcji nawozów sztucznych

313302

Kontroler procesów w produkcji włókien chemicznych

313303

Kontroler reaktorów chemicznych

313304

Kontroler urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych

313305

Kontroler urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów

313306

Kontroler urządzeń filtrujących i oddzielających

313307

Kontroler urządzeń koksowniczych

313390

Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym

3134

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

313401

Kontroler procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

3135

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

313501

Kontroler urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali

313502

Kontroler urządzeń do wytopu metali

313503

Kontroler urządzeń obróbki cieplnej metali

313504

Kontroler urządzeń odlewniczych

313505

Kontroler urządzeń walcowniczych

313590

Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

3139

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

313901

Kontroler robotów przemysłowych

313902

Kontroler urządzeń do produkcji papieru

313903

Operator robotów i manipulatorów przemysłowych

313904

Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym

313990

Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

314

Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności

3141

Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)

314101

Laborant bakteriologiczny

314102

Laborant biochemiczny

314103

Laborant w hodowli roślin

314190

Pozostali technicy nauk biologicznych

3142

Technicy rolnictwa i pokrewni

314201

Laborant nasiennictwa

314202

Technik architektury krajobrazu S

314203

Technik hodowca koni S

314204

Technik hodowca zwierząt

314205

Technik ogrodnik S

314206

Technik pszczelarz S

314207

Technik rolnik S

314208

Technik rybactwa śródlądowego S

314290

Pozostali technicy rolnictwa i pokrewni

 

3143

Technicy leśnictwa

314301

Technik leśnik S

3144

Technicy technologii żywności

314401

Kontroler jakości produktów spożywczych

314402

Technik przetwórstwa mleczarskiego S

314403

Technik technologii żywności S

314404

Technik technologii żywności – cukrownictwo

314405

Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza

314406

Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych

314407

Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska

314408

Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej

314409

Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne

314410

Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie

314411

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne

314412

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie

314413

Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne

314414

Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne

314415

Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich

314416

Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe

314417

Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane

314490

Pozostali technicy technologii żywności

315

Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa

3151

Pracownicy służb technicznych żeglugi

315101

Mechanik statku żeglugi śródlądowej

315102

Oficer elektroautomatyk okrętowy

315103

Oficer mechanik statku morskiego

315104

Stermotorzysta żeglugi śródlądowej

315105

Technik mechanik okrętowy S

315190

Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi

3152

Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

315201

Bosman

315202

Bosman portu

315203

Inspektor bezpieczeństwa żeglugi

315204

Kapitan portu morskiego

315205

Kapitan statku morskiego

315206

Kapitan statku żeglugi śródlądowej

315207

Kapitan żeglugi przybrzeżnej

315208

Oficer pokładowy

315209

Oficer portu

315210

Operator systemu VTS

315211

Pilot morski

315212

Pilot żeglugi śródlądowej

315213

Przewoźnik żeglugi śródlądowej

315214

Technik nawigator morski S

315215

Technik rybołówstwa morskiego S

315216

Technik żeglugi śródlądowej S

315290

Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

3153

Piloci statków powietrznych i personel pokrewny

 

315301

Mechanik pokładowy

315302

Nawigator lotniczy

315303

Obserwator pokładowy prób w locie

315304

Operator pokładowych urządzeń specjalnych

315305

Operator tankowania statków powietrznych

315306

Pilot balonu wolnego – instruktor

315307

Pilot doświadczalny

315308

Pilot samolotowy zawodowy / liniowy

315309

Pilot sterowcowy zawodowy / liniowy

315310

Pilot szybowcowy – instruktor

315311

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy

315312

Pilot wiatrakowcowy zawodowy

315313

Radiooperator pokładowy

315314

Skoczek spadochronowy – instruktor

315315

Skoczek spadochronowy doświadczalny

315316

Technik awionik S

315317

Technik mechanik lotniczy S

315390

Pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny

3154

Kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni

315401

Dyspozytor lotniczy

315402

Informator służby informacji powietrznej

315403

Kontroler ruchu lotniczego

315404

Pracownik operacyjny służb ruchu lotniczego

315490

Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni

3155

Technicy urządzeń ruchu lotniczego

315501

Technik urządzeń ruchu lotniczego

32

Średni personel do spraw zdrowia

321

Technicy medyczni i farmaceutyczni

3211

Operatorzy aparatury medycznej

321101

Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych

321102

Perfuzjonista

321103

Technik elektroradiolog S

321190

Pozostali operatorzy aparatury medycznej

3212

Technicy analityki medycznej

321201

Technik analityki medycznej

3213

Technicy farmaceutyczni

321301

Technik farmaceutyczny S

3214

Technicy medyczni i dentystyczni

321401

Protetyk słuchu S

321402

Technik dentystyczny S

321403

Technik ortopeda S

322

Dietetycy i żywieniowcy

3220

Dietetycy i żywieniowcy

322001

Dietetyk S

322002

Technik żywienia i gospodarstwa domowego S

323

Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

3230

Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

323001

Akupunkturzysta

 

323002

Bioenergoterapeuta

323003

Biomasażysta

323004

Chiropraktyk

323005

Homeopata

323006

Instruktor hipoterapii

323007

Kynoterapeuta (dogoterapeuta)

323008

Muzykoterapeuta

323009

Naturopata

323010

Osteopata

323011

Refleksolog

323090

Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

324

Technicy weterynarii

3240

Technicy weterynarii

324001

Laborant weterynaryjny

324002

Technik weterynarii S

325

Inny średni personel do spraw zdrowia

3251

Asystenci dentystyczni

325101

Asystentka stomatologiczna S

325102

Higienistka stomatologiczna S

3252

Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia

325201

Terapeuta środowiskowy

3253

Optycy okularowi

325301

Optyk okularowy

325302

Technik optyk S

3254

Technicy fizjoterapii i masażyści

325401

Technik fizjoterapii

325402

Technik masażysta S

3255

Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp

325501

Edukator ekologiczny

325502

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

325503

Inspektor ochrony radiologicznej

325504

Inspektor ochrony środowiska

325505

Instruktor higieny

325506

Kontroler higieny mięsa

325507

Strażnik ochrony przyrody / środowiska

325508

Technik analizy i monitoringu środowiska

325509

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy S

325510

Technik dozymetrysta

325511

Technik ochrony środowiska S

325512

Weterynaryjny kontroler sanitarny

325590

Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp

3256

Ratownicy medyczni

325601

Ratownik medyczny S

3259

Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

325901

Felczer

325902

Higienistka szkolna

325903

Instruktor terapii uzależnień

325904

Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów

325905

Opiekunka dziecięca S

 

325906

Ortoptystka S

325907

Terapeuta zajęciowy S

325990

Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasylikowany

33

Średni personel do spraw biznesu i administracji

331

Średni personel do spraw finansowych

3311

Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

331101

Dealer aktywów finansowych

331102

Makler papierów wartościowych

331103

Pośrednik finansowy

331104

Pracownik obsługi produktów finansowych

331105

Pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych

331190

Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

3312

Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

331201

Pracownik (doradca) do spraw kredytów

331202

Pracownik (doradca) do spraw pożyczek

331203

Referent (asystent) bankowości

331290

Pozostali pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

3313

Księgowi

331301

Księgowy

3314

Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych

331401

Asystent do spraw statystyki

331402

Technik agrobiznesu S

331403

Technik ekonomista S

331490

Pozostały średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych

3315

Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)

331501

Gemmolog

331502

Likwidator szkód

331503

Rzeczoznawca

331504

Rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

331505

Rzeczoznawca samochodowy

331506

Taksator

331507

Taksator nieruchomości

331508

Taksator ryzyka działalności firm

332

Agenci i pośrednicy handlowi

3321

Agenci ubezpieczeniowi

332101

Agent ubezpieczeniowy

332102

Akwizytor funduszy emerytalnych

332103

Broker reasekuracyjny

332104

Broker ubezpieczeniowy

3322

Przedstawiciele handlowi

332201

Ekspozytor towarów (merchandiser)

332202

Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta

332203

Przedstawiciel handlowy

3323

Zaopatrzeniowcy

332301

Agent do spraw zakupów

332302

Zaopatrzeniowiec

3324

Pośrednicy handlowi

332401

Makler giełd towarowych

332402

Makler morski

 

332490

Pozostali pośrednicy handlowi

333

Pośrednicy usług biznesowych

3331

Spedytorzy i pokrewni

333101

Agent celny

333102

Agent klarujący

333103

Eksploatator portu

333104

Pracownik działu logistyki

333105

Spedytor

333106

Technik eksploatacji portów i terminali S

333107

Technik logistyk S

333108

Technik spedytor S

333190

Pozostali spedytorzy i pokrewni

3332

Organizatorzy konferencji i imprez

333201

Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów)

333202

Organizator imprez ślubnych

333203

Organizator imprez sportowych

333204

Organizator usług konferencyjnych

333205

Organizator widowni

3333

Pośrednicy pracy i zatrudnienia

333301

Pośrednik pracy

333302

Pracownik agencji pracy tymczasowej

333390

Pozostali pośrednicy pracy i zatrudnienia

3334

Agenci do spraw rynku nieruchomości

333401

Agent do spraw pozyskiwania gruntów pod nieruchomości

3339

Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani

333901

Agent usług artystycznych

333902

Licytator

333903

Promotor marki (trendsetter)

333904

Sprzedawca reklam internetowych

333905

Tajemniczy klient (mystery shopper)

333906

Technik organizacji reklamy S

333990

Pozostali pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani

334

Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani

3341

Kierownicy biura

334101

Kierownik biura

3342

Sekretarze sądowi

334201

Sekretarz sądowy

3343

Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

334301

Akredytowany asystent parlamentarny

334302

Asystent dyrektora

334303

Asystent parlamentarny

334304

Asystent zarządu

334305

Sekretarz konsularny

334306

Technik administracji S

334390

Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

3344

Sekretarze medyczni i pokrewni

334401

Pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych

334402

Sekretarka medyczna

335

Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru

 

3351

Funkcjonariusze celni i ochrony granic

335101

Funkcjonariusz celny

335102

Funkcjonariusz straży granicznej

335103

Urzędnik do spraw imigracji

3352

Urzędnicy do spraw podatków

335201

Kontroler rozliczeń podatkowych

335202

Rewident kontroli skarbowej

335203

Urzędnik podatkowy

335290

Pozostali urzędnicy do spraw podatków

3353

Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych

335301

Urzędnik ubezpieczeń społecznych

335390

Pozostali urzędnicy do spraw świadczeń społecznych

3354

Urzędnicy organów udzielających licencji

335401

Urzędnik do spraw licencji

335402

Urzędnik do spraw paszportów

335403

Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na budowę

335404

Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej

335490

Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji

3355

Policjanci służby kryminalnej

335501

Negocjator policyjny

335502

Policjant służby kryminalnej

335503

Technik kryminalistyki

335590

Pozostali policjanci służby kryminalnej

3356

Funkcjonariusze służby więziennej

335601

Funkcjonariusz służby ochrony

335602

Funkcjonariusz służby penitencjarnej

335690

Pozostali funkcjonariusze służby więziennej

3357

Funkcjonariusze służb specjalnych

335701

Funkcjonariusz służb specjalnych

3359

Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani

335901

Inspektor budowlany

335902

Inspektor budowy dróg

335903

Inspektor budowy mostów

335904

Inspektor do spraw obrony cywilnej

335905

Inspektor kontroli handlu i usług

335906

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

335907

Inspektor do spraw miar i wag

335908

Inspektor sanitarny

335909

Inspektor transportu drogowego

335990

Pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani

34

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

341

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii

3411

Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny

341101

Detektyw prywatny

341102

Sekretarka notarialna

341103

Sekretarka w kancelarii prawnej

3412

Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

341201

Asystent osoby niepełnosprawnej S

341202

Opiekun osoby starszej S

 

341203

Opiekun w domu pomocy społecznej S

341204

Opiekunka środowiskowa S

341205

Pracownik socjalny

341206

Pracownik zarządzania kryzysowego

341290

Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

3413

Pracownicy z zakresu działalności religijnej

341301

Pracownik parafialny

341302

Świecki krzewiciel wiary

341390

Pozostali pracownicy z zakresu działalności religijnej

342

Sportowcy, trenerzy i pokrewni

3421

Sportowcy i pokrewni

342101

Dżokej

342102

Zawodnik dyscypliny sportu

3422

Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi

342201

Instruktor dyscypliny sportu

342202

Instruktor sportu osób niepełnosprawnych

342203

Menedżer dyscypliny sportu

342204

Menedżer imprez sportowych

342205

Menedżer sportu

342206

Sędzia sportowy

342207

Trener klasy I

342208

Trener klasy II

342209

Trener klasy mistrzowskiej

3423

Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej

342301

Instruktor fitness

342302

Instruktor gimnastyki korekcyjnej

342303

Instruktor jazdy konnej

342304

Instruktor odnowy biologicznej

342305

Instruktor rekreacji ruchowej

342306

Instruktor rytmiki

342307

Instruktor sportów siłowych

342308

Instruktor sportów ekstremalnych

342309

Instruktor sztuki walki

342310

Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu

342390

Pozostali instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej

343

Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej

3431

Fotografowie

343101

Fotograf S

343102

Fotoreporter

343103

Fotosista

343104

Fototechnik S

3432

Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni

343201

Dekorator sklepów

343202

Dekorator wnętrz

343203

Florysta S

343204

Plastyk S

343205

Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego S

343290

Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni

3433

Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów i informacji naukowej

 

343301

Bibliotekarz S

343302

Pracownik galerii / muzeum

343303

Technik informacji naukowej S

343390

Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej

3434

Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych

343401

Organizator usług kateringowych

343402

Szef kuchni (kuchmistrz)

343403

Technik organizacji usług gastronomicznych S

3435

Aktorzy cyrkowi i pokrewni

343501

Akrobata

343502

Aktor cyrkowy S

343503

Clown

343504

Iluzjonista

343505

Komik

343506

Treser zwierząt cyrkowych

343507

Żongler

343590

Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni

3436

Muzycy i pokrewni

343601

Aktor scen muzycznych S

343602

Muzyk S

343603

Organista

3437

Tancerze

343701

Tancerz S

3439

Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany

343901

Animator kultury S

343902

Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej

343903

Garderobiana

343904

Inspicjent

343905

Kaskader filmowy

343906

Kaskader filmowy koordynator

343907

Kierownik planu filmowego

343908

Menedżer klubu muzycznego

343909

Oświetlacz filmowy

343910

Pirotechnik filmowy

343911

Pirotechnik widowiskowy

343912

Realizator światła

343913

Rekwizytor

343914

Sekretarz planu filmowego

343915

Sufler

343916

Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej S

343990

Pozostały średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany

35

Technicy informatycy

351

Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych

3511

Operatorzy urządzeń teleinformatycznych

351101

Operator bezprzewodowych sieci komputerowych

351102

Operator komputerowych urządzeń peryferyjnych

351103

Technik teleinformatyk S

 

3512

Technicy wsparcia informatycznego i technicznego

351201

Konserwator systemów komputerowych i sieci

351202

Operator zintegrowanych systemów zarządzania zasobami firmy (ERP)

351203

Technik informatyk S

351290

Pozostali technicy wsparcia informatycznego i technicznego

3513

Operatorzy sieci i systemów komputerowych

351301

Operator sieci komputerowych

351302

Operator sprzętu komputerowego

351303

Operator systemów komputerowych

351390

Pozostali operatorzy sieci i systemów komputerowych

3514

Technicy sieci internetowych

351401

Administrator stron internetowych

351402

Administrator systemów poczty elektronicznej

351403

Pracownik pozycjonowania stron internetowych

351404

Projektant stron internetowych (webmaster)

352

Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych

3521

Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku

352101

Asystent operatora dźwięku S

352102

Asystent operatora obrazu

352103

Asystent techniczny realizatora dźwięku

352104

Asystent techniczny realizatora programu

352105

Imitator efektów dźwiękowych

352106

Kinooperator

352107

Mikser dźwięku

352108

Mikser obrazu

352109

Montażysta dźwięku

352110

Montażysta obrazu

352111

Operator dźwięku

352112

Operator kamery

352113

Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)

352114

Operator urządzeń transmisyjnych radiowych

352115

Operator urządzeń transmisyjnych telewizyjnych

352116

Realizator dźwięku

352117

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)

352118

Realizator rekonstrukcji dźwięku

352119

Technik dźwięku S

352120

Technik realizacji dźwięku S

352121

Technik urządzeń audiowizualnych S

352190

Pozostali operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku

3522

Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

352201

Operator urządzeń nadawczych telewizji kablowej

352202

Operator urządzeń radiokomunikacyjnych

352203

Technik telekomunikacji S

352290

Pozostali operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

4

PRACOWNICY BIUROWI

41

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

411

Pracownicy obsługi biurowej

4110

Pracownicy obsługi biurowej

411001

Administrator nieruchomości

 

411002

Pracownik do spraw ewidencji ludności

411003

Pracownik kancelaryjny

411004

Technik prac biurowych S

411090

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

412

Sekretarki (ogólne)

4120

Sekretarki (ogólne)

412001

Sekretarka

413

Operatorzy urządzeń biurowych

4131

Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu

413101

Maszynistka

413102

Operator aplikacji komputerowych

413103

Operator edytorów tekstu

413104

Stenograf

4132

Operatorzy wprowadzania danych

413201

Operator wprowadzania danych

42

Pracownicy obsługi klienta

421

Pracownicy obrotu pieniężnego

4211

Kasjerzy bankowi i pokrewni

421101

Asystent usług pocztowych

421102

Asystent usług telekomunikacyjnych

421103

Kasjer bankowy

421104

Kasjer walutowy

421105

Kontroler pocztowy

421106

Kontroler rozliczeń pieniężnych

421107

Skarbnik bankowy

421108

Technik usług pocztowych i finansowych

421109

Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych S

421190

Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni

4212

Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni

421201

Bukmacher

421202

Krupier

421203

Pracownik kolektury

421290

Pozostali bukmacherzy, krupierzy i pokrewni

4213

Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych

421301

Pracownik instytucji pożyczkowej

421302

Pracownik lombardu

4214

Windykatorzy i pokrewni

421401

Inkasent

421402

Poborca skarbowy

421403

Windykator

421490

Pozostali windykatorzy i pokrewni

422

Pracownicy do spraw informowania klientów

4221

Konsultanci i inni pracownicy biur podróży

422101

Pracownik biura podróży

422102

Rezydent biura turystycznego

422103

Technik obsługi turystycznej S

4222

Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)

422201

Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

4223

Operatorzy centrali telefonicznych

 

422301

Operator centrali telefonicznej

4224

Recepcjoniści hotelowi

422401

Recepcjonista hotelowy

422402

Technik hotelarstwa S

4225

Pracownicy biur informacji

422501

Informator ruchu pasażerskiego

422502

Pracownik informacji turystycznej

422590

Pozostali pracownicy biur informacji

4226

Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)

422601

Pracownik biura przepustek

422602

Recepcjonista

422603

Rejestratorka medyczna

4227

Ankieterzy

422701

Ankieter

43

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

431

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

4311

Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości

431101

Asystent do spraw księgowości

431102

Fakturzystka

431103

Technik rachunkowości S

4312

Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń

431201

Pracownik do spraw statystyki

431202

Pracownik do spraw ubezpieczeń

431203

Pracownik w biurze maklerskim

431290

Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń

4313

Pracownicy obsługi płacowej

431301

Pracownik obsługi płacowej

432

Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu

4321

Magazynierzy i pokrewni

432101

Ekspedient wypożyczalni

432102

Inwentaryzator

432103

Magazynier

432104

Pracownik punktu skupu

432190

Pozostali magazynierzy i pokrewni

4322

Planiści produkcyjni

432201

Planista produkcyjny

4323

Pracownicy do spraw transportu

432301

Dyspozytor radio taxi

432302

Dyspozytor transportu samochodowego

432303

Ekspedytor

432304

Odprawiacz pociągów

432390

Pozostali pracownicy do spraw transportu

44

Pozostali pracownicy obsługi biura

441

Pozostali pracownicy obsługi biura

4411

Pomocnicy biblioteczni

441101

Pomocnik biblioteczny

4412

Listonosze i pokrewni

441201

Ekspedient pocztowy

441202

Kurier

 

441203

Listonosz

441290

Pozostali listonosze i pokrewni

4413

Kodowacze, korektorzy i pokrewni

441301

Kodowacz (koder)

441302

Korektor tekstu

441390

Pozostali kodowacze, korektorzy i pokrewni

4414

Technicy archiwiści i pokrewni

441401

Archiwista dokumentów elektronicznych

441402

Archiwista zakładowy

441403

Technik archiwista S

441490

Pozostali technicy archiwiści i pokrewni

4415

Pracownicy działów kadr

441501

Pracownik do spraw osobowych

441502

Pracownik do spraw socjalnych

4419

Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

441901

Asystent do spraw wydawniczych

441990

Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

5

PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY

51

Pracownicy usług osobistych

511

Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy

5111

Stewardzi

511101

Stewardesa

511102

Steward statku morskiego

511190

Pozostali stewardzi

5112

Konduktorzy i pokrewni

511201

Kierownik pociągu

511202

Konduktor

511203

Konduktor-konserwator kolei linowej

511204

Kontroler biletów

511205

Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych

511206

Rewizor pociągów

511290

Pozostali konduktorzy i pokrewni

5113

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

511301

Pilot wycieczek

511302

Przewodnik turystyczny górski

511303

Przewodnik turystyczny miejski

511304

Przewodnik turystyczny terenowy

512

Kucharze

5120

Kucharze

512001

Kucharz S

512002

Kucharz małej gastronomii S

512090

Pozostali kucharze

513

Kelnerzy i barmani

5131

Kelnerzy

513101

Kelner S

5132

Barmani

513201

Barista

513202

Barman

513203

Sommelier

 

514

Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

5141

Fryzjerzy

514101

Fryzjer S

514102

Fryzjer damski

514103

Fryzjer męski

514104

Perukarz

514105

Technik usług fryzjerskich S

5142

Kosmetyczki i pokrewni

514201

Charakteryzator

514202

Kosmetyczka

514203

Manikiurzystka

514204

Pedikiurzystka

514205

Pracownik solarium

514206

Tatuaży sta

514207

Technik usług kosmetycznych S

514208

Wizażystka / stylistka

514290

Pozostałe kosmetyczki i pokrewni

515

Gospodarze obiektów

5151

Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

515101

Inspektor hotelowy

515102

Intendent

515190

Pozostali pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

5152

Pracownicy usług domowych

515201

Gospodyni

515202

Organizator usług domowych

515203

Technik turystyki wiejskiej S

515204

Właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego

515290

Pozostali pracownicy usług domowych

5153

Gospodarze budynków

515301

Gospodarz domu

515302

Kościelny

515303

Robotnik gospodarczy

515390

Pozostali gospodarze budynków

516

Pozostali pracownicy usług osobistych

5161

Astrolodzy, wróżbici i pokrewni

516101

Astrolog

516102

Wróżbita

5162

Osoby do towarzystwa

516201

Osoba do towarzystwa

5163

Pracownicy zakładów pogrzebowych

516301

Kremator

516302

Organizator usług pogrzebowych

516303

Tanatoprakser

516304

Żałobnik

516390

Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych

5164

Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami

516401

Fryzjer zwierząt (groomer)

516402

Opiekun dzikich zwierząt

516403

Opiekun zwierząt domowych

 

516404

Trener koni wyścigowych

516405

Treser psów

516406

Zoofizjoterapeuta

516407

Zoopsycholog

516490

Pozostali opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami

5165

Instruktorzy nauki jazdy

516501

Instruktor doskonalenia technik jazdy

516502

Instruktor nauki jazdy

5169

Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

516901

Radiesteta

516990

Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

52

Sprzedawcy i pokrewni

521

Sprzedawcy uliczni i bazarowi

5211

Sprzedawcy na targowiskach i bazarach

521101

Sprzedawca na targowisku / bazarze

521102

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)

5212

Sprzedawcy uliczni żywności

521201

Sprzedawca uliczny żywności

522

Pracownicy sprzedaży w sklepach

5221

Właściciele sklepów

522101

Antykwariusz

522102

Kioskarz

522103

Właściciel małego sklepu

5222

Kierownicy sprzedaży w marketach

522201

Kierownik sali sprzedaży

522202

Kierownik stoiska w markecie

5223

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

522301

Sprzedawca S

522302

Sprzedawca w branży mięsnej

522303

Sprzedawca w branży przemysłowej

522304

Sprzedawca w branży spożywczej

522305

Technik handlowiec S

522306

Technik księgarstwa S

522390

Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

523

Kasjerzy i sprzedawcy biletów

5230

Kasjerzy i sprzedawcy biletów

523001

Kasjer biletowy

523002

Kasjer handlowy

523003

Kasjer w zakładzie pracy

523090

Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów

524

Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni

5241

Modelki i modele

524101

Modelka / model prezentacji ubiorów

524102

Modelka / model twórczości reklamowej i artystycznej

524190

Pozostałe modelki i modele

5242

Demonstratorzy wyrobów

524201

Demonstrator wyrobów

5243

Agenci sprzedaży bezpośredniej

524301

Akwizytor

 

524302

Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej

5244

Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej

524401

Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej

524402

Organizator obsługi sprzedaży internetowej

524403

Sprzedawca na telefon

524404

Telemarketer

5245

Pracownicy stacji obsługi pojazdów

524501

Ekspedient w stacji obsługi pojazdów

524502

Sprzedawca w stacji paliw

5246

Wydawcy posiłków

524601

Wydawca posiłków / bufetowy

5249

Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

524901

Bukieciarz

524902

Doradca klienta

524903

Ekspedient w punkcie usługowym

524904

Hostessa

524990

Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

53

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

531

Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli

5311

Opiekunowie dziecięcy

531101

Asystent edukacji romskiej

531102

Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych

531103

Opiekunka dzieci w drodze do szkoły

531104

Opiekunka dziecięca domowa

531105

Rodzic zastępczy

531190

Pozostali opiekunowie dziecięcy

5312

Asystenci nauczycieli

531201

Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca

531202

Asystent nauczyciela przedszkola

532

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni

5321

Pomocniczy personel medyczny

532101

Asystentka pielęgniarska

532102

Opiekun medyczny S

532190

Pozostały pomocniczy personel medyczny

5322

Pracownicy domowej opieki osobistej

532201

Opiekunka domowa

532202

Siostra PCK

532290

Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej

5329

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

532901

Pomoc apteczna

532902

Pomoc dentystyczna

532903

Preparator medyczny

532904

Sanitariusz szpitalny

532905

Zabiegowy balneologiczny

532990

Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej

 

niesklasyfikowani

54

Pracownicy usług ochrony

541

Pracownicy usług ochrony

 

5411

Strażacy

541101

Strażak

5412

Strażnicy w zakładach dla nieletnich

541201

Strażnik w zakładzie dla nieletnich

5413

Pracownicy ochrony osób i mienia

541301

Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu

541302

Funkcjonariusz logistyki Biura Ochrony Rządu

541303

Funkcjonariusz ochrony Biura Ochrony Rządu

541304

Policjant służby prewencji

541305

Policjant służby wspomagającej

541306

Portier

541307

Pracownik ochrony fizycznej bez licencji

541308

Pracownik ochrony fizycznej I stopnia

541309

Pracownik ochrony fizycznej II stopnia

541310

Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia

541311

Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia

541312

Strażnik gminny / miejski

541313

Strażnik straży marszałkowskiej

541314

Strażnik straży ochrony kolei

541315

Technik ochrony fizycznej osób i mienia S

541390

Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia

5419

Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

541901

Pracownik obsługi monitoringu

541902

Ratownik górniczy

541903

Ratownik górski

541904

Ratownik morski

541905

Ratownik pokładowy

541906

Ratownik wodny zawodowy

541907

Strażnik leśny

541908

Strażnik łowiecki

541909

Strażnik rybacki

541990

Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

6

ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY

61

Rolnicy produkcji towarowej

611

Rolnicy produkcji roślinnej

6111

Rolnicy upraw polowych

611101

Kierownik małego przedsiębiorstwa upraw polowych

611102

Rolnik łąkarz

611103

Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych

611104

Rolnik upraw polowych

611190

Pozostali rolnicy upraw polowych

6112

Sadownicy

611201

Kierownik małego przedsiębiorstwa sadowniczego

611202

Rolnik chmielarz

611203

Sadownik

611290

Pozostali sadownicy

6113

Ogrodnicy

611301

Chirurg pielęgniarz drzew

611302

Kierownik małego przedsiębiorstwa ogrodniczego

 

611303

Ogrodnik S

611304

Ogrodnik producent nasion

611305

Ogrodnik szkółkarz

611306

Ogrodnik terenów zieleni

611307

Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych

611308

Ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych

611309

Ogrodnik – uprawa warzyw polowych

611310

Ogrodnik – uprawy pod osłonami

611311

Producent i zbieracz ziół

611390

Pozostali ogrodnicy

6114

Rolnicy upraw mieszanych

611401

Kierownik małego przedsiębiorstwa upraw mieszanych

611402

Producent zdrowej żywności

611403

Rolnik upraw mieszanych

612

Hodowcy zwierząt

6121

Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej

612101

Dojarz

612102

Hodowca bydła

612103

Hodowca koni

612104

Hodowca owiec

612105

Hodowca trzody chlewnej

612106

Hodowca zwierząt domowych

612107

Hodowca zwierząt futerkowych

612108

Juhas

612109

Kierownik małego przedsiębiorstwa wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej

612110

Masztalerz

612190

Pozostali hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej

6122

Hodowcy drobiu

612201

Hodowca drobiu

612202

Kierownik małego przedsiębiorstwa hodowli drobiu

612203

Pracownik wylęgarni drobiu

6123

Pszczelarze i hodowcy jedwabników

612301

Hodowca jedwabników

612302

Pszczelarz S

6129

Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani

612901

Hodowca inwentarza mieszanego

612902

Hodowca ptaków

612903

Hodowca zwierząt laboratoryjnych

612990

Pozostali hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani

613

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

6130

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

613001

Baca

613002

Kierownik małego przedsiębiorstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej

613003

Rolnik S

62

Leśnicy i rybacy

621

Robotnicy leśni i pokrewni

6210

Robotnicy leśni i pokrewni

621001