| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) na rok 2010 w ramach działania:

– odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych,

– zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;”;

2) § 6c otrzymuje brzmienie:

„§ 6c. Wysokość limitu środków, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. h:

1) tiret pierwsze, wynosi 30 000 000 euro;

2) tiret drugie, wynosi 244 000 000 euro.”;

3) w § 7:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 29 kwietnia 2010 r. – w przypadku kwot określonych w § 6c pkt 1, w załączniku nr 4 do rozporządzenia w odniesieniu do działań: modernizacja gospodarstw rolnych i renty strukturalne oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenia;”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) 29 lipca 2010 r. – w przypadku kwoty określonej w § 6c pkt 2.”;

4) w § 8a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone:

1) w ramach działania: modernizacja gospodarstw rolnych lub

2) w danym roku w ramach działania:

a) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw lub

b) zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

– zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, pouczając o sposobie postępowania z tymi wnioskami.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 626, Nr 133, poz. 1100 i Nr 193, poz. 1494 oraz z 2010 r. Nr 86, poz. 557.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »