| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie dokumentów paszportowych

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzory dokumentów paszportowych i wniosków o wydanie dokumentów paszportowych;

2) wzory zaświadczeń wydawanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej o zatrzymaniu dokumentu paszportowego oraz o zgłoszeniu utraty dokumentu paszportowego;

3) sposób pobierania danych biometrycznych i zamieszczania ich w dokumentach paszportowych;

4) dokumenty wymagane do otrzymania dokumentów paszportowych;

5) tryb wydawania dokumentów paszportowych, z uwzględnieniem sytuacji, o której mowa w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, zwanej dalej „ustawą”;

6) tryb postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku:

a) okazania w czasie kontroli granicznej dokumentu paszportowego unieważnionego, nieważnego, zniszczonego,

b) ujawnienia wad lub fałszerstwa w okazanym dokumencie paszportowym,

c) zgłoszenia się do kontroli granicznej osoby, która utraciła dokument paszportowy.

§ 2.
Określa się wzór.

1) paszportu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) paszportu dyplomatycznego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) paszportu tymczasowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składa:

1) wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

2) dowód uiszczenia opłaty; w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty;

3) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

4) odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL;

5) odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku, ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, może złożyć fotografię, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

3. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, może złożyć fotografię, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii określonej w ust. 1 pkt 3 w zakresie wizerunku, może złożyć fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

5. W stosunku do dzieci do 5. roku życia stosuje się wymogi dla fotografii określone w ust. 4.

§ 4.
1. Tożsamość i obywatelstwo osoby, o której mowa w § 3, organ paszportowy ustala na podstawie ważnego dokumentu paszportowego.

2. Tożsamość i obywatelstwo osoby, która nie posiada ważnego dokumentu paszportowego, organ paszportowy ustala na podstawie ważnego dowodu osobistego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów osoba ta ma obowiązek posiadania dowodu osobistego.

3. Tożsamość i obywatelstwo osoby, która nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego i nie posiada ważnego dokumentu paszportowego, organ paszportowy ustala na podstawie danych zawartych w dostępnych ewidencjach; tożsamość osoby organ paszportowy może także potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego.

4. Organ paszportowy we wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego odnotowuje sposób potwierdzenia danych.

§ 5.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego, lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach, o których mowa w § 4 ust. 3, budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby, organ paszportowy może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z późn. zm.3)).

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może przyjąć odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego od osób ubiegających się o wydanie paszportu tymczasowego.

§ 6.
1. Zgodę na wydanie paszportu i paszportu tymczasowego małoletniemu rodzice wyrażają na wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego albo w innej pisemnej formie.

2. W przypadku gdy wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składa jeden z rodziców, pisemną zgodę drugiego z rodziców lub orzeczenie sądu rodzinnego zastępujące zgodę drugiego z rodziców dołącza się do tego wniosku.

3. W przypadku gdy uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego jest tylko jeden z rodziców, dokumenty potwierdzające to prawo, takie jak odpis zupełny aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu drugiego rodzica, orzeczenia sądu w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej, dołącza się do tego wniosku.

4. Rodzic składający wniosek o wydanie osobie małoletniej paszportu albo paszportu tymczasowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy składa pisemne oświadczenie o okolicznościach uniemożliwiających lub znacznie utrudniających uzyskanie zgody drugiego rodzica, wskazując okoliczności potwierdzające, że za wydaniem dokumentu paszportowego przemawia dobro małoletniego.

5. Konsul może żądać dowodów na potwierdzenie faktów wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów.

§ 7.
1. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy składa w polskim urzędzie konsularnym, za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe, pisemny, uzasadniony wniosek o odstąpienie przez konsula od wymogu osobistego złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 1, a także urzędowo potwierdzoną kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie.

2. Od osoby, o której mowa w ust. 1, konsul może żądać udokumentowania okoliczności wskazanych we wniosku o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

3. Przepisy § 3 ust. 2–5 i § 4–6 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku uznania wniosku, o którym mowa w ust. 1, konsul realizuje wniosek o wydanie paszportu tymczasowego. W przypadku braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od osobistego złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego konsul pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej informuje osobę, o której mowa w ust. 1, o możliwości złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego w sposób określony w art. 13 ust. 1–3 ustawy.

§ 8.
1. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych składa wypełniony kwestionariusz paszportowy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia, oraz fotografię, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

2. Przepisy § 3 ust. 2–5 i § 4–6 stosuje się odpowiednio.

§ 9.
1. Od osoby ubiegającej się o paszport, paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.

2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców, odciski pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.

3. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, ma tylko jedną dłoń lub nie posiada pary palców sobie odpowiadających w obu dłoniach, pobiera się odcisk palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.

4. Informację, z których palców odciski będą w formie elektronicznej umieszczone w paszporcie, paszporcie dyplomatycznym i paszporcie służbowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub o braku możliwości ich pobrania, organ paszportowy odnotowuje we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub w kwestionariuszu paszportowym na paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

§ 10.
1. Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2 ustawy.

2. Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej – z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy – w taki sposób, aby trwale uszkodzić strefę odczytu maszynowego umieszczoną w dolnej części strony personalizacyjnej, oraz przecinając trzecią stronę okładki dokumentu na odcinku od połowy dowolnej krawędzi do środka okładki. Anulowany paszport i paszport tymczasowy zwraca się wnioskodawcy.

3. Przy odbiorze dokumentu paszportowego wydanego osobie, której dane były zamieszczone w paszporcie rodzica na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557 oraz z 2005 r. Nr 178, poz. 1479), dokonuje się wykreślenia tego wpisu, jeżeli paszport, w którym się on znajduje, jest ważny.

4. Organ paszportowy, przed wydaniem dokumentu paszportowego, umożliwia osobie odbierającej ten dokument sprawdzenie, czy dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

5. Osoba odbierająca dokument paszportowy potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub kwestionariuszu paszportowym.

6. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do dokumentów paszportowych, które utraciły ważność na podstawie art. 37 ustawy, oraz unieważnionych, jeśli pozostają w dyspozycji organu paszportowego.

§ 11.
1. W przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2 ustawy, osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu paszportowego składa pisemny, uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru, wskazując adres doręczenia dokumentu paszportowego.

2. Konsul przesyła dokument paszportowy pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe, z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu, lub pisemnie informuje osobę, o której mowa w ust. 1, o braku przestanek uzasadniających odstąpienie od osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

3. Sposób odbioru dokumentu paszportowego odnotowywany jest we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

§ 12.
1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, w przypadku zgłoszenia się przy wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do kontroli granicznej osoby, która przedstawi dokument paszportowy unieważniony, nieważny, zgłoszony jako utracony, zniszczony lub zawierający wady:

1) nie dopuszcza osoby do przekroczenia granicy państwowej;

2) zatrzymuje dokument paszportowy osoby;

3) wydaje zaświadczenie potwierdzające zatrzymanie dokumentu paszportowego, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

4) dokumentuje realizację czynności, o których mowa w pkt 1–3.

2. Funkcjonariusz Straży Granicznej, w przypadku zgłoszenia się przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do kontroli granicznej osoby, która przedstawi dokument paszportowy unieważniony, nieważny, zgłoszony jako utracony, zniszczony lub zawierający wady:

1) dopuszcza do przekroczenia granicy państwowej po potwierdzeniu tożsamości i obywatelstwa polskiego osoby;

2) zatrzymuje dokument paszportowy osoby;

3) wydaje zaświadczenie potwierdzające zatrzymanie dokumentu paszportowego, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

4) dokumentuje realizację czynności, o których mowa w pkt 1–3.

3. Komendant placówki Straży Granicznej przesyła zatrzymany dokument do organu, który go wydał, wraz z informacją o przyczynie zatrzymania dokumentu paszportowego.

§ 13.
1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, w przypadku zgłoszenia się przy wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, która przedstawi do kontroli granicznej dokument paszportowy, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokument ten jest sfałszowany:

1) nie dopuszcza osoby do przekroczenia granicy państwowej;

2) zatrzymuje dokument paszportowy;

3) dokumentuje realizację czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Komendant placówki Straży Granicznej informuje organ, który wydał zatrzymany dokument, o dokonanych czynnościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wraz z informacją o przyczynie zatrzymania dokumentu paszportowego.

§ 14.
1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, w przypadku zgłoszenia się przy wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do kontroli granicznej osoby, która utraciła dokument paszportowy:

1) nie dopuszcza osoby do przekroczenia granicy państwowej;

2) przyjmuje pisemne oświadczenie osoby o zgłoszeniu się do kontroli granicznej bez dokumentu paszportowego i o przyczynie braku dokumentu oraz pisemnie powiadamia o tym fakcie organ paszportowy, który wydał utracony dokument;

3) wydaje zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu paszportowego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

4) dokumentuje realizację czynności, o których mowa w pkt 1–3.

2. Funkcjonariusz Straży Granicznej, w przypadku zgłoszenia się przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do kontroli granicznej osoby, która utraciła dokument paszportowy:

1) dopuszcza do przekroczenia granicy państwowej po potwierdzeniu tożsamości i obywatelstwa polskiego osoby;

2) przyjmuje pisemne oświadczenie osoby o zgłoszeniu się do kontroli granicznej bez dokumentu paszportowego i o przyczynie braku dokumentu oraz pisemnie powiadamia o tym fakcie organ paszportowy, który wydał utracony dokument;

3) wydaje zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu paszportowego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

4) dokumentuje realizację czynności, o których mowa w pkt 1–3.

§ 15.
1. Wnioski o wydanie dokumentu paszportowego na podstawie wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia (Dz. U. Nr 152, poz. 1090, z 2007 r. Nr 251, poz. 1887 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 795) mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku organów paszportowych za granicą termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 4 miesiące.

§ 16.
Dokumenty paszportowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 32, poz. 192, z 2009 r. Nr 69, poz. 595 i Nr 95, poz. 791 oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 51.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia (Dz. U. Nr 152, poz. 1090, z 2007 r. Nr 251, poz. 1887 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 795), które traci moc na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 51) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR PASZPORTU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. (poz. 1026)

Załącznik nr 1

WZÓR PASZPORTU
Skala 1:1,202

infoRgrafika

Okładka zewnętrzna – koloru bordo, z tworzywa sztucznego, z wytłoczonymi napisami w języku polskim, francuskim i angielskim oraz godłem w kolorze złotym

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR PASZPORTU DYPLOMATYCZNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR PASZPORTU DYPLOMATYCZNEGO

Skala 1:1,202

infoRgrafika

Okładka zewnętrzna koloru bordo, z tworzywa sztucznego, z wytłoczonymi napisami w języku polskim, francuskim i angielskim oraz godłem w kolorze ztotym

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR PASZPORTU SŁUŻBOWEGO MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR PASZPORTU SŁUŻBOWEGO MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Skala 1:1,202

infoRgrafika

Okładka zewnętrzna koloru bordo, z tworzywa sztucznego, z wytłoczonymi napisami w języku polskim, francuskim i angielskim oraz godłem w kolorze złotym

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR PASZPORTU TYMCZASOWEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR PASZPORTU TYMCZASOWEGO
Skala 1:1,202

infoRgrafika

Okładka zewnętrzna – koloru bordo, z tworzywa sztucznego, z wytłoczonymi napisami w języku polskim, francuskim i angielskim oraz godłem w kolorze złotym

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Naklejka personalizacyjna do paszportu tymczasowego


Załącznik 5. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO

Wymiary 297x 139mm

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 6. [KWESTIONARIUSZ PASZPORTOWY NA PASZPORT DYPLOMATYCZNY LUB PASZPORT SŁUŻBOWY MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH]

Załącznik nr 6

KWESTIONARIUSZ PASZPORTOWY NA PASZPORT DYPLOMATYCZNY LUB PASZPORT SŁUŻBOWY MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

(kwestionariusz należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 7

ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Załącznik 8. [ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 8

ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »