reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 lipca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1919 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. poz. 1026, z 2011 r. poz. 1014, z 2012 r. poz. 878 oraz z 2018 r. poz. 1605) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, którego wzór stanowi:

a) załącznik nr 5 – w przypadku wniosku składanego do wojewody lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

b) załącznik nr 5a – w przypadku wniosku składanego do konsula;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przedstawiają małoletni, z wyłączeniem małoletnich posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.”;

2) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Tożsamość i obywatelstwo osoby, która nie posiada ważnego dokumentu paszportowego, organ paszportowy ustala na podstawie ważnego dowodu osobistego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów osoba ta ma obowiązek posiadania dowodu osobistego lub nie mając takiego obowiązku, posiada dowód osobisty.

3. Tożsamość i obywatelstwo osoby, która nie posiada ważnego dokumentu paszportowego i nie posiada ważnego dowodu osobistego, organ paszportowy ustala na podstawie danych zawartych w dostępnych ewidencjach i rejestrach; tożsamość osoby organ paszportowy może także potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych dokumentach, o których mowa w § 3 i 4, oraz ewidencjach lub rejestrach, o których mowa w § 4, nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności – organ paszportowy może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego, ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730).”;

4) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku uznania wniosku, o którym mowa w ust. 1, konsul realizuje wniosek o wydanie paszportu tymczasowego. W przypadku braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od osobistego złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego konsul informuje osobę, o której mowa w ust. 1, o możliwości złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego w sposób określony w art. 13 ust. 1–2 ustawy.”;

5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych składa wypełniony wniosek o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, oraz fotografię, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.”;

6) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informację o tym, których palców odciski będą w formie elektronicznej umieszczone w paszporcie, paszporcie dyplomatycznym i paszporcie służbowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, lub o braku możliwości ich pobrania organ paszportowy odnotowuje we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.”;

7) w § 10:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2 ustawy, osoba ubiegająca się o dokument paszportowy przekazuje przed jego odbiorem organowi paszportowemu, w którym został złożony wniosek, dotychczas posiadany paszport lub paszport tymczasowy w celu jego anulowania.”,

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Osoba odbierająca dokument paszportowy potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.”;

8) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Konsul przesyła dokument paszportowy pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe, z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu, lub informuje osobę, o której mowa w ust. 1, o braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od osobistego odbioru dokumentu paszportowego.”;

9) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

10) po załączniku nr 5 dodaje się załącznik nr 5a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Wnioski o wydanie dokumentów paszportowych złożone i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są realizowane na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2019 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1058).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO SKŁADANY DO WOJEWODY I MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 lipca 2019 r. (poz. 1313)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO SKŁADANY DO WOJEWODY I MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Wymiary 297 x 139 mm

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ KONSULA RP PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ KONSULA RP PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU DYPLOMATYCZNEGO LUB PASZPORTU SŁUŻBOWEGO MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU DYPLOMATYCZNEGO LUB PASZPORTU SŁUŻBOWEGO MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama