REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 235 poz. 1546

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 1 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia – Klasyfikacja działów dział „926 Kultura fizyczna i sport” otrzymuje brzmienie:

„926 Kultura fizyczna”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów wprowadza się następujące zmiany:

a) w działach: 010, 020, 050, 100, 150, 400, 500, 550, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925 i 926 dodaje się rozdziały w brzmieniu:

„***93 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych

***94 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze”,

przy czym oznaczenie rozdziału stanowią: trzycyfrowe oznaczenie działu oraz dodane do niego odpowiednio numery 93 albo 94,

b) w dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo” wprowadza się następujące zmiany:

– uchyla się rozdział „01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”,

– po rozdziale „01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013” dodaje się rozdział 01042 w brzmieniu:

„01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”,

c) w dziale „730 – Nauka” po rozdziale „73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” dodaje się rozdziały 73009 – 73011 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„73009 Narodowe Centrum Nauki

73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk

W rozdziale tym ujmuje się środki przekazywane Polskiej Akademii Nauk na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), z wyłączeniem środków klasyfikowanych w rozdziałach: „73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk” i „73095 Pozostała działalność”.

73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk”,

d) w dziale „750 – Administracja publiczna” uchyla się rozdziały: „75004 Kancelaria Polskiej Akademii Nauk”, „75066 Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk” oraz „75067 Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk”,

e) w dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział „75416 Straż Miejska” otrzymuje brzmienie:

„75416 Straż gminna (miejska)”,

f) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wprowadza się następujące zmiany:

– rozdział „75613 Wpływy z podatku akcyzowego od pozostałych wyrobów akcyzowych” otrzymuje brzmienie:

„75613 Wpływy z podatku akcyzowego od pozostałych wyrobów objętych podatkiem akcyzowym”,

– rozdział „75628 Wpływy z podatku akcyzowego od olejów smarowych” otrzymuje brzmienie:

„75628 Wpływy z podatku akcyzowego od olejów smarowych i pozostałych olejów”,

– uchyla się rozdział „75649 Wpłaty z podatku od towarów i usług od przewozu osób z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług międzynarodowego transportu drogowego pobrane przez urzędy celne”,

g) w dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do rozdziału „90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W rozdziale tym ujmuje się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z gromadzeniem tych środków oraz wydatki gmin i powiatów, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)).”,

h) w dziale „926 – Kultura fizyczna i sport” wprowadza się następujące zmiany:

– dział „926 – Kultura fizyczna i sport” otrzymuje brzmienie:

„926 Kultura fizyczna”,

– rozdział „92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” otrzymuje brzmienie:

„92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) wprowadza się następujące zmiany:

a) cyfra „7 Pozostałe” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich.”,

b) do paragrafu „014 Podatek od towarów i usług” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„Paragraf ten nie ma zastosowania do dochodów jednostek samorządu terytorialnego.”,

c) paragraf „271 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” otrzymuje brzmienie:

„271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”,

d) paragraf „630 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie:

„630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”,

e) objaśnienia do paragrafów: „853 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów” i „854 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” otrzymują brzmienie:

„Paragraf nie ma zastosowania do jednostek samorządu terytorialnego.”;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) wprowadza się następujące zmiany:

a) grupy wydatków: „Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298 i 300” oraz „Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 618, 620 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680” otrzymują brzmienie:

„Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298 i 300

Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680”,

b) zdanie „Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy – zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 620–623, 630, 656–658, 661–666 i 680.” otrzymuje brzmienie:

„Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619–623, 630, 656–658, 661–666 i 680.”,

c) cyfra „7 Pozostałe” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Symbol ten stosuje się dla wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich.”,

d) po paragrafie „233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” dodaje się paragraf 236 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dotacji celowych ujmowanych w tym paragrafie nie wykazuje się w paragrafach 281 do 283.”,

e) objaśnienia do paragrafu „296 Przelewy redystrybucyjne” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków. W paragrafie tym ujmuje się także środki przekazywane przez gminy i powiaty, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.”,

f) w objaśnieniach do paragrafu „303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„– zwrot kosztów podróży, dojazdów komunikacją miejscową i noclegów członkom komisji działających przy organach administracji publicznej oraz zwrot kosztów podróży radnym jednostek samorządu terytorialnego,”,

g) w objaśnieniach do paragrafu „430 Zakup usług pozostałych” tiret dwunaste otrzymuje brzmienie:

„– usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz turystyki i wypoczynku, między innymi: opłaty radiofoniczne i telewizyjne,”,

h) paragraf „497 Nierozliczone środki budżetowe przekazane jednostkom budżetowym mającym siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na finansowanie wydatków” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„497 Nierozliczone środki budżetowe przekazane jednostkom budżetowym mającym siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostkom wojskowym poza granicami państwa na finansowanie wydatków

Paragraf ten nie występuje w planowaniu i ma zastosowanie w sprawozdaniach miesięcznych dysponentów części budżetowych, którym podlegają jednostki budżetowe mające siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy środków przekazanych placówkom w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącym sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 17 ustawy, ujmowanych w sprawozdaniach miesięcznych, o których mowa w przepisach o sprawozdawczości budżetowej.

W paragrafie tym ujmuje się również nierozliczone środki budżetowe przekazane jednostkom wojskowym biorącym udział w operacjach poza granicami państwa w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych.”,

i) po paragrafie „618 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu” dodaje się paragraf 619 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„619 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dotacji celowych ujmowanych w tym paragrafie nie wykazuje się w paragrafie 623.”,

j) po paragrafie „808 Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” dodaje się paragraf 809 w brzmieniu:

„809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje”;

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów przychodów po paragrafie „944 Pozostałe przychody z prywatyzacji” dodaje się paragraf 950 w brzmieniu:

„950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”;

6) w załączniku nr 7 do rozporządzenia – Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego wprowadza się następujące zmiany:

a) w paragrafie „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” uchyla się pozycję „401011 Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”,

b) w paragrafie „402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” uchyla się pozycję „402005 Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”,

c) w paragrafie „442 Podróże służbowe zagraniczne” pozycja „442002 Podróże służbowe zagraniczne pracowników oraz osób niebędących pracownikami” otrzymuje brzmienie:

„442002 Podróże służbowe zagraniczne pracowników”,

d) po paragrafie „622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” dodaje się paragraf 623 w brzmieniu:

„623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

623001 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

623002 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych”.

§ 2.
Przepisy § 1 pkt 2 lit. a obowiązują do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z tym że przepisy § 1 rozporządzenia mają zastosowanie do opracowania odpowiednio projektu ustawy budżetowej lub projektów uchwał budżetowych na rok 2011.

Minister Finansów: w z. L. Kotecki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, 1019 i Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1498.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA