REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 38 poz. 207

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków publicznych, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, według:

1) działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

2) rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia;

3) paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;

4) paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 2.
Ustala się klasyfikację przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.
§ 3.
Ustala się klasyfikację rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w § 1, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do rozporządzenia.

2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych:

1) Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia;

2) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia.

§ 5.
Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości ustalają odrębne przepisy.
§ 6.
1. Paragrafy wydatków: 474 w brzmieniu „474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” i 475 w brzmieniu „475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji”, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, obowiązują do dnia 31 grudnia 2010 r.

2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. nazwa rozdziału „85147 Centra zdrowia publicznego” funkcjonuje w brzmieniu „85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej” i nie ma zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2011.

§ 7.
W 2010 r. w odniesieniu do zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy motywacyjnych, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)), mają zastosowanie podziałki klasyfikacji określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.2)).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem rozdziału „73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721, z 2008 r. Nr 229, poz. 1526 oraz z 2009 r. Nr 121, poz. 1002.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721, z 2008 r. Nr 229, poz. 1526 oraz z 2009 r. Nr 121, poz. 1002), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).

Załącznik 1. [KLASYFIKACJA DZIAŁÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 marca 2010 r. (poz. 207)

Załącznik nr 1

KLASYFIKACJA DZIAŁÓW

 

Symbole klas według PKD

010 Rolnictwo i łowiectwo

01.11–01.28, ex 01.29, 01.30–01.70,

 

ex 02.10, ex 02.30, ex 02.40, ex 03.22,

 

ex 08.11, ex 09.90, ex 10.39, ex 10.41,

 

ex 11.02, ex 16.29, ex 20.13, 20.15,

 

ex 36.00, ex 38.21, 41.20,

 

ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91 –43.99, ex 68, ex 69.20,

 

ex 70.21–72.20, ex 74.90, 75.00,

 

ex 80.20, ex 81, ex 84.13, ex 94.99

 

 

020 Leśnictwo

ex 01.29, ex 02.10, 02.20, ex 02.30, 02.40,

 

ex 16.10, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 80.20

 

 

050 Rybołówstwo i rybactwo

03.11 –03.21, ex 03.22, 41.20,

 

ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 70.22, ex 80.20

 

 

100 Górnictwo i kopalnictwo

05.10–09.90, ex 10.84, ex 19.20,

 

ex 38.21, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 52.21–52.22, ex 80.20, ex 84.13

 

 

150 Przetwórstwo przemysłowe

10.11–10.32, ex 10.39–10.41, 10.42–10.83,

 

ex 10.84, 10.85–11.01, ex 11.02, 11.03–13.20,

 

ex 13.30, 13.91–15.20, ex 16.10, 16.21–16.24,

 

ex 16.29, 17.11–19.10, ex 19.20, 20.11– 20.12,

 

ex 20.13, 20.14, 20.16–33.20,

 

ex 38.12–38.22, 38.31–38.32, 41.20,

 

ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31,

 

ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99,

 

ex 58.11 –58.19, ex 59.20, ex 62.09, ex 80.20,

 

ex 84.13, ex 95.12, ex 95.22, 95.24, ex 95.29

 

 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

ex 35.11–35.14, 35.21–35.30,

ex 36.00, ex 38.12, 41.20,

 

ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 84.13

 

 

500 Handel

ex 10.39, ex 11.01–11.02, ex 13.30, 41.20,

 

ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, 45.11–47.99, ex 52.21,

 

ex 80.20, ex 95.12, 95.21,

 

ex 95.22–95.23, 95.25, ex 95.29,

 

ex 96.09

 

 

550 Hotele i restauracje

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, 55.10–56.21,

 

ex 56.29, 56.30, ex 80.20, ex 84.13

 

600 Transport i łączność

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, 49.10–52.10,

 

ex 52.21–52.22, 52.23–53.20,

 

ex 60.20, 61.10–61.90, ex 74.90,

 

ex 80.20, ex 82.19, ex 84.11, ex 84.13,

 

ex 85.32

 

 

630 Turystyka

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 80.20, 79.11–79.12,

 

ex 79.90, ex 84.13

 

 

700 Gospodarka mieszkaniowa

41.10, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, 68.10–68.31,

 

ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10

 

 

710 Działalność usługowa

ex 02.40, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 59.20, 63.99,

 

ex 64.20, 69.10–70.21,

 

ex 70.22, 71.11–71.20, 73.11–74.10,

 

ex 74.20, 74.30, ex 74.90, 77.11–77.40,

 

ex 78.10, 78.20–78.30, 80.10,

 

ex 80.20, 80.30, 81.21–81.22, ex 81.29, 82.11,

 

ex 82.19, 82.20–82.99, ex 84.13, ex 85.51,

 

ex 85.60, 93.13, 96.01–96.04,

 

ex 96.09

 

 

720 Informatyka

ex 33.12, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 58.11–58.19, 58.21–58.29,

 

ex 59.20, ex 60.10–60.20, 62.01–62.03,

 

ex 62.09, 63.11–63.12,

 

ex 80.20, 95.11

 

 

730 Nauka

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 72.11–72.20, ex 80.20

 

 

750 Administracja publiczna

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 68.32,

 

ex 72.11–72.20, ex 80.20, ex 81.10,

 

ex 84.11–84.13, 84.21, ex 88.99,

 

ex 91.01

 

 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

ex 43.91–43.99, ex 68.32, ex 80.20,

 

ex 81.10, ex 84.11–84.13, ex 91.01

 

 

752 Obrona narodowa

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 72.19, ex 80.20, 84.22,

 

ex 94.91

 

 

753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

84.30

 

 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

ex 41.20–43.99, ex 80.20, 84.24–84.25

 

755 Wymiar sprawiedliwości

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 80.20, 84.23

 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

ex 84.11

 

 

 

 

757 Obsługa długu publicznego

ex 84.11

 

 

758 Różne rozliczenia

64.11–64.19, ex 64.20, 64.30–66.30,

 

ex 84.11, 94.92, 99.00

 

 

801 Oświata i wychowanie

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 56.29,

 

ex 80.20, 85.10–85.31, ex 85.32, 85.41,

 

ex 85.42, ex 85.51–85.52, 85.53–85.59, ex 85.60

 

 

803 Szkolnictwo wyższe

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.42, ex 85.60

 

 

851 Ochrona zdrowia

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 80.20,

 

ex 85.60, 86.10–86.90, 87.10, ex 87.20, ex 87.30,

 

ex 88.99

 

 

852 Pomoc społeczna

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20–88.99

 

 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60,

 

ex 87.20–88.99

 

 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60,

 

ex 87.20–88.99

 

 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

01.61–01.62, ex 01.63–01.64,

 

ex 10.39, ex 35.11–35.14, 37.00–38.11,

 

ex 38.12–38.22, 39.00, 41.20,

 

ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31,

 

ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 81.29, 81.30,

 

ex 96.09

 

 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, 59.11–59.14,

 

ex 59.20, ex 60.10–60.20, 63.91,

 

ex 74.20, ex 79.90, ex 80.20,

 

ex 85.52, 90.01–90.04, ex 91.01, 91.02–91.03, 93.21,

 

ex 93.29

 

 

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 80.20, 91.04

 

 

926 Kultura fizyczna i sport

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

ex 43.91–43.99, ex 78.10, ex 79.90,

 

ex 80.20, ex 85.51, 92.00–93.12, 93.19,

 

ex 93.29

 

Zamieszczony przy symbolach klas wg PKD wyróżnik „ex” oznacza, że objęty danym grupowaniem dział nie wyczerpuje pełnego zakresu wyróżnionego grupowania.

Załącznik 2. [KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW]

Załącznik nr 2

KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01001 Centrum Doradztwa Rolniczego

01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

01004 Biura geodezji i terenów rolnych

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

01007 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji

01008 Melioracje wodne

01009 Spółki wodne

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

01017 Ochrona roślin

01018 Rolnictwo ekologiczne

01019 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

01021 Główny Inspektorat Weterynarii

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

01026 Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

01029 Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze

01030 Izby rolnicze

01031 Grupy producentów rolnych

01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii

01035 Graniczne inspektoraty weterynarii

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

01037 Płatności uzupełniające do gruntów rolnych

01038 Rozwój obszarów wiejskich

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną i Rybacką, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

01039 Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej

01040 Opłaty cukrowe

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

01095 Pozostała działalność

Dział 020 – Leśnictwo

02001 Gospodarka leśna

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

02003 Biuro Nasiennictwa Leśnego

02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

02095 Pozostała działalność

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

05001 Rybołówstwo

05002 Rybactwo

05003 Państwowa Straż Rybacka

05004 Inspektoraty rybołówstwa morskiego

05006 Zarybianie polskich obszarów morskich

05008 Organizacje producentów rybnych

05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”.

05010 Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rybackiej

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013

05078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

05095 Pozostała działalność

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

10001 Górnictwo węgla kamiennego

10002 Górnictwo węgla brunatnego

10003 Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych

10004 Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

10005 Produkcja soli

10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

10078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

10095 Pozostała działalność

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

15001 Drukarnie

15002 Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich

15004 Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej

15005 Stacje ratownictwa chemicznego

15006 Hutnictwo

15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

15011 Rozwój przedsiębiorczości

15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

15014 Wsparcie finansowe inwestycji

15015 Rozliczenie kosztów przedsięwzięć realizowanych za granicą

15016 Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych

15017 Rozliczenia z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych

15018 Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych

15019 Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych

15078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

15095 Pozostała działalność

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40001 Dostarczanie ciepła

40002 Dostarczanie wody

40003 Dostarczanie energii elektrycznej

40004 Dostarczanie paliw gazowych

40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

40095 Pozostała działalność

Dział 500 – Handel

50001 Inspekcja Handlowa

50002 Agencja Rynku Rolnego

50003 Agencja Rezerw Materiałowych

50004 Utrzymanie obowiązkowych zapasów paliw ciekłych

50005 Promocja eksportu

50006 Zadania Wspólnej Polityki Rolnej

50095 Pozostała działalność

Dział 550 – Hotele i restauracje

55001 Schroniska turystyczne

55002 Kempingi, pola biwakowe

55003 Bary mleczne

55078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

55095 Pozostała działalność

Dział 600 – Transport i łączność

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

60002 Infrastruktura kolejowa

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

60004 Lokalny transport zbiorowy

60005 Autostrady płatne

W rozdziale tym ujmuje się wydatki, o których mowa w art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).

60011 Drogi publiczne krajowe

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

60014 Drogi publiczne powiatowe

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

60016 Drogi publiczne gminne

60017 Drogi wewnętrzne

60031 Przejścia graniczne

60041 Infrastruktura portowa

60042 Urzędy żeglugi śródlądowej

60043 Urzędy morskie

60044 Ratownictwo morskie

60046 Operatorzy pocztowi

60047 Urząd Komunikacji Elektronicznej

60052 Zadania w zakresie telekomunikacji

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

60055 Inspekcja Transportu Drogowego

60056 Urząd Lotnictwa Cywilnego

60060 Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy

60061 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

60095 Pozostała działalność

Dział 630 – Turystyka

63001 Ośrodki informacji turystycznej

63002 Polska Organizacja Turystyczna

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

63078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

63095 Pozostała działalność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70012 Agencja Nieruchomości Rolnych

70013 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

70014 Umorzenie kredytów mieszkaniowych

70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie

70016 Premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych

70017 Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych

70020 Fundusz Termomodernizacji i Remontów

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

70022 Fundusz Dopłat

70023 Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków

70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

70095 Pozostała działalność

Dział 710 – Działalność usługowa

71001 Zespoły usług projektowych

71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

71003 Biura planowania przestrzennego

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71015 Nadzór budowlany

71016 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

71017 Polskie Centrum Akredytacji

71018 Regionalne zarządy gospodarki wodnej

71019 Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna

71020 Organizacja targów i wystaw

71021 Główny Urząd Geodezji i Kartografii

71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

71031 Centrum Badania Opinii Społecznej

71032 Agencja Mienia Wojskowego

71035 Cmentarze

71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

71095 Pozostała działalność

Dział 720 – Informatyka

72001 Zakłady techniki obliczeniowej

72002 Inne jednostki usług informatycznych

72095 Pozostała działalność

Dział 730 – Nauka

73001 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych

73002 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych

73003 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych

73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych

73006 Działalność wspomagająca badania

73007 Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą

73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

73095 Pozostała działalność

Dział 750 – Administracja publiczna

75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

75002 Polski Komitet Normalizacyjny

75003 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

75004 Kancelaria Polskiej Akademii Nauk

75006 Rządowe Centrum Legislacji

75007 Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

75008 Izby skarbowe

75009 Urzędy skarbowe

75010 Urzędy kontroli skarbowej

75011 Urzędy wojewódzkie

75013 Izby celne i urzędy celne

75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

75015 Regionalne izby obrachunkowe

75016 Samorządowe kolegia odwoławcze

75017 Samorządowe sejmiki województw

75018 Urzędy marszałkowskie

75019 Rady powiatów

75020 Starostwa powiatowe

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75045 Kwalifikacja wojskowa

75046 Komisje egzaminacyjne

Rozdział ten nie dotyczy komisji egzaminacyjnych działających w systemie oświaty.

75051 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

75052 Wybory do Sejmu i Senatu

75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

75054 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

75055 Wybory do Parlamentu Europejskiego

75056 Spis powszechny i inne

75057 Placówki zagraniczne

75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

75059 Operacje pokojowe

75060 Pomoc zagraniczna

Rozdział ten obejmuje m.in. wydatki na pomoc techniczną dla państw w drodze transformacji i pomoc humanitarną.

75061 Ośrodek Studiów Wschodnich

75062 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

75063 Polski Komitet do spraw UNESCO

75065 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

75066 Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk

75067 Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk

75068 Rada do Spraw Uchodźców

75070 Centrum Personalizacji Dokumentów

75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

75072 Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

75073 Urząd do Spraw Cudzoziemców

75074 Rada do Spraw Polaków na Wschodzie

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75095 Pozostała działalność

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75102 Naczelne organy sądownictwa

75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

75104 Krajowa Rada Sądownictwa

75105 Rzecznik Interesu Publicznego

75106 Odznaczenia państwowe

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

75112 Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

75178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75195 Pozostała działalność

Dział 752 – Obrona narodowa

75201 Wojska Lądowe

75202 Siły Powietrzne

75203 Marynarka Wojenna

75204 Centralne wsparcie

75207 Żandarmeria Wojskowa

75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

75209 Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

75212 Pozostałe wydatki obronne

75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

75214 Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS)

75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

75216 Wojskowe Misje Pokojowe

75217 Służba Wywiadu Wojskowego

75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego

75219 Wojska Specjalne

75220 Zabezpieczenie wojsk

75221 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności

75278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75295 Pozostała działalność

Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

75303 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

75305 Fundusz Emerytalno-Rentowy

75306 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

75307 Fundusz Administracyjny

75308 Fundusz Rezerwy Demograficznej

75309 Składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdział ten występuje wyłącznie w części „73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych” i obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz za osoby pobierające zasiłek macierzyński.

75310 Fundusz Emerytur Pomostowych

75311 Renty strukturalne

75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

75395 Pozostała działalność

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75402 Komenda Główna Policji

75403 Jednostki terenowe Policji

75404 Komendy wojewódzkie Policji

75405 Komendy powiatowe Policji

75406 Straż Graniczna

75408 Biuro Ochrony Rządu

75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

75412 Ochotnicze straże pożarne

75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

75414 Obrona cywilna

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

75416 Straż Miejska

75417 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

75418 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

75419 Agencja Wywiadu

75420 Centralne Biuro Antykorupcyjne

75421 Zarządzanie kryzysowe

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75495 Pozostała działalność

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

75502 Jednostki sądownictwa powszechnego

75503 Sądy wojskowe

75504 Izby morskie

75505 Jednostki powszechne prokuratury

75506 Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

75507 Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości

75512 Więziennictwo

75513 Zakłady dla nieletnich

75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

75578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75595 Pozostała działalność

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

75602 Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego

75603 Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75604 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w wysokości 19 % od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

75607 Wpływy z podatku akcyzowego od alkoholu etylowego

75608 Wpływy z podatku akcyzowego od wina, pozostałych napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich

75609 Wpływy z podatku akcyzowego od piwa

75610 Wpływy z podatku akcyzowego od paliw silnikowych

75611 Wpływy z podatku akcyzowego od samochodów osobowych

75612 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych

75613 Wpływy z podatku akcyzowego od pozostałych wyrobów akcyzowych

75614 Wpływy z gier

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75617 Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75619 Wpływy z różnych rozliczeń

75620 Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75624 Dywidendy

75625 Wpływy z podatku akcyzowego od energii elektrycznej

75626 Wpływy z podatku akcyzowego od olejów opałowych

75627 Wpływy z podatku akcyzowego od gazu

75628 Wpływy z podatku akcyzowego od olejów smarowych

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym ujmuje się w szczególności zadania w zakresie druku i kolportażu znaków akcyzy, formularzy podatkowych i druków resortowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, a także inne działania związane z uiszczeniem należnego podatku i zwrotem nadpłat. Ponadto w rozdziale tym ujmuje się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania oraz odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł.

75648 Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celne

75649 Wpłaty z podatku od towarów i usług od przewozu osób z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług międzynarodowego transportu drogowego pobrane przez urzędy celne

75650 Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych

75651 Wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje)

75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe

75653 Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe

Kwoty ujmowane w tym rozdziale z tytułu zwrotu podatku wykazuje się ze znakiem ujemnym.

75654 Rozliczenia w podatku od towarów i usług z tytułu kas rejestrujących

W rozdziale tym należy wykazać ze znakiem ujemnym kwoty zwrócone przez urzędy skarbowe podatnikom VAT zwolnionym z tytułu poniesionych przez nich wydatków na zakup kas rejestrujących oraz ze znakiem dodatnim kwoty dokonanych przez podatników VAT zwrotów kwot odliczonych przez nich lub im zwróconych z tego tytułu.

75655 Zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

W rozdziale tym ujmuje się kwoty zwrotu, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.). W budżecie państwa kwoty ujmowane w tym rozdziale wykazuje się ze znakiem ujemnym.

75656 Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez urzędy skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego

Rozdział ten obejmuje przekazane przez urzędy skarbowe na podstawie art. 45c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) oraz art. 21b ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), na rzecz organizacji pożytku publicznego, kwoty podatku w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. Kwoty wykazuje się ze znakiem ujemnym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

75703 Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział 758 – Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

75808 Rozliczenia wpływów z podatków od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego

W budżecie państwa kwoty ujmowane w tym rozdziale wykazywane będą ze znakiem ujemnym, a w Funduszu Strefowym ze znakiem dodatnim.

75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

75810 Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

75811 Rozliczenia z tytułu rachunków clearingowych, barterowych i specjalnych oraz różnice kooficjentowe

75812 Rozliczenia z międzynarodowymi organizacjami finansowymi

75813 Rozliczenia z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności

75814 Różne rozliczenia finansowe

75815 Wpływy do wyjaśnienia

75816 Wpływy do rozliczenia

75817 Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym ujmuje się tylko rezerwy, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu.

75820 Prywatyzacja

75821 Komisja Nadzoru Finansowego

75822 Fundusz Kościelny

75823 Partie polityczne

75824 Komitety wyborcze (wyborców)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

75850 Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych

75860 Euroregiony

75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007–2013

W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części „34. Rozwój regionalny” oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w Regionalnych Programach Operacyjnych 2007–2013.

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części „34. Rozwój regionalny” oraz dochody samorządu województwa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie osi priorytetowych, dla których samorząd województwa jest Instytucją Pośredniczącą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

80102 Szkoły podstawowe specjalne

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80104 Przedszkola

80105 Przedszkola specjalne

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

80110 Gimnazja

80111 Gimnazja specjalne

80113 Dowożenie uczniów do szkół

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

80120 Licea ogólnokształcące

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

80123 Licea profilowane

80124 Licea profilowane specjalne

80130 Szkoły zawodowe

80131 Kolegia pracowników służb społecznych

80132 Szkoły artystyczne

80134 Szkoły zawodowe specjalne

80135 Szkolnictwo polskie za granicą

80136 Kuratoria oświaty

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

80145 Komisje egzaminacyjne

W rozdziale tym ujmuje się wszystkie komisje egzaminacyjne funkcjonujące w systemie oświaty, z wyłączeniem komisji egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80147 Biblioteki pedagogiczne

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

80195 Pozostała działalność

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

80302 Uczelnie wojskowe

80303 Uczelnie służb państwowych

80306 Działalność dydaktyczna

80307 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego

80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

80310 Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich

80378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

80395 Pozostała działalność

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85111 Szpitale ogólne

85112 Szpitale kliniczne

85115 Sanatoria

85116 Profilaktyczne domy zdrowia

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

85118 Szpitale uzdrowiskowe

85119 Leczenie sanatoryjno-klimatyczne

85120 Lecznictwo psychiatryczne

85121 Lecznictwo ambulatoryjne

85131 Lecznictwo stomatologiczne

85132 Inspekcja Sanitarna

85133 Inspekcja Farmaceutyczna

85134 Inspekcja do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

85136 Narodowy Fundusz Zdrowia

85137 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

85138 Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów

85141 Ratownictwo medyczne

85142 Kolumny transportu sanitarnego

85143 Publiczna służba krwi

85147 Centra zdrowia publicznego

85148 Medycyna pracy

85149 Programy polityki zdrowotnej

85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne

85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

85153 Zwalczanie narkomanii

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85157 Staże i specjalizacje medyczne

85158 Izby wytrzeźwień

85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85195 Pozostała działalność

Dział 852 – Pomoc społeczna

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmuje się wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

85202 Domy pomocy społecznej

85203 Ośrodki wsparcia

85204 Rodziny zastępcze

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

85215 Dodatki mieszkaniowe

85216 Zasiłki stałe

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym ujmuje się również wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

85232 Centra integracji społecznej

85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

85234 Fundusz Alimentacyjny w likwidacji

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85295 Pozostała działalność

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85305 Żłobki

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego z ich dochodów własnych.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

85322 Fundusz Pracy

85323 Państwowy Fundusz Kombatantów

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

85330 Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą

85332 Wojewódzkie urzędy pracy

85333 Powiatowe urzędy pracy

85334 Pomoc dla repatriantów

85335 Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC

85336 Ochotnicze Hufce Pracy

85347 Renta socjalna

85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85395 Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

85410 Internaty i bursy szkolne

85411 Domy wczasów dziecięcych

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju

85415 Pomoc materialna dla uczniów

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85495 Pozostała działalność

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90002 Gospodarka odpadami

90003 Oczyszczanie miast i wsi

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

90009 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym

90010 Działalność badawczo-rozwojowa

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

90012 EKOFUNDUSZ

90013 Schroniska dla zwierząt

90014 Inspekcja Ochrony Środowiska

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

90016 Agencja Rozwoju Komunalnego

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

90018 Ochrona brzegów morskich

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

90021 Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych

90022 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

90023 Regionalne dyrekcje ochrony środowiska

90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

90095 Pozostała działalność

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92101 Instytucje kinematografii

92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej

92103 Zadania w zakresie kinematografii

92104 Działalność radiowa i telewizyjna

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

92106 Teatry

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

92113 Centra kultury i sztuki

92114 Pozostałe instytucje kultury

92115 Polska Agencja Prasowa

92116 Biblioteki

92117 Archiwa

92118 Muzea

92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

92124 Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa

92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

92195 Pozostała działalność

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

92501 Parki narodowe

92502 Parki krajobrazowe

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

92578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

92595 Pozostała działalność

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

92601 Obiekty sportowe

92603 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie

92604 Instytucje kultury fizycznej

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

92695 Pozostała działalność

Załącznik 3. [KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I ŚRODKÓW]

Załącznik nr 3

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I ŚRODKÓW
(z objaśnieniami)

Klasyfikacja określona w tym załączniku dotyczy dochodów, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 087, 618, 620, 626, 628–633, 641–643, 651–653, 656, 661–666 i 668.

Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków jest czterocyfrowa. Czwartą cyfrą jest zero lub niżej wymieniona odpowiednia cyfra.

1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z Unii Europejskiej, m.in. do dochodów realizowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility oraz innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym realizowanych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej.

2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane na współfinansowanie programów realizowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility, lub ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym realizowanych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej.

3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Banku Światowego (Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Nordyckiego Inwestycyjnego Banku, Banku Rozwoju Rady Europy.

Symbol ten stosuje się również do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki pochodzące z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.). Cyfrę 3 jednostki samorządu terytorialnego dodają odpowiednio do paragrafu 270 lub 629.

4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych na współfinansowanie działań realizowanych z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, a także ze środków pochodzących z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.).

5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się do dochodów budżetu państwa, których źródłem są środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, z wyłączeniem środków europejskich, do których stosuje się czwartą cyfrę paragrafu „7”. W zakresie tych Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy cyfrę 5 dodaje się do paragrafu 854.

6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

7 Pozostałe

Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów operacyjnych.

Symbol ten stosuje się także dla oznaczenia dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich.

8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich

Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, z wyłączeniem budżetu środków europejskich, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, a także dochodów otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych, wykazywanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy.

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są między innymi środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy.

Paragrafy

001 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Paragraf ten obejmuje również wpływy z podatku dochodowego, pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 30c powyższej ustawy.

002 Podatek dochodowy od osób prawnych

003 Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych

Paragraf ten obejmuje wpływy, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz wpływy z tytułów określonych w art. 28, 29, 30, 30a i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

004 Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych

Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

005 Podatek od gier

006 Cła

007 Podatek tonażowy

Paragraf ten obejmuje wpłaty z tytułu podatku tonażowego pobieranego na podstawie art. 8 i 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353, z późn. zm.).

009 Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo

011 Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych w kraju

012 Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych

013 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej

014 Podatek od towarów i usług

031 Podatek od nieruchomości

032 Podatek rolny

033 Podatek leśny

034 Podatek od środków transportowych

035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

036 Podatek od spadków i darowizn

037 Opłata od posiadania psów

039 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej

040 Wpływy z opłaty produktowej

Paragraf ten obejmuje wpływy, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

041 Wpływy z opłaty skarbowej

042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków.

043 Wpływy z opłaty targowej

044 Wpływy z opłaty miejscowej

046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

050 Podatek od czynności cywilnoprawnych

051 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego

052 Przychody z handlu uprawnieniami do emisji

Paragraf ten obejmuje przychody, o których mowa w art. 12, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 i art. 50 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z późn. zm.).

053 Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów

Paragraf ten obejmuje w szczególności przychody, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).

054 Przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową

Paragraf ten obejmuje przychody, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.).

056 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Paragraf ten obejmuje podatki i opłaty zniesione, tj. wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat wymierzonych na podstawie przepisów prawnych, które utraciły moc, i należności z nimi zrównanych, jak również z zaległości z tytułu tych podatków i opłat przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Paragraf ten obejmuje grzywny oraz kary od osób fizycznych, wymierzane i pobierane przez sądy oraz właściwe organy administracji publicznej, między innymi grzywny nakładane w formie mandatu karnego oraz grzywny i kary pieniężne wymierzane na podstawie ustawy – Kodeks karny skarbowy.

058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje

060 Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności

068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych

Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 79 ust. 1 oraz w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

069 Wpływy z różnych opłat

Paragraf ten obejmuje opłaty pobierane przez jednostki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz inne jednostki budżetowe, a w szczególności:

– opłaty paszportowe,

– opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego,

– należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze,

– opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,

– opłaty za wpisy do rejestru rozpowszechniania programów w sieciach kablowych,

– opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności,

– zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

– opłaty egzaminacyjne,

– opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki,

– opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów,

– wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich,

– opłaty za uzyskanie akredytacji oraz opłaty za wydanie certyfikatu,

– opłaty za patenty krajowe,

– opłaty za patent europejski,

– wpływy pochodzące z wypłat pokrywających co najmniej 80 % kosztów wytworzenia znaków akcyzy,

– wpływy z opłat za udzielone zezwolenia, opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydanie świadectw zawodowych lub uznanie za równoważne z nimi świadectwa uiszczane na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201,poz. 1540),

– wpływy z opłaty legalizacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

– opłaty od wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi.

070 Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych

071 Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego

072 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych

073 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego

074 Wpływy z dywidend

075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

078 Dochody ze zbycia praw majątkowych

081 Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw

Paragraf ten obejmuje wpłaty środków pozostałych po likwidacji lub upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz wpłaty środków uzyskanych ze zbycia mienia pozostałego po likwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.).

082 Wpływy ze składek na państwowe fundusze celowe

083 Wpływy z usług

084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

085 Wpłaty zakładów pracy na PFRON

086 Wpływy rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych

087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

089 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe

W budżecie państwa kwoty ujmowane w tym paragrafie wykazywane będą w każdym przypadku ze znakiem ujemnym, a w jednostkach samorządu terytorialnego – ze znakiem dodatnim lub ujemnym.

090 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy.

091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W paragrafie tym ujmuje się opłatę prolongacyjną i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.

092 Pozostałe odsetki

096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

097 Wpływy z różnych dochodów

Paragraf ten obejmuje wszystkie pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, a w szczególności:

– rozliczenia z lat ubiegłych,

– spłatę stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów, zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy itp.,

– zwrot kosztów szkolenia pracowników,

– wpłaty z konfiskaty mienia i przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa,

– wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa,

– wpływy za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych.

098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

106 Wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa na państwowe fundusze celowe: Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej oraz na wyodrębniony rachunek ministra właściwego ds. pracy na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu

107 Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa

108 Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych

109 Wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa na Fundusz Rezerwy Demograficznej

150 Nierozliczone dochody otrzymane z placówek polskich za granicą

Paragraf ten nie występuje w planowaniu i ma zastosowanie do sprawozdań miesięcznych, o których mowa w przepisach o sprawozdawczości budżetowej, sporządzanych przez dysponentów części budżetowych, którym podlegają jednostki budżetowe mające siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

151 Różnice kursowe

200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed dniem 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej.

Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

224 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane na podstawie § 1 w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. Nr 177, poz. 1474, z późn. zm.). Powyższe objaśnienia mają także zastosowanie do paragrafów: 225, 654 i 655.

225 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

226 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną na pozostałe zadania

W paragrafie tym ujmuje się dotacje otrzymane z budżetu, w szczególności na zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), niezaliczane do paragrafu 250.

227 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania

W paragrafie tym ujmuje się dotacje otrzymane z budżetu, w szczególności na zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, niezaliczane do paragrafu 252.

228 Dotacja otrzymana z budżetu przez instytucję gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

229 Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej

231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

234 Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych

235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

237 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

239 Wpływy do budżetu zysku instytucji gospodarki budżetowej

240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Paragraf ten obejmuje wpływy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy.

241 Dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

243 Dotacja z budżetu otrzymana przez państwowy fundusz celowy

244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

249 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez organ administracji rządowej lub uczelnię publiczną

250 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

W paragrafie tym ujmuje się w szczególności dotację otrzymaną z budżetu przez szkoły wyższe prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, udzielaną na podstawie odrębnych ustaw.

251 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

252 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

253 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę naukową

W paragrafie tym ujmuje się dochody jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), z wyłączeniem jednostek badawczo-rozwojowych.

255 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury

256 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego

257 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

259 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

262 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

264 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące

W paragrafie tym ujmuje się dotację celową otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy.

265 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

Paragraf ten obejmuje środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a–2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

271 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

273 Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach

275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.).

276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

277 Środki na uzupełnienie dochodów województw

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

279 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

280 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

284 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Paragraf ten obejmuje dotacje celowe niezaliczone do paragrafów: 201 do 203, 211 do 213, 221 do 223.

287 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

Paragraf ten obejmuję dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.).

288 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

289 Środki z Funduszu Promocji Kultury otrzymane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadań bieżących

290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.

292 Subwencje ogólne z budżetu państwa

293 Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

294 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

296 Przelewy redystrybucyjne

Paragraf ten obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków.

297 Różne przelewy

Paragraf ten występuje tylko w samorządowych zakładach budżetowych i państwowych funduszach celowych i obejmuje przelewy między różnymi rodzajami tych środków.

298 Wpływy do wyjaśnienia

299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Paragraf ten obejmuje środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dla wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 668.

300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy

Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), oraz wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.).

617 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

618 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed dniem 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej.

Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.

621 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

630 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

632 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

642 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

652 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

654 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

655 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

656 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

657 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

664 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

665 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

666 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

Paragraf ten ma zastosowanie w szczególności w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, zaliczane do dochodów majątkowych, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy.

667 Środki z Funduszu Promocji Kultury otrzymane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych

668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

802 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne

806 Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych

807 Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych

808 Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym

809 Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą

812 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

849 Dochody z tytułu otrzymanych z Unii Europejskiej kwot specjalnych ryczałtowych na poprawę płynności budżetowej

850 Wpływy z opłat cukrowych

851 Wpływy z różnych rozliczeń

852 Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej na dostosowanie granicy do traktatu z Schengen

853 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów

Paragraf ten nie ma zastosowania do jednostek samorządu terytorialnego, które dochody pozyskiwane bezpośrednio ze źródeł zagranicznych klasyfikują w paragrafach 270 i 629.

854 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Paragraf ten nie ma zastosowania do jednostek samorządu terytorialnego, które dochody pozyskiwane bezpośrednio ze źródeł zagranicznych klasyfikują w paragrafach 270 i 629.

855 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej

Paragraf ten obejmuje także zwroty wyprzedzającego finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 oraz wpłaty dokonane przez agencję płatniczą z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej.

Załącznik 4. [KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW WYDATKÓW I ŚRODKÓW]

Załącznik nr 4

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW WYDATKÓW I ŚRODKÓW
(z objaśnieniami)

Wymienione niżej paragrafy łączy się w grupy w następujący sposób:

Dotacje i subwencje

200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298 i 300

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

302 do 305, 307, 311, 321 i 323 do 326

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

401 do 418, 420 do 430, 432 do 470, 472, 474 do 478, 481, 482, 490 i 493 do 498

Wydatki majątkowe

601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 618, 620 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680

Obsługa długu publicznego

801, 802, 806 do 808 i 811 do 814

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich

Grupa obejmuje wydatki klasyfikowane w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą, stosowaną dla środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. odpowiednio: „1”, „2”, „5”, „6”, „7” (w zakresie budżetu środków europejskich), „8”, „9”.

Środki własne Unii Europejskiej

851 do 857

 

Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy – zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 620–623, 630, 656–658, 661–666 i 680.

Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków jest czterocyfrowa. Czwartą cyfrą jest cyfra zero lub niżej wymieniona odpowiednia cyfra.

1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje się do oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, m.in. do wydatków realizowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility lub z innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym do wydatków ponoszonych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej.

2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje się do oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji tych przedsięwzięć w ramach programów finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być np. środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego. Symbol ten stosuje się również do wydatków współfinansowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility lub z innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym do wydatków ponoszonych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej.

3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

Symbol ten stosuje się do oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć, których źródłem finansowania są środki pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Banku Światowego (Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Nordyckiego Inwestycyjnego Banku, Banku Rozwoju Rady Europy.

Symbol ten stosuje się również do oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć, których źródłem finansowania są środki pochodzące z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.).

4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

Symbol ten stosuje się do oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji tych przedsięwzięć finansowanych z pożyczek i kredytów zagranicznych, a także z grantów i darowizn, co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane. Zobowiązanie strony polskiej potwierdzone jest w dokumentach przyznania pożyczek lub kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych albo w dokumentach przyznania grantów lub darowizn. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być np. środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego.

5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się do wydatków budżetu państwa finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, z wyłączeniem środków europejskich, do których stosuje się czwartą cyfrę paragrafu „7”.

6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się do wydatków na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

7 Pozostałe

Symbol ten stosuje się do oznaczenia wydatków związanych z finansowaniem tzw. kosztów operacyjnych, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (są to programy, w których uczestnictwo Polski jest możliwe po uiszczeniu stosownej składki), ponadto do wydatków związanych z wpłatą składki z tytułu środków własnych do UE oraz do wydatków realizowanych ze środków Instrumentu Finansowego Schengen.

Symbol ten stosuje się także do wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich.

8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich Symbol ten stosuje się do oznaczenia wszystkich wydatków, z wyłączeniem budżetu środków europejskich, ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub projektu finansowanego ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyjątkiem wydatków oznaczonych cyfrą 9. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia wydatków ponoszonych na finansowanie Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Stosuje się go również do wydatków, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa.

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Symbol ten stosuje się do oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację programu lub projektu. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być na przykład środki pochodzące z budżetu państwa (z wyłączeniem środków otrzymanych z tytułu pożyczki na prefinansowanie) bądź środki własne jednostek sektora finansów publicznych.

Objaśnienia do paragrafów: 302 do 305, 307, 401 do 404, 409, 410, 417 i 418 opracowano w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.).

Paragrafy

200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed dniem 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.

201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

202 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

203 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

211 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

212 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

213 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

221 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

222 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

223 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

224 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane na podstawie § 1 w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji. Powyższe objaśnienia mają także zastosowanie do paragrafów: 225, 654 i 655.

225 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

226 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na pozostałe zadania

W paragrafie tym ujmuje się dotacje z budżetu, w szczególności na zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, niezaliczane do paragrafu 250.

227 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania

W paragrafie tym ujmuje się dotacje z budżetu, w szczególności na zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, niezaliczane do paragrafu 252.

228 Dotacja z budżetu dla instytucji gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

229 Wpłata do budżetu nadwyżki środków finansowych przez agencję wykonawczą

231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

237 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy

239 Wpłata do budżetu zysku przez instytucję gospodarki budżetowej

240 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Paragraf ten obejmuje wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy.

241 Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

243 Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego

244 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

245 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

246 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

247 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

249 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię

Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), z wyjątkiem wydatków klasyfikowanych do paragrafu „622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”.

250 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

W paragrafie tym ujmuje się w szczególności dotację z budżetu dla szkół wyższych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, udzielaną na podstawie odrębnych ustaw.

251 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

252 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

253 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych

W paragrafie tym ujmuje się wydatki jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem jednostek badawczo-rozwojowych.

254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

255 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury

256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem pkt 3, który dotyczy inwestycji i zakupów inwestycyjnych klasyfikowanych do paragrafu 622 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

257 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

261 Środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji

Paragraf ten obejmuje wydatki, o których mowa w art. 401 c ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), przeznaczone wyłącznie na finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym na prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem.

262 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

263 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

264 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące

W paragrafie tym ujmuje się dotację celową przekazaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy.

265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

269 Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Paragraf ten obejmuje środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a–2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

270 Subwencje dla partii politycznych

271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

273 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

274 Pomoc zagraniczna

Paragraf ten obejmuje m.in. wydatki na pomoc techniczną dla państw w drodze transformacji i pomoc humanitarną (z wyjątkiem wydatków finansowanych w szczególności z paragrafów: 281 do 283, 422 do 424 i 430).

275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

277 Środki na uzupełnienie dochodów województw W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

279 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

284 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Paragraf ten obejmuje dotacje celowe niezaliczone do paragrafów: 201 do 203, 211 do 213, 221 do 223.

285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

286 Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego

287 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

Paragraf ten obejmuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

288 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

289 Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań bieżących

290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.

292 Subwencje ogólne z budżetu państwa

293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

294 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

296 Przelewy redystrybucyjne

Paragraf ten obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków.

297 Różne przelewy

Paragraf ten występuje tylko w samorządowych zakładach budżetowych i państwowych funduszach celowych i obejmuje przelewy między różnymi rodzajami środków.

298 Pozostałe rozliczenia z bankami

Paragraf ten obejmuje rozliczenia z bankami niezaliczone do paragrafu 801.

300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności:

– świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktyczne posiłki i napoje), oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,

– ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące własność wykonawcy,

– zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, z wyłączeniem zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli,

– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

– środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu (m.in. w zakładach gastronomicznych, placówkach wyżywienia przyzakładowego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach dla nieletnich, służbie zdrowia, w domach pomocy społecznej, domach wczasowych, marynarzom i rybakom oraz dodatki kaloryczne wypłacane na podstawie odrębnych przepisów),

– wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,

– wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych oraz nagrody związane z tymi projektami, a także nagrody za osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych wdrażania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, będących wynikami prac badawczych,

– określone ustawowo: odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników,

– odszkodowania przysługujące od pracodawcy za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy,

– zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy,

– wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

– świadczenia przysługujące mianowanym urzędnikom państwowym w razie rozwiązania stosunku pracy, w przypadku reorganizacji urzędu lub jego likwidacji, oraz świadczenia przysługujące urzędnikom służby cywilnej w razie rozwiązania stosunku pracy, w przypadku likwidacji urzędu,

– odprawy pośmiertne,

– świadczenia przysługujące członkom służby zagranicznej oraz pracownikom zatrudnionym zgodnie z polskim prawem, wykonującym obowiązki służbowe w placówkach zagranicznych, w tym dodatki zagraniczne i dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym.

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Paragraf ten obejmuje wydatki osobowe oraz wydatki z tytułu świadczeń rzeczowych niezaliczone do paragrafów: 302, 304, 305, 307, 311, 321, 323 do 326, 401 do 410, 417 i 418, między innymi:

– diety poselskie, senatorskie, członków Rady Statystyki i inne,

– diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,

– diety dla członków komisji działających przy organach administracji publicznej,

– zwrot kosztów podróży, dojazdów komunikacją miejscową i noclegów członkom komisji działających przy organach administracji publicznej,

– pozostałe wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim, a w szczególności: ryczałty wypłacane kuratorom społecznym, ryczałty wypłacane kuratorom zawodowym z tytułu przeprowadzonych wywiadów, rekompensaty dla ławników za czas wykonywania czynności w sądzie, świadczenia związane z postępowaniem mediacyjnym, zwrot utraconych wynagrodzeń świadków w związku z wykonywaniem czynności w sądzie, zwrot kosztów diet, przejazdów i noclegów ławnikom, biegłym i świadkom.

304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Paragraf ten obejmuje w szczególności nagrody resortowe, w tym nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nagrody ministrów dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, nagrody konkursowe, nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie prac badawczych oraz zastosowanie ich wyników w praktyce, nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za działalność naukową, nagrody kuratora oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody za ratownictwo morskie, nagrody dla krwiodawców, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe oraz nagrody dla żołnierzy wynikające z ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474).

305 Zasądzone renty

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:

– uposażenia, nagrody i zapomogi oraz inne należności wypłacane żołnierzom niezawodowym oraz funkcjonariuszom w służbie kandydackiej,

– ustawowe należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy, między innymi takie jak: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia, należności za rozłąkę i służby dyżurne, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop, inne świadczenia dla funkcjonariuszy celnych w związku z przeniesieniem do pełnienia służby w innej miejscowości, wartość wyżywienia przysługującego funkcjonariuszom celnym,

– należności pieniężne wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa,

– wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych oraz nagrody związane z tymi projektami, a także nagrody za osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych wdrażania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, będących wynikami prac badawczych.

311 Świadczenia społeczne

Paragraf ten obejmuje świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach i układach zbiorowych pracy, w szczególności:

– emerytury i renty,

– świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych pokrywane ze środków państwowych funduszów celowych,

– świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy,

– zapomogi dla podopiecznych,

– zasiłki dla rodzin osób odbywających służbę wojskową,

– pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz pomoc dla osób pełnoletnich opuszczających jednostki pomocy społecznej,

– zaopatrzenie inwalidów w przedmioty ortopedyczne,

– doraźne zaopatrzenie inwalidów w sprzęt domowy, bieliznę, pościel, odzież i inne,

– świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej,

– dodatki mieszkaniowe,

– zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,

– świadczenia społeczne, zlecone do wypłaty, podlegające finansowaniu ze środków budżetu państwa, między innymi ryczałty energetyczne, dodatki kombatanckie, świadczenia dla osób deportowanych,

– uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne,

– świadczenie pieniężne z budżetu państwa dla medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz zawodów „Przyjaźń 84”.

321 Stypendia i zasiłki dla studentów

323 Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich

324 Stypendia dla uczniów

325 Stypendia różne

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

– stypendia doktoranckie i stypendia naukowe,

– stypendia ministra za osiągnięcia w nauce,

– stypendia dla osób kierowanych: za granicę w celu prowadzenia badań naukowych, na studia wyższe, studia doktoranckie i podyplomowe, staże naukowe, artystyczne, habilitacyjne i inne staże oraz kursy podnoszące kwalifikacje,

– stypendia dla osób niebędących obywatelami polskimi, przyjeżdżających do Polski w celu odbycia studiów, studiów doktoranckich i podyplomowych, stażu naukowego, artystycznego oraz specjalizacyjnego, praktyk zawodowych oraz przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia,

– stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,

– stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

326 Inne formy pomocy dla uczniów

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej), o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

403 Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

Wynagrodzenia osobowe, o których mowa w paragrafach 401 do 403, obejmują wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu pracy, wypłacane lub wydane w naturze (odpowiednio przeliczone): pracownikom – należne z tytułu istniejącego stosunku pracy lub stosunku służbowego, osobom wykonującym pracę nakładczą – należne z tytułu umowy o pracę nakładczą, młodocianym – z tytułu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i osobom pełnoletnim, które kończą naukę zawodu na warunkach określonych dla młodocianych.

Wynagrodzenia osobowe obejmują w szczególności:

– wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,

– dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,

– premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,

– dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,

– wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, lecz niewynikające z zakresu czynności,

– wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (np. dyżury, pełnienie pogotowia domowego),

– dopłaty (dodatki) wyrównawcze (np. wyrównanie do wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów),

– wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i inne),

– nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne,

– uposażenia posłów i senatorów wraz z uposażeniem dodatkowym, odprawy emerytalne, rentowe i parlamentarne posłów i senatorów, odprawy pracowników biur klubów, kół poselskich i senatorskich oraz zespołów parlamentarnych w związku z zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu, a także odprawy dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, z którymi został rozwiązany stosunek pracy w związku z upływem kadencji,

– świadczenia o charakterze deputatowym (wartość świadczeń w części nieopłaconej przez pracownika) lub ich ekwiwalenty pieniężne (np. deputaty węglowe, energetyczne, środki spożywcze), a także ekwiwalenty za umundurowanie, jeżeli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw (z wyjątkiem ujętych w paragrafie 418),

– świadczenia odszkodowawcze (np. w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia, świadczenia wyrównawcze wypłacane pracownikom, którzy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu),

– świadczenia pieniężne w wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego wypłacane sędziom i prokuratorom w przypadkach, w których pracownikom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu przysługują zasiłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia.

Do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy.

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.).

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

Paragraf ten obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących nadterminową służbę wojskową, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, funkcjonariuszy celnych oraz uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Paragraf ten obejmuje inne należności (świadczenia) przysługujące żołnierzom zawodowym i nadterminowym oraz funkcjonariuszom, niezaliczone do paragrafu 405.

407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

408 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

409 Honoraria

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

– wynagrodzenie przekazywane autorowi lub artyście wykonawcy z tytułu korzystania z utworu lub artystycznego wykonywania przez podmioty wypłacające wynagrodzenie, jeżeli utwór lub artystyczne wykonanie zostały stworzone przez pracowników na podstawie umowy o pracę lub przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

– wynagrodzenia (tantiemy) wypłacane twórcom lub artystom wykonawcom przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,

– wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe wykonywane przez pracowników jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, stanowiące wykładnik działalności twórczej,

– wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom przez stowarzyszenia twórców,

– wynagrodzenia za opracowania naukowo-badawcze i rozwojowe wykonywane przez pracowników placówek naukowych i szkół wyższych poza obowiązującym ich czasem pracy lub poza obowiązującym wymiarem zajęć – wyłącznie w zakresie prac twórczych.

410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób fizycznych należne za zlecone czynności wykonywane na podstawie umowy agencyjnej, opłacane od dokonywanych transakcji kupna lub sprzedaży oraz wykonywanych usług o określonej wysokości stawki prowizyjnej.

411 Składki na ubezpieczenia społeczne

412 Składki na Fundusz Pracy

413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

415 Dopłaty w spółkach prawa handlowego Paragraf ten obejmuje dopłaty, o których mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).

416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Paragraf ten obejmuje między innymi wydatki, o których mowa w art. 60 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

417 Wynagrodzenia bezosobowe

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, z wyjątkiem honorariów zaliczanych do paragrafu 409, a w szczególności:

– wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

– wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów, w szczególności biegłym w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i administracyjnym, wynagrodzenia za czynności arbitrów, wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, wynagrodzenia kuratorów zastępujących strony w postępowaniu,

– wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, radach, zespołach, komitetach, radach nadzorczych, zarządach spółek, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych, niezależnie od sposobu ich powoływania,

– dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Ponadto ujmuje się w tym paragrafie wynagrodzenia:

– przysługujące członkom komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i członkom komisji do spraw służby zastępczej za udział w pracach tych komisji,

– wynagrodzenia dla pozaetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych za udział w posiedzeniach,

– wynagrodzenia ryczałtowe dla pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.

418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

Paragraf ten obejmuje ekwiwalenty i równoważniki pieniężne niezaliczone do paragrafu 307, a w szczególności: ekwiwalenty i równoważniki pieniężne otrzymane w zamian za umundurowanie, wyżywienie, środki higieny wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.

420 Fundusz operacyjny

421 Zakup materiałów i wyposażenia

Nie zalicza się do tego paragrafu zakupów dokonanych z paragrafów 422–425, a także zakupów dóbr przekazywanych osobom fizycznym w ramach deputatów i innych świadczeń w naturze dokonywanych z wydatków osobowych, jak również w roku budżetowym 2010 zakupów dokonanych z paragrafów 474 i 475.

422 Zakup środków żywności

Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, uczestników obozów, więźniów, żołnierzy itp. Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki dochodów. Paragraf ten obejmuje także wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza żywego, przeznaczonego do uboju na własne potrzeby wymienionych zakładów.

423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki zakładów leczniczych i sanitarnych, zakładów dla podopiecznych, zakładów dla nieuleczalnie chorych, wydatki jednostek wymiaru sprawiedliwości, wydatki inspektoratów weterynarii, inspekcji sanitarnych na zakup stosowanych u ludzi i zwierząt leków, krwi od krwiodawców, środków opatrunkowych, opakowań do leków, błon, papierów i chemikaliów rentgenowskich, materiałów do analiz, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych itp.

424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

425 Zakup sprzętu i uzbrojenia

Paragraf ten służy do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na zakup specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego i występuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywiadu i w budżetach wojewodów – w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ministerstwie Sprawiedliwości – w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości i w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach kontroli skarbowej i w izbach celnych – w dziale 750 Administracja publiczna.

Do paragrafu tego nie zalicza się wydatków na zakup środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).

426 Zakup energii

Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody.

427 Zakup usług remontowych

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług remontowych (z wyjątkiem wydatków na zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410 i 417 oraz 434), w szczególności:

– usługi obce o charakterze przemysłowym, polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu,

– usługi budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji typowej oraz zleconego opracowania założeń projektowych,

– usługi w zakresie remontów dróg.

428 Zakup usług zdrowotnych

W paragrafie tym ujmuje się również wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

429 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

430 Zakup usług pozostałych

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług (z wyjątkiem: usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410 i 417, oraz usług wymienionych w paragrafach: 426 do 429, 432 do 440, 461 do 463 i 470), a w szczególności:

– usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie,

– usługi transportowe związane z przewozem rzeczy, między innymi: opłaty za przewóz wszelkich towarów obcymi środkami transportu przy zakupach loco magazyn dostawcy, wraz z kosztami załadowania i wyładowania, jeśli nie zostały one wyodrębnione w rachunku za transport, np. transport opału z dostawą do piwnic,

– opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne,

– usługi w zakresie utrzymania dróg,

– usługi pralnicze,

– usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie parków i zieleńców,

– usługi ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych,

– dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół,

– druk i dystrybucja znaków akcyzy,

– usługi komunalne i mieszkaniowe, między innymi: opłaty za wynajem sal, wydatki związane z zakwaterowaniem uczestników kursów szkoleniowych, wydatki na utrzymanie cudzoziemców (np. hotele, wyżywienie, przejazdy), opłaty za usługi pogrzebowe, np. dotyczące osób zasłużonych, podopiecznych,

– usługi w zakresie oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, między innymi: zwroty kosztów wyżywienia w internatach wychowanków domów dziecka i innych zakładów opiekuńczo-wychowawczych, wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczniów i dzieci na wycieczkach oraz imprezach urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania, opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie dokształcania kadr,

– usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i wypoczynku, między innymi: opłaty radiofoniczne i telewizyjne, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne,

– usługi naukowo-badawcze,

– usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, rozprowadzania pism,

– usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, wytwarzania tablic rejestracyjnych dla organów właściwych w sprawach rejestracji pojazdów,

– koszty i prowizje bankowe,

– usługi w zakresie utrzymania infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i infrastruktury portowej,

– usługi w zakresie robót związanych z ochroną brzegu morskiego,

– usługi w zakresie ratownictwa morskiego.

432 Staże i specjalizacje medyczne

433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

434 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

Paragraf ten obejmuje wydatki na prace konserwatorskie oraz restauratorskie (z wyjątkiem wydatków na zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410 i 417) ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).

435 Zakup usług dostępu do sieci Internet

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).

439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji.

440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

441 Podróże służbowe krajowe

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.), inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, np. zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta lub gminy, przejazdy miejscowe pracowników, wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeniesieniem do pracy w innej miejscowości.

442 Podróże służbowe zagraniczne

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.).

443 Różne opłaty i składki

Paragraf ten obejmuje różnego rodzaju płatności oraz składki, między innymi:

– opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów (łącznie z kierowcą i pasażerami),

– opłaty za patenty krajowe,

– opłaty za patent europejski,

– opłaty za zgłaszane wynalazki,

– składki na rzecz stowarzyszeń krajowych, inne,

– kaucje i wkłady mieszkaniowe,

– koszty ubezpieczeń chorobowych praktykantów,

– różne ubezpieczenia rzeczowe.

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Paragraf ten obejmuje:

– wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.),

– wydatki ponoszone z funduszu socjalnego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.),

– wydatki ponoszone z funduszu socjalnego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.),

– wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

– wydatki ponoszone zgodnie z art. 157 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

445 Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów

446 Podatek dochodowy od osób prawnych

447 Cła

448 Podatek od nieruchomości

449 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

451 Opłaty na rzecz budżetu państwa

452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

453 Podatek od towarów i usług (VAT)

W paragrafie tym ujmuje się między innymi wydatki krajowe związane z rozliczeniem interwencji na wspólnotowych rynkach rolnych.

454 Składki do organizacji międzynarodowych

Nie zalicza się do tego paragrafu składek ujmowanych w paragrafie 469.

455 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki na szkolenia centralne, powszechne, specjalistyczne oraz szkolenia prowadzone w ramach studium zarządzania strategicznego dla dyrektorów generalnych, szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego urzędnika służby cywilnej, a także na szkolenia związane z organizacją służby przygotowawczej. Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy.

457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

458 Pozostałe odsetki

459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Paragraf ten obejmuje między innymi odszkodowania Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych oraz wypłaty z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności.

460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

– należności uczelni medycznych i innych instytucji wyznaczonych do wydawania opinii,

– koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu,

– koszty egzekucji komorniczej,

– obserwacje szpitalne,

– koszty przewozu zwłok,

– sesje wyjazdowe sądu,

– koszty sprowadzania i przewozu oskarżonego, świadków i biegłych,

– opłaty za parkingi i holowanie zabezpieczonych pojazdów,

– doręczanie wezwań i innych pism,

– koszty kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych,

– ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji,

– koszty przejazdów sędziów, prokuratorów i innych osób z powodu czynności w toku postępowania,

– koszty oględzin, badań przedsięwziętych w toku postępowania oraz przesyłek i przechowywania zajętych przedmiotów, jak również ich sprzedaży,

– koszty zastępstwa prawnego i procesowego.

462 Umorzenie należności agencji płatniczych Paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki z tytułu rozliczania pożyczek dla agencji płatniczych na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej.

463 Rozliczenie wydatków agencji płatniczych związanych z interwencją rynkową w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki z tytułu rozliczania pożyczek dla agencji płatniczych na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej.

464 Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, nieściągnięte od zobowiązanego

465 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych

466 Odsetki od nieterminowych wpłat ceł

467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

468 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

469 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

472 Amortyzacja

474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

476 Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych

477 Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych

478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

481 Rezerwy

Paragraf ten nie obejmuje rezerwy wymienionej w paragrafie 482 i 680.

482 Rezerwy subwencji ogólnej

Paragraf ten obejmuje rezerwy, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

490 Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu przejęcia zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.).

493 Wydatki państwowego funduszu celowego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa

Paragraf ten dotyczy wydatków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.).

494 Dofinansowanie z państwowego funduszu celowego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Paragraf ten dotyczy wydatków, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.).

495 Różnice kursowe

W paragrafie tym ujmuje się między innymi wydatki z tytułu rozliczania pożyczek dla agencji płatniczych na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej.

496 Stałe zaliczki do rozliczenia udzielone placówkom polskim za granicą

497 Nierozliczone środki budżetowe przekazane jednostkom budżetowym mającym siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na finansowanie wydatków

Paragraf ten nie występuje w planowaniu i ma zastosowanie w sprawozdaniach miesięcznych dysponentów części budżetowych, którym podlegają jednostki budżetowe mające siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy środków przekazanych placówkom w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącym sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 17 ustawy, ujmowanych w sprawozdaniach miesięcznych, o których mowa w przepisach o sprawozdawczości budżetowej.

498 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską W paragrafie tym ujmuje się między innymi wydatki z tytułu zwrotu środków do Komisji Europejskiej oraz do budżetu państwa, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach danego programu finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, w tym w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

602 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

607 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

608 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

611 Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych

612 Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych

613 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

614 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

Z wydatków na cele inwestycyjne wyodrębnione zostały zakupy. W paragrafach: 605, 607, 611 i 613 ujmuje się wydatki na inwestycje, bez zakupów inwestycyjnych, które należy klasyfikować odpowiednio w paragrafach: 606, 608, 612 i 614. Zakupy te odnoszą się do środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w tej ustawie.

616 Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE

Paragraf ten obejmuje wydatki na programy w dziedzinie bezpieczeństwa określone przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

618 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed dniem 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.

621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

624 Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych

626 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

627 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

628 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

629 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

631 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

632 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

633 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

641 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

642 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

643 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

651 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

652 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

653 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

654 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

655 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

656 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

657 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

658 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

663 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

664 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

666 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Paragraf ten ma zastosowanie w szczególności w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, zaliczane do wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy.

667 Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych

680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

802 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

806 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego

807 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

808 Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

812 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

813 Dyskonto od samorządowych papierów wartościowych

814 Wydatki związane z finansowaniem programu F-16

851 Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto

852 Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług

853 Wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych

854 Wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych

855 Różne rozliczenia finansowe

Paragraf ten obejmuje w szczególności karne odsetki z tytułu zwłoki w przekazywaniu środków własnych Unii Europejskiej.

856 Wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego

857 Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto, przyznanej Holandii i Szwecji w latach 2007–2013

Załącznik 5. [KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW PRZYCHODÓW]

Załącznik nr 5

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW PRZYCHODÓW

Klasyfikacja określona w tym załączniku dotyczy przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy.

901 Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych

902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

911 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym

916 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych za granicą

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

941 Przychody z prywatyzacji pośredniej

942 Przychody z prywatyzacji bezpośredniej

943 Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa

944 Pozostałe przychody z prywatyzacji

951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

956 Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych

957 Nadwyżki z lat ubiegłych

958 Przychody z tytułu wpływów od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych oraz z tytułu zwrotu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych

959 Zwrot środków z rachunku walutowego, niezwiązanych z prywatyzacją

960 Instrumenty płynnościowe

994 Przelewy z rachunków lokat

Załącznik 6. [KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW ROZCHODÓW]

Załącznik nr 6

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW ROZCHODÓW

Klasyfikacja określona w tym załączniku dotyczy rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy.

961 Wykup bonów skarbowych

962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

971 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

976 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych za granicą oraz obligacji Brady'ego

982 Wykup innych papierów wartościowych

985 Finansowanie reformy systemu ubezpieczeń społecznych

987 Wypłaty rekompensat z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent

988 Finansowanie innych zadań z wpływów z prywatyzacji

989 Instrumenty płynnościowe

991 Udzielone pożyczki i kredyty

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów

994 Przelewy na rachunki lokat

995 Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

996 Rozchody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych

997 Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności kapitałowych

998 Udostępnienie kredytów podmiotom krajowym ze środków pożyczek i kredytów zagranicznych

999 Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych

Załącznik 7. [SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO]

Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

302001 Pozostałe należności pracowników, w tym odprawy pieniężne wypłacane z tytułu upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy

302002 Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wypłacane pracownikom (wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)

302003 Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne, m.in. za używanie odzieży własnej, pranie odzieży roboczej oraz w zamian środków higieny wydawanych w naturze

302004 Odprawy pośmiertne

302005 Wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

307001 Uposażenia żołnierzy niezawodowych

307002 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych

307003 Odprawy wypłacane żołnierzom przy zwolnieniu z zasadniczej służby wojskowej i wojskowego przeszkolenia studentów

307004 Należności pieniężne wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych i w ramach ONZ

307005 Należności pieniężne wypłacane skierowanym na przeszkolenie lub studiującym za granicą

307006 Dodatkowe należności pieniężne wypłacane w przedstawicielstwach wojskowych

307007 Gratyfikacje urlopowe

307008 Przejazdy raz w roku

307009 Zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, ryczałt z tytułu przeniesienia oraz należności za rozłąkę

307010 Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe oraz pomoc dla sierot po zmarłych żołnierzach i funkcjonariuszach

307011 Zwrot kosztów kształcenia oraz przejazdy do szkół

307012 Ryczałt za pranie odzieży ochronnej roboczej i specjalnej wykonywane we własnym zakresie, ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego, ryczałty dla żołnierzy za niewydane środki higieny osobistej

307013 Równoważniki pieniężne za brak lub remont lokalu mieszkalnego oraz pomoc mieszkaniowa

307014 Pozostałe należności, w tym w szczególności: za służby dyżurne oraz wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych

307015 Dopłaty do wypoczynku

307016 Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe

311 Świadczenia społeczne

311001 Emerytury

311002 Renty z tytułu niezdolności do pracy

311003 Renty rodzinne

311004 Renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

311005 Renty wypadkowe – refundowane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

311006 Świadczenia rolne – refundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

311007 Dodatki rolne – refundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

311008 Dodatki dla sierot zupełnych

311009 Dodatki kombatanckie i świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego

311010 Ryczałty energetyczne

311011 Świadczenia dla żołnierzy górników

311012 Świadczenia dla osób deportowanych

311013 Zasiłki pogrzebowe

311014 Wydatki z tytułu świadczeń społecznych przyznanych jedynym żywicielom rodzin

311015 Pozostałe świadczenia społeczne

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

401001 Wynagrodzenia dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez wynagrodzeń służby cywilnej)

401002 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez wynagrodzeń służby cywilnej)

401003 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

401004 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

401005 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

401006 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

401007 Nagrody uznaniowe dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401008 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

401009 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

401010 Celowy fundusz nagród

401011 Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

402001 Wynagrodzenia dla służby cywilnej

402002 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla służby cywilnej

402003 Nagrody uznaniowe dla służby cywilnej

402004 Celowy fundusz nagród

402005 Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

404001 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez wynagrodzeń służby cywilnej)

404002 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej

404003 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

404004 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

405001 Uposażenia dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy PSP

405002 Uposażenia dla żołnierzy nadterminowych

405003 Uposażenia dla funkcjonariuszy

405004 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego

406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

406001 Nagrody jubileuszowe

406002 Odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby

406003 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

406004 Odprawy oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby nadterminowej

406005 Nagrody i zapomogi dla żołnierzy i funkcjonariuszy PSP

406007 Pozostałe należności

407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

407001 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nagroda roczna dla funkcjonariuszy PSP

407002 Nagroda roczna dla funkcjonariuszy

411 Składki na ubezpieczenia społeczne

411001 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

411002 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za żołnierzy zawodowych, za których istnieje obowiązek opłacenia składek w związku ze zwolnieniem ze służby

411003 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za żołnierzy niezawodowych

411004 Składki na ubezpieczenie społeczne żołnierzy służby nadterminowej

411006 Składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej

411007 Składki na ubezpieczenia społeczne z innych tytułów niż stosunek pracy lub służby

412 Składki na Fundusz Pracy

412001 Składki na Fundusz Pracy – pracownicy

412002 Składki na Fundusz Pracy – członkowie służby cywilnej

412003 Składki na Fundusz Pracy z innych tytułów

417 Wynagrodzenia bezosobowe

417001 Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło

417002 Wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, komitetach, radach nadzorczych, zarządach spółek, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych, niezależnie od sposobu ich powoływania

417003 Dodatkowe wynagrodzenie za czasowe pełnienie obowiązków służbowych oraz wykonanie czynności powierzonych

417004 Dodatkowe wynagrodzenie rzeczników dyscyplinarnych

417005 Pozostałe wynagrodzenia wynikające z odrębnych przepisów

418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

418001 Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze

418002 Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane żołnierzom

421 Zakup materiałów i wyposażenia

421001 Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa oraz literatura

421002 Materiały pędne i smary

421003 Opał (węgiel, koks, olej opałowy, drewno, paliwa zastępcze)

421004 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego – objęte planem rzeczowym

421005 Wyposażenie

421006 Amunicja, materiały wybuchowe

421007 Materiały kwaterunkowe, środki gaśnicze, sprzęt kwaterunkowy, pożarniczy i gospodarczy

421008 Pozostałe materiały

421009 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego, w tym odzieży ochronnej i roboczej – nieobjęte planem rzeczowym

421010 Materiały pędne i smary – nieobjęte planem rzeczowym

422 Zakup środków żywności

422001 Środki żywności

422002 Środki żywności na zapasy mobilizacyjne

423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

423001 Leki, środki opatrunkowe, opakowania do leków, materiały do analiz itp. – objęte planem rzeczowym

423002 Dopłaty do leków, w tym realizacja recept dla żołnierzy niezawodowych

423003 Leki, środki opatrunkowe, opakowania do leków, materiały do analiz itp. – nieobjęte planem rzeczowym

426 Zakup energii

426001 Energia elektryczna

426002 Energia cieplna

426003 Gaz

426004 Woda

426005 Inne

427 Zakup usług remontowych

427001 Remont uzbrojenia, sprzętu wojskowego i techniki specjalnej oraz pozostałego sprzętu, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów – objęty planem rzeczowym

427002 Remont pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów – objęty planem rzeczowym

427003 Konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu wojskowego i techniki specjalnej oraz pozostałego sprzętu, w tym sprzętu powszechnego użytku

427004 Konserwacja i naprawa pomieszczeń i budynków oraz budowli

427005 Zakup usług serwisowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego

428 Zakup usług zdrowotnych

428001 Wydatki z zakresu medycyny pracy dotyczące pracowników

428002 Wydatki z zakresu medycyny pracy dotyczące żołnierzy

428003 Wydatki związane z orzecznictwem

428004 Wydatki na świadczenia stomatologiczne

428005 Wydatki na organizację turnusów leczniczo-profilaktycznych

428006 Wydatki na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych

428007 Wydatki na dofinansowanie z budżetu państwa zadań wynikających z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.)

428008 Pozostałe usługi zdrowotne

430 Zakup usług pozostałych

430001 Wydatki z tytułu utrzymania zapasów wojennych, wynikające z zadań mobilizacyjnych szpitali

430002 Wydatki związane z kontaktami zagranicznymi

430003 Wydatki związane z finansowaniem implementacji międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń

430004 Usługi dotyczące funkcjonowania przedstawicielstw (czynsze i kaucje za powierzchnie mieszkalne i biurowe, wydatki na naukę dzieci, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe i inne usługi oraz wydatki okolicznościowe)

430005 Wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne

430006 Usługi związane z prowadzeniem badań naukowych i prac studyjnych

430007 Usługi bankowe i pocztowe

430008 Usługi transportowe

430009 Opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia

430010 Usługi komunalne i mieszkaniowe

430011 Opłaty radiowo-telewizyjne

430012 Dzierżawa traktów, łączy, obwodów i otworów kanalizacyjnych oraz opłaty za zmianę miejsca doprowadzenia lub pracy traktów i łączy

430013 Usługi krawieckie, pralnicze oraz związane z utrzymaniem higieny osobistej

430014 Wydatki z tytułu rekonwersji

430015 Wydatki z tytułu usług realizowanych przez specjalistyczne formacje ochrony

430016 Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami

430017 Usługi spedycyjne

430018 Pozostałe usługi

441 Podróże służbowe krajowe

441001 Podróże służbowe krajowe żołnierzy i funkcjonariuszy

441002 Podróże służbowe krajowe pracowników

441003 Wykup uprawnień do przejazdów ulgowych

441004 Przejazdy miejscowe

441005 Koszty dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki

441006 Ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych

441007 Ryczałt za eksploatację i konserwację pojazdów służbowych

442 Podróże służbowe zagraniczne

442001 Podróże służbowe zagraniczne żołnierzy i funkcjonariuszy

442002 Podróże służbowe zagraniczne pracowników oraz osób niebędących pracownikami

442003 Podróże służbowe zagraniczne żołnierzy i pracowników przedstawicielstw wojskowych

443 Różne opłaty i składki

443001 Składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń osobowych

443002 Składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych

443003 Pozostałe opłaty i składki

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

444001 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników

444002 Odpisy na fundusz socjalny dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego

444003 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

450001 Podatek od środków transportowych

450002 Inne podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

451 Opłaty na rzecz budżetu państwa

451001 Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

451002 Inne

452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

452001 Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego

452002 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

452003 Inne

454 Składki do organizacji międzynarodowych

454001 Składki do budżetów wojskowych NATO oraz agencji

454002 Składki do wspólnych budżetów jednostek wielonarodowych

454003 Składki do innych organizacji międzynarodowych

459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

459001 Odszkodowania Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych

459002 Odszkodowania Skarbu Państwa z tytułu ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania

459003 Pozostałe kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

606001 Systemy rakietowe

606002 Pociski rakietowe (broń konwencjonalna)

606003 Samoloty

606004 Sprzęt artyleryjski

606005 Pojazdy bojowe

606006 Sprzęt inżynieryjny oraz kolejowy dla celów wojskowych

606007 Uzbrojenie i broń małokalibrowa

606008 Pojazdy transportowe i pojazdy o przeznaczeniu innym niż bojowe

606009 Okręty i pozostałe jednostki pływające

606010 Sprzęt elektroniczny i łączności

606011 Sprzęt medyczny

606012 Finansowanie prac rozwojowych

606013 Modernizacja uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego i techniki specjalnej

606014 Pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne

606015 Zakup koni i psów służbowych

616 Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE

616001 Wydatki na program w dziedzinie bezpieczeństwa NATO

616002 Inne programy NATO i UE określone przez MON

622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

622001 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych

622002 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych

Załącznik 8. [SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO]

Załącznik nr 8

SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

262 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

262001 Dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z Programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”

262002 Dotacje dla stołówek szkolnych i akademickich

262003 Pozostałe dotacje przedmiotowe

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

302001 Pozostałe należności pracowników, w tym odprawy pieniężne wypłacane z tytułu upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy

302002 Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wypłacane pracownikom (wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)

302003 Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne, m.in. za używanie odzieży własnej, pranie odzieży roboczej oraz w zamian środków higieny wydawanych w naturze

302004 Odprawy pośmiertne

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

303001 Wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych

303002 Wydatki i świadczenia wynikające z art. 204 i 214 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

303003 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

307001 Uposażenia funkcjonariuszy w służbie kandydackiej

307002 Nagrody i zapomogi funkcjonariuszy w służbie kandydackiej

307003 Należności pieniężne wypłacane funkcjonariuszom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych i w ramach ONZ

307004 Należności pieniężne wypłacane funkcjonariuszom skierowanym na przeszkolenie lub studiującym za granicą

307005 Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego

307006 Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego

307007 Równoważniki pieniężne wypłacane za remont lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom

307008 Pomoc mieszkaniowa

307009 Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin

307010 Przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin

307011 Zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia, z wyłączeniem nauczycieli objętych ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

307012 Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe

307013 Pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym w szczególności: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy pobieranych przez instytucje spoza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji organizujące naukę (szkolenie)

307014 Należności pieniężne wypłacane funkcjonariuszom w służbie kandydackiej

307015 Ryczałt za pranie odzieży ochronnej roboczej i specjalnej wykonywane we własnym zakresie, ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego

311 Świadczenia społeczne

311001 Emerytury

311002 Renty z tytułu niezdolności do pracy

311003 Renty rodzinne

311004 Renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

311005 Renty wypadkowe – refundowane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

311006 Świadczenia rolne – refundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

311007 Dodatki rolne – refundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

311008 Dodatki dla sierot zupełnych

311009 Dodatki kombatanckie i świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego

311010 Ryczałty energetyczne

311011 Świadczenia dla żołnierzy górników

311012 Świadczenia dla osób deportowanych

311013 Zasiłki pogrzebowe

311014 Wydatki z tytułu świadczeń społecznych przyznanych jedynym żywicielom rodzin

311015 Pozostałe świadczenia społeczne

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

401001 Wynagrodzenia dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez wynagrodzeń służby cywilnej)

401002 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401003 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401004 Nagrody uznaniowe dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401005 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401006 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

402001 Wynagrodzenia dla służby cywilnej

402002 Nagrody uznaniowe dla służby cywilnej

402003 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla służby cywilnej

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

404001 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez służby cywilnej)

404002 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej

404003 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

405001 Uposażenia dla funkcjonariuszy

405002 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego

406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

406001 Nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom

406002 Odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby

406003 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom

406004 Dodatek terenowy i inne wynagrodzenia wypłacane funkcjonariuszom

406005 Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby

406006 Pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom

406007 Jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia

406008 Nagrody motywacyjne i zapomogi wypłacane policjantom

406009 Nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Straży Granicznej

406010 Nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej

406011 Nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu

409 Honoraria

409001 Honoraria wypłacane funkcjonariuszom na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia

409002 Honoraria wypłacane pracownikom na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia

409003 Honoraria wypłacane innym osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia

411 Składki na ubezpieczenia społeczne

411001 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez służby cywilnej)

411002 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

411003 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacenia składek w związku ze zwolnieniem ze służby

411004 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za funkcjonariuszy w służbie kandydackiej

411005 Składki na ubezpieczenia społeczne osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej

411006 Składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej

411007 Składki na ubezpieczenia społeczne z innych tytułów niż stosunek pracy lub służby

412 Składki na Fundusz Pracy

412001 Składki na Fundusz Pracy – pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania (bez służby cywilnej)

412002 Składki na Fundusz Pracy – pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagradzania

412003 Składki na Fundusz Pracy z innych tytułów

412004 Składki na Fundusz Pracy – funkcjonariusze, za których istnieje obowiązek opłacenia składek w związku ze zwolnieniem ze służby

412005 Składki na Fundusz Pracy – członkowie korpusu służby cywilnej

417 Wynagrodzenia bezosobowe

417001 Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło

417002 Wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, komitetach, radach nadzorczych, zarządach spółek, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych, niezależnie od sposobu ich powoływania

417003 Dodatkowe wynagrodzenie za czasowe pełnienie obowiązków służbowych oraz wykonanie czynności powierzonych

417004 Dodatkowe wynagrodzenie rzeczników dyscyplin

417005 Pozostałe wynagrodzenia bezosobowe wynikające z odrębnych przepisów

418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

418001 Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wypłacane funkcjonariuszom

418002 Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane funkcjonariuszom

418003 Pomoc dla sierot po zmarłych funkcjonariuszach

421 Zakup materiałów i wyposażenia

421001 Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa oraz literatura

421002 Materiały pędne i smary

421003 Opał (węgiel, koks, olej opałowy, drewno, paliwa zastępcze)

421004 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego

421005 Wyposażenie nieuznawane za środki trwałe

421006 Amunicja, materiały wybuchowe

421007 Materiały kwaterunkowe

421008 Materiały łączności

421009 Materiały informatyki

421010 Materiały transportu

421011 Materiały uzbrojenia i techniki specjalnej

421012 Materiały do konserwacji i naprawy umundurowania

421013 Wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna

421014 Materiały do konserwacji i remontów nieruchomości

421015 Materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku

421016 Materiały do celów działalności prewencyjnej

421017 Materiały przeciwpożarowe

421018 Pozostałe materiały

422 Zakup środków żywności

422001 Środki żywności

422002 Karma dla zwierząt

422003 Ryczałty pieniężne na wyżywienie psów służbowych

422004 Materiały pomocnicze

422005 Środki żywnościowe na zapasy mobilizacyjne

423 Zakup leków i materiałów medycznych

423001 Leki, środki opatrunkowe, opakowania do leków, materiały do analiz itp.

423002 Dopłaty do leków

425 Zakup sprzętu i uzbrojenia

425001 Sprzęt informatyczny i łączności

425002 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

425003 Sprzęt gospodarczy i kwaterunkowy

425004 Zakup koni i psów służbowych

426 Zakup energii

426001 Energia elektryczna

426002 Energia cieplna

426003 Gaz

426004 Woda

426005 Inne

427 Zakup usług remontowych

427001 Remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów – objętych planem rzeczowym

427002 Konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia

427003 Konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych

427004 Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego

427005 Konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw

427006 Konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów

427007 Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

428 Zakup usług zdrowotnych

428001 Wydatki z zakresu medycyny pracy

428002 Badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy

428003 Pozostałe usługi zdrowotne

429 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

429001 Wydatki z tytułu świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące kandydatów na funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy w służbie kandydackiej

429002 Wydatki z tytułu świadczeń zdrowotnych dla innych osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

430 Zakup usług pozostałych

430001 Wydatki związane z kontraktami zagranicznymi

430002 Usługi dotyczące funkcjonowania przedstawicielstw i oficerów łącznikowych (czynsze i kaucje za powierzchnie mieszkalne i biurowe, wydatki na naukę dzieci, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe i inne usługi oraz wydatki okolicznościowe)

430003 Usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia niewprowadzone do eksploatacji

430004 Wydatki okolicznościowe

430005 Wydatki reprezentacyjne

430006 Usługi telekomunikacyjne

430007 Usługi bankowe i pocztowe

430008 Usługi transportowe

430009 Opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia

430010 Usługi komunalne i mieszkaniowe

430011 Koszty badań osób zatrzymanych

430012 Opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe

430013 Dzierżawa traktów, łączy, obwodów i otworów kanalizacyjnych oraz opłaty za zmianę miejsca doprowadzenia lub pracy traktów i łączy

430014 Montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego

430015 Usługi krawieckie, pralnicze oraz związane z utrzymaniem higieny osobistej

430016 Usługi w zakresie szkolenia

430017 Usługi weterynaryjne

430018 Usługi edukacyjne w zakresie oświaty oraz szkolnictwa wyższego

430019 Pozostałe usługi, w tym usługi prewencyjne

430020 Wydatki z tytułu rekonwersji

430021 Wydatki z tytułu usług realizowanych przez specjalistyczne formacje ochrony

430022 Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami

430023 Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, wytwarzania tablic rejestracyjnych dla organów właściwych w sprawach rejestracji pojazdów

430024 Usługi spedycyjne

441 Podróże służbowe krajowe

441001 Podróże służbowe krajowe

441002 Wykup uprawnień do przejazdów ulgowych dla funkcjonariuszy i pracowników

441003 Przejazdy miejscowe

441004 Koszty dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki

441005 Ryczałty pieniężne za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych

441006 Ryczałt za eksploatację i konserwację pojazdów służbowych

443 Różne opłaty i składki

443001 Składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń osobowych

443002 Składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych

443003 Wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

443004 Udział w kosztach utrzymania budynków

443005 Dzierżawa nieruchomości

443006 Pozostałe opłaty i składki

443007 Wydatki z tytułu opłat za parkowanie pojazdów przetrzymywanych w celach dochodzeniowo-śledczych

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

444001 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

444002 Odpisy na fundusz socjalny dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy oraz ich rodzin

444003 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

450001 Podatek od środków transportowych

450002 Inne podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

451 Opłaty na rzecz budżetu państwa

451001 Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

451002 Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

451003 Inne

452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

452001 Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego

452002 Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego

452003 Opłaty za korzystanie ze środowiska

452004 Inne

454 Składki do organizacji międzynarodowych

454001 Składki do wspólnych budżetów jednostek wielonarodowych

454002 Składki do innych organizacji międzynarodowych

459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

459001 Odszkodowania Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych

459002 Pozostałe kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

478001 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – pracownicy

478002 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – funkcjonariusze

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

605001 Obiekty strażnic dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i Straży Granicznej (w tym także koszty zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605002 Obiekty dla celów mieszkaniowych w jednostkach organizacyjnych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605003 Pozostałe budowle (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

606001 Sprzęt elektroniczny i łączności

606002 Sprzęt informatyczny

606003 Sprzęt transportowy, pływający i taboru lotniczego

606004 Sprzęt warsztatowy i stacji paliw

606005 Sprzęt uzbrojenia

606006 Sprzęt techniki specjalnej

606007 Sprzęt kwaterunkowy i gospodarczy

606008 Sprzęt działu mundurowego i żywnościowego

606009 Sprzęt kulturalno-oświatowy i szkoleniowo-sportowy

606010 Sprzęt remontowo-budowlany

606011 Sprzęt medyczny

606012 Zakup psów ratowniczych

606013 Części zamienne do sprzętu elektronicznego i łączności

606014 Finansowanie prac badawczo-rozwojowych

606015 Finansowanie prac wdrożeniowych

606016 Pozostałe środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne – stosownie do odrębnych przepisów – nie są dokonywane jednorazowo

606017 Pozostały sprzęt

622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

622001 Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na finansowanie inwestycji budowlanych

622002 Dotacja dla uczelni służb państwowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych

622003 Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na finansowanie inwestycji niebudowlanych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
  • Data wejścia w życie: 2010-03-12
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Z mocą od: 2010-01-01
  • Dokument traci ważność: 2014-08-05

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA