REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 256 poz. 1722

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie integrowanej produkcji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją;

2) sposób i tryb przeprowadzania kontroli integrowanej produkcji;

3) jednostki organizacyjne upoważnione do wydawania zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

§ 2.
Działania z zakresu integrowanej produkcji dla upraw roślin:

1) rolniczych,

2) warzywniczych,

3) sadowniczych

– dokumentuje się w Notatniku Integrowanej Produkcji, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.
Kontrola integrowanej produkcji obejmuje:

1) sprawdzenie dokumentacji u wszystkich producentów stosujących zasady integrowanej produkcji;

2) pobranie co najmniej u 20 % producentów prób roślin i produktów roślinnych w celu stwierdzenia nieprzekroczenia w nich dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

§ 4.
Zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości:

1) środków ochrony roślin – wydaje:

a) Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub

b) Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, lub

c) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;

2) metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych – wydają okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 178, poz. 1834, z 2005 r. Nr 230, poz. 1958, z 2007 r. Nr 23, poz. 139 oraz z 2008 r. Nr 77, poz. 461), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 52 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz. 1722)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA