REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 258 poz. 1759

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6c pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) tiret drugie, wynosi 406 337 663 euro.”;

2) w § 8 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone:

1) w ramach działania: modernizacja gospodarstw rolnych lub

2) w danym roku w ramach działania:

a) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub

b) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, lub

c) odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych, lub

d) zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

– zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, pouczając o sposobie postępowania z tymi wnioskami.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się zgodnie z trybem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1.

3. Jeżeli warunki przyznania pomocy finansowej są spełnione, operacje objęte wnioskami, o których mowa w ust. 1, umieszcza się na liście w kolejności, zgodnie z którą przysługuje pomoc finansowa, określonej w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1.”;

3) uchyla się § 8a;

4) w § 10a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Odmowa przyznania pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, następuje w terminie 40 dni od dnia wydania przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dotyczącej liczby beneficjentów działania: renty strukturalne, z tym że jeżeli decyzja ta nie zostanie wydana w terminie do dnia 31 marca 2011 r., odmowa przyznania pomocy finansowej następuje w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.”;

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela V. Renty strukturalne otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działań: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wszczętych w 2010 r. i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania: renty strukturalne zawierają zapotrzebowanie na środki, którego część stanowiąca sumę środków, jakie maksymalnie miałyby być wypłacone danemu wnioskodawcy przez okres 52 miesięcy, przekracza wysokość odpowiedniego limitu środków, określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, a które mieści się w limicie środków określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przyznaje się pomoc finansową, po podaniu przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, informacji o kolejności wnioskodawców, którym będzie przysługiwała renta strukturalna, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania: renty strukturalne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 626, Nr 133, poz. 1100 i Nr 193, poz. 1494 oraz z 2010 r. Nr 86, poz. 557, Nr 147, poz. 985 i Nr 160, poz. 1077.

Załącznik 1. [V. RENTY STRUKTURALNE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 grudnia 2010 r. (poz. 1759)

V. RENTY STRUKTURALNE

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków
w euro

1

dolnośląskie

5 570 739

2

kujawsko-pomorskie

6 384 326

3

lubelskie

14 475 491

4

lubuskie

2 242 256

5

łódzkie

11 018 920

6

małopolskie

4 119 450

7

mazowieckie

19 663 799

8

opolskie

2 926 649

9

podkarpackie

5 549 297

10

podlaskie

7 210 189

11

pomorskie

4 212 928

12

śląskie

4 629 618

13

świętokrzyskie

7 349 205

14

warmińsko-mazurskie

4 061 710

15

wielkopolskie

11 324 202

16

zachodniopomorskie

3 261 221

Kwota na działanie

114 000 000

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2010-12-31
  • Data obowiązywania: 2010-12-31
  • Dokument traci ważność: 2013-02-09

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA