REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 259 poz. 1772

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Organizacji badawczej w rozumieniu Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 323 z 30.12.2006, str. 1), zwanej dalej „organizacją badawczą”, która wykonuje badania podstawowe w rozumieniu Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, zwane dalej „badaniami”, na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie produkcji, uprawy, nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych, ochrony zdrowia zwierząt, marketingu, promocji oraz analizy rynku, na jej wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów tych badań, prowadzonych w ramach działalności o charakterze niegospodarczym, o której mowa w ust. 3.1.1. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, jeżeli badania:

1) zostały zaproponowane przez organizację badawczą w tym wniosku w ramach obszarów badawczych znajdujących się w wykazie opracowanym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa albo

2) znajdują się w wykazie badań opracowanym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela się w wysokości:

1) do 75 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w ust. 5.1.4. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną – w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

2) do 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w ust. 5.1.4. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną – w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2

– lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa opracowuje wykaz:

1) obszarów badawczych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, biorąc pod uwagę problemy występujące przy produkcji ekologicznej oraz rzeczywistą i szacowaną wielkość tej produkcji;

2) badań, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, biorąc pod uwagę potrzebę i priorytetowość rozwiązywania problemów występujących przy produkcji ekologicznej, konieczność opracowania poszczególnych rozwiązań lub uzyskania informacji w danym zakresie, rzeczywistą i szacowaną wielkość produkcji ekologicznej oraz planowane zmiany w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa corocznie, do dnia 15 stycznia, ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra wykazy, o których mowa w ust. 1, oraz zamieszcza je na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.

5. W przypadku gdy organizacja badawcza prowadzi działalność o charakterze gospodarczym oraz o charakterze niegospodarczym, o których mowa w ust. 3.1.1. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, dotacja może być udzielona, jeżeli oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie można wyraźnie rozdzielić, w szczególności działalność o charakterze gospodarczym jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym z pozostałej działalności organizacji badawczej.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji.

7. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 14, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku.

8. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 16.

9. Rozpatrując wniosek o udzielenie dotacji na badania, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę efektywność ekonomiczną i finansową organizacji badawczej, możliwość osiągnięcia zaproponowanych celów, doświadczenie organizacji badawczej w prowadzeniu badań w danym zakresie oraz oczekiwaną wiarygodność uzyskanych wyników badań. W przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, bierze się pod uwagę dodatkowo konieczność opracowania poszczególnych rozwiązań lub uzyskania informacji w danym zakresie oraz rzeczywistą i szacowaną wielkość produkcji ekologicznej.

10. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, z zastrzeżeniem dopełnienia warunku:

1) nieodpłatnego przekazania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wyników badań, o których mowa w ust. 1;

2) niezwłocznego umieszczenia wyników badań, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej organizacji badawczej, której została udzielona dotacja, oraz udostępniania ich na tej stronie przez 5 lat;

3) przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdania merytorycznego z wykonanego zadania w terminie do dnia 15 listopada roku, w którym została udzielona dotacja.

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa corocznie, do dnia 15 kwietnia, ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra listę organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje, oraz zamieszcza ją na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.

12. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca:

1) 50 % udzielonej dotacji w terminie do dnia 30 czerwca roku, w którym została udzielona dotacja;

2) pozostałą kwotę udzielonej dotacji po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów.

13. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, sporządza się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8, w terminie do dnia 5 grudnia roku, w którym została udzielona dotacja. Do formularza dołącza się wersję elektroniczną tego rozliczenia sporządzoną w formacie Excel.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) lp. 26 otrzymuje brzmienie:

„26

Prowadzenie ksiąg świń, z wyjątkiem ras: złotnicka biała i złotnicka pstra

1) wynagrodzenia

3 400 000”

 

2) pochodne od wynagrodzeń

 

 

3) podróże służbowe

 

 

4) usługi

 

 

5) zużycie materiałów i energia

 

 

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

 

 

7) pozostałe koszty

 

 

b) lp. 42 otrzymuje brzmienie:

„42

Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń, z wyjątkiem ras: złotnicka biała i złotnicka pstra

1) wynagrodzenia

7 217 000”

 

2) pochodne od wynagrodzeń

 

 

3) podróże służbowe

 

 

4) usługi

 

 

5) zużycie materiałów i energia

 

 

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

 

 

7) pozostałe koszty

 

 

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wzór nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór nr 16 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. (poz. 1772)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO]

Załącznik nr 3

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Zadanie

Stawka dotacji

(w złotych)

1

2

Prowadzenie badań w:

 

1) warzywnictwie (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi

do 450 000

2) sadownictwie metodami ekologicznymi

do 450 000

3) uprawach polowych metodami ekologicznymi

do 450 000

4) produkcji zwierzęcej metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury)

do 300 000

5) przetwórstwie produktów roślinnych lub zwierzęcych metodami ekologicznymi

do 300 000

6) ochronie zdrowia zwierząt

do 200 000

7) zakresie marketingu, promocji oraz analizy rynku

do 200 000

 

Załącznik 4. [STAWKI DOTACJI NA BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ]

Załącznik nr 4

STAWKI DOTACJI NA BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

1

Zadanie

Stawka
(w złotych)

1

2

3

1

Identyfikacja oraz wprowadzenie do genomu genów determinujących odporność pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez grzyb Cercosporella herpotrichoides

120 000

2

Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności na fuzariozę kłosów u pszenicy

170 000

3

Badania nad zwiększeniem odporności pszenicy i obniżeniem skażenia ziarna mikotoksynami fuzaryjnymi poprzez identyfikację i wykorzystanie genetycznych źródeł odporności na fuzariozę kłosów

180 000

4

Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności na septoriozę liści i plew u pszenicy (czynnik Stagonospora nodorum)

220 000

5

Piramidowanie efektywności genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. tritici) i rdzę brunatną (Puccinia tritici)w pszenicy ozimej

170 000

6

Badania nad przydatnością strategii opartej o markery molekularne do wprowadzenia loci cech ilościowych i jakościowych do pszenicy ozimej

150 000

7

Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę brunatną Puccinia triticina u pszenicy Triticum aestivum

85 000

8

Wykorzystanie MAS do wprowadzania genów karłowatości oraz odporności na choroby w pszenicy i pszenżycie

80 000

9

Poszukiwanie odporności pszenicy na wirus odglebowej mozaiki – SBWMV i SMCMV

80 000

10

Segregacja alleli Glu-1 w populacjach linii DH i SSD pszenicy

200 000

11

Ocena zmienności cech jakościowych pszenicy na podstawie analizy składu jakościowo-ilościowego wybranych klas białek oraz badań reologicznych

180 000

12

Poszukiwanie źródeł genetycznych wysokiej jakości technologicznej w formach ozimych i jarych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare)

170 000

13

Analiza zmienności genotypowo-środowiskowej oraz genetycznego uwarunkowania ważnych cech zbóż

180 000

14

Opracowanie metodyki oceny mrozoodpomości pszenicy ozimej w oparciu o pomiar fluorescencji chlorofilu

100 000

15

Wprowadzenie odporności na wirus żółtej karłowatości jęczmienia oraz odporności na rdzę brunatną Lr 19 do polskich materiałów hodowlanych pszenicy

200 000

16

Zmienność reakcji fotoperiodycznej a przystosowanie odmian pszenicy do różnorodnych warunków glebowo-klimatycznych

150 000

17

Ustalenie zależności występowania kwasu felurowego w ziarnie a odpornością na choroby grzybowe pszenicy

150 000

18

Badanie systemu męska sterylność – przywracanie płodności typu Pampa u żyta

100 000

19

Badanie ogólnej i swoistej zdolności kombinacyjnej różnych genotypów żyta

200 000

20

Genetyczno – hodowlane aspekty wykorzystania cytoplazmy CMS-C w hodowli mieszańców żyta ozimego

120 000

21

Poszukiwania wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS-C oraz cytoplazmą CMS-Pampa

130 000

22

Identyfikacja źródeł genetycznej odporności na mączniaka i rdzę w kolekcji linii, rodów i odmian żyta

100 000

23

Badania nad optymalizacją otrzymywania podwojonych haploidów żyta

90 000

24

Badania nad zdolnością do androgenezy u różnych genetypów żyta

60 000

25

Poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z głównymi genami przywracania płodności pyłku żyta (Secale cereale L.) do cytoplazmy sterylizującej typu Pampa

200 000

 

26

Badania nad zwiększeniem odporności żyta na sporysz przez poznanie interakcji pasożyt – żywiciel oraz identyfikację i wykorzystanie genetycznych źródeł odporności na Claviceps purpurea

100 000

27

Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone

80 000

28

Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę brunatną (Puccinia triticina), rdzę żółtą (Puccinia striformis) i mączniaka (Blumeria graminis) u pszenżyta

65 000

29

Wytworzenie źródeł genetycznych pszenżyta ozimego o skróconym źdźble i zwiększonej odporności na septoriozę liści i plew

180 000

30

Badanie odporności genotypów pszenżyta na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie

190 000

31

Analiza czynników alimentarnych i antyalimentarnych w wybranych genotypach ziaren pszenżyta w kontekście żywienia zwierząt monogastrycznych

100 000

32

Badania zdolności dopełniania męskiej sterylności i przywracania płodności pyłku w systemie CMS-T.timopheevi przez genotypy pszenżyta (Triticosecale Wittm.)

200 000

33

Badanie efektywności spontanicznie otrzymywanych i indukowanych linii podwojonych haploidów pszenżyta ozimego i jarego z wykorzystaniem kultur in vitro

120 000

34

Określenie cech warunkujących odporność na porastanie materiałów mieszańcowych i linii DH pszenżyta

90 000

35

Rola aklimacji aparatu fotosyntetycznego w kształtowaniu mrozoodporności pszenżyta ozimego

68 000

36

Poszukiwanie znaczników molekularnych zróżnicowania genetycznego w obrębie gatunku pszenżyta

180 000

37

Poszukiwanie form odpornych na stresy biotyczne wśród linii podwojonych haploidów pszenżyta

80 000

38

Określenie interakcji między odpornością na stresy biotyczne a cechami wartości gospodarczej jęczmienia jarego

200 000

39

Poszukiwanie nowych źródeł odporności jęczmienia jarego na patogeniczne grzyby

195 000

40

Badania nad współdziałaniem wysokiej wartości cech użytkowych z odpornością na stresy biotyczne i abiotyczne u jęczmienia ozimego

180 000

41

Optymalizacja procesu homozygotyzacji mieszańców jęczmienia jarego w aspekcie skracania cyklu hodowlanego

190 000

42

Modelowanie statystyczne cech jęczmienia

70 000

43

Monitoring zróżnicowania genetycznego ziarna jęczmienia jarego browarnego i pastewnego pod względem przydatności browarnej, paszowej i na konsumpcję

180 000

44

Praktyczne wykorzystanie androgenezy jęczmienia w celu uzyskania stabilnych linii odpornych na stresy biotyczne i abiotyczne

150 000

45

Poszukiwanie form owsa o wysokich wartościach żywieniowych

80 000

46

Wykorzystanie dzikich gatunków z rodzaju Avena do poszerzenia zmienności genetycznej owsa zwyczajnego

90 000

47

Profilowanie molekularne metodą DArT odmian i linii owsa zwyczajnego wykorzystywanych w hodowli twórczej oraz wyprowadzenie populacji mapujących

120 000

48

Wyodrębnienie z populacji mieszańców Avena sativa x Avena macrostachya źródeł genetycznych do poprawy podstawowych cech fizycznych i chemicznych ziarna owsa

70 000

49

Badania zdrowotności wybranych genotypów owsa (Avena sativa L.) z uwzględnieniem podatności wiech na porażenie przez Fusarium spp. oraz zanieczyszczenia ziarna mikotoksynami

100 000

50

Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę koronową (Puccinia coronata) i mączniaka (Blumeria graminis sp.) u owsa

60 000

51

Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa

150 000

52

Poszerzenie zmienności zawartości kwasów tłuszczowych, tłuszczu i glukozynolanów u rzepaku ozimego za pomocą metod rekombinacyjnych i biotechnologicznych

350 000

53

Badanie zjawiska heterozji u genotypów rzepaku ozimego o zmienionych cechach jakościowych

200 000

 

54

Określenie zmienności zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku i lnu, glukozynolanów w rzepaku oraz alkaloidów w makowinach maku lekarskiego w celu opracowania modeli kalibracyjnych NIRS

300 000

55

Opracowanie markerów molekularnych sprzężonych z ważnymi cechami użytkowymi roślin oleistych oraz badanie zmienności genetycznej różnych populacji za pomocą markerów molekularnych

300 000

56

Zastosowanie krzyżowań oddalonych w obrębie plemienia Brassiceae do badań nad odpornością na patogeny pochodzenia grzybowego

100 000

57

Poszerzanie puli genowej rzepaku ozimego przez resyntezę z homozygotycznych gatunków podstawowych

80 000

58

Wyodrębnienie genotypów rzepaku ozimego o zwiększonych zdolnościach adaptacyjnych do różnych warunków agroklimatycznych przy zastosowaniu analizy interakcji środowiskowo-genotypowej oraz analizy ogólnej i specyficznej zdolności kombinacyjnej genotypów

120 000

59

Analiza sposobu dziedziczenia cech u otrzymanych mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) oraz ocena ich przydatności do hodowli

140 000

60

Genetyczno-środowiskowe interakcje indukowanych cech jakościowych w liniach rzepaku ozimego (Brassica napus L.)

120 000

61

Metody wyboru najlepszych genotypów rzepaku ozimego na podstawie analizy genetycznej ich potomstwa porównywanego w serii doświadczeń populacyjnych i mieszańcowych

120 000

62

Identyfikacja źródeł genetycznych form ziemniaka jadalnego przydatnego do upraw ekologicznych i niskonakładowych

365 000

63

Opracowanie metod wyróżniania form ziemniaka łączących różne sposoby użytkowania z odpornością na ważne gospodarczo patogeny ziemniaka

380 000

64

Opracowanie nowych metod hodowlanych dla ziemniaka: zastosowanie markerów molekularnych w selekcji oraz uzyskiwanie form typu dupleks pod względem wybranych cech odporności

210 000

65

Opracowanie procedur i wytworzenie materiałów diagnostycznych do wykrywania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

343 000

66

Opracowanie procedury wykrywania infekcji wirusowych w bulwach ziemniaka bezpośrednio po zbiorze lub w stanie spoczynku

305 000

67

Opracowanie metod szybkiego rozmnażania genotypów ziemniaka

250 000

68

Wyróżnienie biochemiczno-molekularnych wskaźników tolerancyjności genotypów ziemniaka na suszę glebową

220 000

69

Opracowanie oraz weryfikacja procedur badawczych określających wartość agrotechniczną i użytkową genotypów ziemniaka z uwzględnieniem warunków środowiska, uprawy i przechowywania

556 000

70

Badania nad efektywnością indukcji haploidów w zróżnicowanych genotypach kukurydzy metodą gynogenezy

250 000

71

Badanie interakcji genotypowo-środowiskowej linii wsobnych i mieszańców kukurydzy dla oceny ich przydatności użytkowej

395 000

72

Epidemiologia chorób powodowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. na kukurydzy oraz poszukiwanie nowych źródeł odporności

170 000

73

Badania nad odmianami kukurydzy o zróżnicowanym pochodzeniu genetycznym z wykorzystaniem na paszę i jako substratu dla biogazowni

180 000

74

Wstępne badania nad możliwością uzyskania roślin buraka cukrowego o poszerzonym składzie genowym

72 000

75

Analiza czynników genetycznych związanych z przywracaniem płodności u roślin buraka z cytoplazmą sterylizującą Owena

150 000

76

Opracowanie efektywnej metody otrzymywania haploidów i podwojonych haploidów buraka cukrowego

150 000

77

Łubiny – poszukiwanie źródeł i zbadanie sposobu dziedziczenia odporności na choroby grzybowe (fuzarioza i antraknoza) oraz niskiej zawartości i składu jakościowego alkaloidów

280 000

 

78

Poszukiwanie markerów odporności na wyleganie i cech jakościowych nasion grochu

220 000

79

Cecha wczesności kwitnienia u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius) – podstawy genetyczne i molekularne

72 000

80

Badania nad odpornością grochu siewnego na wybrane choroby grzybowe i wytworzenie materiałów wyjściowych.

170 000

81

Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i żółtego łubinu na suszę (asymilacja, transport asymilatów, odcinanie młodych organów generatywnych)

80 000

82

Stabilność produktywności nasiennej kostrzewy łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion

70 000

83

Wytwarzanie energetycznych form hodowlanych traw wieloletnich o zwiększonej biomasie i wartości opałowej oraz nasiennej na gleby suche, ubogie i skażone

160 000

84

Poprawianie odporności życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum) na suszę

150 000

85

Badania nad poznaniem i poszerzeniem zmienności genetycznej marchwi z wykorzystaniem metod konwencjonalnych i biotechnologicznych

335 000

86

Wykorzystanie metod biotechnologicznych do wytwarzania wyjściowych materiałów hodowlanych kapusty głowiastej

220 000

87

Ocena możliwości wytworzenia nowej puli genowej w aspekcie występowania dysfunkcji ograniczających męską płodność roślin kapustowatych

150 000

88

Analiza potencjału genetycznego nowych form użytkowych kapusty pekińskiej przystosowanych do uprawy proekologicznej w warunkach polskich

139 000

89

Poszukiwanie nowych źródeł odporności na mączniaka rzekomego i opracowanie mechanizmu dziedziczenia tej cechy u ogórka

140 000

90

Tworzenie nowej zmienności genetycznej odporności na niskie temperatury u ogórka

140 000

91

Poszukiwanie markerów DNA sprzężonych z cechą odporności na mączniaka rzekomego u ogórka oraz określenie genetycznego zróżnicowania grzyba Pseudoperonospora cubensis (Berk & M.A. Curtis) Rostovzev na terytorium Polski

100 000

92

Tworzenie zmienności w obrębie gatunków Cucurbitaceae

175 000

93

Wykorzystanie markerów molekularnych do identyfikacji form pomidora z genami odporności na nicienie, werticiliozę, korkowatość korzeni, wirusa brązowej plamistości oraz wirusa mozaiki tytoniu

138 000

94

Ocena zmienności genetycznej funkcjonalnie męskosterylnych linii pomidora

140 000

95

Poszukiwanie nowych źródeł odporności na zarazę ziemniaka u pomidora z uwzględnieniem zmian patogeniczności w populacjach Phytophtora infestans oraz próby identyfikacji markerów sprzężonych z genami odporności

170 000

96

Wykorzystanie markerów molekularnych w hodowli odpornościowej pomidora na choroby powodowane przez Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici i Pseudomonas syringae pv. tomato

79 000

97

Poszukiwanie markerów DNA sprzężonych z genem ps warunkującym funkcjonalną męską sterylność pomidora, przydatnych w selekcji materiałów hodowlanych

89 000

98

Identyfikacja różnorodności biologicznej Capsicum annuum L. i Lycopersicon esculentum Mill.

130 000

99

Ocena jakości wybranych gatunków warzyw jako ważnych elementów żywności funkcjonalnej

148 000

100

Poszerzenie zmienności genetycznej u cebuli zwyczajnej (Allium cepa L.) przez krzyżowania międzygatunkowe w rodzaju Pallium

250 000

 

101

Charakterystyka zróżnicowania Raphanus sativus L. w aspekcie rolnictwa ekologicznego

110 000

102

Otrzymywanie homozygotycznych roślin buraka ćwikłowego z zastosowaniem embriogenezy gametycznej

180 000

103

Badanie genetycznych i środowiskowych czynników wpływających na plenność i jakość materiału siewnego jednonasiennych form buraka ćwikłowego

210 000

104

Choroby grzybowe i bakteryjne zagrażające fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.)

130 000

105

Analiza genomu jądrowego i mitochondrialnego warzyw oraz jej wykorzystanie w hodowli heterozyjnej

210 000

106

Genetyczno-biometryczna analiza form rodzicielskich truskawki dla uzyskania genotypów o wysokiej jakości owoców i wartości produkcyjnej roślin

150 000

107

Badania nad możliwością uzyskania deserowych odmian porzeczki czarnej na drodze hybrydyzacji wewnątrz i międzygatunkowej w obrębie rodzaju Ribes

150 000

108

Badania nad opracowaniem komparatywnej mapy genomu truskawki (Fragaria x ananasa Duch.)

205 000

109

Analiza fenotypowa i molekularna wybranej populacji segregującej jabłoni dla wyodrębnienia genotypów o zwiększonej tolerancji na zarazę ogniową i wysokiej jakości owoców

200 000

110

Badania nad możliwością uzyskania cennych mieszańców międzygatunkowych w obrębie rodzaju Prunus (Prunus ceracifera Ehr. – ałycza, Prunus salicyna Lindl. – śliwa japońska, Prunus armeniaca L. – morela zwyczajna)

205 000

111

Badanie biologiczne nad wprowadzeniem różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) do upraw polowych oraz badania fitochemiczne nad zmiennością cech jakościowych surowca z upraw konwencjonalnych i ekologicznych

200 000

112

Badania nad zróżnicowaniem między- i wewnątrzpopulacyjnym pierwiosnki lekarskiej (Primula officinalis L.), różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) i turówki leśnej (Hierochloe australis (Schrad.) Roem. Et Schult.)

200 000

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-08-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA