reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 lipca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1:

a) uchyla się lit. b,

b) uchyla się lit. d,

c) w lit. f dodaje się tiret siódme w brzmieniu:

„– tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,”,

d) uchyla się lit. g,

e) dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) na rok 2011 w ramach działania zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;”;

2) uchyla się § 3;

3) uchyla się § 5;

4) uchyla się § 6b;

5) po § 6c dodaje się § 6d w brzmieniu:

„§ 6d. Wysokość limitu środków, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. i, wynosi 130 000 000 euro.”;

6) w § 7:

a) uchyla się pkt 1,

b) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) 29 stycznia 2009 r. – w przypadku kwot określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w odniesieniu do działań: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowa i rozwój wsi oraz poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

3) 29 kwietnia 2010 r. – w przypadku kwot określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w odniesieniu do działań: modernizacja gospodarstw rolnych oraz renty strukturalne;”,

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) 30 maja 2011 r. – w przypadku kwot określonych w § 6d oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia w odniesieniu do działania tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.”;

7) w § 8:

a) ust. 1–4 otrzymują brzmienie:

„1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania:

1) modernizacja gospodarstw rolnych lub

2) ułatwianie startu młodym rolnikom, lub

3) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

– zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, a także o sposobie postępowania z tymi wnioskami.

2. Od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa w ust. 1, bieg terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej złożonego przez tego wnioskodawcę ulega wstrzymaniu; wniosek podlega rozpatrzeniu jedynie w zakresie koniecznym do ustalenia kolejności, o której mowa w ust. 3.

3. Operacje objęte wnioskami, o których mowa w ust. 1, umieszcza się na liście, w kolejności określonej w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1, zgodnie z którą przysługuje pomoc finansowa.

4. Jeżeli po poinformowaniu wnioskodawcy zgodnie z ust. 1 okaże się, że w ramach określonej w rozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków jest możliwe przyznanie mu pomocy finansowej na operację umieszczoną na liście, o której mowa w ust. 3, wniosek złożony przez tego wnioskodawcę podlega rozpatrzeniu zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1, o czym niezwłocznie informuje się tego wnioskodawcę w formie pisemnej.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa w ust. 4, termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej złożonego przez tego wnioskodawcę biegnie dalej.”,

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, pomoc finansową przyznaje się wnioskodawcy do wysokości odpowiedniego limitu środków, jeżeli są spełnione warunki przyznania tej pomocy, a pomoc ta przysługuje w kolejności, w jakiej operacje zostały umieszczone na liście, o której mowa w ust. 3.

6. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach określonej w rozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków nie jest możliwe:

1) do dnia 31 grudnia 2013 r., informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn – w przypadku działań: modernizacja gospodarstw rolnych, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

2) do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej, odmawia się temu wnioskodawcy przyznania pomocy finansowej – w przypadku działania ułatwianie startu młodym rolnikom.”;

8) po § 8a dodaje się § 8b w brzmieniu:

„§ 8b. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w danym roku w ramach działania zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, a także o sposobie postępowania z tymi wnioskami.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się zgodnie z trybem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.

3. Jeżeli warunki przyznania pomocy finansowej są spełnione, operacje objęte wnioskami, o których mowa w ust. 1, umieszcza się na liście, w kolejności określonej w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, zgodnie z którą przysługuje pomoc finansowa.

4. Pomoc finansowa przysługuje w kolejności, w jakiej operacje zostały umieszczone na liście, o której mowa w ust. 3.

5. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach określonej w rozporządzeniu wysokości limitu środków nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2013 r., informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn.”;

9) uchyla się § 12;

10) uchyla się załącznik nr 2 i 3 do rozporządzenia;

11) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) tabela IV. Modernizacja gospodarstw rolnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) dodaje się tabelę VII. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

12) uchyla się załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 626, Nr 133, poz. 1100 i Nr 193, poz. 1494, z 2010 r. Nr 86, poz. 557, Nr 147, poz. 985, Nr 160, poz. 1077 i Nr 258, poz. 1759 oraz z 2011 r. Nr 62, poz. 320.

Załącznik 1. [IV. Modernizacja gospodarstw rolnych]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 lipca 2011 r. (poz. 1011)

Załącznik nr 1

IV. Modernizacja gospodarstw rolnych

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

81 813 283

2

kujawsko-pomorskie

147 614 471

3

lubelskie

213 097 041

4

lubuskie

36 114 940

5

łódzkie

172 335 881

6

małopolskie

69 693 608

7

mazowieckie

323 500 600

8

opolskie

52 039 639

9

podkarpackie

58 343 452

10

podlaskie

158 895 001

11

pomorskie

78 488 428

12

śląskie

47 549 733

13

świętokrzyskie

81 457 123

14

warmińsko-mazurskie

93 675 854

15

wielkopolskie

245 075 260

16

zachodniopomorskie

59 373 797

Kwota na działanie

1 919 068 111

 

Załącznik 2. [VII. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw]

Załącznik nr 2

VII. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

59 777 282

2

kujawsko-pomorskie

56 297 098

3

lubelskie

78 508 862

4

lubuskie

27 534 399

5

łódzkie

61 926 808

6

małopolskie

111 058 821

7

mazowieckie

124 365 407

8

opolskie

34 187 692

9

podkarpackie

84 343 289

10

podlaskie

34 494 767

11

pomorskie

49 541 446

12

śląskie

68 068 309

13

świętokrzyskie

48 108 429

14

warmińsko-mazurskie

40 840 986

15

wielkopolskie

104 507 886

16

zachodniopomorskie

40 022 119

Kwota na działanie

1 023 583 600

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama