REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 183 poz. 1087

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) wymagania, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa oraz członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej w zakresie wyszkolenia;

2) tematykę i formę prowadzenia szkoleń dla kierownika do spraw bezpieczeństwa, członków służby porządkowej i służby informacyjnej;

3) jednostki właściwe do prowadzenia szkoleń oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

4) wyposażenie służb porządkowych i służb informacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju imprezy masowej i przewidywanych zagrożeń;

5) sposób i zakres sprawowania przez służby porządkowe i służby informacyjne kontroli uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, w tym sposób legitymowania uczestników imprezy masowej oraz przeglądania zawartości ich bagaży i odzieży;

6) sposób postępowania służb porządkowych i służb informacyjnych w razie konieczności usunięcia osoby uczestniczącej w imprezie masowej zakłócającej porządek publiczny;

7) sposób dokumentowania przez służby porządkowe i służby informacyjne czynności podjętych w czasie wykonywania obowiązków.

§ 2.
 1. Określa się tematy obowiązkowego szkolenia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz członków służby porządkowej i służby informacyjnej.

2. Tematy szkolenia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Tematy szkolenia dla członków służby porządkowej i służby informacyjnej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Kandydat na kierownika do spraw bezpieczeństwa posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.1)), jest zwolniony z odbycia szkolenia w zakresie:

1) części I zagadnień prawnych;

2) wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego procesowego;

3) wybranych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego;

4) wybranych zagadnień z zakresu prawa cywilnego.

§ 3.
 1. Szkolenia kandydatów na kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz kandydatów na członków służby porządkowej i członków służby informacyjnej są prowadzone przez placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także przez szkoły wyższe prowadzące studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

2. Szkolenia kandydatów na członków służby porządkowej i członków służby informacyjnej mogą być także prowadzone przez organizatorów kształcenia w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 68c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), z zachowaniem wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, kończą się egzaminem wewnętrznym, który składa się z pisemnego testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności praktycznych, a w przypadku kierownika do spraw bezpieczeństwa – z pisemnego testu wiedzy i części ustnej.

4. Dopuszcza się cząstkowe sprawdzanie wiedzy w ramach szkolenia jako formy egzaminu wewnętrznego.

5. Łączny czas trwania sprawdzeń cząstkowych lub egzaminu wewnętrznego nie może przekraczać 4 godzin.

6. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje się na czas nieokreślony.

7. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
 1. Członka służby porządkowej i członka służby informacyjnej, w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań, wyposaża się w:

1) urządzenia zapewniające łączność bezprzewodową;

2) ręczny wykrywacz metalu;

3) latarkę;

4) środki opatrunkowe;

5) wzory biletów lub innych dokumentów uprawniających do przebywania na imprezie masowej;

6) notes i długopis;

7) środki transportu;

8) niezbędne środki ochrony osobistej.

2. Członka służby porządkowej, w zależności od przewidywanych zagrożeń, wyposaża się w środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu.

3. Członka służby porządkowej i członka służby informacyjnej wyposaża się w identyfikator wydany przez organizatora imprezy masowej oraz jednolity i umożliwiający łatwą identyfikację ubiór opatrzony na plecach odblaskowym napisem – odpowiednio – „SŁUŻBA PORZĄDKOWA” lub „SŁUŻBA INFORMACYJNA”.

§ 5.
 1. Sprawdzenia uprawnień osoby do uczestniczenia w imprezie masowej członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej dokonuje przez sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny bilet lub inny dokument uprawniający do przebywania na imprezie masowej.

2. Czynności, o której mowa w ust. 1, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej dokonuje przez porównanie okazanego przez uczestnika imprezy masowej biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej z jego wzorem.

3. Członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej, w przypadku meczu piłki nożnej, dokonując czynności, o której mowa w ust. 1, może porównać dane umieszczone na bilecie, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zwanej dalej „ustawą”, z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza biletu.

4. Członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej, dokonując czynności, o której mowa w ust. 1, może sprawdzić, czy wobec osoby uczestniczącej w imprezie masowej nie zostały wydane orzeczenie lub zakaz, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c ustawy, przez porównanie danych tej osoby z informacjami posiadanymi przez organizatora imprezy masowej.

§ 6.
 1. Przed rozpoczęciem legitymowania osoby uczestniczącej w imprezie masowej, w celu ustalenia jej tożsamości, członek służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu „służba porządkowa”, a członek służby informacyjnej zwrotu „służba informacyjna”, oraz:

1) okazać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator wydany przez organizatora imprezy masowej, w sposób umożliwiający osobie legitymowanej odczytanie danych na nim umieszczonych;

2) podać podstawę prawną i przyczynę legitymowania.

2. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej jest zobowiązany, na żądanie osoby legitymowanej, podać swoje imię i nazwisko.

3. Tożsamość osoby legitymowanej ustala się na podstawie:

1) dowodu osobistego;

2) tymczasowego zaświadczenia tożsamości;

3) paszportu;

4) prawa jazdy;

5) legitymacji szkolnej lub studenckiej;

6) dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca;

7) innych dokumentów potwierdzających tożsamość, zaopatrzonych w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby legitymowanej.

4. W razie legitymowania osób uczestniczących w imprezie masowej znajdujących się w pojeździe, gdy uzasadniają to względy bezpieczeństwa, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej ma prawo żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby. Odmowa opuszczenia pojazdu jest traktowana jak odmowa poddania się czynności, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 7.
 1. Przeglądanie odzieży osoby uczestniczącej w imprezie masowej powinno być dokonywane przez członka służby porządkowej lub członka służby informacyjnej tej samej płci co osoba kontrolowana.

2. Przed rozpoczęciem przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osoby uczestniczącej w imprezie masowej członek służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu „służba porządkowa”, a członek służby informacyjnej zwrotu „służba informacyjna”, oraz:

1) okazać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator wydany przez organizatora imprezy masowej, w sposób umożliwiający osobie, której bagaż lub odzież są przeglądane, odczytanie danych na nim umieszczonych;

2) podać podstawę prawną i przyczynę przeglądania zawartości bagażu lub odzieży.

3. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej jest zobowiązany, na żądanie osoby uczestniczącej w imprezie masowej, podać swoje imię i nazwisko.

4. Przed przystąpieniem do przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osoby uczestniczącej w imprezie masowej członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej wzywa tę osobę do okazania zawartości bagażu lub okazania odzieży.

5. W przypadku konieczności przejrzenia zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej znajdujących się w pojeździe, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej ma prawo żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby. Odmowa opuszczenia pojazdu jest traktowana jak odmowa poddania się czynności, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy.

6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży przedmiotów, których wnoszenie na imprezę masową i posiadanie na imprezie masowej jest niedozwolone, lub zachowania się osoby uczestniczącej w imprezie masowej niezgodnego z regulaminem tej imprezy lub regulaminem obiektu (terenu):

1) członek służby porządkowej odmawia wpuszczenia tej osoby na imprezę masową lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania tej imprezy;

2) członek służby informacyjnej wzywa niezwłocznie członka służby porządkowej w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.

7. Członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej dokonuje ujęcia osoby uczestniczącej w imprezie masowej, w przypadku gdy stwierdzi, że w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży znajduje się broń lub, wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy, inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

8. Po ujęciu, o którym mowa w ust. 7, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej odbiera broń lub, wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy, inne niebezpiecznie przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, a następnie niezwłocznie przekazuje Policji osobę, o której mowa w ust. 7, wraz z odebranymi przedmiotami.

§ 8.
 1. Osobę uczestniczącą w imprezie masowej, która swoim zachowaniem zakłóca porządek publiczny lub postanowienia regulaminu obiektu (terenu) albo regulaminu imprezy masowej, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej wzywa do opuszczenia miejsca przeprowadzania imprezy masowej i towarzyszy tej osobie aż do granicy obiektu lub terenu, na którym odbywa się impreza masowa.

2. Przed wezwaniem, o którym mowa w ust. 1, członek służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu „służba porządkowa”, a członek służby informacyjnej zwrotu „służba informacyjna”, oraz:

1) okazać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator wydany przez organizatora imprezy masowej, w sposób umożliwiający osobie uczestniczącej w imprezie masowej zakłócającej swoim zachowaniem porządek publiczny lub zachowującej się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu) odczytanie danych na nim umieszczonych;

2) podać podstawę prawną i przyczynę wezwania osoby uczestniczącej w imprezie masowej do opuszczenia imprezy masowej.

3. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej jest zobowiązany, na żądanie osoby uczestniczącej w imprezie masowej, podać swoje imię i nazwisko.

4. W przypadku niepodporządkowania się wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, członek służby porządkowej usuwa poza obiekt lub teren imprezy masowej osobę uczestniczącą w imprezie masowej zakłócającą przebieg tej imprezy.

5. Usuwając osobę uczestniczącą w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania tej imprezy, członek służby porządkowej może odstąpić od czynności określonych w ust. 1, jeżeli zwłoka w podjęciu działań groziłaby niebezpieczeństwem dla życia, zdrowia ludzkiego lub ochranianego mienia.

§ 9.
 1. Przebieg czynności, o których mowa w § 7 ust. 6 i 7 oraz § 8 ust. 4, członkowie służby porządkowej dokumentują notatką służbową.

2. Notatka, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) imię i nazwisko osoby, w stosunku do której zostały podjęte czynności;

2) wskazanie rodzaju dokumentu, na podstawie którego określono tożsamość osoby, oraz jego numeru i serii;

3) określenie czasu, miejsca i rodzaju tych czynności, przyczyn i skutków ich podjęcia;

4) imiona i nazwiska członków służby porządkowej, którzy dokonali tych czynności.

3. Notatkę przekazuje się kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, który jest obowiązany udostępnić ją na żądanie Policji.

§ 10.
 Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz członków służby porządkowej i członków służby informacyjnej wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.
§ 11.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2011 r.3)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 52, poz. 308), które z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny (Dz. U. Nr 152, poz. 1021).

Załącznik 1. [TEMATY SZKOLENIA DLA KIEROWNIKA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 sierpnia 2011 r. (poz. 1087)

Załącznik nr 1

TEMATY SZKOLENIA DLA KIEROWNIKA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

Temat I. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Zabezpieczenie imprezy masowej.

2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.

3. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej.

4. Rodzaje zagrożeń.

5. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej.

6. Odpowiedzialność członka służby informacyjnej oraz członka służby porządkowej.

Temat II. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Rodzaje imprez masowych.

2. Zasady uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

3. Dokumentacja niezbędna do wydania zezwolenia.

4. Tryb opiniowania wniosku o wydanie zezwolenia.

5. Wymagania kwalifikacyjne służb porządkowych i informacyjnych.

Temat III. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Analiza zagrożeń.

2. Wpływ charakteru imprezy masowej na sposób jej zabezpieczenia oraz na działanie służb.

3. Określenie punktów kluczowych dla planowanego zabezpieczenia imprezy masowej.

4. Zasady sporządzania planów graficznych.

5. Liczebności i rozmieszczenie służb porządkowych i służb informacyjnych.

6. Zasady opracowywania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu).

7. Zajęcia praktyczne z zakresu sporządzania dokumentacji na potrzeby wydania zezwolenia.

Temat IV. Misja służb organizatora imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Misja członków służby porządkowej.

2. Misja członków służby informacyjnej.

3. Obsługa uczestników imprezy masowej.

4. Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.

5. Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej.

6. Ubiór i wyposażenie.

Temat V. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Ogólne zasady i style kierowania zespołem ludzi.

2. Organizowanie stanowisk pracy:

a) określenie zadań,

b) określenie uprawnień,

c) określenie odpowiedzialności.

3. Podejmowanie decyzji.

4. System motywacji i kontroli.

5. Ćwiczenia praktyczne z zakresu kierowania zespołem ludzi.

Temat VI. Zabezpieczenia imprez masowych – czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

1. Zasady organizacji, struktura oraz realizacja zabezpieczenia imprezy masowej.

2. Zasady dokonywania analizy zagrożeń.

3. Kalkulacja i sposób dyslokacji sił i środków.

4. Dobór członków służb organizatora do zabezpieczenia imprezy masowej.

5. Określenie niezbędnego wyposażenia służb organizatora oraz ich rozmieszczenie w zależności od rodzaju imprezy masowej i charakteru zagrożeń.

6. Zasady współpracy z osobami uczestniczącymi w imprezie masowej i spikerem zawodów sportowych.

7. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.

8. Monitoring imprezy masowej.

9. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu.

Temat VII. Zagadnienia prawne – część I – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.

2. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.

3. Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.

4. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu.

5. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

6. Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu.

7. Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.

Temat VIII. Zagadnienia prawne – część II – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Przepisy karne dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.

2. Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć.

Temat IX. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – czas realizacji 1 godzina

Zagadnienia:

1. Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych.

2. Uprawnienia członków służby porządkowej.

3. Obowiązki członków służby porządkowej.

Temat X. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – czas realizacji 1 godzina

Zagadnienia:

1. Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej.

2. Uprawnienia członków służby informacyjnej.

3. Obowiązki członków służby informacyjnej.

Temat XI. Zadania służb organizatora imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Cel zabezpieczenia imprezy masowej.

2. Zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z:

a) kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej,

b) kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu),

c) kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa,

d) ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,

e) legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej,

f) usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej,

g) dokumentowaniem podejmowanych czynności.

3. Współpraca z Policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.

Temat XII. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Płaszczyzny współpracy.

2. Konflikt interesów.

3. Wzajemna wymiana informacji.

4. Prawne obowiązki współpracy.

5. Podporządkowanie służb organizatora dowódcy zabezpieczenia policyjnego.

6. Ćwiczenia praktyczne dotyczące współpracy kierownika do spraw bezpieczeństwa ze służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

Temat XIII. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej.

2. Zabezpieczenie higieniczno-sanitarne imprezy masowej.

3. Ćwiczenia praktyczne z zakresu zabezpieczenia medycznego.

Temat XIV. Wybrane aspekty prawa budowlanego – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Wybrane aspekty prawa budowlanego.

2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.

3. Zasady użytkowania obiektów budowlanych w czasie imprezy masowej.

Temat XV. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.

2. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:

a) rodzaje pożarów,

b) rodzaje sprzętu gaśniczego,

c) rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,

d) obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,

e) systemy i urządzenia przeciwpożarowe w obiektach,

f) zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).

3. Zakres instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.

Temat XVI. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Plan działania w sytuacjach zagrożeń i plan ewakuacji:

a) znaczenie planów,

b) system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,

c) zasady i sposoby bezpiecznej ewakuacji z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych),

d) drogi ewakuacyjne,

e) zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej,

f) drogi dostępu,

g) kontrola przepływu tłumu.

2. Ćwiczenia praktyczne z zakresu ewakuacji osób.

Temat XVII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – część 1 – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii i socjologii.

2. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.

3. Analiza społeczeństwa:

a) pojęcie i struktura grupy społecznej,

b) klasyfikacja grupy społecznej,

c) pojęcie tłumu i innych zbiorowości, oparte na podobieństwie zachowań,

d) subkultury kibiców sportowych oraz chuliganów stadionowych.

4. Analiza ważniejszych procesów społecznych:

a) współpraca służby porządkowej i służby informacyjnej z uczestnikami imprezy masowej,

b) konflikt interesów pomiędzy służbami organizatora imprezy masowej a uczestnikami imprezy masowej,

c) zasady podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Temat XVIII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – część 2 – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Techniki komunikacyjne.

2. Psychologia tłumu.

3. Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.

4. Metody reagowania na konflikt.

5. Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.

Temat XIX. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Ogólna charakterystyka współczesnej przestępczości związanej z imprezami masowymi.

2. Profilaktyka kryminologiczna.

3. Ślady kryminalistyczne oraz metody wykrywania i identyfikacji człowieka i rzeczy.

4. Postępowanie po uzyskaniu informacji o przestępstwie lub wykroczeniu, do czasu przybycia Policji.

Temat XX. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Prawa i obowiązki świadka.

2. Uprawnienia pokrzywdzonego.

3. Ujęcie osoby.

4. Czynności procesowe i środki dowodowe.

5. Społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

Temat XXI. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Rola państwa i samorządów.

2. Uczestnicy postępowania administracyjnego, ich prawa i obowiązki.

3. Tryb postępowania administracyjnego.

4. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

5. Decyzja administracyjna.

Temat XXII. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

2. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.

3. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.

4. Czyny niedozwolone.

Temat XXIII. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Techniczne urządzenia zabezpieczające.

2. Przeznaczenie i zakres stosowania technicznych urządzeń zabezpieczających w systemie bezpieczeństwa imprezy masowej.

Temat XXIV. Ćwiczenia praktyczne – czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

1. Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa.

2. Odprawa (instruktaż) przed imprezą.

3. Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.

4. Specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.

5. Ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej.

6. Odprawa (instruktaż) po imprezie.

Realizacja tematów w ramach szkolenia stacjonarnego w łącznym wymiarze 50 godzin zajęć dydaktycznych.

Załącznik 2. [TEMATY SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ]

Załącznik nr 2

TEMATY SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ

Temat I. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Zabezpieczenie imprezy masowej.

2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.

3. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej.

4. Rodzaje zagrożeń.

5. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej.

6. Odpowiedzialność członka służby informacyjnej i członka służby porządkowej.

Temat II. Misja służb organizatora imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Obsługa członków imprezy masowej.

2. Misja członków służby porządkowej.

3. Misja członków służby informacyjnej.

4. Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.

5. Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej.

6. Ubiór i wyposażenie.

Temat III. Zagadnienia prawne – część I – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.

2. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.

3. Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.

4. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu.

5. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

6. Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu.

7. Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.

Temat IV. Zagadnienia prawne – część II – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Przepisy karne w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

2. Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć.

Temat V. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – czas realizacji 1 godzina

Zagadnienia:

1. Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych.

2. Uprawnienia członków służby porządkowej.

3. Obowiązki członków służby porządkowej.

Temat VI. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – czas realizacji 1 godzina

Zagadnienia:

1. Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej.

2. Uprawnienia członków służby informacyjnej.

3. Obowiązki członków służby informacyjnej.

Temat VII. Zadania służb organizatora imprezy masowej – czas realizacji 3 godziny

Zagadnienia:

1. Cel zabezpieczenia imprezy masowej.

2. Zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z:

a) kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej,

b) kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu),

c) kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa,

d) ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,

e) legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej,

f) usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej,

g) dokumentowaniem podejmowanych czynności.

3. Współpraca z Policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.

4. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

Temat VIII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Techniki komunikacyjne.

2. Psychologia tłumu.

3. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

4. Metody reagowania na konflikty.

5. Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.

Temat IX. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.

2. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:

a) rodzaje pożarów,

b) rodzaje sprzętu gaśniczego,

c) rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,

d) obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,

e) systemy przeciwpożarowe w obiektach,

f) zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).

Temat X. Techniki interwencyjne – czas realizacji 1 godzina

Zagadnienie:

1. Techniki przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej.

Temat XI. Ćwiczenia praktyczne – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa.

2. Odprawa (instruktaż) przed imprezą.

3. Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.

4. Specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.

5. Ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej.

6. Odprawa (instruktaż) po imprezie.

Temat XII. Zasady udzielania pierwszej pomocy – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Zagadnienia ogólne.

2. Procedura postępowania w sytuacji wypadku.

3. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, omdleń, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki.

4. Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

Temat XIII. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Plan awaryjny i plan ewakuacji:

a) znaczenie planu awaryjnego i planu ewakuacji,

b) system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,

c) zasady bezpiecznej ewakuacji z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych),

d) drogi ewakuacyjne,

e) zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej,

f) drogi dostępu,

g) kontrola przepływu tłumu,

h) zasada aktywnego działania członków służb organizatora imprezy masowej.

Realizacja tematów w ramach szkolenia stacjonarnego w łącznym wymiarze 24 godzin zajęć dydaktycznych.

Załącznik 3. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-02
  • Data wejścia w życie: 2011-09-04
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-07-06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA