REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1694

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628 i 829) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 183, poz. 1087) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się ust. 4;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkolenia kandydatów na kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz kandydatów na członków służby porządkowej i członków służby informacyjnej są prowadzone przez: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz instytucje szkoleniowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.1)), umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), a także szkoły wyższe prowadzące studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szkolenia kończą się egzaminem wewnętrznym, który składa się z pisemnego testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności praktycznych, a w przypadku kierownika do spraw bezpieczeństwa – z pisemnego testu wiedzy i części ustnej.”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członka służby porządkowej, w zależności od przewidywanych zagrożeń, wyposaża się w środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających.”;

4) w § 9:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przebieg czynności, o których mowa w § 7 ust. 6 i 7 oraz w § 8 ust. 4, członkowie służby porządkowej dokumentują notatką.

2. Notatka, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko członka służby porządkowej oraz jego numer identyfikacyjny;

2) dane osoby, w stosunku do której zostały podjęte czynności:

a) imię i nazwisko,

b) serię i numer dokumentu tożsamości,

c) datę urodzenia;

3) określenie czasu i miejsca podjęcia czynności;

4) określenie celu, przyczyn oraz skutków podjętych czynności;

5) podpisy członków służby porządkowej, którzy dokonali tych czynności.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli uzyskanie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, było niemożliwe, w notatce podaje się przyczyny ich nieumieszczenia.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA