REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 261 poz. 1565

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. Nr 241, poz. 2091, z 2005 r. Nr 247, poz. 2096 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1376) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dyrektor instytutu badawczego – policjantom pełniącym służbę w instytucie badawczym.”;

2) w § 4 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwy województwa, na którego terenie jest zlokalizowana jednostka organizacyjna Policji, z wyjątkiem legitymacji służbowych policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołach policyjnych i instytucie badawczym, w których wpisuje się nazwę jednostki organizacyjnej Policji, której komendant, a w przypadku instytutów badawczych – dyrektor, wydaje policjantowi legitymację służbową;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) imienia, nazwiska, stopnia i numeru identyfikacyjnego policjanta nadanego w teleinformatycznym systemie kadrowym Policji;”,

c) uchyla się pkt 5;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wkładki do legitymacji służbowej wpisuje się imię i nazwisko policjanta, stopień, numer identyfikacyjny policjanta nadany w teleinformatycznym systemie kadrowym Policji, numer legitymacji służbowej, datę, podpis i pieczęć Komendanta Głównego Policji oraz pouczenie o treści „Okazicielowi niniejszego dokumentu polecam udzielić wszelkiej pomocy przy wykonywaniu czynności służbowych prowadzonych wobec policjantów i pracowników Policji”.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1205, Nr 207, poz. 1229, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. (poz. 1565)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

awers

rewers

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

Legitymacja służbowa ma formę karty wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu w formacie ID-1 o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm (format: wg standardu ISO/IEC 7810).

awers

1) legitymacja służbowa pokryta tłem w kolorze beżowo-niebieskim, z widocznymi napisami POLICJA;

2) nad wizerunkiem twarzy policjanta oraz znakiem graficznym w kształcie godła państwowego napisy w kolorze czarnym: WOJEWÓDZTWO – nazwa województwa, KOMENDA GŁÓWNA POLICJI, KOMENDA STOŁECZNA POLICJI, WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE, CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE, SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH, SZKOŁA POLICJI W PILE, SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU, CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI – odpowiednio do miejsca pełnienia służby;

3) z prawej górnej strony znaki graficzne w kształcie godła państwowego oraz poniżej gwiazdy policyjnej w kolorze niebieskim z widocznym napisem POLICJA;

4) z prawej strony pod gwiazdą policyjną napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2014;

5) w środkowej części legitymacji, na wysokości gwiazdy policyjnej, znak holograficzny (owalny, transparentny hologram zawierający obraz stylizowanego orła oraz poziomy napis POLICJA), nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;

6) z lewej górnej strony wizerunek twarzy policjanta;

7) pod wizerunkiem napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ wraz z odpowiednimi danymi;

8) w dolnej części, na całą szerokość legitymacji służbowej, napis POLICJA.

rewers

1) z prawej strony tło w kolorze beżowo-niebieskim, z widocznymi napisami: POLICJA;

2) w prawej górnej części tła napis w kolorze czarnym: NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją blankietu;

3) w lewej części tła pionowy napis POLICJA w kolorze złotym;

4) w prawej dolnej części tła wizerunek twarzy policjanta;

5) z lewej strony na białym tle obszar MRZ (Machine Readable Zone), zawierający odpowiednie wpisy w kolorze czarnym z zakodowanymi informacjami o policjancie i dokumencie.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-02
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA