REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 241 poz. 2091

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje i wzory legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organy właściwe do ich wydawania oraz zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach.
§ 2.
1. Policjant na czas pełnienia służby w Policji otrzymuje bezpośrednio po mianowaniu legitymację służbową policjanta, zwaną dalej „legitymacją służbową”.

2. Policjant pełniący służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, wykonujący lub nadzorujący czynności bezpośrednio związane z wykrywaniem przestępstw popełnionych przez policjantów i pracowników Policji, może otrzymać na czas pełnienia służby w tej komórce wkładkę do legitymacji służbowej.

§ 3.
1. Legitymację służbową wydaje:

1) Komendant Główny Policji – policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji;

2) komendant wojewódzki (stołeczny) Policji – policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;

3) komendant Wyższej Szkoły Policji lub komendant szkoły Policji – policjantom pełniącym służbę w szkole Policji.

2. Przełożony, o którym mowa w ust. 1, jest również właściwy do wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacji służbowej.

3. Przełożony, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest właściwy do wydania wkładki do legitymacji służbowej, jej wymiany, unieważniania oraz dokonywania w niej wpisów.

§ 4.
1. W legitymacji służbowej umieszcza się fotografię policjanta oraz wpisuje się imię i nazwisko policjanta, stopień, stanowisko, numer legitymacji służbowej, numer identyfikacyjny policjanta nadany w elektronicznym systemie kadrowym Policji, jednostkę organizacyjną Policji oraz określa się datę ważności legitymacji służbowej.

2. Informacje o policjancie wymienione w ust. 1 wpisuje się w legitymacji służbowej pismem maszynowym. Dokonanych wpisów nie wolno przerabiać ani czynić nieczytelnymi.

3. Wzór legitymacji służbowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Legitymacja służbowa podlega zwrotowi w przypadku:

1) udzielenia urlopu bezpłatnego lub wychowawczego;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych;

3) zwolnienia ze służby.

2. W razie zgonu policjanta zwrotu legitymacji służbowej dokonuje członek jego rodziny lub przełożony.

3. Zwrotu legitymacji służbowej dokonuje się w komórce organizacyjnej do spraw kadr jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.

§ 6.
1. Do wkładki do legitymacji służbowej wpisuje się imię i nazwisko policjanta, stopień, numer identyfikacyjny policjanta nadany w elektronicznym systemie kadrowym Policji, numer legitymacji służbowej, datę, podpis i pieczęć Komendanta Głównego Policji oraz pouczenie o treści „Okazicielowi niniejszego dokumentu polecam udzielić wszelkiej pomocy przy wykonywaniu czynności służbowych prowadzonych wobec policjantów i pracowników Policji”.

2. Wzór wkładki do legitymacji służbowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
Policjant zwraca wkładkę do legitymacji służbowej przełożonemu, który ją wydał w przypadku zwolnienia z Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 1.
§ 8.
Do wkładki do legitymacji służbowej stosuje się przepisy § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2 i 3.
§ 9.
Legitymacje służbowe wydane policjantom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają zwrotowi przełożonym, o których mowa w § 3 ust. 1.
§ 10.
Uchyla się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1990 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach (Dz. U. Nr 78, poz. 463, z 1993 r. Nr 113, poz. 498, z 1995 r. Nr 132, poz. 651, z 1997 r. Nr 161, poz. 1102, z 1998 r. Nr 86, poz. 551, z 1999 r. Nr 57, poz. 605 oraz z 2000 r. Nr 11, poz. 135).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie 5 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2091)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

 infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WKŁADKI DO LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA]

Załącznik nr 2

WZÓR WKŁADKI DO LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

 infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA