REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 296 poz. 1758

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1098) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów:

a) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

– rozdział „75626 Wpływy z podatku akcyzowego od olejów opałowych” otrzymuje brzmienie:

„75626 Wpływy z podatku akcyzowego od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych)”,

– po rozdziale „75628 Wpływy z podatku akcyzowego od olejów smarowych i pozostałych olejów” dodaje się rozdział 75629 w brzmieniu:

„75629 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych”,

b) w dziale „852 – Pomoc społeczna”:

– po rozdziale „85204 Rodziny zastępcze” dodaje się objaśnienie w brzmieniu:

„W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690).”,

– po rozdziale „85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wraz z objaśnieniami dodaje się rozdział 85206 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„85206 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.”,

– po rozdziale „85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” dodaje się objaśnienie w brzmieniu:

„W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”,

c) w dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po rozdziale „90023 Regionalne dyrekcje ochrony środowiska” dodaje się rozdział 90024 w brzmieniu:

„90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami):

a) cyfra „9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są między innymi środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia dochodów, których źródłem są, w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu państwa, odsetki, a także środki z tytułu kar umownych, opłat rezygnacyjnych, wadiów oraz pozostałych dochodów lub przychodów powstałych w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich.”,

b) uchyla się paragraf „072 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych”,

c) paragraf „073 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie:

„073 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego”,

d) po paragrafie „078 Dochody ze zbycia praw majątkowych” dodaje się paragraf 079 w brzmieniu:

„079 Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji”,

e) w paragrafie „246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.”,

f) w paragrafie „628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami):

a) w paragrafie „246 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.”,

b) paragrafy „405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy” i „406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy” wraz z objaśnieniami otrzymują brzmienie:

„405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

Paragraf ten obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, funkcjonariuszy celnych oraz uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

Paragraf ten obejmuje inne należności (świadczenia) przysługujące żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom, niezaliczone do paragrafu 405.”,

c) w paragrafie „628 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA