REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 215

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 11 lutego 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia.”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów:

a) w dziale „750 – Administracja publiczna” uchyla się rozdział:

„75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej”,

b) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po rozdziale „75630 Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin” dodaje się rozdział:

„75631 Wpływy z podatku akcyzowego od suszu tytoniowego”,

c) w dziale „900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „90095 Pozostała działalność” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W rozdziale tym ujmuje się między innymi dochody z tytułu opłat legalizacyjnych, pobieranych na podstawie art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.).”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami):

a) paragraf „047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości” otrzymuje brzmienie:

„047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości”,

b) paragraf „052 Przychody z handlu uprawnieniami do emisji” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„052 Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji

Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 5, art. 37 ust. 4 i art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695).”,

c) w objaśnieniach do paragrafu „069 Wpływy z różnych opłat” tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„– opłaty za wpisy do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym,”,

d) uchyla się paragraf „079 Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji”,

e) w objaśnieniach do paragrafu „097 Wpływy z różnych dochodów” w tiret szóste kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret siódme w brzmieniu:

„– wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).”,

f) po paragrafie „203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” dodaje się paragraf 204 w brzmieniu:

„204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”,

g) objaśnienia do paragrafu „300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.), oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b–19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.).”,

h) objaśnienia do paragrafu „617 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b–19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.”;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) wprowadza się następujące zmiany:

a) grupa wydatków „Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298, 300 i 301” otrzymuje brzmienie:

„Dotacje i subwencje 200 do 204, 211 do 213, 220 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 301”,

b) grupa wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 do 305, 307, 311, 321 i 323 do 326” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 323 do 326”,

c) grupa wydatków „Wydatki bieżące jednostek budżetowych 401 do 418, 420 do 430, 432 do 470, 472, 474 do 478, 481, 482, 490 i 493 do 498” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki bieżące jednostek budżetowych 401 do 418, 420 do 430, 432 do 470, 472, 474 do 478, 481, 482, 488 do 490 i 493 do 498”,

d) po paragrafie „203 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” dodaje się paragraf 204 w brzmieniu:

„204 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”,

e) po paragrafie „213 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” dodaje się paragraf 220 wraz z objaśnieniem w brzmieniu:

„220 Rezerwy

Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie 320, 481, 482 i 680. Paragraf ten nie dotyczy wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatków budżetu środków europejskich.”,

f) objaśnienia do paragrafu „249 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w paragrafie 622.”,

g) objaśnienia do paragrafu „256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w paragrafie 622.”,

h) po paragrafie wydatków „298 Pozostałe rozliczenia z bankami” wraz z objaśnieniem dodaje się paragraf 299 w brzmieniu:

„299 Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji”,

i) objaśnienia do paragrafu „300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b–19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.”,

j) w objaśnieniach do paragrafu „307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– uposażenia, nagrody i zapomogi, inne należności wypłacane żołnierzom niezawodowym, funkcjonariuszom w służbie kandydackiej oraz zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych,”,

k) po paragrafie „311 Świadczenia społeczne” wraz z objaśnieniami dodaje się paragraf 320 wraz z objaśnieniami:

„320 Rezerwy

Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie 220, 481, 482 i 680. Paragraf ten nie dotyczy wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatków budżetu środków europejskich.”,

l) objaśnienia do paragrafu „406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje inne należności (świadczenia) przysługujące żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom oraz zapomogi przyznawane weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom, niezaliczone do paragrafu 405.”,

m) paragraf „416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie:

„416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Paragraf ten obejmuje między innymi wydatki, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”,

n) objaśnienia do paragrafu „481 Rezerwy” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafach 220, 320, 482 i 680.”,

o) po paragrafie „482 Rezerwy subwencji ogólnej” dodaje się paragrafy 488 i 489 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„488 Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanym instytucie badawczym

Paragraf ten obejmuje wydatki, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.).

489 Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Paragraf ten obejmuje między innymi wydatki, o których mowa w art. 61 i 72 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”,

p) objaśnienia do paragrafu „617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b–19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.”,

r) paragrafy „806 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego” i „807 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego” otrzymują brzmienie:

„806 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego

807 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego”;

5) w załączniku nr 7 do rozporządzenia – Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego:

a) w paragrafie „307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” pozycja „307002 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych” otrzymuje brzmienie:

„307002 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych oraz zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych”,

b) w paragrafie „311 Świadczenia społeczne” po pozycji „311015 Pozostałe świadczenia społeczne” dodaje się pozycję 311016 w brzmieniu:

„311016 Dodatek weterana poszkodowanego”,

c) paragraf „405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy” otrzymuje brzmienie:

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”,

d) w paragrafie „405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy” uchyla się pozycję „405002 Uposażenia dla żołnierzy nadterminowych”,

e) paragraf „406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy” otrzymuje brzmienie:

406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”,

f) w paragrafie „406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy”:

– uchyla się pozycję „406004 Odprawy oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby nadterminowej”,

– pozycja „406005 Nagrody i zapomogi dla żołnierzy i funkcjonariuszy PSP” otrzymuje brzmienie:

„406005 Nagrody i zapomogi dla żołnierzy, funkcjonariuszy PSP oraz zapomogi przyznawane weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom”,

g) w paragrafie „411 Składki na ubezpieczenia społeczne” uchyla się pozycję „411004 Składki na ubezpieczenie społeczne żołnierzy służby nadterminowej”,

h) w paragrafie „421 Zakup materiałów i wyposażenia” dodaje się pozycję 421011 w brzmieniu:

„421011 Zakup koni i psów służbowych”,

i) w paragrafie „606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” uchyla się pozycję „606015 Zakup koni i psów służbowych”;

6) w załączniku nr 8 do rozporządzenia – Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego:

a) w paragrafie „307 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom”:

– pozycja „307013 Pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym w szczególności: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy pobieranych przez instytucje spoza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji organizujące naukę (szkolenie)” otrzymuje brzmienie:

„307013 Pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym w szczególności: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy pobieranych przez instytucje spoza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych organizujące naukę (szkolenie)”,

– po pozycji „307015 Ryczałt za pranie odzieży ochronnej roboczej i specjalnej wykonywane we własnym zakresie, ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego” dodaje się pozycję 307016 w brzmieniu:

„307016 Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe”,

b) w paragrafie „311 Świadczenia społeczne” po pozycji „311015 Pozostałe świadczenia społeczne” dodaje się pozycję 311016 w brzmieniu:

„311016 Dodatek weterana poszkodowanego”,

c) paragraf „405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy” otrzymuje brzmienie:

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”,

d) paragraf „406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy” otrzymuje brzmienie:

406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”.

§ 2.
Przepisy § 1 pkt 4 lit. a w zakresie paragrafu 220 oraz lit. b, e, k i n mają zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2014.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. a w zakresie paragrafu 220 oraz lit. b, e, k i n, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546, z 2011 r. Nr 185, poz. 1098 i Nr 296, poz. 1758 oraz z 2012 r. poz. 421.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
  • Data wejścia w życie: 2013-02-14
  • Data obowiązywania: 2013-02-14
  • Z mocą od: 2013-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA