Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 czerwca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 119) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, i na pozostałe operacje w ramach tego działania,”;

2) w załączniku do rozporządzenia tabele:

a) III. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów,

b) IV. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z wyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1698/2005,

c) VI. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, na operacje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego i na pozostałe operacje w ramach tego działania,

d) VII. Odnowa i rozwój wsi

– otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 czerwca 2013 r. (poz. 797)

III. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

14 320 194

2

kujawsko-pomorskie

0

3

lubelskie

35 760 000

4

lubuskie

3 800 269

5

łódzkie

7 093 278

6

małopolskie

8 831 053

7

mazowieckie

8 720 467

8

opolskie

2 306 500

9

podkarpackie

16 872 208

10

podlaskie

16 537 236

11

pomorskie

2 456 621

12

śląskie

26 524 754

13

świętokrzyskie

14 723 687

14

warmińsko-mazurskie

0

15

wielkopolskie

2 053 733

16

zachodniopomorskie

0

Kwota na działanie

160 000 000

 

IV. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z wyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1698/2005

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

42 363 200

46 546 886

2

kujawsko-pomorskie

27 192 000

29 511 423

3

lubelskie

27 764 000

30 132 213

4

lubuskie

37 976 400

41 215 710

5

łódzkie

15 114 000

16 403 194

6

małopolskie

19 307 200

19 581 885

7

mazowieckie

40 990 400

45 843 021

8

opolskie

12 632 400

13 709 918

9

podkarpackie

14 986 400

17 932 693

10

podlaskie

13 226 868

13 226 868

11

pomorskie

33 228 800

36 063 150

12

śląskie

12 509 200

13 576 209

13

świętokrzyskie

9 292 800

9 292 800

14

warmińsko-mazurskie

39 749 600

43 140 161

15

wielkopolskie

66 418 000

72 083 321

16

zachodniopomorskie

27 248 732

29 271 659

Kwota na działanie

440 000 000

477 531 111

 

VI. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, i na pozostałe operacje w ramach tego działania

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich

Wysokość limitów środków w euro na pozostałe operacje

1

dolnośląskie

3 617 624

68 224 836

2

kujawsko-pomorskie

3 398 911

66 126 382

3

lubelskie

4 858 965

94 962 580

4

lubuskie

2 116 192

40 996 040

5

łódzkie

3 753 580

73 885 519

6

małopolskie

4 587 052

89 982 835

7

mazowieckie

7 187 958

140 475 133

8

opolskie

1 844 279

36 479 528

9

podkarpackie

4 001 849

78 981 072

10

podlaskie

2 908 286

60 162 856

11

pomorskie

3 085 620

59 641 132

12

śląskie

2 961 486

61 725 677

13

świętokrzyskie

2 529 973

52 562 933

14

warmińsko-mazurskie

3 274 777

62 999 565

15

wielkopolskie

5 840 216

113 028 631

16

zachodniopomorskie

3 144 732

57 845 521

Kwota na działanie

59 111 500

1 158 080 240

 

VII. Odnowa i rozwój wsi

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

30 031 450

2

kujawsko-pomorskie

25 248 764

3

lubelskie

36 259 170

4

lubuskie

15 653 349

5

łódzkie

28 211 403

6

małopolskie

34 357 774

7

mazowieckie

53 637 040

8

opolskie

13 928 828

9

podkarpackie

30 157 017

10

podlaskie

21 622 847

11

pomorskie

22 772 528

12

śląskie

23 568 460

13

świętokrzyskie

16 088 446

14

warmińsko-mazurskie

24 054 864

15

wielkopolskie

43 157 255

16

zachodniopomorskie

23 435 805

Kwota na działanie

442 185 000

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-10
  • Data wejścia w życie: 2013-07-25
  • Data obowiązywania: 2013-07-25

Dziennik Ustaw