Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na poszczególne województwa, w ramach działania:

a) renty strukturalne,

b) modernizacja gospodarstw rolnych,

c) poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów,

d) poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z wyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”,

e) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

f) podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, na operacje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego i na pozostałe operacje w ramach tego działania,

g) odnowa i rozwój wsi;

2) tryb postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej, w przypadku gdy zapotrzebowanie na środki wynikające z wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w pkt 1, przekracza wysokość limitów środków określoną w rozporządzeniu.

§ 2.
Wysokość limitów środków w podziale na poszczególne województwa w ramach działań, o których mowa w § 1 pkt 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.
§ 3.
1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania:

1) modernizacja gospodarstw rolnych,

2) poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów,

3) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

4) podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,

5) odnowa i rozwój wsi

– zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w załączniku do rozporządzenia wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, a także o sposobie postępowania z tymi wnioskami.

2. Operacje objęte wnioskami, o których mowa w ust. 1, umieszcza się na liście, w kolejności określonej w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1, zgodnie z którą przysługuje pomoc finansowa.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się zgodnie z trybem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

4. Jeżeli po poinformowaniu wnioskodawcy zgodnie z ust. 1 okaże się, że w ramach określonej w rozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków jest możliwe przyznanie mu pomocy finansowej na operację umieszczoną na liście, o której mowa w ust. 2, pomoc finansową przyznaje się niezwłocznie wnioskodawcy do wysokości odpowiedniego limitu środków, jeżeli są spełnione warunki przyznania tej pomocy, a pomoc ta przysługuje w kolejności, w jakiej operacje zostały umieszczone na liście, o której mowa w ust. 2.

5. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach określonej w rozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2014 r.:

1) informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn – w przypadku działań: modernizacja gospodarstw rolnych, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz odnowa i rozwój wsi;

2) odmawia się temu wnioskodawcy przyznania pomocy finansowej – w przypadku działania poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów.

§ 4.
1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w załączniku do rozporządzenia wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, a także o sposobie postępowania z tymi wnioskami.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się zgodnie z trybem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania wymienionego w ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

3. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach określonej w rozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2014 r., odmawia się temu wnioskodawcy przyznania pomocy finansowej.

§ 5.
Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania renty strukturalne zawierają takie zapotrzebowanie na środki, którego część stanowiąca sumę środków, jakie maksymalnie miałyby być wypłacone danemu wnioskodawcy przez okres 52 miesięcy, przekracza określoną w załączniku do rozporządzenia wysokość odpowiedniego limitu środków, odmawia się przyznania pomocy finansowej.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm.3)).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 626, Nr 133, poz. 1100 i Nr 193, poz. 1494, z 2010 r. Nr 86, poz. 557, Nr 147, poz. 985, Nr 160, poz. 1077 i Nr 258, poz. 1759, z 2011 r. Nr 62, poz. 320, Nr 168, poz. 1011 i Nr 191, poz. 1139 oraz z 2012 r. poz. 277 i 866.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA W RAMACH DZIAŁAŃ, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 1]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 stycznia 2013 r. (poz. 119)

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA W RAMACH DZIAŁAŃ, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 1

I. Renty strukturalne

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

5 570 739

2

kujawsko-pomorskie

6 384 326

3

lubelskie

14 475 491

4

lubuskie

2 242 256

5

łódzkie

11 018 920

6

małopolskie

4 119 450

7

mazowieckie

19 663 799

8

opolskie

2 926 649

9

podkarpackie

5 549 297

10

podlaskie

7 210 189

11

pomorskie

4 212 928

12

śląskie

4 629 618

13

świętokrzyskie

7 349 205

14

warmińsko-mazurskie

4 061 710

15

wielkopolskie

11 324 202

16

zachodniopomorskie

3 261 221

Kwota na działanie

114 000 000

 

II. Modernizacja gospodarstw rolnych

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

91 638 719

2

kujawsko-pomorskie

165 187 530

3

lubelskie

238 632 899

4

lubuskie

40 440 774

5

łódzkie

192 850 594

6

małopolskie

78 046 103

7

mazowieckie

361 826 268

8

opolskie

58 236 964

9

podkarpackie

65 347 900

10

podlaskie

177 354 006

11

pomorskie

87 877 467

12

śląskie

53 217 586

13

świętokrzyskie

91 238 600

14

warmińsko-mazurskie

104 690 600

15

wielkopolskie

274 194 404

16

zachodniopomorskie

66 485 475

Kwota na działanie

2 147 265 889

 

III. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

13 888 000

2

kujawsko-pomorskie

1 920 000

3

lubelskie

35 760 000

4

lubuskie

3 200 000

5

łódzkie

7 184 000

6

małopolskie

8 944 000

7

mazowieckie

8 832 000

8

opolskie

2 336 000

9

podkarpackie

17 088 000

10

podlaskie

11 200 000

11

pomorskie

1 600 000

12

śląskie

26 864 000

13

świętokrzyskie

14 912 000

14

warmińsko-mazurskie

2 160 000

15

wielkopolskie

2 080 000

16

zachodniopomorskie

2 032 000

Kwota na działanie

160 000 000

 

IV. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z wyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1698/2005

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków
w euro na operacje inne niż
priorytet gospodarka wodna

Wysokość limitów
środków w euro

1

dolnośląskie

42 363 200

45 976 695

2

kujawsko-pomorskie

27 192 000

29 511 423

3

lubelskie

27 764 000

30 132 213

4

lubuskie

37 976 400

41 215 710

5

łódzkie

15 114 000

16 403 194

6

małopolskie

19 307 200

20 954 065

7

mazowieckie

40 990 400

44 486 798

8

opolskie

12 632 400

13 709 918

9

podkarpackie

14 986 400

16 264 710

10

podlaskie

16 759 600

18 189 160

11

pomorskie

33 228 800

36 063 150

12

śląskie

12 509 200

13 576 209

13

świętokrzyskie

9 292 800

10 085 457

14

warmińsko-mazurskie

39 749 600

43 140 161

15

wielkopolskie

66 418 000

72 083 321

16

zachodniopomorskie

23 716 000

25 738 927

Kwota na działanie

440 000 000

477 531 111

 

V. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

59 777 282

2

kujawsko-pomorskie

56 297 098

3

lubelskie

78 508 862

4

lubuskie

27 534 399

5

łódzkie

61 926 808

6

małopolskie

111 058 821

7

mazowieckie

124 365 407

8

opolskie

34 187 692

9

podkarpackie

84 343 289

10

podlaskie

34 494 767

11

pomorskie

49 541 446

12

śląskie

68 068 309

13

świętokrzyskie

48 108 429

14

warmińsko-mazurskie

40 840 986

15

wielkopolskie

104 507 886

16

zachodniopomorskie

40 022 119

Kwota na działanie

1 023 583 600

 

VI. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, na operacje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego i na pozostałe operacje w ramach tego działania

Lp.

Nazwa
województwa

Wysokość limitów
środków w euro
na priorytet
infrastruktura
szerokopasmowego
Internetu
na obszarach
wiejskich

Wysokość limitów
środków w euro
na operacje
dotyczące budowy,
przebudowy,
remontu lub
wyposażenia
targowiska stałego

Wysokość
limitów środków
w euro
na pozostałe operacje

1

dolnośląskie

3 617 624

3 346 300

67 759 827

2

kujawsko-pomorskie

3 398 911

3 111 950

63 014 432

3

lubelskie

4 858 965

4 469 000

90 493 580

4

lubuskie

2 116 192

1 929 300

39 066 740

5

łódzkie

3 753 580

3 477 100

70 408 419

6

małopolskie

4 587 052

4 234 650

85 748 185

7

mazowieckie

7 187 958

6 610 850

133 864 283

8

opolskie

1 844 279

1 716 750

34 762 778

9

podkarpackie

4 001 849

3 716 900

75 264 172

10

podlaskie

2 908 286

2 665 050

53 965 074

11

pomorskie

3 085 620

2 806 750

56 834 382

12

śląskie

2 961 486

2 904 850

58 820 827

13

świętokrzyskie

2 529 973

2 338 050

47 343 592

14

warmińsko-mazurskie

3 274 777

2 964 800

60 034 765

15

wielkopolskie

5 840 216

5 319 200

107 709 431

16

zachodniopomorskie

3 144 732

2 888 500

58 489 753

Kwota na działanie

59 111 500

54 500 000

1 103 580 240

 

VII. Odnowa i rozwój wsi

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

27 150 159

2

kujawsko-pomorskie

25 248 764

3

lubelskie

36 259 170

4

lubuskie

15 653 349

5

łódzkie

28 211 403

6

małopolskie

34 357 774

7

mazowieckie

53 637 040

8

opolskie

13 928 828

9

podkarpackie

30 157 017

10

podlaskie

21 622 847

11

pomorskie

22 772 528

12

śląskie

23 568 460

13

świętokrzyskie

18 969 737

14

warmińsko-mazurskie

24 054 864

15

wielkopolskie

43 157 255

16

zachodniopomorskie

23 435 805

Kwota na działanie

442 185 000

 

Dziennik Ustaw