reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;

2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dostęp – zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;

2) lekarz specjalista – lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

3) lekarz w trakcie specjalizacji – lekarza, który ukończył co najmniej:

a) pierwszy rok specjalizacji – w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.3)) oraz uzyskania potwierdzenia przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej,

b) drugi rok specjalizacji – w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny,

c) trzeci rok specjalizacji – w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii;

4) lokalizacja – budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

5) miejsce udzielania świadczeń – pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu udzielania świadczeń gwarantowanych.

§ 3.
1. Świadczenia gwarantowane obejmują:

1) porady specjalistyczne;

2) badania diagnostyczne;

3) procedury zabiegowe ambulatoryjne;

4) świadczenia w chemioterapii;

5) inne świadczenia ambulatoryjne;

6) świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy.

2. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ust. 1, oraz warunki ich realizacji w przypadku:

1) porad specjalistycznych – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) badań diagnostycznych – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) procedur zabiegowych ambulatoryjnych – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) świadczeń w chemioterapii – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) innych świadczeń ambulatoryjnych – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 i 5, stosuje się do świadczeń określonych w ust. 1 pkt 6.

4. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są udzielane przy zastosowaniu leków, dla których ustalono kategorię dostępności refundacyjnej – lek stosowany w ramach chemioterapii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.4)), lub leków sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.5)) zawierających substancje czynne z rozpoznaniami według ICD-10 określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

5. Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi wyłącznie wtedy, gdy są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

§ 4.
Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
§ 5.
1. W zakresie koniecznym do udzielania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

1) badania diagnostyczne;

2) leki i wyroby medyczne.

2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2) chorób nowotworowych,

3) chorób oczu,

4) chorób przemiany materii,

5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6) chorób skóry i tkanki podskórnej,

7) chorób układu krążenia,

8) chorób układu moczowo-płciowego,

9) chorób układu nerwowego,

10) chorób układu oddechowego,

11) chorób układu ruchu,

12) chorób układu trawiennego,

13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,

14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,

15) urazów i zatruć,

16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

– gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 6.
Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 3 ust. 1, obejmują czynności diagnostyczno-lecznicze, w tym badanie pobranego materiału biologicznego, w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
§ 7.
W przypadkach wynikających ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy świadczenia gwarantowane są udzielane w domu świadczeniobiorcy.
§ 8.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem lp. 65 załącznika nr 1 do rozporządzenia, który stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

2. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiadają gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w lokalizacji, o którym mowa w części „Pozostałe wymagania” lp. 34, lp. 36, lp. 37, lp. 38, lp. 40, lp. 41, lp. 45, lp. 46, lp. 49, lp. 50, lp. 52, lp. 53, lp. 56, lp. 57, lp. 58, lp. 62 załącznika nr 1 do rozporządzenia, są obowiązane spełnić ten wymóg w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).

Minister ZdrowiaB.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879, 983 i 1290.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 95 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 1245 i 1287.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 1245.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653, Nr 206, poz. 1225, Nr 235, poz. 1394, Nr 244, poz. 1459 i Nr 269, poz. 1594 oraz z 2012 r. poz. 1108), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290).

Załącznik 1. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI]

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1413)

Załącznik nr 1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Lp.

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń

1

2

3

4

1

Porada specjalistyczna – choroby metaboliczne

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, lub diabetologii, lub endokrynologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) zestaw do badań antropometrycznych,

b) glukometr;

2) w lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) densytometrii kręgosłupa i kości udowej;

3) RTG.

2

Porada specjalistyczna – alergologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) specjalista w dziedzinie chorób płuc.

 

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) zestaw do testów punktowych (co najmniej 10 alergenów);

2) zestaw do testów płatkowych (co najmniej 10 alergenów);

3) spirometr;

4) pickflometr.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

3

Porada specjalistyczna – alergologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub

b) specjalista w dziedzinie pediatrii, lub

c) specjalista w dziedzinie chorób płuc.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) zestaw do testów punktowych (co najmniej 10 alergenów);

2) zestaw do testów płatkowych (co najmniej 10 alergenów);

3) spirometr;

4) pickflometr.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

 

4

Porada specjalistyczna – diabetologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii lub endokrynologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) glukometr;

2) przyrząd do badania czucia bólu – neurotips;

3) przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim term);

4) widełki stroikowe 128 Hz;

5) monofilament 5.07/10 g.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG z opcją Dopplera;

3) oftalmoskopii.

5

Porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego, albo

5) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w podmiocie leczniczym wykonującym świadczenia zdrowotne w dziedzinie pediatrii.

 

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) glukometr;

2) przyrząd do badania czucia bólu – neurotips;

3) przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim term);

4) widełki stroikowe 128 Hz;

5) monofilament 5.07/10 g.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG z opcją Dopplera;

3) oftalmoskopii.

6

Porada specjalistyczna – endokrynologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii (dotyczy porad dla kobiet) lub

b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) mammografii;

5) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

7

Porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

 

 

 

 

4) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii (dotyczy porad dla dziewcząt) lub

b) specjalista w dziedzinie pediatrii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

8

Porada specjalistyczna – gastroenterologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chirurgii lub w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub

b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

 

9

Porada specjalistyczna – gastroenterologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub

b) specjalista w dziedzinie chirurgii lub w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub

c) specjalista w dziedzinie pediatrii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

10

Porada specjalistyczna – geriatria

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) specjalista w dziedzinie neurologii, lub

c) specjalista w dziedzinie medycyny ogólnej, lub

d) specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń: glukometr;

2) w lokalizacji:

a) USG,

b) elektrokardiograf.

 

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

11

Porada specjalistyczna – hematologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie hematologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) mikroskop optyczny i zestaw do barwienia preparatów.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

12

Porada specjalistyczna – onkologia i hematologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) mikroskop optyczny i zestaw do barwienia preparatów.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

 

13

Porada specjalistyczna – immunologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie immunologii klinicznej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) specjalista w dziedzinie pediatrii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

14

Porada specjalistyczna – kardiologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) elektrokardiograf;

2) echokardiograf.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) Holter EKG;

4) ABPM;

5) echokardiografii z opcją Dopplera;

6) elektrokardiografii wysiłkowych serca.

 

15

Porada specjalistyczna – kardiologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) elektrokardiograf;

2) pulsoksymetr.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) Holter EKG;

4) ABPM;

5) echokardiografii z opcją Dopplera.

16

Porada specjalistyczna – leczenie chorób naczyń

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie angiologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chirurgii lub w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub

b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG z opcją Dopplera

 

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) elektrokardiografii.

17

Porada specjalistyczna – nefrologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

18

Porada specjalistyczna – nefrologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

 

19

Porada specjalistyczna – toksykologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie toksykologii klinicznej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub

c) specjalista w dziedzinie pediatrii, lub

d) specjalista w dziedzinie medycyny pracy.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) echokardiografii;

5) spirometrii.

20

Porada specjalistyczna – dermatologia i wenerologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) mikroskop optyczny;

2) dermatoskop;

3) zestaw do pobierania wycinków.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

 

 

 

 

3) elektrokoagulacji;

4) kriochirurgii;

5) światłolecznictwa terapeutycznego (kabina lub płyta emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do fototerapii lub fotochemioterapii).

21

Porada specjalistyczna – genetyka

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie genetyki klinicznej.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych (w tym badań genetycznych, molekularnych cytogenetycznych, enzymatycznych i biochemicznych)

22

Porada specjalistyczna – neurologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG z opcją Dopplera;

3) elektroencefalografii;

4) elektromiografii;

5) oftalmoskopii.

23

Porada specjalistyczna – neurologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) elektromiografii;

5) elektroencefalografii.

 

24

Porada specjalistyczna – leczenie bólu

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej, lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

1) w miejscu udzielania świadczeń: blokady przeciwbólowe;

2) dostęp do:

a) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

b) RTG;

c) USG.

25

Porada specjalistyczna – onkologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii onkologicznej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) mammografii;

4) dermatoskopii.

26

Porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc oraz lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

 

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) spirometr;

2) nebulizator;

3) pickflometr;

4) zestaw do pobrania materiału w kierunku diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki prątka.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

27

Porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc u dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc dzieci, albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc dzieci, albo

5) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) spirometr;

2) nebulizator;

3) pickflometr;

4) zestaw do pobrania materiału w kierunku diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki prątka.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

 

28

Porada specjalistyczna – reumatologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

29

Porada specjalistyczna – reumatologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

30

Porada specjalistyczna – choroby zakaźne

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych;

 

 

 

 

5) w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – lekarz:

a) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu albo

b) w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz – w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – do badań parazytologicznych;

2) USG;

3) RTG.

31

Porada specjalistyczna – choroby zakaźne u dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii;

5) w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – lekarz:

a) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu albo

b) w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań

 

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz – w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – do badań parazytologicznych;

2) USG;

3) RTG.

32

Porada specjalistyczna – leczenie osób z AIDS lub nosicieli HIV

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych oraz

2) lekarz specjalista w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędny do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami chorymi na AIDS lub nosicielami HIV.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań, oraz – w przypadku realizacji świadczenia przez lekarza specjalistę w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami chorymi na AIDS lub nosicielami HIV – wyposażenie zgodnie z warunkami określonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

W przypadku realizacji świadczenia przez lekarza specjalistę w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami chorymi na AIDS lub nosicielami HIV – także zapewnienie badań zgodnie z warunkami określonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych.

 

33

Porada specjalistyczna – neonatologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) zestaw do badań antropometrycznych,

b) promiennik ciepła;

2) w lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

34

Porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych (w tym wziernik jednorazowy i jednorazowa szczoteczka umożliwiająca pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy wraz z możliwością wykonania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy);

2) detektor tętna płodu (dotyczy poradni położniczej i położniczo-ginekologicznej).

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG z głowicami: przezpochwową, przezbrzuszną, do badania piersi;

 

 

 

 

3) RTG;

4) mammografii;

5) kolposkopii;

6) krioterapii;

7) elektrokoagulacji.

Pozostałe wymagania

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy w lokalizacji;

2) realizacja świadczenia odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r. poz. 1100).

35

Porada specjalistyczna – ginekologia dla dziewcząt

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń: zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) mammografii;

5) kolposkopii;

6) krioterapii.

36

Porada specjalistyczna – chirurgia ogólna

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej oraz lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

 

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) mammografii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

37

Porada specjalistyczna – chirurgia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) USG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

38

Porada specjalistyczna – proktologia

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub gastroenterologii, lub chirurgii onkologicznej, lub chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) rektoskop;

2) anoskop.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

 

39

Porada specjalistyczna – chirurgia klatki piersiowej

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG;

3) spirometr.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

40

Porada specjalistyczna – chirurgia onkologiczna

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) dermatoskop.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) mammografii;

4) endoskopii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

 

41

Porada specjalistyczna – chirurgia onkologiczna dla dzieci

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub chirurgii dziecięcej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) dermatoskop.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) mammografii;

4) endoskopii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

42

Porada specjalistyczna – kardiochirurgia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG;

3) elektroniczny sprzęt do odtwarzania zapisów badań.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

43

Porada specjalistyczna – neurochirurgia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG.

 

44

Porada specjalistyczna – neurochirurgia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG.

45

Porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii, lub chirurgii ogólnej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

1) w lokalizacji: możliwość założenia opatrunku gipsowego lub innego opatrunku unieruchamiającego;

2) dostęp do:

a) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,

b) USG,

c) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

 

46

Porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

1) w lokalizacji: możliwość założenia opatrunku gipsowego lub innego opatrunku unieruchamiającego;

2) dostęp do:

a) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,

b) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

47

Porada specjalistyczna – leczenie osteoporozy

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych .

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: densytometr DXA do badania kręgosłupa i kości udowej.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

 

48

Porada specjalistyczna – preluksacja

Personel

Lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub chirurgii dziecięcej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

49

Porada specjalistyczna – okulistyka

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) tablice do oceny ostrości wzroku;

2) kaseta szkieł okularowych;

3) oprawki okularowe próbne;

4) lampa szczelinowa;

5) oftalmoskop bezpośredni;

6) tonometr impresyjny lub aplanacyjny;

7) tablice Ishihary;

8) trójlustro Goldmanna;

9) perymetr (co najmniej kinetyczny);

10) keratometr ręczny lub autorefraktometr;

11) zestaw do iniekcji podspojówkowych i okołogałkowych;

12) zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

 

50

Porada specjalistyczna – okulistyka dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) tablice do oceny ostrości wzroku;

2) kaseta szkieł okularowych;

3) oprawki okularowe próbne;

4) lampa szczelinowa;

5) oftalmoskop bezpośredni;

6) tonometr impresyjny lub aplanacyjny;

7) tablice Ishihary;

8) trójlustro Goldmanna;

9) perymetr (co najmniej kinetyczny);

10) keratometr ręczny lub autorefraktometr;

11) zestaw do iniekcji podspojówkowych i okołogałkowych;

12) zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

51

Porada specjalistyczna – leczenie zeza

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki i osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy ortoptysty lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptysta.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) tablice do oceny ostrości wzroku;

2) kaseta szkieł okularowych;

3) oprawki okularowe próbne;

4) lampa szczelinowa;

5) oftalmoskop bezpośredni;

 

 

 

 

6) linijki i lusterko lub rzutnik do skiaskopii;

7) wizuskop;

8) synoptofor;

9) krzyż Maddoxa;

10) pałeczki Maddoxa;

11) pleoptofor lub eutyskop;

12) szkła lub listwy pryzmatyczne;

13) test tno, test muchy, test Wortha, ekran Hessa;

14) szkła Baggoliniego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

52

Porada specjalistyczna – otolaryngologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) audiometrii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

53

Porada specjalistyczna – otolaryngologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otolaryngologii dziecięcej, lub otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej.

 

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) audiometrii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

54

Porada specjalistyczna – audiologia i foniatria

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii, lub foniatrii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie audiologii i foniatrii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) mikroskop diagnostyczny,

b) zestaw do badań behawioralnych słuchu niemowląt i małych dzieci emitujący tony modulowane, dźwięki otoczenia oraz instrumenty muzyczne,

c) audiometr kliniczny z audiometrią słowną,

d) audiometr impedancyjny;

2) w lokalizacji:

a) laryngostroboskop,

b) kabina ciszy do badań słuchu,

c) urządzenie do badania otoemisji akustycznych;

3) dostęp: możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi metodami u dzieci i dorosłych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) badań elektrofizjologicznych zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

 

55

Porada specjalistyczna – logopedia

Personel

Osoba, która:

1) uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii lub

2) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł magistra, lub

3) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub

4) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub

5) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub

6) rozpoczęła przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) testy do badania mowy i języka;

2) odtwarzacz materiałów multimedialnych;

3) lustro logopedyczne;

4) gry dydaktyczne;

5) pomoce logopedyczne do rozwoju i ćwiczeń funkcji słuchowych;

6) pomoce logopedyczne do prowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka dostosowane do wieku pacjentów, w tym gry dydaktyczne, puzzle, plansze rysunkowe, materiały wyrazowo-obrazkowe do utrwalania poprawnej wymowy.

 

56

Porada specjalistyczna – chirurgia szczękowo-twarzowa

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

57

Porada specjalistyczna – urologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) USG z możliwością badania transrektalnego.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

58

Porada specjalistyczna – urologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej z 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

 

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) USG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy

59

Porada specjalistyczna – transplantologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej lub nefrologii, lub kardiologii, lub kardiochirurgii, lub immunologii klinicznej, lub gastroenterologii, lub hematologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub chorób wewnętrznych albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

60

Porada specjalistyczna – medycyna sportowa

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo

2) lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej – w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) elektrokardiograf;

2) zestaw do badań antropometrycznych z możliwością oceny składu ciała (masy mięśni, tkanki tłuszczowej, kostnej i wody);

3) tablica Snellena;

4) tablice Ishihary;

5) miernik tętna.

 

 

 

Organizacja udzielania świadczeń

1. Wykonanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, obejmujących badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, w związku z orzekaniem o zdolności do uprawiania danego sportu.

2. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:

1) badania antropometryczne: pomiary antropometryczne z analizą składu ciała;

2) badania laboratoryjne:

a) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu,

b) odczyn opadania krwinek czerwonych,

c) morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,

d) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

3) inne badania diagnostyczne:

a) badanie elektrokardiograficzne,

b) test wysiłkowy,

c) badanie elektroencefalograficzne,

d) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa,

e) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa,

f) badanie spirometryczne;

4) badania lekarskie:

a) ogólne badanie lekarskie,

b) badanie okulistyczne,

c) badanie ortopedyczne,

d) przegląd stomatologiczny,

e) konsultację otorynolaryngologiczną,

f) konsultację neurologiczną,

g) konsultację okulistyczną.

3. Badania diagnostyczne:

1) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi – przeprowadza się co roku, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających płetwonurkowanie, sporty motorowe, sporty wodne, wspinaczkę;

 

 

 

 

2) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających judo i zapasy;

3) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających podnoszenie ciężarów;

4) badanie spirometryczne – przeprowadza się co roku, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia uprawiających płetwonurkowanie.

4. Konsultacje specjalistyczne:

1) okulistyczną u osób ze zdefiniowaną wadą wzroku, po wstępnej ocenie ostrości wzroku z zastosowaniem tablicy Snellena oraz rozróżniania barw z zastosowaniem tablic Ishihary – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, u których stwierdzono wadę wzroku; lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki indywidualnie ustala częstotliwość i zakres tych badań;

2) neurologiczną i badanie elektroencefalograficzne – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia uprawiających boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki. Lekarz specjalista indywidualnie ustala częstotliwość i zakres tych badań w przypadku utraty przytomności lub przegranej przez nokaut.

 

 

 

 

5. Lekarz przeprowadzający badanie może zlecić dodatkowo wykonanie innych badań lub konsultacji, których potrzeba wykonania wynika z oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy, w szczególności badania serologicznego w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz zespołu nabytego niedoboru odporności, przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.

6. Wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawiania danego sportu, obejmują pomiary antropometryczne, ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne, test wysiłkowy, przegląd stomatologiczny, badanie elektrokardiograficzne, badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, konsultację laryngologiczną, konsultację okulistyczną. W przypadku sportów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 pkt 2, wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia obejmują również odpowiednie badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne.

7. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się:

1) co 6 miesięcy – w przypadku pomiarów antropometrycznych, ogólnego badania lekarskiego, badania ortopedycznego;

2) co roku – w przypadku testu wysiłkowego, przeglądu stomatologicznego, badania elektrokardiograficznego, badania ogólnego moczu z oceną mikroskopową osadu, odczynu opadania krwinek czerwonych, morfologii krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;

3) co dwa lata – w przypadku konsultacji otorynolaryngologicznej i konsultacji okulistycznej.

Okresowe badania lekarskie przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu.

 

 

 

 

8. Kontrolne badania lekarskie, obejmujące badanie ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne, w zależności od stanu zdrowia świadczeniobiorcy wykonuje się u dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy podczas uprawiania danego sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

Pozostałe wymagania

Test wysiłkowy przeprowadzany jest zgodnie z zasadami klinicznymi prowadzenia testów wysiłkowych.

61

Porada specjalistyczna – leczenie mukowiscydozy

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub gastroenterologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) spirometr;

2) USG;

3) RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

62

Porada specjalistyczna – chirurgia plastyczna

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii plastycznej.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) dermatoskopii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy

63

Porada specjalistyczna – hepatologia

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych lub gastroenterologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

 

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

64

Porada specjalistyczna – leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub chirurgii dziecięcej.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

65.

Porada specjalistyczna – rzadkie wrodzone wady metabolizmu u dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii metabolicznej lub

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale pediatrycznym udzielającym świadczeń w zakresie leczenia rzadkich wrodzonych wad metabolizmu;

3) dietetyk posiadający doświadczenie w zakresie leczenia żywieniowego dzieci z wrodzonymi wadami metabolizmu

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

 

Załącznik 2. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI]

Załącznik nr 2

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Lp.

Kod Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń

1

2

3

4

A. Analityka

1

A01

Badanie ogólne moczu (profil)

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

2

A05

Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)

3

A07

Białko w moczu

4

A09

Bilirubina w moczu

5

A11

Ciała ketonowe w moczu

6

A12

Ciężar właściwy moczu

7

A13

Erytrocyty/hemoglobina w moczu

8

A14

Leukocyty w moczu

9

A15

Glukoza w moczu

10

A17

Krew utajona w kale

11

A19

Osad moczu

12

A21

Pasożyty lub jaja pasożytów w kale

13

A23

Resztki pokarmowe w kale

14

A25

Urobilinogen w moczu

B. Morfologia krwi i badania hematologiczne

15

C01

Erytroblasty

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

16

C02

Erytrocyty – liczba

17

C03

Erytrocyty – oporność osmotyczna

18

C05

Erytrocyty – próba Hama

19

C07

Erytrocyty – próba sacharozowa

20

C09

Erytrogram

 

21

C11

Fosfataza zasadowa granulocytów

 

22

C13

Granulocyty – badanie aktywności fagocytarnej

23

C15

Granulocyty zasadochłonne – test bezpośredniej degranulacji

24

C19

Hemoglobina, rozdział

25

C21

Leukocyty – badanie aktywności peroksydazy (POX)

26

C23

Leukocyty – badanie aktywności esterazy nieswoistej

27

C27

Leukocyty – badanie immunofenotypowe komórek blastycznych

28

C29

Leukocyty – barwienie sudanem czarnym B

29

C30

Leukocyty – liczba

30

C31

Leukocyty – reakcja PAS

31

C32

Leukocyty – obraz odsetkowy

32

C33

Limfadenogram

33

C35

Limfoblasty

34

C37

Limfocyty B

35

C39

Limfocyty BCD5+

36

C41

Limfocyty T

37

C43

Limfocyty TCD4+

38

C45

Limfocyty TCD8+

39

C47

Metamielocyty

40

C49

Mieloblasty

41

C51

Mielogram

42

C53

Morfologia krwi 8-parametrowa

43

C55

Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów

44

C57

Objętość krwi krążącej

45

C59

Odczyn opadania krwinek czerwonych

46

C61

Płytki krwi – badanie adhezji

47

C63

Płytki krwi – badanie agregacji

48

C65

Płytki krwi – czas przeżycia

49

C66

Płytki krwi – liczba

50

C67

Promielocyty

51

C69

Retykulocyty

52

C71

Splenogram

53

C73

Test hamowania migracji makrofagów

 

C. Serologia grup krwi

54

E65

Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

55

brak kodu

Inne antygeny grupowe krwinek czerwonych

56

E05

Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał

57

brak kodu

Identyfikacja alloprzeciwciał

58

brak kodu

Próba zgodności serologicznej

59

E21

Diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego

60

E31

Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-Rh(D)

61

brak kodu

Diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznej

D. Badania układu krzepnięcia

62

G01

α-2-antyplazmina

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

63

G03

Antytrombina III (AT III)

64

G05

Białko C

65

G07

Białko S

66

G09

Czas częściowej tromboplastyny (PTT)

67

G11

Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)

68

G13

Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin)

69

G15

Czas krwawienia

70

G17

Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu

71

G19

Czas krzepnięcia pełnej krwi

72

G21

Czas protrombinowy (PT)

73

G23

Czas reptylazowy (RT)

74

G25

Czas trombinowy (TT)

75

G26

Czynnik krzepnięcia II (FII)

76

G28

Czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg)

77

G29

Czynnik krzepnięcia V (FV)

78

G31

Czynnik krzepnięcia VII (FVII)

79

G33

Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII)

80

G34

Czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg)

81

G35

Czynnik krzepnięcia VIII – podjednostki

82

brak kodu

Oznaczenie aktywności czynnika IX

 

83

G37

Czynnik krzepnięcia X (FX)

 

84

G39

Czynnik krzepnięcia XI (FXI)

85

G41

Czynnik krzepnięcia XII (FXII)

86

G43

Czynnik krzepnięcia XIII (FXIII)

87

G45

Czynnik płytkowy 4

88

G47

Czynnik von Willebranda (vWF)

89

G49

D-Dimer

90

G53

Fibrynogen (FIBR)

91

G55

Fibrynopeptyd A (FIBP A)

92

G57

Fibrynopeptyd B (FIBP B)

93

G59

Fragmenty protrombiny 1 i 2

94

G61

Heparyna

95

G63

Heparyna niskocząsteczkowa

96

G65

Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1)

97

G67

Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2)

98

G69

Inhibitory krzepnięcia

99

G71

Kininogen (120000) (HMWK)

100

G73

Kompleks trombina/antytrombina III (TAT)

101

G75

Monomery fibryny

102

G77

Produkty degradacji fibryny (FDP)

103

G79

Plazminogen

104

G81

Prekalikreina

105

G83

Tkankowy aktywator plazminogenu (TPA)

106

G85

Tromboelastogram

E. Chemia kliniczna

107

I01

Acetooctan

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

108

I02

Acylokarnityny

109

I03

Acylotransferaza lecytyna-cholesterol (LCAT)

110

I05

Adrenalina

111

I07

Aktywność reninowa osocza (ARO)

112

I09

Albumina

113

I11

Albumina glikowana

 

114

I13

Aldolaza

 

115

I15

Aldosteron

116

I17

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

117

I19

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

118

I21

Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna

119

I23

Amoniak

120

I16

Aminokwasy

121

I25

Amylaza

122

I27

Amylaza trzustkowa

123

I29

Amyloid

124

I31

Androstendion

125

I33

Androsteron

126

I34

Angiotensyna I

127

I35

Angiotensyna II

128

I37

Anhydraza węglanowa

129

I39

α-1-Antychymotrypsyna (ACT)

130

I41

Antygen CA 125 (CA125)

131

I43

Antygen CA 15-3 (CA15-3)

132

I45

Antygen CA 19-9 (CA19-9)

133

I47

Antygen CA 549

134

I49

Antygen CA 72-4 (CA72-4)

135

I51

Antygen CYFRA 21-1

136

I53

Antygen karcynoembrionalny (CEA)

137

I52

Antygen nowotworowy HE4

138

I55

Antygen polipeptydowy (TPA)

139

I57

Antygen polipeptydowy swoisty (TPS)

140

I59

Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC)

141

I61

Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity

142

I63

Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny

143

I65

α-1-Antytrypsyna

144

I67

Apolipoproteina B

145

I69

Apolipoproteina E, izotypy

146

I71

Apolipoproteina AI

 

147

I73

Apolipoproteina AII

 

148

I74

Apolipoproteina E, fenotyp

149

I75

Arginaza

150

I77

Białko całkowite

151

I79

Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny

152

brak kodu

Białko – immunofiksacja

153

I81

Białko C-reaktywne (CRP)

154

I82

Białko S-100

155

I83

Białko wiążące hormony płciowe (SHBP)

156

I85

Białko wiążące retinol (RBP)

157

brak kodu

Białko PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A

158

I87

Bilirubina bezpośrednia

159

I89

Bilirubina całkowita

160

I90

Bilirubina delta

161

I91

Bilirubina pośrednia

162

I93

Biotynidaza

163

I95

Ceruloplazmina

164

K02

Chitotriozydaza

165

I97

Chlorek (Cl)

166

I99

Cholesterol całkowity

167

K01

Cholesterol HDL

168

K03

Cholesterol LDL

169

K05

Cholesterol wolny

170

K07

Cholesterol, estry

171

K09

Chymotrypsyna

172

K11

CO<MV>2 całkowity

173

K12

CRF (czynnik uwalniający kortykotropinę)

174

K13

Cykliczny AMP (cAMP)

175

K15

Cynk (Zn)

176

K16

Cystatyna C

177

K17

Cysteina

178

K04

Cukry proste

179

K19

Cystyna

 

180

K21

Czynnik reumatoidalny (RF)

 

181

K23

Dehydrataza δ-aminolewulinianu

182

K25

Dehydroepiandrosteron niezwiązany (DHEA)

183

K27

Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS)

184

K29

Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (G6PDH)

185

K31

Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH)

186

K33

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

187

K35

Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzymy

188

K45

Dehydrogenaza β-hydroksymaślanowa (HBDH)

189

K47

Dekarboksylaza uroporfirynogenu

190

K49

11-Dezoksykortykotestosteron (DOC)

191

K51

11-Dezoksykortyzol

192

K30

D-/L-arabinitol

193

K53

Dezoksypirydynolina (DPD)

194

K55

Dihydrotestosteron

195

K58

Dopełniacz (całkowita aktywność, CH50)

196

K59

Dopełniacz, czynnik B

197

K61

Dopełniacz, czynnik D

198

K63

Dopełniacz, czynnik H

199

K65

Dopełniacz, czynnik P

200

K67

Dopełniacz, składowa C1q

201

K69

Dopełniacz, składowa C1r

202

K71

Dopełniacz, składowa C1s

203

K73

Dopełniacz, składowa C2

204

K75

Dopełniacz, składowa C3

205

K77

Dopełniacz, składowa C4

206

K79

Dopełniacz, składowa C5

207

K81

Elastaza neutrofilowa

208

K83

Elastaza trzustkowa

209

K85

Enolaza neuronowa swoista

210

K87

β-Endorfina

211

K89

Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)

212

K91

Erytropoetyna (EPO)

 

213

K93

Esteraza acetylocholinowa

 

214

K95

Esteraza cholinowa surowicy (pseudocholinesteraza)

215

K97

Esterazy nieswoiste

216

K99

Estradiol

217

L01

Estriol

218

L03

Fenyloalanina

219

L05

Ferrytyna

220

L07

α-fetoproteina (AFP)

221

L08

Fibronektyna

222

L09

Fluorek (F)

223

L11

Fosfataza alkaliczna

224

L13

Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny

225

L15

Fosfataza kwaśna całkowita

226

L16

Fosfataza kwaśna oporna na winian (TRAP)

227

L17

Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)

228

L19

Fosfatydylogliceryna

229

L21

Fosfolipidy całkowite

230

L23

Fosforan nieorganiczny

231

L25

Fruktoza

232

L27

Fruktozamina

233

L28

Glikozaminoglikany

234

L29

Galaktoza

235

L31

Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)

236

L33

Gastryna

237

L35

Glicerol wolny

238

L37

Globulina wiążąca tyroksynę (TBG)

239

L39

Globulina wiążąca witaminę D

240

L41

Glukagon

241

L43

Glukoza z krwi żylnej

242

L45

Glutation zredukowany erytrocytów (GSH)

243

L47

Gonadotropina kosmówkowa (HCG)

244

brak kodu

Gonadotropina kosmówkowa – podjednostka beta (β-HCG)

245

L55

Hemoglobina glikowana (HbA1c)

 

246

L57

Hemoglobina wolna

 

247

L59

Hemopeksyna

248

L62

Homocysteina

249

L63

Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)

250

L65

Hormon folikulotropowy (FSH)

251

L67

Hormon luteinizujący (LH)

252

L69

Hormon tyreotropowy (TSH)

253

L71

Hormon wzrostu (GH)

254

L73

17-Hydroksykorykosteroidy, całkowite (17-OHCS)

255

L75

18-Hydroksydezoksykortykosteron

256

L77

18-Hydoksykortykosteron

257

L79

17-Hydroksyprogesteron

258

L81

17-Hydroksypregnenolon

259

L83

Hydroksyprolina

260

L85

Immunoglobuliny A (IgA)

261

L87

Immunoglobuliny D (IgD)

262

L89

Immunoglobuliny E całkowite (IgE)

263

L91

Immunoglobuliny E swoiste (IgE)

264

L93

Immunoglobuliny G (IgG)

265

L95

Immunoglobuliny M (IgM)

266

L96

Inhibior C1-esterazy

267

L97

Insulina

268

L99

Interferon

269

M01

Interleukina 1

270

M03

Interleukina 2

271

M05

Interleukina 6

272

M06

Interleukina 8

273

M07

Jod (J)

274

M09

Kachektyna (TNF)

275

M11

Kalcytonina

276

M13

β-karoten

277

brak kodu

Karboksyporfiryny

278

M15

Katecholaminy

 

279

M17

17-Ketosterydy, całkowite (17-KS)

 

280

M18

Kinaza fosfokreatynowa (CK)

281

M19

Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)

282

M21

Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy

283

M23

Kinaza fosfokreatynowa, izoformy

284

M22

Kinaza glicerolowa

285

M25

Kobalt (Co)

286

M27

Koproporfiryna

287

M29

Kortykosteron

288

M31

Kortyzol

289

M33

Kortyzol wolny

290

M34

Kortykoidy wolne

291

M35

Kreatyna

292

M37

Kreatynina

293

M38

Ksyloza

294

M30

Kwas 3,7,11,15 – tetrametylo heksadekanowy (fitanowy)

295

M39

Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA)

296

M41

Kwas foliowy

297

M43

Kwas homowanilinowy (HVA)

298

M45

Kwas moczowy

299

O66

Kwas orotowy

300

M47

Kwas wanilinomigdałowy (VMA)

301

O62

Kwasy organiczne

302

M49

Kwas β-hydroksymasłowy

303

M51

Kwas δ-aminolewulinowy (ALA)

304

M52

Kwas p-aminobenzoesowy (PABA)

305

M82

Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe (VLCFA)

306

M53

Kwasy żółciowe

307

M55

Kwaśność miareczkowa

308

M78

L-karnityna wolna

309

M57

Laktogen łożyskowy

310

M59

Laktoza

311

M61

Lecytyna

 

312

M62

Leptyna

 

313

M63

Leucyloaminopeptydaza (LAP)

314

M65

Leucyna

315

M67

Lipaza

316

M69

Lipoproteina a [Lp(a)]

317

M71

Lipoproteiny/lipidy, rozdział

318

M73

Lit (Li)

319

M75

Lizozym (muramidaza)

320

M77

Luka anionowa

321

M79

Luka osmotyczna

322

M76

L-karnityna całkowita

323

M81

Łańcuchy ciężkie

324

M83

Łańcuchy lekkie kappa

325

M85

Łańcuchy lekkie lambda

326

M87

Magnez całkowity (Mg)

327

M89

Magnez zjonizowany (Mg<M^>++)

328

M91

α-2-Makroglobulina

329

M93

Mangan (Mn)

330

M95

Metionina

331

M97

Metoksyadrenalina

332

M99

Metoksykatecholaminy całkowite

333

N01

Metoksynoradrenalina

334

brak kodu

Miedź (Cu)

335

brak kodu

β2-mikroglobulina

336

N11

Mleczan

337

N13

Mocznik

338

N15

Molibden (Mo)

339

N17

N-Acetyloglukozaminidaza (NAG)

340

N19

Neopteryna

341

N21

Noradrenalina

342

N22

NT-proANP

343

N23

5'-Nukleotydaza

344

N24

NT-proBNP

 

345

N44

Oligosacharydy

 

346

N25

Osmolarność

347

N26

Orozomukoid

348

N27

Osteokalcyna

349

N50

Palmitoilotransferaza karnitynowa IiII (CPT I i CPT II)

350

Q40

Palmitynian, utlenianie

351

N29

Parathormon (PTH)

352

N30

Parathormon intact (iPTH)

353

N33

Peptyd C

354

N34

Peptyd natriuretyczny typu B (BNP)

355

N35

Peroksydaza glutationowa

356

N37

Pirogronian

357

N39

Pirydynolina (PYD)

358

N40

Podjednostka α hormonów glikoproteidowych

359

N41

Porfiryny całkowite

360

N43

Porfobilinogen

361

N45

Potas (K)

362

O34

Rybonukleozyd 5-aminoimidazolo-4-N-bursztynylokarboksyamidowy (SAICAr)

363

N47

Prealbumina

364

N49

Pregnandiol

365

N51

Pregnantriol

366

N53

Pregnenolon

367

N55

Progesteron

368

N57

Proinsulina

369

N58

Prokalcytonina

370

N59

Prolaktyna

371

N60

Protoporfiryna cynkowa

372

N61

Protoporfiryny

373

N63

Przeciwciała przeciw antygenom nadnerczy

374

N65

Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc

375

N66

Przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę (CCP)

376

N67

Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębków nerkowych (anty-GMB)

377

N69

Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA)

 

378

N71

Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (IFA)

 

379

N73

Przeciwciała przeciw desmogleinie

380

N75

Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA)

381

N77

Przeciwciała przeciw DNA jednoniciowemu (ssDNA)

382

N79

Przeciwciała przeciw endomysium

383

N81

Przeciwciała przeciw gliadynie klasy IgG

384

N83

Przeciwciała przeciw gliadynie, klasy IgA

385

N85

Przeciwciała przeciw histonom

386

N87

Przeciwciała przeciw insulinie

387

N89

Przeciwciała przeciw kardiolipinie

388

N91

Przeciwciała przeciw komórkom mięśni gładkich

389

N93

Przeciwciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych

390

N95

Przeciwciała przeciw komórkom mięśnia sercowego

391

N97

Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka

392

N99

Przeciwciała przeciw komórkom wysp trzustki

393

O01

Przeciwciała przeciw limfocytom

394

O03

Przeciwciała przeciw mielinie

395

O05

Przeciwciała przeciw mitochondriom

396

O07

Przeciwciała przeciw neutrofilom

397

O09

Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej

398

O11

Przeciwciała przeciw płytkom krwi

399

O13

Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny

400

O15

Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny

401

O17

Przeciwciała przeciw retikulinie

402

O18

Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie

403

O19

Przeciwciała przeciw tyreotropinie

404

O21

Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)

405

O22

Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP)

406

O23

Receptory hormonów sterydowych

407

O24

Receptor IL2

408

O25

Reduktaza glutationu

409

O26

Receptor IL6

410

O27

Renina

 

411

O28

Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR)

 

412

O29

Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)

413

O31

Selen (Se)

414

O32

Somatomedyna C (IGF-1)

415

O33

Serotonina

416

O52

Siarczyny

417

O54

Sjalooligosacharydy

418

O35

Sód (Na)

419

O37

Syntaza uroporfirynogenu

420

O39

Szczawian

421

O41

Testosteron

422

O43

Transferyna

423

O45

Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem

424

O47

Transferyna z niedoborem węglowodanów (CDT)

425

O48

Transferyna, izoformy

426

O49

Triglicerydy

427

O51

Trijodotyronina całkowita (TT3)

428

O53

Trijodotyronina odwrotna (rT3)

429

O55

Trijodotyronina wolna (FT3)

430

O59

Troponina I

431

O61

Troponina T

432

O63

Trypsyna

433

O65

Tyreoglobulina

434

O67

Tyroksyna całkowita (TT4)

435

O69

Tyroksyna wolna (FT4)

436

O73

Uroporfiryny

437

O74

Urydylotransferaza galaktozo – 1 fosforanowa (GALT)

438

O77

Wapń całkowity (Ca)

439

O75

Wapń zjonizowany (Ca2+)

440

O79

Wazopresyna (ADH)

441

O81

Witamina A

442

O83

Witamina B12

443

O85

Witamina C (kwas askorbinowy)

 

444

O87

Witamina D – 1, 25 OH

 

445

O89

Witamina D – 24, 25 OH

446

O91

Witamina D – 25 OH

447

O92

Wolne kwasy tłuszczowe

448

O93

Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)

449

O95

Żelazo (Fe)

F. Toksykologia

450

P01

1-hydroksypiren

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

451

P03

2,5-heksanodion

452

P05

Alkaloidy opium

453

P07

Amfetamina

454

P09

Aminopiryna

455

P11

Arsen

456

P13

Barbiturany

457

P15

Benzen

458

P17

Benzoesowy kwas

459

P19

Chrom (Cr)

460

P21

Diazepam

461

P23

Disulfiram

462

P25

Dwufenylohydantoina

463

P27

Etylenowy glikol

464

P29

Etylobenzen

465

P31

Etylowy alkohol

466

P33

Fenol

467

P37

Glimid

468

P39

Glin

469

P41

Hemoglobina tlenkowęglowa

470

P43

Kadm (Cd)

471

P44

Kanabinoidy

472

P45

Kokaina

473

P47

Ksylen

474

P49

Leki

 

475

P51

Lotne związki organiczne

 

476

P55

Meprobamat

477

P57

Metadon

478

P59

Metakwalon

479

P60

Metamfetamina

480

P61

Methemoglobina (MetHb)

481

P63

Metylohipurowy alkohol

482

P65

Metylowy alkohol

483

P67

Migdałowy kwas

484

P68

Morfina

485

P69

Nikiel (Ni)

486

P71

Ołów (Pb)

487

P73

p-aminofenol

488

P75

Paracetamol

489

P77

p-nitrofenol

490

P79

Pochodne benzodwuazepiny

491

P81

Pochodne fenotiazyny

492

P83

Polichlorowane bifenyle

493

P85

Propranolol

494

P89

Rtęć (Hg)

495

P91

Salicylany

496

P93

Styren

497

P95

Tal (Tl)

498

P97

Tetrachloroetylen

499

P99

Tetrahydrokanabinal

500

R01

Toluen

501

R03

Trójchlorooctowy kwas

502

R05

Trójcykliczne antydepresanty

503

R07

Wanad (Ve)

G. Monitorowanie stężenia leków

504

T01

Amikacyna

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

505

T03

Amiodaron

506

T05

Amitryptylina

 

507

T07

Chinidyna

 

508

T09

Chloramfenikol

509

T11

Cyklosporyna A (CsA)

510

T13

Dezypramina

511

T15

Digitoksyna

512

T17

Digoksyna

513

T19

Doksepina

514

T21

Dyzopyramid

515

T23

Etosuksymid

516

T25

Fenobarbital

517

T27

Fenytoina

518

T29

Flekainid

519

T30

Gentamycyna

520

T31

Imipramina

521

T33

Karbamazepina

522

T35

Klomipramina

523

T37

Lidokaina

524

T39

Meksyletyna

525

T41

Metotreksat

526

T43

N-acetylo-prokainamid (NAPA)

527

T45

Netylmycyna

528

T47

Nortryptylina

529

T49

Prokainamid

530

T51

Propafenon

531

T53

Prymidon

532

T54

Sirolimus

533

T55

Teofilina

534

T56

Takrolimus