| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 października 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) lekarz w trakcie specjalizacji – lekarza, który:

a) rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. – w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.3)), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej,

b) ukończył pierwszy rok specjalizacji – w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej,

c) ukończył drugi rok specjalizacji – w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej;”;

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Świadczeniodawca realizujący diagnostykę onkologiczną i leczenie onkologiczne, na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz na warunkach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) posiada procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego;

2) stosuje się do standardów, wytycznych lub zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny;

3) zapewnia co najmniej dostęp do realizacji świadczeń diagnostyki onkologicznej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (RM), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), medycyny nuklearnej oraz badań endoskopowych;

4) zapewnia realizację diagnostyki onkologicznej w terminie nie dłuższym niż 7 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 2:

a) w części „E. Chemia kliniczna” po lp. 249 dodaje się lp. 249a kolumny „Kod Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych” i „Nazwa świadczenia gwarantowanego” w brzmieniu:

249a

L68

Hormon antymillerowski (AMH)

 

b) w części „G. Monitorowanie stężenia leków” po lp. 518 dodaje się lp. 518a kolumny „Kod Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych” i „Nazwa świadczenia gwarantowanego” w brzmieniu:

518a

T28

5-Fluorouracyl(5-FU)

 

c) w części „VI. ŚWIADCZENIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ”:

– lp. 1–19 kolumny „Kod ICD-9” i „Nazwa świadczenia gwarantowanego” otrzymują brzmienie:

1

87.030

TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego

2

87.031

TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

3

87.049

TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym

4

87.036

TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego

5

87.037

TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

6

87.410

TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego

7

87.411

TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

8

88.010

TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego

9

88.011

TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

10

88.383

TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego

11

88.384

TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

12

88.385

TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego

13

88.386

TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

14

88.387

TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego

15

88.388

TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

16

87.032

TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

17

87.038

TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

18

87.412

TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

19

88.012

TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

 

– lp. 21 kolumny „Kod ICD-9” i „Nazwa świadczenia gwarantowanego” otrzymują brzmienie:

21

88.389

Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym

 

– lp. 25–28 kolumny „Kod ICD-9” i „Nazwa świadczenia gwarantowanego” otrzymują brzmienie:

25

88.301

TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego

26

88.302

TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

27

88.303

TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego

28

88.304

TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

 

d) w części „VIII. ŚWIADCZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO” lp. 1–23 kolumny „Kod ICD-9” i „Nazwa świadczenia gwarantowanego” otrzymują brzmienie:

1

88.900

RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego

2

88.901

RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

3

88.973

RM szyi bez wzmocnienia kontrastowego

4

88.975

RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

5

88.923

RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego

6

88.924

RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

7

88.971

RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego

8

88.976

RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

9

88.902

RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego

10

88.903

RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

11

88.904

RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego

12

88.905

RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

13

88.931

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego

14

88.936

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

15

88.932

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego

16

88.937

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

17

88.933

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego

18

88.938

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

19

88.977

Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego – RM

20

88.978

Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym – RM

21

88.979

Badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym – RM

22

88.925

RM serca – badanie czynnościowe i morfologiczne bez wzmocnienia kontrastowego

23

88.926

RM serca – badanie czynnościowe i morfologiczne bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

 

e) w części „IX. INNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE” w lp. 58 Dopasowanie aparatu słuchowego, w części Personel, w pkt 2:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub”,

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub”;

5) w załączniku nr 5:

a) w lp. 1 Dializa otrzewnowa, w części Personel, w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii – równoważnik co najmniej jednego etatu, a w przypadku świadczeń udzielanych wyłącznie dzieciom, gdy czas pracy ośrodka prowadzącego dializy otrzewnowe jest krótszy niż czas pracy lekarza w wymiarze jednego etatu, lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii – w wymiarze czasu pracy równym czasowi pracy ośrodka prowadzącego dializy otrzewnowe oraz”,

b) w lp. 2 Hemodializa, w części Personel, w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii – równoważnik co najmniej jednego etatu, a w przypadku świadczeń udzielanych wyłącznie dzieciom, gdy czas pracy stacji dializ jest krótszy niż czas pracy lekarza w wymiarze jednego etatu, lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii – w wymiarze czasu pracy równym czasowi pracy stacji dializ oraz”.

§ 2.
Termin na wykonanie diagnostyki onkologicznej, o którym mowa w § 6a pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wynosi:

1) 9 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia – w przypadku wpisania na tę listę w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;

2) 8 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia – w przypadku wpisania na tę listę w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175 i 1188.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 95 i 1456, z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004 i 1138.

Załącznik 1. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 października 2014 r. (poz. 1442)

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Lp.

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń

1

2

3

4

1

Porada specjalistyczna – choroby metaboliczne

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, lub diabetologii, lub endokrynologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) zestaw do badań antropometrycznych,

b) glukometr;

2) w lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) densytometrii kręgosłupa i kości udowej;

3) RTG.

2

Porada specjalistyczna – alergologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc lub specjalista w dziedzinie chorób płuc.

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) zestaw do testów punktowych (co najmniej 10 alergenów);

2) zestaw do testów płatkowych (co najmniej 10 alergenów);

3) spirometr;

4) pickflometr.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

3

Porada specjalistyczna – alergologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc, lub specjalista w dziedzinie chorób płuc.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) zestaw do testów punktowych (co najmniej 10 alergenów);

2) zestaw do testów płatkowych (co najmniej 10 alergenów);

3) spirometr;

4) pickflometr.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

4

Porada specjalistyczna – diabetologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii lub endokrynologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii, albo

3) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) glukometr;

2) przyrząd do badania czucia bólu – neurotips;

3) przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim term);

4) widełki stroikowe 128 Hz;

5) monofilament 5.07/10 g.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG z opcją Dopplera;

3) oftalmoskopii.

5

Porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

4) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, albo

5) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w podmiocie leczniczym wykonującym świadczenia zdrowotne w dziedzinie pediatrii.

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) glukometr;

2) przyrząd do badania czucia bólu – neurotips;

3) przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim term);

4) widełki stroikowe 128 Hz;

5) monofilament 5.07/10 g.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG z opcją Dopplera;

3) oftalmoskopii.

6

Porada specjalistyczna – endokrynologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, albo

5) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia lub specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii (dotyczy porad dla kobiet) lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

 

 

 

3) RTG;

4) mammografii;

5) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

7

Porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii (dotyczy porad dla dziewcząt) lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, lub specjalista w dziedzinie pediatrii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

8

Porada specjalistyczna – gastroenterologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii,

albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

 

 

 

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub specjalista w dziedzinie chirurgii lub w dziedzinie chirurgii ogólnej lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

9

Porada specjalistyczna – gastroenterologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej, albo

5) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub

specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub

b) specjalista w dziedzinie chirurgii lub ze specjalizacją I stopnia lub specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub

c) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, lub specjalista w dziedzinie pediatrii.

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

10

Porada specjalistyczna – geriatria

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii, lub specjalista w dziedzinie neurologii, lub

c) specjalista w dziedzinie medycyny ogólnej, lub

d) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń: glukometr;

2) w lokalizacji:

a) USG,

b) elektrokardiograf.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

11

Porada specjalistyczna – hematologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie hematologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) mikroskop optyczny i zestaw do barwienia preparatów.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

12

Porada specjalistyczna – onkologia i hematologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) mikroskop optyczny i zestaw do barwienia preparatów.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

13

Porada specjalistyczna – immunologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie immunologii klinicznej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, lub specjalista w dziedzinie pediatrii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

14

Porada specjalistyczna – kardiologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) elektrokardiograf;

2) echokardiograf.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

 

 

 

2) RTG;

3) Holter EKG;

4) ABPM;

5) echokardiografii z opcją Dopplera;

6) elektrokardiografii wysiłkowych serca.

15

Porada specjalistyczna – kardiologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii, oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) elektrokardiograf;

2) pulsoksymetr.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) Holter EKG;

4) ABPM;

5) echokardiografii z opcją Dopplera.

16

Porada specjalistyczna – leczenie chorób naczyń

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie angiologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

 

 

 

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub specjalista w dziedzinie chirurgii lub specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG z opcją Dopplera.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) elektrokardiografii.

17

Porada specjalistyczna – nefrologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii, albo

3) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

18

Porada specjalistyczna – nefrologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii dziecięcej, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii, albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii dziecięcej, albo

5) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

19

Porada specjalistyczna – toksykologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie toksykologii klinicznej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub

c) specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub

d) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii, lub

e) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny pracy lub specjalista w dziedzinie medycyny pracy.

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) echokardiografii;

5) spirometrii.

20

Porada specjalistyczna – dermatologia i wenerologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) mikroskop optyczny;

2) dermatoskop;

3) zestaw do pobierania wycinków.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) elektrokoagulacji;

4) kriochirurgii;

5) światłolecznictwa terapeutycznego (kabina lub płyta emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do fototerapii lub fotochemioterapii).

21

Porada specjalistyczna – genetyka

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie genetyki klinicznej.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych (w tym badań genetycznych, molekularnych cytogenetycznych, enzymatycznych i biochemicznych)

22

Porada specjalistyczna – neurologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG z opcją Dopplera;

3) elektroencefalografii;

4) elektromiografii;

5) oftalmoskopii.

23

Porada specjalistyczna – neurologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii dziecięcej, albo

3) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) elektromiografii;

5) elektroencefalografii.

24

Porada specjalistyczna – leczenie bólu

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej, lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii, albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej, albo

 

 

 

3) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale o profilu onkologia kliniczna, albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

1) w miejscu udzielania świadczeń: blokady przeciwbólowe;

2) dostęp do:

a) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

b) RTG;

c) USG.

25

Porada specjalistyczna – onkologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii onkologicznej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) mammografii;

4) dermatoskopii.

26

Porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc, albo

 

 

 

4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) spirometr;

2) nebulizator;

3) pickflometr;

4) zestaw do pobrania materiału w kierunku diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki prątka.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

27

Porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc u dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc dzieci, albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc dzieci, albo

5) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) spirometr;

2) nebulizator;

3) pickflometr;

4) zestaw do pobrania materiału w kierunku diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki prątka.

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

28

Porada specjalistyczna – reumatologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

29

Porada specjalistyczna – reumatologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

30

Porada specjalistyczna – choroby zakaźne

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych;

5) w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – lekarz:

a) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu albo

b) w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz – w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – do badań parazytologicznych;

2) USG;

3) RTG.

31

Porada specjalistyczna – choroby zakaźne u dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

 

 

 

4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii;

5) w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – lekarz:

a) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu albo

b) w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz – w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – do badań parazytologicznych;

2) USG;

3) RTG.

32

Porada specjalistyczna – leczenie osób z AIDS lub zakażonych HIV

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych oraz

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub specjalista w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędny do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami z AIDS lub zakażonymi HIV.

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań, oraz – w przypadku realizacji świadczenia przez lekarza ze specjalizacją I stopnia lub specjalistę w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami z AIDS lub zakażonymi HIV – wyposażenie zgodnie z warunkami określonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

W przypadku realizacji świadczenia przez lekarza specjalistę w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami z AIDS lub zakażonymi HIV – także zapewnienie badań zgodnie z warunkami określonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych.

33

Porada specjalistyczna – neonatologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) zestaw do badań antropometrycznych,

b) promiennik ciepła;

2) w lokalizacji: USG.

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

34

Porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii, albo

4) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii, albo

5) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej albo

6) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, albo

7) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie perinatologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych (w tym wziernik jednorazowy i jednorazowa szczoteczka umożliwiająca pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy wraz z możliwością wykonania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy);

2) detektor tętna płodu (dotyczy poradni położniczej i położniczo-ginekologicznej).

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG z głowicami: przezpochwową, przezbrzuszną, do badania piersi;

3) RTG;

 

 

 

4) mammografii;

5) kolposkopii;

6) krioterapii;

7) elektrokoagulacji.

Pozostałe wymagania

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy w lokalizacji;

2) realizacja świadczenia odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. poz. 1100).

35

Porada specjalistyczna – ginekologia dla dziewcząt

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Dostępność badań lub procedur medycznych

W miejscu udzielania świadczeń: zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych.

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) mammografii;

5) kolposkopii;

6) krioterapii.

36

Porada specjalistyczna – chirurgia ogólna

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo

 

 

 

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) mammografii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

37

Porada specjalistyczna – chirurgia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) USG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

38

Porada specjalistyczna – proktologia

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub gastroenterologii, lub chirurgii onkologicznej, lub chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) rektoskop;

2) anoskop.

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

39

Porada specjalistyczna – chirurgia klatki piersiowej

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG;

3) spirometr.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

40

Porada specjalistyczna – chirurgia onkologiczna

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) dermatoskop.

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) mammografii;

4) endoskopii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

41

Porada specjalistyczna – chirurgia onkologiczna dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub chirurgii dziecięcej, albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej, albo

4) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) dermatoskop.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) mammografii;

4) endoskopii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

42

Porada specjalistyczna – kardiochirurgia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG;

3) elektroniczny sprzęt do odtwarzania zapisów badań.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

43

Porada specjalistyczna – neurochirurgia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurochirurgii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lub

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG.

44

Porada specjalistyczna – neurochirurgia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG.

45

Porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej lub specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

1) w lokalizacji: możliwość założenia opatrunku gipsowego lub innego opatrunku unieruchamiającego;

2) dostęp do:

a) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,

b) USG,

c) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

46

Porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

1) w lokalizacji: możliwość założenia opatrunku gipsowego lub innego opatrunku unieruchamiającego;

2) dostęp do:

a) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,

b) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

47

Porada

specjalistyczna – leczenie osteoporozy

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: densytometr DXA do badania kręgosłupa i kości udowej.

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

48

Porada specjalistyczna – preluksacja

Personel

Lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub chirurgii dziecięcej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

49

Porada specjalistyczna – okulistyka

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) tablice do oceny ostrości wzroku;

2) kaseta szkieł okularowych;

3) oprawki okularowe próbne;

4) lampa szczelinowa;

5) oftalmoskop bezpośredni;

6) tonometr impresyjny lub aplanacyjny;

7) tablice Ishihary;

8) trójlustro Goldmanna;

9) perymetr (co najmniej kinetyczny);

10) keratometr ręczny lub autorefraktometr;

11) zestaw do iniekcji podspojówkowych i okołogałkowych;

12) zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych.

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

50

Porada specjalistyczna – okulistyka dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) tablice do oceny ostrości wzroku;

2) kaseta szkieł okularowych;

3) oprawki okularowe próbne;

4) lampa szczelinowa;

5) oftalmoskop bezpośredni;

6) tonometr impresyjny lub aplanacyjny;

7) tablice Ishihary;

8) trój lustro Goldmanna;

9) perymetr (co najmniej kinetyczny);

10) keratometr ręczny lub autorefraktometr;

11) zestaw do iniekcji podspojówkowych i okołogałkowych;

12) zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

51

Porada specjalistyczna – leczenie zeza

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki i osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy ortoptysty lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptysta.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) tablice do oceny ostrości wzroku;

2) kaseta szkieł okularowych;

3) oprawki okularowe próbne;

4) lampa szczelinowa;

5) oftalmoskop bezpośredni;

6) linijki i lusterko lub rzutnik do skiaskopii;

7) wizuskop;

8) synoptofor;

9) krzyż Maddoxa;

10) pałeczki Maddoxa;

11) pleoptofor lub eutyskop;

12) szkła lub listwy pryzmatyczne;

13) test tno, test muchy, test Wortha, ekran Hessa;

14) szkła Baggoliniego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

52

Porada specjalistyczna – otolaryngologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii.

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) audiometrii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

53

Porada specjalistyczna – otolaryngologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otolaryngologii dziecięcej, lub otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) audiometrii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

54

Porada specjalistyczna – audiologia i foniatria

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii, lub foniatrii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie audiologii i foniatrii.

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) mikroskop diagnostyczny,

b) zestaw do badań behawioralnych słuchu niemowląt i małych dzieci emitujący tony modulowane, dźwięki otoczenia oraz instrumenty muzyczne,

c) audiometr kliniczny z audiometrią słowną,

d) audiometr impedancyjny;

2) w lokalizacji:

a) laryngostroboskop,

b) kabina ciszy do badań słuchu,

c) urządzenie do badania otoemisji akustycznych;

3) dostęp: możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi metodami u dzieci i dorosłych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) badań elektrofizjologicznych zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

55

Porada specjalistyczna – logopedia

Personel

Osoba, która:

1) uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii lub

2) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub

3) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub

4) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub

 

 

 

5) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub

6) rozpoczęła przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) testy do badania mowy i języka;

2) odtwarzacz materiałów multimedialnych;

3) lustro logopedyczne;

4) gry dydaktyczne;

5) pomoce logopedyczne do rozwoju i ćwiczeń funkcji słuchowych;

6) pomoce logopedyczne do prowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka dostosowane do wieku pacjentów, w tym gry dydaktyczne, puzzle, plansze rysunkowe, materiały wyrazowo-obrazkowe do utrwalania poprawnej wymowy.

56

Porada specjalistyczna – chirurgia szczękowo-twarzowa

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

57

Porada specjalistyczna – urologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) USG z możliwością badania transrektalnego.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

58

Porada specjalistyczna – urologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej z 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) USG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

59

Porada specjalistyczna – transplantologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej lub nefrologii, lub kardiologii, lub kardiochirurgii, lub immunologii klinicznej, lub gastroenterologii, lub hematologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub chorób wewnętrznych albo

 

 

 

2) lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

60

Porada specjalistyczna – medycyna sportowa

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo

2) lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej – w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) elektrokardiograf;

2) zestaw do badań antropometrycznych z możliwością oceny składu ciała (masy mięśni, tkanki tłuszczowej, kostnej i wody);

3) tablica Snellena;

4) tablice Ishihary;

5) miernik tętna.

Organizacja udzielania świadczeń

1. Wykonanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, obejmujących badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, w związku z orzekaniem o zdolności do uprawiania danego sportu.

2. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:

1) badania antropometryczne: pomiary antropometryczne z analizą składu ciała;

 

 

 

2) badania laboratoryjne:

a) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu,

b) odczyn opadania krwinek czerwonych,

c) morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym,

d) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

3) inne badania diagnostyczne:

a) badanie elektrokardiograficzne,

b) test wysiłkowy,

c) badanie elektroencefalograficzne,

d) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa,

e) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa,

f) badanie spirometryczne;

4) badania lekarskie:

a) ogólne badanie lekarskie,

b) badanie okulistyczne,

c) badanie ortopedyczne,

d) przegląd stomatologiczny,

e) konsultację otorynolaryngologiczną,

f) konsultację neurologiczną,

g) konsultację okulistyczną.

3. Badania diagnostyczne:

1) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi – przeprowadza się co roku, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających płetwonurkowanie, sporty motorowe, sporty wodne, wspinaczkę;

2) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających judo i zapasy;

 

 

 

3) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających podnoszenie ciężarów;

4) badanie spirometryczne – przeprowadza się co roku, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia uprawiających płetwonurkowanie.

4. Konsultacje specjalistyczne:

1) okulistyczną u osób ze zdefiniowaną wadą wzroku, po wstępnej ocenie ostrości wzroku z zastosowaniem tablicy Snellena oraz rozróżniania barw z zastosowaniem tablic Ishihary – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, u których stwierdzono wadę wzroku; lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki indywidualnie ustala częstotliwość i zakres tych badań;

2) neurologiczną i badanie elektroencefalograficzne – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia uprawiających boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki. Lekarz specjalista indywidualnie ustala częstotliwość i zakres tych badań w przypadku utraty przytomności lub przegranej przez nokaut.

 

 

 

5. Lekarz przeprowadzający badanie może zlecić dodatkowo wykonanie innych badań lub konsultacji, których potrzeba wykonania wynika z oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy, w szczególności badania serologicznego w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz zespołu nabytego niedoboru odporności, przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.

6. Wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawiania danego sportu, obejmują pomiary antropometryczne, ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne, test wysiłkowy, przegląd stomatologiczny, badanie elektrokardiograficzne, badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, konsultację laryngologiczną, konsultację okulistyczną. W przypadku sportów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 pkt 2, wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia obejmują również odpowiednie badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne.

7. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się:

1) co 6 miesięcy – w przypadku pomiarów antropometrycznych, ogólnego badania lekarskiego, badania ortopedycznego;

2) co roku – w przypadku testu wysiłkowego, przeglądu stomatologicznego, badania elektrokardiograficznego, badania ogólnego moczu z oceną mikroskopową osadu, odczynu opadania krwinek czerwonych, morfologii krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym;

3) co dwa lata – w przypadku konsultacji otorynolaryngologicznej i konsultacji okulistycznej.

 

 

 

Okresowe badania lekarskie przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu.

8. Kontrolne badania lekarskie, obejmujące badanie ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne, w zależności od stanu zdrowia świadczeniobiorcy wykonuje się u dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy podczas uprawiania danego sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

Pozostałe wymagania

Test wysiłkowy przeprowadzany jest zgodnie z zasadami klinicznymi prowadzenia testów wysiłkowych.

61

Porada specjalistyczna – leczenie mukowiscydozy

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub gastroenterologii, lub gastroenterologii dziecięcej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) spirometr;

2) USG;

3) RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

62

Porada specjalistyczna – chirurgia plastyczna

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii plastycznej.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) dermatoskopii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

63

Porada specjalistyczna – hepatologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych lub gastroenterologii, albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

64

Porada specjalistyczna – leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub chirurgii dziecięcej.

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

65

Porada specjalistyczna – rzadkie wrodzone wady metabolizmu u dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii metabolicznej lub

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale pediatrycznym udzielającym świadczeń w zakresie leczenia rzadkich wrodzonych wad metabolizmu;

3) dietetyk posiadający doświadczenie w zakresie leczenia żywieniowego dzieci z wrodzonymi wadami metabolizmu.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »