REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1486

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 3 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów:

a) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

– rozdział „75602 Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego” otrzymuje brzmienie:

„75602 Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego”,

– rozdział „75626 Wpływy z podatku akcyzowego od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych)” otrzymuje brzmienie:

„75626 Wpływy z podatku akcyzowego od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)”,

– rozdział „75627 Wpływy z podatku akcyzowego od gazu” otrzymuje brzmienie:

„75627 Wpływy z podatku akcyzowego od gazu do napędu silników spalinowych”,

– po rozdziale „75631 Wpływy z podatku akcyzowego od suszu tytoniowego” dodaje się rozdział:

„75632 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)”,

b) w dziale „758 – Różne rozliczenia” po rozdziale „75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki” dodaje się rozdziały 75863 i 75864 wraz z objaśnieniami w następującym brzmieniu:

„75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części „34. Rozwój regionalny” oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014–2020 w zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowania krajowego.

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części „34. Rozwój regionalny” oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014–2020 w zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i współfinansowania krajowego.”,

c) w dziale „852 – Pomoc społeczna”:

– objaśnienia do rozdziału „85204 Rodziny zastępcze” otrzymują brzmienie:

„W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).”,

– objaśnienia do rozdziału „85206 Wspieranie rodziny” otrzymują brzmienie:

„W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.”,

– rozdział „85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” otrzymuje brzmienie:

„85226 Ośrodki adopcyjne”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) w objaśnieniach do paragrafu „097 Wpływy z różnych dochodów” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret ósme w brzmieniu:

„– wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego.”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami):

a) objaśnienia do paragrafu „441 Podróże służbowe krajowe” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, np. zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta lub gminy, przejazdy miejscowe pracowników, wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeniesieniem do pracy w innej miejscowości.”,

b) objaśnienia do paragrafu „442 Podróże służbowe zagraniczne” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.”,

c) paragraf „857 Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto, przyznanej Holandii i Szwecji w latach 2007–2013” otrzymuje brzmienie:

„857 Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto”;

4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów przychodów po paragrafie „903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” dodaje się paragraf 904 w brzmieniu:

„904 Przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi”;

5) w załączniku nr 6 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów rozchodów po paragrafie „963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” dodaje się paragraf 964 w brzmieniu:

„964 Rozchody związane z zarządzaniem środkami europejskimi”.

§ 2.
Przepis § 1 pkt 1 lit. c tiret trzecie ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2015.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, trzecie i czwarte, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 listopada 2013 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546, z 2011 r. Nr 185, poz. 1098 i Nr 296, poz. 1758, z 2012 r. poz. 421 oraz z 2013 r. poz. 215.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Z mocą od: 2013-11-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA