| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 12 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4, poz. 31, z 2001 r. Nr 119, poz. 1273 oraz z 2010 r. Nr 88, poz. 582) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) planowanie zadań dla podległych pracowników wewnętrznej służby ochrony,”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami wewnętrznej służby ochrony oraz dokumentowanie tych czynności,”,

– pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10) sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem broni palnej i amunicji oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA, a także ich ewidencjonowaniem,

11) udział w naborze pracowników wewnętrznej służby ochrony.”,

b) w ust. 3:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokonywanie obchodów jednostki oraz instruowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez pracowników wewnętrznej służby ochrony,”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydawanie z magazynu broni palnej, amunicji i środków przymusu bezpośredniego,”,

c) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego użycia lub wykorzystania przydzielonej broni palnej, środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia,”;

2) w § 8 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) rozmieszczeniu pracowników wewnętrznej służby ochrony na służbie i zadaniach dla nich,”,

b) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) rozmieszczeniu poszczególnych pracowników wewnętrznej służby ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań,”,

c) w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) dane personalne pracowników wewnętrznej służby ochrony, którzy podejmowali interwencje,”,

d) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) instrukcję postępowania pracowników wewnętrznej służby ochrony w przypadku napadu, włamania, pożaru, powodzi i awarii,

6) dziennik szkolenia pracowników wewnętrznej służby ochrony.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Pracownicy wewnętrznej służby ochrony mogą być wyposażeni i uzbrojeni w środki przymusu bezpośredniego i broń palną w ilości umożliwiającej im wykonywanie zadań.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Normatyw amunicji dla jednostki broni palnej, przysługującej pracownikom wewnętrznej służby ochrony, określają przepisy dotyczące zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.”.

§ 2.
Dokumentacja w postaci tabel służby, dzienników zmiany, dzienników wydarzeń oraz dzienników szkolenia może być prowadzona z zastosowaniem dotychczasowych tabel i dzienników nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 829.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »