reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 listopada 1998 r.

w sprawie wewnętrznych służb ochrony

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa dla wewnętrznych służb ochrony:

1) szczegółowe zasady i tryb tworzenia,

2) strukturę organizacyjną i zakres działania,

3) sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej,

4) uzbrojenie i wyposażenie,

5) umundurowanie i oznaki służbowe,

6) sposób tworzenia nazw.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostce bez bliższego określenia, rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, w której działa wewnętrzna służba ochrony.

§ 2.
1. Wewnętrzne służby ochrony dla zapewnienia obowiązkowej ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740), zwanej dalej „ustawą”, tworzy się po umieszczeniu tych obszarów, obiektów i urządzeń w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, oraz po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji planu ochrony.

2. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej ochronie, powołuje wewnętrzną służbę ochrony w terminie 3 miesięcy od dnia uzgodnienia planu ochrony.

§ 3.
1. Wewnętrzne służby ochrony w jednostkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, tworzy się po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Kierownik jednostki, uprawniony do złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony, powołuje wewnętrzną służbę ochrony.

§ 4.
1. Powołanie wewnętrznych służb ochrony, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, potwierdza protokół sporządzony przez komisję. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Wzór protokołu powołania wewnętrznej służby ochrony stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Komisję, o której mowa w ust. 1, powołuje właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji.

3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:

1) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji jako przewodniczący komisji,

2) dwie osoby wyznaczone przez kierownika jednostki jako członkowie komisji.

4. Komisja sprawdza spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4-6 ustawy, określonych w planie ochrony lub we wniosku o zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony.

§ 5.
Do zakresu działania wewnętrznej służby ochrony należy:

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów jednostki,

2) ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń jednostki przed dostępem do nich osób nieuprawnionych,

3) ochrona mienia jednostki przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,

4) konwojowanie mienia jednostki,

5) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie jednostki oraz powiadamianie kierownika jednostki o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku,

6) ujawnianie faktów dewastacji mienia jednostki,

7) niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na terenie jednostki i zabezpieczanie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania.

§ 6.
1. Strukturę organizacyjną wewnętrznej służby ochrony, w zależności od rodzaju i wielkości jednostki, mogą tworzyć:

1) oddziały,

2) pododdziały,

3) samodzielne posterunki.

2. W zależności od składu struktury organizacyjnej w wewnętrznej służbie ochrony można tworzyć następujące stanowiska służbowe:

1) szef ochrony,

2) zastępca szefa ochrony,

3) dowódca zmiany,

4) starszy wartownik-konwojent,

5) wartownik-konwojent,

6) młodszy wartownik-konwojent.

§ 7.
1. Do zakresu działania szefa ochrony należy:

1) opracowywanie planu ochrony i innej dokumentacji ochronnej,

2) organizowanie ochrony jednostki,

3) planowanie zadań dla podległych pracowników ochrony,

4) kierowanie oddziałem,

5) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań ochrony,

6) prowadzenie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami ochrony oraz dokumentowanie tych czynności,

7) podejmowanie działań zmierzających do stałego doskonalenia form i metod ochrony jednostki,

8) dokonywanie okresowych pisemnych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa jednostki,

9) informowanie kierownika jednostki o stanie zagrożenia i ochrony jednostki,

10) sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem broni i amunicji oraz ich ewidencjonowaniem,

11) udział w naborze pracowników ochrony.

2. Do zakresu działania zastępcy szefa ochrony należy:

1) wykonywanie obowiązków szefa ochrony podczas jego nieobecności,

2) wykonywanie zadań zgodnie z podziałem pracy ustalonym przez szefa ochrony,

3) kierowanie pododdziałem,

4) wykonywanie poleceń szefa ochrony.

3. Do zakresu działania dowódcy zmiany należy:

1) organizowanie wykonywania zadań przez pracowników podległej zmiany zgodnie z dokumentacją ochronną,

2) dokonywanie obchodów jednostki oraz instruowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez pracowników ochrony,

3) przeprowadzanie interwencji w związku z zaistniałymi zagrożeniami bezpieczeństwa jednostki,

4) wydawanie z magazynu broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego,

5) wykonywanie poleceń przełożonych służbowych.

4. W przypadku bezzmianowej organizacji ochrony jednostki, czynności należące do zakresu działania dowódcy zmiany wykonuje szef ochrony lub zastępca szefa ochrony.

5. Do zakresu działania wartowników-konwojentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4-6, należy:

1) utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego użycia przydzielonej broni, środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia,

2) wykonywanie zadań wynikających z tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej,

3) wykonywanie poleceń przełożonych służbowych.

§ 8.
1. W wewnętrznych służbach ochrony prowadzi się następujące rodzaje dokumentacji ochronnej:

1) tabelę służby zawierającą dane o:

a) rodzaju służby,

b) rozmieszczeniu pracowników ochrony na służbie i zadaniach dla nich,

c) obsadzie służby i czasie jej pełnienia,

2) dziennik zmiany zawierający dane o:

a) czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany,

b) obsadzie personalnej zmiany,

c) rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań,

3) dziennik wydarzeń zawierający:

a) wpis daty i godziny zaistniałego wydarzenia,

b) opis wydarzenia,

c) dane personalne osób uczestniczących w wydarzeniu,

d) dane personalne pracowników ochrony, którzy podejmowali interwencje,

4) instrukcję współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi),

5) instrukcję postępowania pracowników ochrony w przypadku napadu, włamania, pożaru, powodzi i awarii,

6) dziennik szkolenia pracowników ochrony.

2. Niezależnie od dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jeżeli wymagają tego względy ochrony, można prowadzić dokumentację pomocniczą, dotyczącą:

1) instrukcji kontroli ruchu osobowego i materiałowego,

2) instrukcji konwojowania,

3) instrukcji obsługi systemów i urządzeń sygnalizacji alarmowej.

3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, prowadzi dowódca zmiany, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.

4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4-6 oraz w ust. 2, sporządza lub prowadzi szef ochrony.

5. Dokumentacja ochronna prowadzona jest w formie pisemnej.

6. Karty dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 6, są kolejno numerowane i sznurowane, a całość lakowana lub pieczętowana.

§ 9.
1. Pracownicy wewnętrznej służby ochrony mogą być wyposażeni i uzbrojeni w środki przymusu bezpośredniego i broń palną w ilości umożliwiającej wykonywanie ich zadań, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Liczba egzemplarzy broni palnej krótkiej, broni gazowej, ręcznych miotaczy gazu i paralizatorów elektrycznych nie może przekroczyć stanu etatowego dwóch zmian pracowników wewnętrznej służby ochrony.

3. Liczba egzemplarzy broni palnej długiej nie może przekroczyć stanu etatowego pracowników wewnętrznej służby ochrony, niezbędnego do ochrony największej liczby konwojów wykonywanych przez pracowników wewnętrznej służby ochrony w jednym czasie.

§ 10.
Normatyw amunicji dla jednostki broni palnej i gazowej, przysługującej pracownikom wewnętrznej służby ochrony, określają przepisy dotyczące zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.
§ 11.
Pracowników wewnętrznej służby ochrony, w zależności od potrzeb, wyposaża się w:

1) łączność bezprzewodową,

2) kamizelki i hełmy kuloodporne,

3) maski przeciwgazowe,

4) latarki elektryczne,

5) środki opatrunkowe,

6) środki transportu.

§ 12.
1. Kierownik jednostki, w której działa wewnętrzna służba ochrony, zapewnia dla jej pracowników pomieszczenia, w tym wartownie i pokoje socjalne, umożliwiające im prawidłowe wykonywanie zadań.

2. Pomieszczenia wartowni powinny być:

1) wydzielone w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym,

2) usytuowane przy głównych wejściach i wjazdach na teren jednostki,

3) wyposażone w:

a) oświetlenie sztuczne i awaryjne,

b) ogrzewanie,

c) instalację łączności,

d) instalację sygnalizacyjno-alarmową,

e) instalację przeciwpożarową.

§ 13.
1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 14-17, jednolite umundurowanie dla pracowników wewnętrznych służb ochrony.

2. Umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony składa się z:

1) ubioru służbowego, w którego skład wchodzą:

a) kurtka mundurowa krótka - w kolorze ciemnogranatowym,

b) kurtka zimowa 3/4 z podpinką - w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym,

c) spodnie o kroju prostym lub spódnica o kroju prostym - w kolorze ciemnogranatowym,

d) koszula z długimi rękawami i koszula z krótkimi rękawami - w kolorze niebieskim z czarnymi naramiennikami i patkami kieszeni,

e) czapka okrągła typu garnizonowego - w kolorze czarnym z otokiem koloru ciemnogranatowego,

f) czapka zimowa - w kolorze czarnym,

g) furażerka - w kolorze ciemnogranatowym,

h) pas główny skórzany, pasek skórzany do spodni oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym,

i) krawat - w kolorze czarnym,

j) szalik - w kolorze ciemnogranatowym,

k) obuwie - w kolorze czarnym,

2) ubioru specjalnego, w którego skład wchodzą:

a) kurtka specjalna - w kolorze ciemnogranatowym,

b) kurtka zimowa 3/4 z podpinką - w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym,

c) spodnie specjalne - w kolorze ciemnogranatowym,

d) koszula typu safari z długimi lub z krótkimi rękawami - w kolorze ciemnogranatowym,

e) sweter typu golf lub półgolf - w kolorze czarnym lub granatowym,

f) podkoszulek z krótkimi rękawami - w kolorze czarnym,

g) beret - w kolorze czarnym,

h) czapka letnia typu sportowego i czapka zimowa - w kolorze czarnym,

i) pas główny skórzany, pasek skórzany do spodni oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym,

j) obuwie - w kolorze czarnym.

3. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego przysługują pracownikom wewnętrznych służb ochrony tworzącym grupy konwojowe oraz pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki.

4. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego przysługują innym pracownikom wewnętrznych służb ochrony niż wymienieni w ust. 3.

5. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

7. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 14.
Do umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w bankach stosuje się przepisy § 13 ust. 2-7, z tym że dla:

1) kurtki mundurowej krótkiej, kurtki zimowej 3/4 z podpinką, kurtki specjalnej, spodni o kroju prostym lub spódnicy o kroju prostym, spodni specjalnych, czapek - ustala się kolor oliwkowozielony,

2) koszuli z długimi rękawami i koszuli z krótkimi rękawami - ustala się kolor jasnobeżowy z czarnymi naramiennikami i patkami kieszeni,

3) koszuli typu safari z długimi rękawami - ustala się kolor jasnobeżowy,

4) szalika - ustala się kolor czarny.

§ 15.
1. Na umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych składa się:

1) kurtka ocieplana z kapturem - w kolorze oliwkowozielonym,

2) mundur polowy oraz mundur wyjściowy - w kolorze oliwkowozielonym,

3) koszula z krótkimi rękawami z gabardyny - w kolorze oliwkowozielonym,

4) koszula z krótkimi rękawami z popeliny - w kolorze białym,

5) koszula z długimi rękawami - w kolorze białym,

6) ocieplacz zimowy - w kolorze zielonym,

7) czapka letnia, czapka zimowa oraz szalik zimowy - w kolorze oliwkowozielonym,

8) krawat - w kolorze bordowym,

9) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym,

10) obuwie - w kolorze czarnym.

2. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

4. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 16.
1. Na umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” składa się:

1) kurtka zimowa 3/4 z podpinką, kurtka letnia krótka specjalna oraz kurtka zimowa specjalna - w kolorze granatowym,

2) spodnie specjalne, spodnie letnie i zimowe o kroju prostym oraz spódnica - w kolorze granatowym,

3) koszula z długimi rękawami oraz koszula z krótkimi rękawami - w kolorze kremowym,

4) koszula typu safari z długimi rękawami - w kolorze granatowym,

5) sweter typu golf lub „w serek” - w kolorze granatowym,

6) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami - w kolorze granatowym,

7) czapka okrągła typu garnizonowego, czapka letnia, kapelusik i czapka zimowa - w kolorze granatowym,

8) krawat - w pasy w kolorze granatowo-kremowym,

9) szalik - w kolorze granatowym,

10) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany i rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym,

11) obuwie - w kolorze czarnym.

2. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

3. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

4. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 17.
1. Umundurowanie pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie składa się z:

1) ubioru służbowego, w którego skład wchodzą:

a) mundur zimowy, mundur letni oraz garsonka - w kolorze granatowym,

b) kurtka zimowa 3/4 z kapturem i podpinką - w kolorze czarnym,

c) koszula z długimi rękawami - w kolorze niebieskim,

d) koszula typu safari z krótkimi rękawami - w kolorze niebieskim z granatowymi pagonami,

e) bluzka koszulowa z długimi rękawami i bluzka koszulowa z krótkimi rękawami - w kolorze białym,

f) czapka okrągła typu garnizonowego - w kolorze granatowym z otokiem koloru złotego,

g) czapka zimowa polowa - w kolorze czarnym,

h) furażerka - w kolorze granatowym,

i) krawat - w kolorze granatowym,

j) szalik zimowy - w kolorze granatowym,

k) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym,

l) rękawiczki bawełniane - w kolorze białym,

m) obuwie - w kolorze czarnym;

2) ubioru specjalnego, w którego skład wchodzą:

a) kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz kurtka specjalna - w kolorze zielonym,

b) kurtka ortalionowa przeciwdeszczowa - w kolorze czarnym,

c) spodnie specjalne - w kolorze zielonym,

d) dres - w kolorze zielonym,

e) sweter typu półgolf - w kolorze zielonym,

f) koszula typu safari z krótkimi rękawami - w kolorze oliwkowozielonym,

g) podkoszulek z krótkimi rękawami - w kolorze czarnym,

h) czapka zimowa oraz beret - w kolorze czarnym,

i) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym,

j) szalik zimowy - w kolorze zielonym,

k) buty sportowe - różnokolorowe,

l) obuwie - w kolorze czarnym;

3) ubioru galowego, w którego skład wchodzą:

a) bluza mundurowa - w kolorze granatowym ze złotym galonowaniem,

b) spodnie o kroju prostym - w kolorze granatowym z lampasami koloru złotego,

c) koszula ze stójką z długimi rękawami - w kolorze białym,

d) sznur galowy - w kolorze złotym,

e) czapka typu rogatywka - w kolorze granatowym ze złotym galonowaniem,

f) rękawiczki bawełniane - w kolorze białym,

g) pantofle - w kolorze czarnym.

2. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego przysługują pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie, wykonującym służbę patrolową, konwojową i interwencyjną.

3. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego przysługują innym pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie niż wymienieni w ust. 2.

4. Ubiór galowy stanowi własność Zamku Królewskiego w Warszawie i jest wypożyczany pracownikom wewnętrznej służby ochrony na szczególne okazje.

5. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

6. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

7. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 18.
1. Nazwę wewnętrznej służby ochrony tworzy kierownik jednostki, w której ta służba działa, uwzględniając rodzaj działalności lub charakter produkcji jednostki, albo nazwę chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia.

2. Nazwa wewnętrznej służby ochrony rozpoczyna się od wyrazu „Straż” lub „Służba”.

§ 19.
Wewnętrzne służby ochrony, o których mowa w art. 55 ustawy, dostosują w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia umundurowanie swoich pracowników do wymagań, o których mowa w § 13-17.
§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Załącznik 1. [WZÓR PROTOKOŁU POWOŁANIA WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 listopada 1998 r. (poz. 31)

Załącznik nr 1

WZÓR PROTOKOŁU POWOŁANIA WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY]

Załącznik nr 2

ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY

Lp.

 

Przedmiot umundurowania

 

Jednostka

miary

 

Ilość

 

Okres

używal-

ności

w latach

 

Uwagi

 

1

2

3

4

5

6

I. Ubiór służbowy

 

1

 

Czapka okrągła typu garnizonowego

 

szt.

 

1

 

3

 

dla kobiet furażerka

 

2

 

Czapka zimowa polowa

 

szt.

 

1

 

3

 

 

 

3

 

Kurtka mundurowa krótka z podpinką

 

szt.

 

1

 

3

 

 

 

4

 

Kurtka zimowa 3/4 z podpinką

 

szt.

 

1

 

3

 

 

 

5

 

Szalik zimowy

 

szt.

 

1

 

3

 

 

 

6

 

Rękawiczki zimowe skórzane

 

para

 

1

 

3

 

 

 

7

 

Koszula z długimi rękawami

 

szt.

 

3

 

1

 

 

 

8

 

Koszula z krótkimi rękawami

 

szt.

 

2

 

1

 

 

 

9

 

Krawat

 

szt.

 

1

 

1

 

 

 

10

 

Spinka do krawata

 

szt.

 

1

 

1

 

 

 

11

 

Spodnie letnie z elanobawełny

 

szt.

 

2

 

3

 

dla kobiet zamiennie spódnica

 

12

 

Spodnie zimowe z gabardyny

 

szt.

 

2

 

3

 

dla kobiet zamiennie spódnica

 

13

 

Pas główny skórzany

 

szt.

 

1

 

5

 

 

 

14

 

Pasek do spodni skórzany

 

szt.

 

1

 

5

 

 

 

15

 

Bielizna osobista letnia

 

kpl.

 

2

 

1

 

 

 

16

 

Bielizna osobista zimowa

 

kpl.

 

2

 

1

 

 

 

17

 

Półbuty skórzane na gumowej

podeszwie

 

para

 

2

 

2

 

 

 

18

 

Buty skórzane ocieplane

 

para

 

1

 

2

 

dla kobiet kozaczki

 

19

 

Skarpety letnie

 

para

 

3

 

1

 

 

 

20

 

Skarpety zimowe

 

para

 

2

 

1

 

 

 

21

 

Oznaki stanowisk służbowych i emblematy

 

kpl.

 

1

 

3

 

dla każdego umundurowania

 

II. Ubiór specjalny

 

1

 

Czapka letnia typu sportowego

 

szt.

 

1

 

3

 

 

 

2

 

Czapka zimowa polowa

 

szt.

 

1

 

3

 

 

 

3

 

Beret czarny

 

szt.

 

1

 

3

 

 

 

4

 

 Kurtka specjalna

 

szt.

 

1

 

3

 

 

 

5

 

 Kurtka zimowa 3/4 z podpinką

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

6

 

 Rękawiczki zimowe skórzane

 

 para

 

 1

 

 3

 

 

 

7

 

 Sweter typu golf

 

 szt.

 

 1

 

 2

 

 dla pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki- sweter typu półgolf

 

8

 

 Koszula typu safari z długimi rękawami

 

 szt.

 

 2

 

 1

 

 dla pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki - koszula typu safari z krótkimi rękawami

 

9

 

 Podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami

 

 szt.

 

 4

 

 1

 

 

 

10

 

 Spodnie specjalne

 

 szt.

 

 2

 

 3

 

 

 

11

 

 Pas główny skórzany

 

 szt.

 

 1

 

 5

 

 

 

12

 

 Pasek do spodni skórzany

 

 szt.

 

 1

 

 5

 

 

 

13

 

 Bielizna osobista letnia

 

 kpl.

 

 2

 

 1

 

 

 

14

 

 Bielizna osobista zimowa

 

 kpl.

 

 2

 

 1

 

 

 

15

 

 Buty skórzane wysokie, sznurowane, na gumowej podeszwie

 

 para

 

 2

 

 2

 

 

 

16

 

 Skarpety letnie

 

 para

 

 4

 

 1

 

 

 

17

 

 Skarpety zimowe

 

 para

 

 2

 

 1

 

 

 

18

 

 Oznaki stanowisk służbowych i emblematy

 

 kpl.

 

 1

 

 3

 

 dla każdego umundurowania

 

 

Załącznik 3. [WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY]

Załącznik nr 3

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzory nakryć na głowę

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY]

Załącznik nr 4

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH]

Załącznik nr 5

ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH

Lp.

 

Przedmiot umundurowania

 

Jednostka

miary

 

Ilość

 

Okres

używalności

w latach

 

Uwagi

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

 Czapka letnia

 

 szt.

 

 1

 

 2

 

 

 

2

 

 Czapka zimowa

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

3

 

 Kurtka ocieplana z kapturem

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

4

 

 Mundur polowy (bluza + spodnie)

 

 kpl.

 

 2

 

 3

 

 

 

5

 

 Koszula z krótkimi rękawami z gabardyny

 

 szt.

 

 2

 

 1

 

 

 

6

 

 Koszula z krótkimi rękawami z popeliny

 

 szt.

 

 2

 

 1

 

 przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony

 

7

 

 Koszula z długimi rękawami

 

 szt.

 

 2

 

 1

 

 przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony

 

8

 

 Ocieplacz zimowy (bluza + spodnie)

 

 kpl.

 

 2

 

 3

 

 

 

9

 

 Mundur wyjściowy (marynarka + spodnie)

 

 kpl.

 

 1

 

 1

 

 przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony

 

10

 

 Pantofle

 

 para

 

 1

 

 1

 

 przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony

 

11

 

 Buty letnie

 

 para

 

 1

 

 1

 

 

 

12

 

 Buty zimowe (ocieplane)

 

 para

 

 1

 

 3

 

 

 

13

 

 Rękawiczki skórzane

 

 para

 

 1

 

 3

 

 

 

14

 

 Pasek do spodni skórzany

 

 szt.

 

 1

 

 5

 

 

 

15

 

 Pas główny skórzany

 

 szt.

 

 1

 

 5

 

 

 

16

 

 Skarpety letnie

 

 para

 

 4

 

 1

 

 

 

17

 

 Skarpety zimowe

 

 para

 

 2

 

 1

 

 

 

18

 

 Szalik zimowy

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

19

 

 Bielizna letnia (podkoszulek + kalesony)

 

 kpl.

 

 2

 

 1

 

 

 

20

 

 Bielizna zimowa (podkoszulek

+ kalesony)

 

 kpl.

 

 2

 

 1

 

 

 

21

 

 Krawat

 

 szt.

 

 1

 

 1

 

 przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony

 

22

 

 Oznaki stanowisk służbowych

i emblematy

 

 kpl.

 

 1

 

 3

 

 dla każdego umundurowania

 

 

Załącznik 6. [WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH]

Załącznik nr 6

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH]

Załącznik nr 7

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA"]

Załącznik nr 8

ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA”

Lp.

 

Przedmiot umundurowania

 

Jednostka

miary

 

Ilość

 

Okres

używalności w latach

 

Uwagi

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

 Czapka okrągła typu garnizonowego

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 dla kobiet kapelusik

 

2

 

 Czapka zimowa

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

3

 

 Czapka letnia

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

4

 

 Kurtka letnia krótka specjalna

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

5

 

 Kurtka zimowa 3/4 z podpinką

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

6

 

 Kurtka zimowa specjalna

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

7

 

 Sweter typu golf lub „w serek”

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

8

 

 Koszula z długimi rękawami

 

 szt.

 

 3

 

 1

 

 

 

9

 

 Koszula z krótkimi rękawami

 

 szt.

 

 2

 

 1

 

 

 

10

 

 Koszula typu safari z długimi rękawami

 

 szt.

 

 2

 

 1

 

 

 

11

 

 Podkoszulek bawełniany

z krótkimi rękawami

 

 szt.

 

 4

 

 3

 

 

 

12

 

 Spodnie letnie z elanobawełny

 

 szt.

 

 2

 

 3

 

 dla kobiet spódnica

 

13

 

 Spodnie zimowe z gabardyny

 

 szt.

 

 2

 

 3

 

 dla kobiet spódnica

 

14

 

 Spodnie specjalne

 

 szt.

 

 2

 

 3

 

 

 

15

 

 Szalik zimowy

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

16

 

 Rękawiczki zimowe skórzane

 

 para

 

 1

 

 3

 

 

 

17

 

 Krawat

 

 szt.

 

 1

 

 1

 

 

 

18

 

 Spinka do krawata

 

 szt.

 

 1

 

 1

 

 

 

19

 

 Pas główny skórzany

 

 szt.

 

 1

 

 5

 

 

 

20

 

 Pasek do spodni skórzany

 

 szt.

 

 1

 

 5

 

 

 

21

 

 Bielizna osobista letnia

 

 kpl.

 

 2

 

 1

 

 

 

22

 

 Bielizna osobista zimowa

 

 kpl.

 

 2

 

 1

 

 

 

23

 

 Półbuty skórzane na gumowej podeszwie

 

 para

 

 1

 

 1

 

 

 

24

 

 Buty skórzane ocieplane

 

 para

 

 1

 

 2

 

 dla kobiet kozaczki

 

25

 

 Skarpety letnie

 

 para

 

 3

 

 1

 

 

 

26

 

 Skarpety zimowe

 

 para

 

 2

 

 1

 

 

 

27

 

 Oznaki stanowisk służbowych

i emblematy

 

 kpl.

 

 1

 

 3

 

 dla każdego umundurowania

 

 

Załącznik 9. [WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA"]

Załącznik nr 9

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA”

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA"]

Załącznik nr 10

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA”

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE]

Załącznik nr 11

ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

Lp.

 

Przedmiot umundurowania

 

Jednostka

miary

 

Ilość

 

Okres

używal-

ności

w latach

 

Uwagi

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

I. Ubiór służbowy

 

1

 

 Czapka okrągła typu garnizonowego

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

2

 

 Czapka zimowa polowa

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

3

 

 Mundur gabardynowy zimowy

 

 szt.

 

 1

 

 2

 

 

 

4

 

 Mundur tropikowy letni

 

 szt.

 

 1

 

 2

 

 

 

5

 

 Kurtka zimowa 3/4 z kapturem

i podpinką

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

6

 

 Szalik zimowy

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

7

 

 Rękawiczki skórzane zimowe

 

 para

 

 1

 

 3

 

 

 

8

 

 Koszula z długimi rękawami

 

 szt.

 

 3

 

 1

 

 

 

9

 

 Koszula typu safari z krótkimi rękawami

 

 szt.

 

 2

 

 1

 

 

 

10

 

 Krawat

 

 szt.

 

 1

 

 1

 

 

 

11

 

 Pas główny skórzany

 

 szt.

 

 1

 

 5

 

 

 

12

 

 Pasek do spodni skórzany

 

 szt.

 

 1

 

 5

 

 

 

13

 

 Bielizna osobista letnia

 

 kpl.

 

 2

 

 1

 

 

 

14

 

 Bielizna osobista zimowa

 

 kpl.

 

 2

 

 1

 

 

 

15

 

 Półbuty skórzane na gumowej

podeszwie

 

 para

 

 2

 

 2

 

 

 

16

 

 Buty skórzane ocieplane

 

 para

 

 1

 

 2

 

 

 

17

 

 Skarpety letnie

 

 para

 

 3

 

 1

 

 

 

18

 

 Skarpety zimowe

 

 para

 

 2

 

 1

 

 

 

19

 

 Garsonka (żakiet + spódnica)

 

 szt.

 

 2

 

 2

 

 przysługuje wyłącznie

kobietom

 

20

 

 Bluzka koszulowa z krótkimi rękawami

 

 szt.

 

 3

 

 1

 

 przysługuje wyłącznie

kobietom

 

21

 

 Bluzka koszulowa z długimi rękawami

 

 szt.

 

 3

 

 1

 

 przysługuje wyłącznie

kobietom

 

22

 

 Furażerka

 

 szt.

 

 1

 

 2

 

 przysługuje wyłącznie

kobietom

 

23

 

 Rajstopy

 

 szt.

 

 2

 

 2

 

 przysługują wyłącznie

kobietom

 

24

 

 Rękawiczki bawełniane

 

 para

 

 1

 

 2

 

 przysługują wyłącznie

kobietom

 

25

 

 Półbuty

 

 para

 

 2

 

 2

 

 przysługują wyłącznie

kobietom

 

26

 

 Oznaki stanowisk służbowych

i emblematy

 

 kpl.

 

 1

 

 3

 

 dla każdego umundurowania

 

II. Ubiór specjalny

 

1

 

 Beret

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

2

 

 Czapka zimowa polowa

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

3

 

 Kurtka specjalna

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

4

 

 Kurtka zimowa 3/4 z podpinką

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

5

 

 Kurtka ortalionowa przeciwdeszczowa

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

6

 

 Rękawiczki zimowe skórzane

 

 para

 

 1

 

 3

 

 

 

7

 

 Sweter typu półgolf

 

 szt.

 

 1

 

 2

 

 

 

8

 

 Koszula typu safari z krótkimi rękawami

 

 szt.

 

 2

 

 1

 

 

 

9

 

 Podkoszulek bawełniany

z krótkimi rękawami

 

 szt.

 

 4

 

 1

 

 

 

10

 

 Dres

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

11

 

 Spodnie specjalne

 

 szt.

 

 2

 

 3

 

 

 

12

 

 Pas główny skórzany

 

 szt.

 

 1

 

 5

 

 

 

13

 

 Pasek do spodni skórzany

 

 szt.

 

 1

 

 5

 

 

 

14

 

 Bielizna osobista letnia

 

 kpl.

 

 2

 

 1

 

 

 

15

 

 Bielizna osobista zimowa

 

 kpl.

 

 2

 

 1

 

 

 

16

 

 Buty skórzane wysokie, sznurowane, na gumowej podeszwie

 

 para

 

 2

 

 2

 

 

 

17

 

 Buty sportowe

 

 para

 

 1

 

 2

 

 

 

18

 

 Skarpety letnie

 

 para

 

 3

 

 1

 

 

 

19

 

 Skarpety zimowe

 

 para

 

 2

 

 1

 

 

 

20

 

 Szalik zimowy

 

 szt.

 

 1

 

 3

 

 

 

21

 

 Oznaki stanowisk służbowych i emblematy

 

 kpl.

 

 1

 

 3

 

 dla każdego umundurowania

 

 

Uwaga: Kobietom przysługują wyłącznie przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego, wymienione w tabeli pod lp. 13 i 14 oraz 19-25.

Załącznik 12. [WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE]

Załącznik nr 12

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13. [WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE]

Załącznik nr 13

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama