Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) w pkt 3 uchyla się lit. a,

b) w pkt 4 uchyla się lit. a;

2) uchyla się § 14;

3) w § 20 w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Znakami dowódców zespołów okrętów są proporczyki z płata tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, zakończone „jaskółczymi ogonami” o ustalonych kolorach dla:”,

b) uchyla się pkt 1;

4) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

„Flagi dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz inspektorów rodzajów Sił Zbrojnych”;

5) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Znakami używanymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są flagi dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz inspektorów rodzajów Sił Zbrojnych.

2. Flagą dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz inspektorów rodzajów Sił Zbrojnych jest prostokątny płat tkaniny. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6.”;

6) po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu:

„§ 33a. Proporcem Dowódcy Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego jest płat tkaniny białej w kształcie kwadratu o wymiarach 65x65 cm, po którego obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy proporca są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok płata przytwierdzony jest do drzewca. Boki proporca, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, obszyte są frędzlą barwy jasnego złota. Zarówno na stronie głównej, jak i na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca umieszczone są emblematy nawiązujące do symboliki Szwadronu.”;

7) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:

„Odznaki pamiątkowe, okolicznościowe i jubileuszowe, odznaki absolwentów oraz oznaki dla celów rozpoznawczych”;

8) w § 34:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odznaki okolicznościowe i jubileuszowe;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odznaki absolwentów uczelni i szkół wojskowych oraz centrów i ośrodków szkolenia rodzajów Sił Zbrojnych;”,

c) w pkt 4:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) proporczyki na berety żołnierzy jednostek wojskowych,”,

– uchyla się lit. c;

9) po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

„§ 34a. Znaków, o których mowa w § 34 pkt 1 i 2 oraz pkt 4 lit. a i b, dla podkreślenia identyfikacji służbowej oraz tradycji orężnych, mogą używać również:

1) jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane;

2) komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej;

3) okręty;

4) pododdziały bezpośrednio podporządkowane dowódcom jednostek wojskowych.”;

10) załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 588.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 grudnia 2013 r. (poz. 1636)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

FLAGA ADMIRAŁA

infoRgrafika

FLAGA ADMIRAŁA FLOTY

infoRgrafika

FLAGA WICEADMIRAŁA

infoRgrafika

FLAGA KONTRADMIRAŁA

infoRgrafika

FLAGA GENERAŁÓW

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

PROPORCZYK DOWÓDCY FLOTYLLI

infoRgrafika

PROPORCZYK DOWÓDCY DYWIZJONU

infoRgrafika

PROPORCZYK DOWÓDCY GRUPY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-23
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01

Dziennik Ustaw