REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1680

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 11, poz. 80 oraz z 2008 r. Nr 228, poz. 1515) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Wniosek składa się Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych w formie pisemnej lub elektronicznej na co najmniej 7 dni roboczych przed określonym we wniosku terminem wlotu obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek przesyła się Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych za pośrednictwem urządzeń i sieci telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych albo za pośrednictwem operatora pocztowego. Wniosek może być przesłany również drogą dyplomatyczną za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych uzgadnia zezwolenie z instytucją zapewniającą służby żeglugi powietrznej, wyznaczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393), oraz – w razie potrzeby – Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Głównym Policji lub Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.”;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych doręcza wnioskodawcy zezwolenie lub odmowę zezwolenia na co najmniej 2 dni robocze przed określonym we wniosku terminem wlotu obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4) § 7 i § 8 otrzymują brzmienie:

„§ 7. W przypadku braku możliwości wykonania lotu, na który Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych udzielił jednorazowego zezwolenia, lot taki może być wykonany przez obcy wojskowy statek powietrzny w ciągu następnych 72 godzin po określonym we wniosku terminie wlotu w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem zgłoszenia Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych przez wnioskodawcę nowego terminu i miejsca przekroczenia granicy państwowej na co najmniej 1 dzień roboczy przed wlotem tego statku w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8. W przypadku udzielenia wielokrotnego zezwolenia wnioskodawca zgłasza Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych każdy lot obcego wojskowego statku powietrznego, którego dotyczy zezwolenie, w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej na co najmniej 1 dzień roboczy przed wlotem tego statku w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej lub wylotem z tej przestrzeni, a jeżeli podczas lotu nie nastąpi przekroczenie granicy państwowej – na co najmniej 1 dzień roboczy przed startem obcego wojskowego statku powietrznego.”;

5) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Lot, na który Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych udzielił zezwolenia, może być wykonany w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej dostępnej dla ruchu lotniczego zgodnie z zasadami korzystania z tej przestrzeni określonymi w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, a także określonymi w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umowach międzynarodowych i innych umowach międzynarodowych zawartych w sposób dopuszczony przez takie umowy.

2. Przed wykonaniem lotu, na który Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych udzielił zezwolenia, dowódca obcego wojskowego statku powietrznego składa instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego plan lotu sporządzony zgodnie z zasadami ustalonymi w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP Polska. W planie lotu zamieszcza się również dane dotyczące zezwolenia.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Pomimo udzielenia zezwolenia przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego może w każdym czasie zakazać wykonania lotu obcego wojskowego statku powietrznego, którego dotyczy zezwolenie, lub zakazać kontynuowania takiego lotu albo zmienić warunki lotu w przypadku wprowadzenia ograniczeń dostępności przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, przy zachowaniu przepisów innych ustaw i postanowień umów międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, w tym postanowień organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 164, poz. 1108, z 2011 r. Nr 50, poz. 255 i Nr 217, poz. 1280 oraz z 2013 r. poz. 852.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA