REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 11 poz. 80

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 stycznia 2005 r.

w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania z wnioskiem o zezwolenie na przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wzór wniosku o zezwolenie na przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;

3) warunki wykonywania lotu przez obcy wojskowy statek powietrzny w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) Dowódca Sił Powietrznych – Dowódcę Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ustawa bez bliższego określenia – ustawę z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;

3) wniosek – wniosek o zezwolenie na przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 18a ust. 1 ustawy;

4) zezwolenie – zezwolenie na przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 18a ust. 1 ustawy.

§ 3.
1. Wniosek składa się Dowódcy Sił Powietrznych w formie pisemnej na co najmniej 168 godzin przed określonym we wniosku terminem wlotu obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek przesyła się Dowódcy Sił Powietrznych poprzez urządzenia i sieci telekomunikacyjne lub teleinformatyczne albo za pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego usługi pocztowe w obrocie krajowym lub zagranicznym. Wniosek może być przesłany również drogą dyplomatyczną za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

§ 4.
Wzór wniosku o zezwolenie na:

1) jednorazowe przekroczenie granicy państwowej i lot jednego lub więcej niż jednego obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wielokrotne przekraczanie granicy państwowej i lot jednego lub więcej niż jednego obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
Dowódca Sił Powietrznych uzgadnia zezwolenie z właściwym polskim państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym oraz – w razie potrzeby – Komendantem Głównym Straży Granicznej, Dowódcą Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Dowódcą Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6.
1. Dowódca Sił Powietrznych doręcza wnioskodawcy zezwolenie lub odmowę zezwolenia na co najmniej 48 godzin przed określonym we wniosku terminem wlotu obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę informacji o znajdowaniu się na pokładzie obcego wojskowego statku powietrznego ładunku niebezpiecznego, w zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera się stosowną klauzulę w tym zakresie.

3. Do doręczenia zezwolenia lub odmowy zezwolenia stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 2.

§ 7.
W przypadku braku możliwości wykonania lotu, na który Dowódca Sił Powietrznych udzielił jednorazowego zezwolenia, lot taki może być wykonany przez obcy wojskowy statek powietrzny w ciągu następnych 72 godzin po określonym we wniosku terminie wlotu w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem zgłoszenia Dowódcy Sił Powietrznych przez wnioskodawcę nowego terminu i miejsca przekroczenia granicy państwowej na co najmniej 24 godziny przed wlotem tego statku w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 8.
W przypadku udzielenia wielokrotnego zezwolenia wnioskodawca zgłasza Dowódcy Sił Powietrznych każdy lot obcego wojskowego statku powietrznego, którego dotyczy zezwolenie, w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej na co najmniej 24 godziny przed wlotem lub wylotem tego statku w lub z tej przestrzeni powietrznej, a jeżeli podczas lotu nie nastąpi przekroczenie granicy państwowej – na co najmniej 24 godziny przed startem obcego wojskowego statku powietrznego.
§ 9.
1. Lot, na który Dowódca Sił Powietrznych udzielił zezwolenia, może być wykonany w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej dostępnej dla ruchu lotniczego, zgodnie z zasadami korzystania z tej przestrzeni, określonymi w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)), a także określonymi w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umowach międzynarodowych i innych umowach międzynarodowych zawartych w sposób dopuszczony przez takie umowy.

2. Przed wykonaniem lotu, na który Dowódca Sił Powietrznych udzielił zezwolenia, dowódca obcego wojskowego statku powietrznego składa właściwemu polskiemu państwowemu organowi zarządzania ruchem lotniczym plan lotu sporządzony zgodnie z zasadami ustalonymi w Zbiorze Informacji Lotniczej (AIP-POLSKA). W planie lotu zamieszcza się również dane dotyczące zezwolenia.

3. Obcy wojskowy statek powietrzny wykonuje lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem w szczególności polskich przepisów o ochronie środowiska naturalnego oraz przepisów dotyczących spraw radiokomunikacyjnych, sanitarnych, skarbowych i imigracyjnych.

§ 10.
Pomimo udzielenia zezwolenia przez Dowódcę Sił Powietrznych właściwy polski państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym może w każdym czasie zakazać wykonania lotu obcego wojskowego statku powietrznego, którego dotyczy zezwolenie, lub zakazać kontynuowania takiego lotu albo zmienić warunki lotu w przypadku wprowadzenia ograniczeń dostępności przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, przy zachowaniu przepisów innych ustaw i postanowień umów międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, w tym postanowień organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1805.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie warunków wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez własne i obce wojskowe statki powietrzne oraz sposobu postępowania Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych, przekraczających granicę państwową bez wymaganego zezwolenia (M.P. Nr 40, poz. 406 oraz z 1997 r. Nr 77, poz. 728), które w części dotyczącej wykonania upoważnienia art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z późn. zm.) utraciło moc z dniem 29 marca 2001 r. na podstawie art. 34 pkt 3 i art. 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), w części dotyczącej wykonania upoważnienia art. 28 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z późn. zm.) utraciło moc z dniem 15 czerwca 2001 r. na podstawie art. 1 pkt 27 i art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 498) oraz w części dotyczącej wykonania upoważnienia art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z późn. zm.) utraciło moc z dniem 16 listopada 2004 r. na podstawie art. 222 w związku z art. 232 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 stycznia 2005 r. (poz. 80)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA