REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1700

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1–10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. poz. 704) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 4 ust. 1, 2, 5, 6 i 8, § 7 i § 9 ust. 5 w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw transportu” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego”;

2) w załączniku nr 1 tabela 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611.

Załącznik 1. [ZAKRES WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU W ODNIESIENIU DO POJAZDÓW KATEGORII T5, C, R]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 30 grudnia 2013 r. (poz. 1700)

Załącznik nr 1

Tabela 3

Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdów kategorii T5, C, R

Nr

Przedmiot

Odniesienie do aktu prawnego

Dotyczy kategorii

T5

Ra

Rb

C

1.1

Maksymalna masa całkowita

2009/63/WE I

X

 

 

rozporządzenie WT1)

X

X

X

1.2

Tablica rejestracyjna

2009/63/WE II

X

X

 

 

70/222/EWG

X

 

 

rozporządzenie WT1)

X

1.3

Zbiornik paliwa

2009/63/WE III

X

X

1.4

Obciążenie balastowe

2009/63/WE IV

X

X

1.5

Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze

2009/63/WE V

X

X

1.6

Poziom hałasu (zewnętrznego)

2009/63/WE VI

X

X

2.1

Prędkość maksymalna

2009/60/WE załącznik, pkt 1

X

X

2.2

Skrzynie ładunkowe

2009/60/WE załącznik, pkt 2

X

X

3.1

Lusterka wsteczne

2009/59/WE

X

X

4.1

Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej

2008/2/WE

X

X

5.1

Układ kierowniczy

2009/66/WE

X

X

 

 

regulamin 79 EKG ONZ

X

6.1

Kompatybilność elektromagnetyczna

2009/64/WE

X

X

7.1

Urządzenia hamujące

71/320/EWG

X

X

 

 

76/432/EWG

X

 

 

rozporządzenie WT1)

X

8.1

Siedzenia pasażerów

76/763/EWG

X

X

9.1

Poziom hałasu (wewnętrznego)

2009/76/WE

X

X

12.1

Siedzenie kierowcy

78/764/EWG

X

X

13.1

Instalacja urządzeń oświetleniowych

2009/61/WE

X

X

 

 

76/756/EWG

X

 

 

rozporządzenie WT1)

X

14.1

Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej

2009/68/WE

X

X

X

 

 

rozporządzenie WT1)

X

15.1

Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny

2009/58/WE

X

X

16.1

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna)

2009/75/WE

X

X

17.1

Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy

80/720/EWG

X

X

18.1

Wałki odbioru mocy

86/297/EWG

X

X

20.1

Instalacja urządzeń sterowania i kontroli

86/415/EWG

X

X

22.1

Wymiary i masa przyczepy

2009/144/WE I

X

X

 

 

97/27/WE

X

 

 

rozporządzenie WT1)

X

22.2

Szyby

92/22/EWG

X

 

 

2009/144/WE III

X

22.3

Regulator prędkości

2009/144/WE II, 1

X

X

22.4

Ochrona części napędowych, części wystających i kół

2009/144/WE II, 2

X

X

X

22.5

Mechanizmy sprzęgające

2009/144/WE IV

X

X

 

 

94/20/WE i regulamin

X

X

 

 

55 EKG ONZ

 

 

 

 

22.6

Tabliczki znamionowe

2009/144/WE V

X

X

 

 

74/114/EWG

X

 

 

rozporządzenie WT1)

X

22.7

Złącze hamulca przyczepy

2009/144/WE VI

X

X

X

 

 

rozporządzenie WT1)

X

23.1

Emisje zanieczyszczeń

2000/25/WE

X

X

24.1

Opony

regulamin 106 EKG ONZ

X

X

 

 

rozporządzenie WT1)

X

26.1

Zamocowanie pasów bezpieczeństwa

76/115/EWG

X

X

27.1

Pasy bezpieczeństwa

77/541/EWG

X

X

28.1

Bieg wsteczny i prędkościomierz

75/443/EWG

X

 

 

2009/60/WE

X

29.1

Osłony przeciwrozbryzgowe kół

91/226/EWG

X

30.1

Urządzenia ograniczające prędkość

92/24/EWG

X

32.1

Ochrona boczna

89/297/EWG

X

 

 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Załącznik 2. [ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOŚCI PRODUKCJI]

Załącznik nr 2

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOŚCI PRODUKCJI

1. Kontrola zgodności produkcji, o której mowa w art. 70w ust. 1 ustawy, zwana dalej „kontrolą”, przeprowadzana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej „Dyrektorem TDT”, składa się z dwóch etapów:

1) oceny wstępnej;

2) weryfikacji przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność produkcji pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, zwanych dalej „wyrobami”, z typem objętym świadectwem homologacji.

2. W ramach oceny wstępnej Dyrektor TDT sprawdza istnienie u producenta systemu zarządzania jakością.

2.1. Przy określaniu zakresu oceny wstępnej Dyrektor TDT uwzględnia:

1) dokumentację producenta potwierdzającą zgodność ze zharmonizowaną normą ISO 9001 lub z równoważną zharmonizowaną normą, która spełnia ogólne wymagania oceny wstępnej;

2) dokumentację producenta pojazdu w zakresie przeprowadzonej przez niego oceny systemu zarządzania jakością u producenta przedmiotów wyposażenia lub części, zgodnie z co najmniej jedną specyfikacją przemysłową, spełniającą wymagania normy, o której mowa w ppkt 1.

2.2. Przy uwzględnianiu przez Dyrektora TDT, na potrzeby oceny wstępnej, dokumentacji przedstawionej przez producenta według normy, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 1, w toku kontroli Dyrektor TDT ustala z producentem sposób informowania o wszelkich zmianach zakresu i terminów ważności tej dokumentacji.

2.3. Ocena wstępna w odniesieniu do typu pojazdu nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny wstępnej, przeprowadzonej na potrzeby wydania świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części, montowanych w tym typie pojazdu. W takim przypadku zakres oceny wstępnej powinien obejmować zakłady produkcyjne producenta pojazdu i działania związane z montażem całego pojazdu, które nie były objęte zakresem ocen wstępnych przeprowadzonych przed wydaniem świadectw homologacji typu dla przedmiotów wyposażenia lub części tego typu pojazdu.

3. W ramach weryfikacji wprowadzonych przez producenta przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność produkcji wyrobów z typem objętym świadectwem homologacji Dyrektor TDT:

1) sprawdza u producenta:

a) sposób funkcjonowania procesu produkcyjnego wyrobów, w szczególności:

– planowanie produkcji,

– prowadzenie i przechowywanie dokumentacji produkcyjnej,

– nadzorowanie poszczególnych etapów procesu produkcyjnego,

– przechowywanie i transport wyrobów gotowych,

b) sposób działania systemu dostawy wyrobów, w szczególności:

– istnienie systemu oceny dostawców,

– magazynowanie i kontrolę dostaw,

– stosowanie oznaczeń wyrobów na potrzeby skutecznej i terminowej dostawy,

– procedury reklamacji wyrobów,

c) istnienie systemu badań i kontroli wewnętrznych produkowanych wyrobów, w szczególności zapewnienie:

– właściwego sposobu, zakresu i ilości badań i kontroli wewnętrznych, które są wymagane do przeprowadzenia zgodnie z aktami prawnymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia; w przypadku producenta pojazdu kontrole wewnętrzne dotyczą sprawdzenia zgodności kompletacji pojazdu z danymi zawartymi w świadectwie homologacji typu,

– dostępu do wyposażenia badawczo-rozwojowego i kontrolnego, w tym sposób identyfikacji i sprawdzania tego wyposażenia,

– dokumentowania i udostępniania wyników badań i kontroli wewnętrznych wyrobów, między innymi przez plany kontroli,

– prowadzenia analizy wyników badań i kontroli wewnętrznych pod kątem sprawdzania i zapewnienia przez producenta zachowania na takim samym poziomie produkcji wyrobów, z jednoczesnym uwzględnianiem postępu w obszarze technicznym i produkcji przemysłowej,

– skutecznego procesu eliminowania niezgodności stwierdzonych w wyniku badań i kontroli wewnętrznych,

– skutecznego procesu eliminowania i wycofywania z produkcji wyrobów wadliwych, w tym stosowania oznaczeń takich wyrobów;

2) ustala z producentem okres przechowywania wyników badań i kontroli wewnętrznych wyrobów przeprowadzanych przez tego producenta.

4. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 70w ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, i stwierdzonych przez Dyrektora TDT w toku tej kontroli niezgodności Dyrektor TDT może dokonywać sprawdzenia utrzymywania przez producenta systemu zarządzania jakością oraz przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność produkcji wyrobów z typem objętym świadectwem homologacji.

5. Dyrektor TDT uzgadnia termin kontroli z podmiotem podlegającym kontroli, zwanym dalej „kontrolowanym”.

5.1. Dyrektor TDT, nie później niż w terminie 14 dni przed terminem przystąpienia do czynności kontrolnych, powiadamia kontrolowanego w szczególności o:

1) zakresie kontroli;

2) przewidywanym czasie trwania kontroli.

6. Kontrole przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanego.

7. Po przeprowadzeniu kontroli Dyrektor TDT sporządza protokół, który zawiera:

1) nazwę i siedzibę kontrolowanego;

2) datę przeprowadzenia kontroli;

3) wykaz przedstawicieli kontrolowanego, zawierający ich dane osobowe: imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko;

4) zakres kontroli;

5) wykaz skontrolowanych dokumentów/procedur/procesów produkcyjnych/obiektów/pomieszczeń/wyposażenia;

6) opis spostrzeżeń;

7) stwierdzone niezgodności;

8) proponowane przez kontrolowanego działania zapobiegawcze/korygujące;

9) termin wdrożenia działań zapobiegawczych/korygujących oraz ich sprawdzenia;

10) załączniki z podaniem nazwy każdego z nich, zawierające pisemne oświadczenia, wyjaśnienia, obliczenia i inne dokumenty przekazane przez kontrolowanego;

11) datę i miejsce sporządzenia protokołu z kontroli, podpisy osób uczestniczących w kontroli.

8. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla kontrolowanego;

2) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla Dyrektora TDT;

3) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla jednostki uprawnionej w ramach prowadzonej przez nią dokumentacji homologacyjnej.

Załącznik 3. [WZÓR – OŚWIADCZENIE O DANYCH I INFORMACJACH O POJEŹDZIE NIEZBĘDNYCH DO REJESTRACJI I EWIDENCJI POJAZDÓW]

Załącznik nr 3

WZÓR – OŚWIADCZENIE O DANYCH I INFORMACJACH O POJEŹDZIE NIEZBĘDNYCH DO REJESTRACJI I EWIDENCJI POJAZDÓW

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2023-07-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA