REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 704

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1–10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa dla ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części:

1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur;

2) wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, stosowane w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach;

3) limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii;

4) szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu;

5) istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu;

6) warunki i sposób wyboru pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”;

7) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności produkcji;

8) wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe wymagania dla dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2 ustawy, w zależności od procedury homologacji typu;

9) wzór i opis znaku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części;

10) terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodności.

§ 2.
1. Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu:

1) WE pojazdu w odniesieniu do pojazdów kategorii T1, T2, T3, T4.3 – określa tabela 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) pojazdu w odniesieniu do pojazdów kategorii T4.1, T4.2, T4.3, T5, R, C – określają tabele 2 i 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

3) WE przedmiotu wyposażenia lub części oraz typu EKG ONZ – określają odpowiednio przepisy stanowiące podstawę do wydania świadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części oraz świadectwa homologacji typu EKG ONZ.

2. Wymagania równoważne w ramach procedury homologacji typu WE pojazdu oraz typu pojazdu określają tabele 4–6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

3. Wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, stosowane w procedurze homologacji pojazdów kategorii T i C produkowanych w małych seriach, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii stosowane w procedurze homologacji typu WE pojazdu oraz typu pojazdu określa część A załącznika V do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. WE L 171 z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 311), zwanej dalej „dyrektywą”.
§ 4.
1. W przypadku wniosku producenta o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, minister właściwy do spraw transportu sprawdza:

1) kompletność złożonych dokumentów, zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów określonym w art. 70h ust. 5 ustawy;

2) zgodność informacji zawartych we wniosku o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu z załączonymi do niego dokumentami, pod kątem prawidłowego określenia danych dotyczących marki i typu pojazdu albo typu przedmiotu wyposażenia lub części;

3) czy wniosek o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu został podpisany przez producenta;

4) prawidłowość przygotowania dokumentu informacyjnego pod kątem zastosowania odpowiedniego wzoru wymaganego w zależności od rodzaju procedury homologacji typu WE pojazdu albo homologacji typu pojazdu;

5) czy dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań homologacyjnych typu pojazdu albo typu przedmiotu wyposażenia lub części, objętego wnioskiem, zostały wydane:

a) przez jednostkę uprawnioną do ich przeprowadzenia, zgodnie z zakresem udzielonego uprawnienia, o którym mowa w art. 70y ust. 2 ustawy,

b) przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną,

c) zgodnie z przepisami § 6 ust. 5–9.

2. Przy wydawaniu, zmianie, odmowie wydania albo cofnięciu świadectwa homologacji typu minister właściwy do spraw transportu stosuje:

1) wzór świadectwa homologacji typu WE pojazdu określony w rozdziale C załącznika II do dyrektywy;

2) wzory świadectw homologacji typu EKG ONZ określone w regulaminach wskazanych w tabeli 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

3. Świadectwo homologacji typu WE pojazdu, świadectwo homologacji typu pojazdu oraz świadectwo homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części powinno mieć numer nadany w sposób określony w dodatku 1 rozdziału C załącznika II do dyrektywy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku świadectw homologacji typu pojazdu w sekcji 1 numeru tego świadectwa należy wpisać duże litery „PL” oraz pominąć w tym numerze sekcję 2 i 3; nie dotyczy świadectw homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach.

5. W przypadku zmian w pakiecie informacyjnym do świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu przy nadawaniu numeru tego świadectwa po numerze zmiany, który nie ulega zmianie, minister właściwy do spraw transportu dodaje następujące oznaczenie, w zależności od liczby udzielonych do tej pory zmian:

1) „Revision 1, 2, 3 ...” albo skrót „Rev. 1, 2, 3, ....” – w przypadku świadectw homologacji typu WE pojazdu,

2) „Rewizja 1, 2, 3 ...” albo skrót „Rew. 1, 2, 3 ...” – w przypadku świadectw homologacji typu pojazdu

– z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku gdy w ramach procedury homologacji typu WE pojazdu albo procedury homologacji typu pojazdu, poza zmianami, o których mowa w ust. 5:

1) były wymagane dalsze kontrole lub badania,

2) uległy zmianie dane albo informacje zawarte w świadectwie homologacji typu WE albo świadectwie homologacji typu pojazdu, z wyjątkiem załączników,

3) weszły w życie nowe wymagania obowiązujące dla typu pojazdu podlegającego procedurze homologacji

– przy wydaniu zmiany do świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu w sekcji 4 numeru tego świadectwa minister właściwy do spraw transportu określa numer zmiany zgodny z liczbą kolejnych udzielonych już zmian.

7. Świadectwo homologacji typu EKG ONZ powinno mieć numer nadany w sposób określony w regulaminach wskazanych w tabelach 2, 3 i 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

8. Wykaz świadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części oraz wykaz świadectw homologacji typu EKG ONZ, o których mowa w art. 70v ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy, minister właściwy do spraw transportu sporządza w języku angielskim, według wzoru określonego w załączniku VI do dyrektywy. Jeżeli wykaz dotyczy świadectw homologacji typu EKG ONZ, należy to zaznaczyć w tym wykazie.

§ 5.
Istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu określa rozdział A część B załącznika II do dyrektywy.
§ 6.
1. Jednostka uprawniona przeprowadza badania homologacyjne typu WE pojazdu albo typu pojazdu w zakresie i w sposób, które w zależności od stopnia kompletacji pojazdu określa:

1) w przypadku homologacji typu WE pojazdu oraz typu pojazdu – część A załącznika nr 3 do rozporządzenia;

2) w przypadku homologacji typu WE pojazdu oraz typu pojazdu, w odniesieniu do kolejnego etapu kompletacji pojazdu – część B załącznika nr 3 do rozporządzenia.

2. Zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych typu w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach, w odniesieniu do których zastosowano wymagania alternatywne, określa część C załącznika nr 3 do rozporządzenia.

3. Zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych typu WE przedmiotu wyposażenia lub części i badań homologacyjnych typu EKG ONZ oraz warunki i sposób wyboru przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z ust. 5 ustawy, określają akty prawne wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Warunki i sposób wyboru pojazdów, o których mowa w art. 70z ust. 5 ustawy, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym typu WE pojazdu albo typu pojazdu protokół wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki tego badania, o którym mowa w art. 70z ust. 6 pkt 1 ustawy, wydany przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną, jednostka uprawniona sporządza w języku polskim, a w przypadku badań homologacyjnych typu WE pojazdu dodatkowo w języku angielskim.

6. Wzór wyników badań, o których mowa w ust. 5, w zakresie poziomu głośności oraz emisji spalin określa część II rozdziału C załącznika II do dyrektywy.

7. W przypadku procedury jednostopniowej, o której mowa w art. 70a pkt 2 lit. b ustawy, protokół wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki tego badania, o którym mowa w art. 70z ust. 6 pkt 1 ustawy, powinien zawierać wykaz aktów prawnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz zostać sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w części I rozdziału C załącznika II do dyrektywy.

8. Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym typu przedmiotu wyposażenia lub części, sprawozdanie z badań, o którym mowa w art. 70z ust. 6 pkt 2 ustawy, wydane przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną, jednostka uprawniona sporządza w języku polskim i w języku angielskim.

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 8, jednostka uprawniona sporządza co najmniej w trzech egzemplarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz – jest przechowywany w dokumentacji prowadzonej przez jednostkę uprawnioną;

2) dwa egzemplarze – wydaje producentowi.

§ 7.
1. Zakres i sposób przeprowadzania przez ministra właściwego do spraw transportu kontroli zgodności produkcji, o której mowa w art. 70w ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia oraz załącznik IV do dyrektywy.

2. W przypadku kontroli zgodności produkcji przeprowadzonej przez jednostkę uprawnioną do wykonywania badań homologacyjnych, upoważnioną przez ministra właściwego do spraw transportu zgodnie z art. 70w ust. 4 ustawy do przeprowadzania takiej kontroli, załącznik nr 5 do rozporządzenia oraz załącznik IV do dyrektywy stosuje się odpowiednio.

§ 8.
1. Pakiet informacyjny dołączany do wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 ustawy, powinien zawierać:

1) w przypadku jednostopniowej procedury homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu:

a) folder informacyjny składający się z:

– dokumentu informacyjnego sporządzonego według wzoru A oraz części II wzoru B załącznika I do dyrektywy, w związku z aktami prawnymi wymienionymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

– danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu,

– informacji i instrukcji określających warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem pojazdu, w tym jego przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska, o ile takie warunki lub ograniczenia występują w typie pojazdu objętym wnioskiem,

b) protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydany przez jednostkę uprawioną;

2) w przypadku procedury homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części albo procedury homologacji typu EKG ONZ:

a) folder informacyjny sporządzony zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w tym zawierający informacje i instrukcje, określające warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska, o ile takie warunki lub ograniczenia występują w typie przedmiotu wyposażenia lub części objętym wnioskiem,

b) sprawozdanie zawierające wyniki badania homologacyjnego typu przedmiotu wyposażenia lub części objętego wnioskiem, wydane przez jednostkę uprawnioną.

2. W przypadku kolejnego etapu kompletacji pojazdu do wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 3 oraz art. 70z ust. 1 ustawy, dołącza się:

1) w pierwszym etapie kompletacji – folder informacyjny, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy, zgodny ze stanem kompletacji pojazdu podstawowego;

2) w kolejnych etapach kompletacji:

a) folder informacyjny, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy, odpowiadający aktualnemu etapowi kompletacji,

b) świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdu niekompletnego;

3) informacje dotyczące:

a) zmian lub uzupełnień wprowadzonych przez producenta do pojazdu niekompletnego,

b) zapewnienia zgodności z wytycznymi konstrukcyjnymi określonymi przez producenta pojazdu homologowanego we wcześniejszych etapach, potwierdzone przez tego producenta.

3. W przypadku zmiany świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu oraz świadectwa homologacji typu EKG ONZ pakiet informacyjny dołączany do wniosku o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, powinien zawierać wyraźne zaznaczenie wprowadzonych do niego zmian poprzez pogrubienie czcionki.

§ 9.
1. Wzór świadectwa zgodności WE oraz świadectwa zgodności określa załącznik III do dyrektywy, przy czym w przypadku świadectwa zgodności należy pominąć oznaczenie „WE” w jego nazwie.

2. W przypadku świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, dla pojazdu niekompletnego albo skompletowanego, producent wypełnia tylko te punkty na stronie drugiej tego świadectwa, które zostały dodane lub zmienione na bieżącym etapie procedury homologacji typu.

3. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności powinny być wystawione na papierze z zabezpieczeniem w postaci kolorowej grafiki lub znaku wodnego, odpowiadającym znakowi identyfikującemu producenta.

4. Świadectwo zgodności wystawione na podstawie świadectwa homologacji typu pojazdu, o którym mowa w art. 70i ust. 4 ustawy, powinno:

1) zawierać w tytule oznaczenie „pojazdy kompletne/skompletowane objęte świadectwem homologacji typu pojazdu, wydanym na podstawie art. 70i ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym”;

2) określać termin, na jaki zostało wydane to świadectwo homologacji typu pojazdu.

5. Świadectwo zgodności wystawione na podstawie świadectwa homologacji typu pojazdu, które zostało uznane przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 70j ust. 1 oraz art. 70k ust. 1 ustawy, powinno zawierać na pierwszej stronie informację o uznaniu tego świadectwa przez ministra właściwego do spraw transportu wraz z numerem decyzji i datą jej wydania.

6. Wtórnik dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinien zawierać na ich pierwszej stronie nazwę o treści:

1) „wtórnik” – w przypadku wtórników sporządzonych w języku polskim;

2) „duplicate” – w przypadku wtórników sporządzonych w języku angielskim.

7. Wzór, opis znaku homologacji i sposób znakowania typu przedmiotu wyposażenia lub części określają akty prawne wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Wzór wniosku o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 4 ustawy, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 5 ustawy, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

4. Wzór wykazu, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 6 ustawy, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

5. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 70s ust. 1 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 11.
Terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodności określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
§ 12.
Wykaz regulaminów EKG ONZ obowiązujących w procedurze homologacji typu EKG ONZ, które nie są stosowane w procedurze homologacji typu WE pojazdu lub typu pojazdu, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.3)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. WE L 171 z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 311).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep (Dz. U. Nr 237, poz. 2009, z 2006 r. Nr 42, poz. 291, z 2010 r. Nr 237, poz. 1576 oraz z 2011 r. Nr 115, poz. 667), które zgodnie z art. 1 pkt 6 w związku z art. 13 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [ZAKRES WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURACH HOMOLOGACJI TYPU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 17 czerwca 2013 r. (poz. 704)

Załącznik nr 1

ZAKRES WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURACH HOMOLOGACJI TYPU

Tabela 1

Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do pojazdów kategorii T1, T2, T3, T4.3

Nr

Przedmiot

Dyrektywa i załącznik

Dotyczy kategorii

T1

T2

T3

T4.31)

1.1

Maksymalna masa całkowita

2009/63/WE I

X

X

X

X

1.2

Tablica rejestracyjna

2009/63/WE II

X

X

X

X

1.3

Zbiornik paliwa

2009/63/WE III

X

X

X

X

1.4

Obciążenie balastowe

2009/63/WE IV

X

X

X

1.5

Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze

2009/63/WE V

X

X

X

X

1.6

Poziom hałasu (zewnętrznego)

2009/63/WE VI

X

X

X

X

2.1

Prędkość maksymalna

2009/60/WE załącznik, pkt 1

X

X

X

X

2.2

Skrzynie ładunkowe

2009/60/WE załącznik, pkt 2

X

X

X

X

3.1

Lusterka wsteczne

2009/59/WE

X

X

X

4.1

Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej

2008/2/WE

X

X

X

X

5.1

Układ kierowniczy

2009/66/WE

X

X

X

X

6.1

Kompatybilność elektromagnetyczna

2009/64/WE

X

X

X

X

7.1

Urządzenia hamujące

76/432/EWG

X

X

X

X

8.1

Siedzenia pasażerów

76/763/EWG

X

X

X

9.1

Poziom hałasu (wewnętrznego)

2009/76/WE

X

X

X

X

10.1

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu

2009/57/WE

X

X

12.1

Siedzenie kierowcy

78/764/EWG

X

X

X

X

13.1

Instalacja urządzeń oświetleniowych

2009/61/WE

X

X

X

X

14.1

Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej

2009/68/WE

X

X

X

X

15.1

Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny

2009/58/WE

X

X

X

X

16.1

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna)

2009/75/WE

X

X

17.1

Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy

80/720/EWG

X

X

X

18.1

Wałki odbioru mocy

86/297/EWG

X

X

X

X

19.1

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z tyłu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)

86/298/EWG

X

20.1

Instalacja urządzeń sterowania i kontroli

86/415/EWG

X

X

X

X

21.1

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z przodu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)

87/402/EWG

X

22.1

Wymiary i masa przyczepy

2009/144/WE I

X

X

X

X

22.2

Szyby

2009/144/WE III

X

X

X

X

22.3

Regulator prędkości

2009/144/WE II, 1

X

X

X

X

22.4

Ochrona części napędowych, części wystających i kół

2009/144/WE II, 2

X

X

X

X

22.5

Mechanizmy sprzęgające

2009/144/WE IV

X

X

X

X

22.6

Tabliczki znamionowe

2009/144/WE V

X

X

X

X

22.7

Złącze hamulca przyczepy

2009/144/WE VI

X

X

X

X

23.1

Emisje zanieczyszczeń

2000/25/WE

X

X

X

X

24.1

Opony2)

[..../.../WE]

X

X

X

X

26.1

Zamocowanie pasów bezpieczeństwa3)

76/115/EWG

X

X

X

 

1) Wymagania obowiązujące w homologacji typu WE pojazdu stosuje się w odniesieniu do:

1) nowych typów pojazdów od dnia 29 września 2013 r.;

2) każdego nowego pojazdu, który ma świadectwo homologacji typu pojazdu od dnia 29 września 2016 r.

2) Do czasu przyjęcia dyrektywy w sprawie opon brak oddzielnej dyrektywy w tym zakresie nie stoi na przeszkodzie udzieleniu pełnej homologacji typu pojazdu.

3) Minimalna liczba punktów mocowania wymagana w odniesieniu do ciągników kategorii T1, T2, T3, ustanowiona w dodatku 1 załącznika I do dyrektywy Rady 76/115/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do punktów mocowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 24 z 30.01.1976, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 52) dla miejsc środkowych z przodu pojazdu kategorii N3 wynosi dwa. Badania obciążenia ustanowione w pkt 5.4.3 i 5.4.4 załącznika I do tej dyrektywy w odniesieniu do pojazdów kategorii N3 stosuje się do wymienionych kategorii ciągników.

Tabela 2

Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdów kategorii T4.1, T4.2, T4.3

Nr

Przedmiot

Odniesienie do aktu prawnego

Dotyczy kategorii

T4.1

T4.2

T4.31)

1.1

Maksymalna masa całkowita

2009/63/WE I

X

X

X

1.2

Tablica rejestracyjna

2009/63/WE II

X

X

X

1.3

Zbiornik paliwa

2009/63/WE III

X

X

X

1.4

Obciążenie balastowe

2009/63/WE IV

X

X

X

1.5

Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze

2009/63/WE V

X

X

X

1.6

Poziom hałasu (zewnętrznego)

2009/63/WE VI

X

X

X

2.1

Prędkość maksymalna

2009/60/WE załącznik, pkt 1

X

X

X

2.2

Skrzynie ładunkowe

2009/60/WE załącznik, pkt 2

X

X

X

3.1

Lusterka wsteczne

2009/59/WE

X

X

X

4.1

Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej

2008/2/WE

X

X

X

5.1

Układ kierowniczy

2009/66/WE

X

X

X

6.1

Kompatybilność elektromagnetyczna

2009/64/WE

X

X

X

7.1

Urządzenia hamujące

76/432/EWG

X

X

X

8.1

Siedzenia pasażerów

76/763/EWG

X

X

X

9.1

Poziom hałasu (wewnętrznego)

2009/76/WE

X

X

X

10.1

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu

2009/57/WE

X

X

12.1

Siedzenie kierowcy

78/764/EWG

X

X

X

13.1

Instalacja urządzeń oświetleniowych

2009/61/WE
rozporządzenie WT2)

X

X

X

14.1

Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej

2009/68/WE

X

X

X

15.1

Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny

2009/58/WE

X

X

16.1

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna)

2009/75/WE

X

X

17.1

Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy

80/720/EWG

X

X

X

18.1

Wałki odbioru mocy

86/297/EWG

X

X

X

20.1

Instalacja urządzeń sterowania i kontroli

86/415/EWG

X

X

X

22.1

Wymiary i masa przyczepy

2009/144/WE I

X

X

22.2

Szyby

2009/144/WE III

X

X

X

22.3

Regulator prędkości

2009/144/WE II, 1

X

X

X

22.4

Ochrona części napędowych, części wystających i kół

2009/144/WE II, 2

X

X

X

22.5

Mechanizmy sprzęgające

2009/144/WE IV

X

X

X

22.6

Tabliczki znamionowe

2009/144/WE V

X

X

X

22.7

Złącze hamulca przyczepy

2009/144/WE VI

X

X

X

23.1

Emisje zanieczyszczeń

2000/25/WE

X

X

X

24.1

Opony

regulamin 106 EKG ONZ

X

X

X

 

1) Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu stosuje się w odniesieniu do:

1) nowych typów pojazdów do dnia 28 września 2013 r.;

2) każdego nowego pojazdu, który ma świadectwo homologacji typu pojazdu do dnia 28 września 2016 r.

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.).

Tabela 3

Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdów kategorii T5, C, R

Nr

Przedmiot

Odniesienie do aktu prawnego

Dotyczy kategorii

T5

R

C

1.1

Maksymalna masa całkowita

2009/63/WE I

X

 

 

rozporządzenie WT1)

X

X

1.2

Tablica rejestracyjna

2009/63/WE II

X

X

 

 

70/222/EWG

X

1.3

Zbiornik paliwa

2009/63/WE III

X

X

1.4

Obciążenie balastowe

2009/63/WE IV

X

X

1.5

Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze

2009/63/WE V

X

X

1.6

Poziom hałasu (zewnętrznego)

2009/63/WE VI

X

X

2.1

Prędkość maksymalna

2009/60/WE załącznik, pkt 1

X

X

2.2

Skrzynie ładunkowe

2009/60/WE załącznik, pkt 2

X

X

3.1

Lusterka wsteczne

2009/59/WE

X

X

4.1

Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej

2008/2/WE

X

X

5.1

Układ kierowniczy

2009/66/WE

X

X

 

 

regulamin 79 EKG ONZ

X

6.1

Kompatybilność elektromagnetyczna

2009/64/WE

X

X

7.1

Urządzenia hamujące

71/320/EWG

X

X

 

 

76/432/EWG

X

8.1

Siedzenia pasażerów

76/763/EWG

X

X

9.1

Poziom hałasu (wewnętrznego)

2009/76/WE

X

X

12.1

Siedzenie kierowcy

78/764/EWG

X

X

13.1

Instalacja urządzeń oświetleniowych

2009/61/WE

X

X

 

 

76/756/EWG

X

13.2

Światła odblaskowe

76/757/EWG

X

13.3

Światła obrysowe, przednie światła pozycyjne (boczne), tylne światła pozycyjne (boczne), światła hamowania „stop”, światła dzienne i boczne światła obrysowe

76/758/EWG

X

13.4

Światła kierunku jazdy

76/759/EWG

X

13.5

Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

76/760/EWG

X

14.1

Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej

2009/68/WE

X

X

X

15.1

Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny

2009/58/WE

X

X

16.1

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna)

2009/75/WE

X

X

17.1

Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy

80/720/EWG

X

X

18.1

Wałki odbioru mocy

86/297/EWG

X

X

20.1

Instalacja urządzeń sterowania i kontroli

86/415/EWG

X

X

22.1

Wymiary i masa przyczepy

2009/144/WE I

X

X

 

 

97/27/WE

X

22.2

Szyby

92/22/EWG

X

 

 

2009/144/WE III

X

22.3

Regulator prędkości

2009/144/WE II, 1

X

X

22.4

Ochrona części napędowych, części wystających i kół

2009/144/WE II, 2

X

X

X

22.5

Mechanizmy sprzęgające

2009/144/WE IV

X

X

 

 

94/20/WE i regulamin 55 EKG ONZ

X

22.6

Tabliczki znamionowe

2009/144/WE V

X

X

 

 

74/114/EWG

X

22.7

Złącze hamulca przyczepy

2009/144/WE VI

X

X

X

23.1

Emisje zanieczyszczeń

2000/25/WE

X

X

24.1

Opony

regulamin 106 EKG ONZ

X

X

26.1

Zamocowanie pasów bezpieczeństwa

76/115/EWG

X

X

27.1

Pasy bezpieczeństwa

77/541/EWG

X

X

28.1

Bieg wsteczny i prędkościomierz

75/443/EWG

X

 

 

2009/60/WE

X

29.1

Osłony przeciwrozbryzgowe kół

91/226/EWG

X

30.1

Urządzenia ograniczające prędkość

92/24/EWG

X

32.1

Ochrona boczna

89/297/EWG

X

56

Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych

98/91/WE

X

 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Tabela 4

W poniższej tabeli, w miejsce odpowiednich oddzielnych dyrektyw odnoszących się do ciągników rolniczych, mogą być stosowane oddzielne dyrektywy odnoszące się do pojazdów samochodowych, w ostatniej wersji obowiązującej w dniu homologacji typu WE pojazdu.

Numer nadany w tabeli 1

(wymagania obowiązujące w homologacji)

Numer dyrektywy podstawowej w zakresie pojazdów samochodowych

1.5

Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze

70/388/EWG

1.6

Poziom hałasu (zewnętrznego)

70/157/EWG

4.1

Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej

77/649/EWG

5.1

Układ kierowniczy

70/311/EWG

6.1

Kompatybilność elektromagnetyczna

72/245/EWG

7.1

Urządzenia hamujące

71/320/EWG

14.1

Tylne światła odblaskowe

76/757/EWG

14.1

Światła tylne

76/758/EWG

14.1

Kierunkowskazy

76/759/EWG

14.1

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

76/760/EWG

14.1

Reflektory przednie

76/761/EWG

14.1

Światła mijania

76/761/EWG

14.1

Przednie światła przeciwmgielne

76/762/EWG

14.1

Tylne reflektory przeciwmgielne

77/538/EWG

14.1

Światła cofania

77/539/EWG

22.2

Bezpieczne oszklenie

92/22/EWG

23.1

Emisje zanieczyszczeń

88/77/EWG

 

Tabela 5

Poniższe regulaminy EKG ONZ uznane w ich ostatniej wersji przez Wspólnotę jako umawiającą się stronę Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136) w dniu homologacji typu WE pojazdu, zgodnie z odpowiednią oddzielną dyrektywą, mogą być stosowane zamiast odpowiednich oddzielnych dyrektyw odnoszących się do ciągników rolniczych oraz dyrektyw odnoszących się do pojazdów samochodowych.

Numer nadany w tabeli 1

(wymagania obowiązujące w homologacji)

Numer regulaminu EKG ONZ

1.5

Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze

28

1.6

Poziom hałasu (zewnętrznego)

51

4.1

Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej

71

5.1

Układ kierowniczy

79

6.1

Kompatybilność elektromagnetyczna

10

7.1

Urządzenia hamujące

13

13.1

Instalacja urządzeń oświetleniowych

861)

14.1

Tylne światła odblaskowe

3

14.1

Światła tylne

7

14.1

Kierunkowskazy

6

14.1

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

4

14.1

Reflektory przednie

1, 8, 20, 98

14.1

Światła mijania

1, 8, 20, 98

14.1

Przednie światła przeciwmgielne

19

14.1

Tylne reflektory przeciwmgielne

38

14.1

Światła cofania

23

22.2

Bezpieczne oszklenie

432)

23.1

Emisja zanieczyszczeń

49, 963)

 

1) Tylko w odniesieniu do urządzeń określonych w odpowiedniej dyrektywie.

2) Z wyjątkiem przednich szyb wykonanych ze szkła.

3) Tylko w odniesieniu do etapów określonych w odpowiedniej dyrektywie.

Tabela 6

Zgodność ze znormalizowanymi kodami OECD

Biuletyny badań (kompletne), które zgadzają się z podanymi poniżej kodami OECD, można stosować zamiast sprawozdań z badań sporządzanych zgodnie z odpowiednimi oddzielnymi dyrektywami.

Numer nadany w tabeli 1
(wymagania obowiązujące w homologacji)

Przedmiot

Kody OECD1)

10.1

2009/57/WE

Badania urzędowe konstrukcji ochronnych ciągników rolniczych (badania dynamiczne)

kod 3

26.1

76/115/EWG

16.1

2009/75/WE

Badania urzędowe konstrukcji ochronnych ciągników rolniczych (badania statyczne)

kod 4

26.1

76/115/EWG

19.1

86/298/EWG

Badania urzędowe montowanych z tyłu konstrukcji ochronnych ciągników rolniczych o wąskim rozstawie kół

kod 7

26.1

76/115/EWG

21.1

87/402/EWG

Badania urzędowe montowanych z przodu konstrukcji ochronnych ciągników rolniczych o wąskim rozstawie kół

kod 6

26.1

76/115/EWG

26.1

76/115/EWG

Badania urzędowe konstrukcji ochronnych ciągników rolniczych

kod 8

 

1) Sprawozdania z badań powinny być zgodne z decyzją Rady OECD C(2008) 128 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie znormalizowanych kodów OECD w odniesieniu do urzędowych badań ciągników rolniczych i leśnych. Równoważność sprawozdań z badań może być uznana dla zamocowań pasa bezpieczeństwa dopiero po poddaniu ich badaniom.

Załącznik 2. [WYMAGANIA ALTERNATYWNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA LUB CZĘŚCI, STOSOWANE W PROCEDURZE HOMOLOGACJI POJAZDÓW KATEGORII T i C PRODUKOWANYCH W MAŁYCH SERIACH]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA ALTERNATYWNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA LUB CZĘŚCI, STOSOWANE W PROCEDURZE HOMOLOGACJI POJAZDÓW KATEGORII T i C PRODUKOWANYCH W MAŁYCH SERIACH

Nr

Przedmiot

Dyrektywa

Wymagania alternatywne

16.1

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna)

2009/75/WE

PN-ISO 5700

17.1

Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy

80/720/EWG

PN-EN-ISO 13857

18.1

Wałki odbioru mocy

86/297/EWG

ISO 500

20.1

Instalacja urządzeń sterowania i kontroli

86/415/EWG

PN-ISO 11684

22.4

Dodatkowe wymogi bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi

2009/144/WE II, 3

2009/144/WE II, 4

PN-EN-ISO 3445 oraz

PN-EN-ISO 15695-1

PN-EN-ISO 3600

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

CZĘŚĆ A

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH W PRZYPADKU HOMOLOGACJI TYPU WE POJAZDU ORAZ HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

W przypadku wniosku o przeprowadzenie badań homologacyjnych, o którym mowa w art. 70z ust. 1 ustawy, w odniesieniu do typu pojazdu należy:

1) sprawdzić, czy wszystkie świadectwa homologacji typu wydane na podstawie aktów prawnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, które są wymagane dla typu pojazdu podlegającego badaniu, obejmują ten typ pojazdu i spełniają wymagania techniczne obowiązujące w procedurze homologacji typu;

2) sprawdzić, czy specyfikacje pojazdu i dane zawarte w części I dokumentu informacyjnego pojazdu znajdują się w pakiecie informacyjnym i świadectwach homologacji typu w odniesieniu do aktów prawnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, które są wymagane dla typu pojazdu podlegającego badaniu;

3) w przypadku braku niektórych pozycji części I dokumentu informacyjnego w pakiecie informacyjnym aktów prawnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, które są wymagane dla typu pojazdu podlegającego badaniu, potwierdzić lub zwrócić się do właściwej jednostki uprawnionej o potwierdzenie, że specyfikacja i konstrukcja techniczna danego przedmiotu wyposażenia lub części są zgodne z danymi szczegółowymi zawartymi w folderze informacyjnym;

4) porównać dane i informacje zawarte w folderze informacyjnym przedstawionym przez producenta, w szczególności w dokumencie informacyjnym, z zakresem wymagań obowiązującym w procedurze homologacji typu;

5) sprawdzić, czy typ pojazdu podlegający badaniom homologacyjnym jest zgodny z dokumentem informacyjnym;

6) na pojeździe/pojazdach wytypowanym/wytypowanych do przeprowadzenia badań homologacyjnych przeprowadzić odpowiednie sprawdzenia i kontrole lub zwrócić się do właściwej jednostki uprawnionej o przeprowadzenie odpowiednich sprawdzeń i kontroli, w zakresie montażu przedmiotów wyposażenia lub części, takich jak: silnik, skrzynia biegów, układ kierowniczy, układ hamulcowy, zawieszenie przednie oraz tylne, w celu zweryfikowania, czy pojazd/pojazdy został wyprodukowany/zostały wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi danymi zawartymi w pakiecie informacyjnym, w odniesieniu do odpowiednich świadectw homologacji typu przedstawionych przez producenta.

CZĘŚĆ B

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH W PRZYPADKU HOMOLOGACJI TYPU WE POJAZDU ORAZ HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU, W ODNIESIENIU DO KOLEJNEGO ETAPU KOMPLETACJI POJAZDU

W przypadku wniosku o przeprowadzenie badań homologacyjnych, o którym mowa w art. 70z ust. 1 ustawy, w odniesieniu do typu pojazdu produkowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, należy:

1) zorganizować przeprowadzenie odpowiednich badań i kontroli wymaganych zgodnie z każdą z odpowiednich oddzielnych dyrektyw;

2) sprawdzić, czy pojazd jest zgodny z danymi szczegółowymi zawartymi w folderze informacyjnym pojazdu oraz czy spełnia wymagania techniczne każdej z odpowiednich oddzielnych dyrektyw;

3) przeprowadzić odpowiednie kontrole instalacji w odniesieniu do oddzielnych zespołów technicznych lub, w odpowiednich przypadkach, zorganizować przeprowadzenie tych kontroli.

CZĘŚĆ C

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH TYPU W PROCEDURZE HOMOLOGACJI POJAZDÓW PRODUKOWANYCH W MAŁYCH SERIACH, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZASTOSOWANO WYMAGANIA ALTERNATYWNE

W przypadku wniosku o przeprowadzenie badań homologacyjnych, o którym mowa w art. 70z ust. 1 ustawy, w odniesieniu do typu pojazdu, w którym zastosowano wymagania alternatywne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, należy:

1) porównać dane i informacje zawarte w folderze informacyjnym przedstawionym przez producenta, w szczególności w dokumencie informacyjnym, z zakresem wymagań zawartym w dokumencie potwierdzającym spełnienie wymagań alternatywnych;

2) sprawdzić, czy typ pojazdu podlegający badaniom homologacyjnym jest zgodny z dokumentem informacyjnym;

3) na pojeździe/pojazdach wybranym/wybranych do przeprowadzenia badań homologacyjnych przeprowadzić odpowiednie sprawdzenie lub kontrole lub zwrócić się do właściwej jednostki uprawnionej o przeprowadzenie odpowiednich sprawdzeń i kontroli, w zakresie montażu przedmiotów wyposażenia lub części, takich jak: silnik, skrzynia biegów, układ kierowniczy, układ hamulcowy, zawieszenie przednie oraz tylne;

4) zweryfikować, czy przedstawione świadectwa homologacji typu oraz dokumenty dotyczące wymagań alternatywnych potwierdzają spełnienie przez typ pojazdu objęty badaniami wszystkich wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji typu;

5) zweryfikować wymagania alternatywne dotyczące danego przedmiotu wyposażenia lub części, które zostały potwierdzone w dokumentach przedstawionych przez producenta, pod kątem ich równoważności z wymaganiami obowiązującymi w procedurze homologacji typu w tym zakresie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa odnośnie do konstrukcji i wyposażenia pojazdu oraz spełnienie przez ten pojazd wymagań ochrony środowiska;

6) zasięgnąć opinii jednostki uprawnionej właściwej do przeprowadzania badań homologacyjnych typu w odniesieniu do przedmiotu wyposażenia lub części, których dotyczą wymagania alternatywne, pod kątem dokonania oceny, czy wymagania alternatywne zastosowane w stosunku do tego przedmiotu wyposażenia lub tej części odpowiadają swoim poziomem technicznym wymaganiom określonym w przepisach homologacyjnych;

7) na pojeździe/pojazdach wytypowanym/wytypowanych do przeprowadzenia badań homologacyjnych przeprowadzić sprawdzenie przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu, którego dotyczą wymagania alternatywne, lub zwrócić się do jednostki uprawnionej, o której mowa w pkt 6, o przeprowadzenie takiego sprawdzenia, w celu zweryfikowania, czy:

a) dany przedmiot wyposażenia lub część odpowiadają wymaganiom alternatywnym,

b) pojazd/pojazdy jest/są wykonany/wykonane zgodnie z odpowiednimi danymi zawartymi w przedstawionym pakiecie informacyjnym;

8) w przypadku specjalistycznych informacji zawartych w dokumentach potwierdzających spełnienie wymagań alternatywnych przeprowadzić stosowne analizy, obliczenia, testy, symulacje komputerowe, potwierdzające spełnienie tych wymagań, lub wystąpić do producenta o ich przeprowadzenie.

Załącznik 4. [WARUNKI I SPOSÓB WYBORU POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 70Z UST. 5 USTAWY]

Załącznik nr 4

WARUNKI I SPOSÓB WYBORU POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 70Z UST. 5 USTAWY

1. Liczba pojazdów poddanych badaniu powinna być taka, aby możliwe było właściwe sprawdzenie wszelkich homologowanych kombinacji pod względem następujących zagadnień:

Zagadnienie

Kategoria pojazdu

T1

T2

T3

T4

T5

R1

R2

R3

R4

Silnik

X

X

X

X

X

Skrzynia biegów

X

X

X

X

X

Liczba osi

 

X

X

X

X

X

X

X

X

Osie napędowe (liczba, położenie, związki kinematyczne)

X

X

X

X

X

Osie kierowane (liczba i położenie)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rodzaj nadwozia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Liczba drzwi

X

X

X

X

X

Kierunek ruchu drogowego

X

X

X

X

X

Liczba miejsc do siedzenia

X

X

X

X

X

Wyposażenie dodatkowe

X

X

X

X

X

 

2. Jednostka uprawniona, mając na względzie zakres parametrów technicznych określonych w dokumentacji przedłożonej przez producenta, określa liczbę pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, która jest niezbędna, aby w toku badań homologacyjnych zweryfikować parametry graniczne w obrębie typu objętego procedurą badań homologacyjnych.

3. Jednostka uprawniona, określając liczbę pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, bierze pod uwagę minimalne i maksymalne parametry techniczne w zakresie masy, wymiarów i nacisków oraz kompletacji w zakresie przedmiotów wyposażenia i części, takich jak: kategoria pojazdu, rodzaj nadwozia, silniki, skrzynie biegów, osie napędowe, osie kierowane, wyposażenie dodatkowe.

Załącznik 5. [ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOŚCI PRODUKCJI]

Załącznik nr 5

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOŚCI PRODUKCJI

1. Kontrola zgodności produkcji, o której mowa w art. 70w ust. 1 ustawy, zwana dalej „kontrolą”, przeprowadzana przez ministra właściwego do spraw transportu, zwanego dalej „ministrem”, składa się z dwóch etapów:

1) oceny wstępnej;

2) weryfikacji przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność produkcji pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, zwanych dalej „wyrobami”, z typem objętym świadectwem homologacji.

2. W ramach oceny wstępnej minister sprawdza istnienie u producenta systemu zarządzania jakością.

2.1. Przy określaniu zakresu oceny wstępnej minister uwzględnia:

1) dokumentację producenta potwierdzającą zgodność ze zharmonizowaną normą ISO 9001 lub z równoważną zharmonizowaną normą, która spełnia ogólne wymagania oceny wstępnej;

2) dokumentację producenta pojazdu w zakresie przeprowadzonej przez niego oceny systemu zarządzania jakością u producenta przedmiotów wyposażenia lub części, zgodnie z co najmniej jedną specyfikacją przemysłową, spełniającą wymagania normy, o której mowa w ppkt 1.

2.2. Przy uwzględnianiu przez ministra na potrzeby oceny wstępnej dokumentacji przedstawionej przez producenta według normy, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 1, w toku kontroli minister ustala z producentem sposób informowania o wszelkich zmianach zakresu i terminów ważności tej dokumentacji.

2.3. Ocena wstępna w odniesieniu do typu pojazdu nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny wstępnej, przeprowadzonej na potrzeby wydania świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części, montowanych w tym typie pojazdu. W takim przypadku zakres oceny wstępnej powinien obejmować zakłady produkcyjne producenta pojazdu i działania związane z montażem całego pojazdu, które nie były objęte zakresem ocen wstępnych przeprowadzonych przed wydaniem świadectw homologacji typu dla przedmiotów wyposażenia lub części tego typu pojazdu.

3. W ramach weryfikacji wprowadzonych przez producenta przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność produkcji wyrobów z typem objętym świadectwem homologacji minister:

1) sprawdza u producenta:

a) sposób funkcjonowania procesu produkcyjnego wyrobów, w szczególności:

– planowanie produkcji,

– prowadzenie i przechowywanie dokumentacji produkcyjnej,

– nadzorowanie poszczególnych etapów procesu produkcyjnego,

– przechowywanie i transport wyrobów gotowych,

b) sposób działania systemu dostawy wyrobów, w szczególności:

– istnienie systemu oceny dostawców,

– magazynowanie i kontrolę dostaw,

– stosowanie oznaczeń wyrobów na potrzeby skutecznej i terminowej dostawy,

– procedury reklamacji wyrobów,

c) istnienie systemu badań i kontroli wewnętrznych produkowanych wyrobów, w szczególności zapewnienie:

– właściwego sposobu, zakresu i ilości badań i kontroli wewnętrznych, które są wymagane do przeprowadzenia zgodnie z aktami prawnymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia; w przypadku producenta pojazdu, kontrole wewnętrzne dotyczą sprawdzenia zgodności kompletacji pojazdu z danymi zawartymi w świadectwie homologacji typu,

– dostępu do wyposażenia badawczo-rozwojowego i kontrolnego, w tym sposób identyfikacji i sprawdzania tego wyposażenia,

– dokumentowania i udostępniania wyników badań i kontroli wewnętrznych wyrobów, między innymi przez plany kontroli,

– prowadzenia analizy wyników badań i kontroli wewnętrznych pod kątem sprawdzania i zapewnienia przez producenta zachowania na takim samym poziomie produkcji wyrobów, z jednoczesnym uwzględnianiem postępu w obszarze technicznym i produkcji przemysłowej,

– skutecznego procesu eliminowania niezgodności stwierdzonych w wyniku badań i kontroli wewnętrznych,

– skutecznego procesu eliminowania i wycofywania z produkcji wyrobów wadliwych, w tym stosowania oznaczeń takich wyrobów;

2) ustala z producentem okres przechowywania wyników badań i kontroli wewnętrznych wyrobów przeprowadzanych przez tego producenta.

4. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 70w ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, i stwierdzonych przez ministra w toku tej kontroli niezgodności minister może dokonywać sprawdzenia utrzymywania przez producenta systemu zarządzania jakością oraz przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność produkcji wyrobów z typem objętym świadectwem homologacji.

5. Minister uzgadnia termin kontroli z podmiotem podlegającym kontroli, zwanym dalej „kontrolowanym”.

5.1. Minister, nie później niż w terminie 14 dni przed terminem przystąpienia do czynności kontrolnych, powiadamia kontrolowanego w szczególności o:

1) zakresie kontroli;

2) przewidywanym czasie trwania kontroli.

6. Kontrole przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanego.

7. Po przeprowadzeniu kontroli minister sporządza protokół, który zawiera:

1) nazwę i siedzibę kontrolowanego;

2) datę przeprowadzenia kontroli;

3) wykaz przedstawicieli kontrolowanego, zawierający ich dane osobowe: imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko;

4) zakres kontroli;

5) wykaz skontrolowanych dokumentów/procedur/procesów produkcyjnych/obiektów/pomieszczeń/wyposażenia;

6) opis spostrzeżeń;

7) stwierdzone niezgodności;

8) proponowane przez kontrolowanego działania zapobiegawcze/korygujące;

9) termin wdrożenia działań zapobiegawczych/korygujących oraz ich sprawdzenia;

10) załączniki z podaniem nazwy każdego z nich, zawierające pisemne oświadczenia, wyjaśnienia, obliczenia i inne dokumenty przekazane przez kontrolowanego;

11) datę i miejsce sporządzenia protokołu z kontroli, podpisy osób uczestniczących w kontroli.

8. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla kontrolowanego;

2) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla ministra;

3) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla jednostki uprawnionej w ramach prowadzonej przez nią dokumentacji homologacyjnej.

Załącznik 6. [WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE LUB ZMIANĘ ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU]

Załącznik nr 6

WZÓRWNIOSEK O WYDANIE LUB ZMIANĘ ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

WZÓR

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

WZÓR

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR - WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISYWANIA]

Załącznik nr 9

WZÓRWYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISYWANIA

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR - OŚWIADCZENIE O DANYCH I INFORMACJACH O POJEŹDZIE NIEZBĘDNYCH DO REJESTRACJI I EWIDENCJI POJAZDÓW]

Załącznik nr 10

WZÓROświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów

infoRgrafika

Załącznik 11. [TERMINY WAŻNOŚCI ŚWIADECTW ZGODNOŚCI WE LUB ŚWIADECTW ZGODNOŚCI]

Załącznik nr 11

TERMINY WAŻNOŚCI ŚWIADECTW ZGODNOŚCI WE LUB ŚWIADECTW ZGODNOŚCI

Akt prawny WE/UE

Przedmiot

Dotyczy pojazdu

Świadectwo zgodności/świadectwo zgodności WE ważne do dnia

Dyrektywa 2000/25/WE

Emisja – krok III B

(przejście z kroku III B na IV)

Kat. T ciągników rolniczych z silnikami kat. L o mocy 130÷560 kW

krok IV – kat. Q

(z kat. L na kat. Q)

30.12.2013

Dyrektywa 2000/25/WE

Emisja – krok III B

(przejście z kroku III B na IV)

Kat. T ciągników rolniczych z silnikami kat. N o mocy 56÷75 kW

krok IV – kat. R

(z kat. N na kat. R)

30.09.2014

Dyrektywa 2000/25/WE

Emisja – krok III B

(przejście z kroku III B na IV)

Kat. T ciągników rolniczych z silnikami kat. M o mocy 75÷130 kW

krok IV – kat. R

(z kat. M na kat. R)

30.09.2014

 

Załącznik 12. [WYKAZ REGULAMINÓW EKG ONZ OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE HOMOLOGACJI TYPU EKG ONZ, KTÓRE NIE SĄ STOSOWANE W PROCEDURZE HOMOLOGACJI TYPU WE POJAZDU LUB TYPU POJAZDU]

Załącznik nr 12

WYKAZ REGULAMINÓW EKG ONZ OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE HOMOLOGACJI TYPU EKG ONZ, KTÓRE NIE SĄ STOSOWANE W PROCEDURZE HOMOLOGACJI TYPU WE POJAZDU LUB TYPU POJAZDU

Lp.

Nr regulaminu EKG ONZ

Tytuł

1

55

Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych części sprzęgających pojazdy

2

106

Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów i przyczep rolniczych

3

112

Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania i/lub światłami drogowymi i wyposażonych w żarówki

4

113

Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów samochodowych z symetrycznymi światłami mijania i/lub światłami drogowymi i wyposażonych w żarówki

5

116

Jednolite przepisy techniczne dotyczące ochrony pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem

6

120

Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalania wewnętrznego przeznaczonych do montażu w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w pozadrogowych maszynach roboczych, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

7

121

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie umieszczenia i identyfikacji ręcznych organów sterujących, kontrolek i wskaźników

8

122

Jednolite przepisy dotyczące homologacji układu ogrzewania i pojazdu w zakresie układu ogrzewania

9

124

Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów osobowych i przyczep

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-20
  • Data wejścia w życie: 2013-06-22
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-03-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA