| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 kwietnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli B:

a) w części I „Przepisy o ruchu pieszych” po lp. 17 dodaje się lp. 17a w brzmieniu:

17a

art. 97

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku

art. 11 ust. 4a

do 100

b) w części II „Przepisy dotyczące ruchu pojazdów”:

– w części A „Zasady ogólne i przepisy porządkowe” lp. 25 i 26 otrzymują brzmienie:

25

art. 97

Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem

art. 40 ust. 1

100

26

Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym

art. 45 ust. 2 pkt 3

100

– w części N „Używanie pojazdów w ruchu drogowym” po lp. 165 dodaje się lp. 165a i 165b w brzmieniu:

 

art. 97

Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:

art. 57a ust. 1

200

165a

1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci

165b

2) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób

art. 57a ust. 3

50

c) w części III „Kierujący”:

– lp. 186 i 187 otrzymują brzmienie:

 

art. 94 § 1

Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:

art. 3 w zw. z art. 4–7 [5]

500

186

1) uprawnienia do kierowania pojazdami

187

2) uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu

300

– po lp. 187 dodaje się lp. 187a w brzmieniu:

187a

art. 94 § 1

Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia

art. 3 w zw. z art. 4–6 [5]

200

– lp. 188 otrzymuje brzmienie:

188

art. 94 § 1

Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym

art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 [5]

100

– po lp. 189 dodaje się lp. 189a i 189b w brzmieniu:

189a

art. 87 § 1a

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu

art. 45 ust. 1 pkt 1

500

189b

art. 87 § 2

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

art. 45 ust. 1 pkt 1

300–500

d) w części IV „Inne wykroczenia”:

– lp. 192–194 otrzymują brzmienie:

192

art. 96 § 1 pkt 2

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 [5]

300

193

art. 96 § 1 pkt 5

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:

art. 66

od 50

do 200

1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia

194

art. 96 § 1 pkt 4

2) pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

art. 71

50

– po lp. 200 dodaje się lp. 200a–200g w brzmieniu:

200a

art. 96b

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

art. 8 ust. 1 lub 2

300

 

art. 96b w zb. z art. 92 § 1

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:

 

 

200b

B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 1–3 [1]

550

200c

B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 11 [1]

400

200d

B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni ...”

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 28 ust. 1 albo 6 [1]

400

200e

B-39 „strefa ograniczonego postoju”

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 29 [1]

400

200f

D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1]

800

200g

P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [1]

800

e) w części V „Znaki i sygnały drogowe” lp. 204a otrzymuje brzmienie:

204a

art. 90 lub art. 92 § 1

4a) B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...... t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...... t”

§ 18 ust. 4 i 5, § 20 ust. 4 lub § 20 ust. 5 i 6 [1]

500

f) w części VI „Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” lp. 241 i 242 otrzymują brzmienie:

241

art. 86 § 1

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500

242

art. 86 § 2

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

 

Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500

g) odnośniki otrzymują brzmienie:

„* Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z 2008 r. Nr 179, poz. 1104, z 2010 r. Nr 65, poz. 412, z 2011 r. Nr 89, poz. 509 i Nr 124, poz. 705 oraz z 2013 r. poz. 890 i 1325).

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).

[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122).

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2013 r. poz. 839).

[5] Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155).”;

2) uchyla się tabelę C.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2015 r.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21 i 396.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »