REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1624

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 4 października 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 202, poz. 1249);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 14, poz. 68);

3) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 105, poz. 615);

4) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 527).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 202, poz. 1249), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 14, poz. 68), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 105, poz. 615), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 527), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 4 października 2013 r. (poz. 1624)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, 765 i 1247) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy.

2. Wysokość grzywien, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).2)

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 2003 r.

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

TABELA A3)

Lp.

Kwalifikacja prawna – ustawa wg opisu pod tabelą*

Naruszenie

Grzywna w zł

1

2

3

4

1

art. 51 § 1 i 2 k.w.

Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym

od 100 do 500

2

art. 64 § 1 k.w.

Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości

100

3

art. 65 § 1 i 2 k.w.

Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania

od 200 do 500

4

art. 67 § 1 k.w.

Umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną

150

5

art. 77 k.w.

Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

od 50 do 250

6

art. 78 k.w.

Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne

od 250 do 500

7

art. 81 k.w.

Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych

100

8

Niszczenie płotków faszynowych

100

9

Zdejmowanie chrustu z wydm

100

10

Chodzenie lub przebywanie na wydmach

50

11

Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu

200

12

Biwakowanie na wydmach

300

13

Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach i w lasach

100

14

Niszczenie umocnień brzegowych

500

15

art. 82 § 1–5 k.w.

Naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej

od 50 do 500

16

art. 117 k.w.

Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości

100

17

art. 140 k.w.

Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku

od 50 do 100

18

art. 141 k.w.

Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych

od 50 do 100

19

art. 145 k.w.

Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności

od 50 do 500

 

1

2

3

4

20

art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g.

Niewyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych

100

21

Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

100

22

Nieuprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

100

23

art. 178 u.p.g.g.

Wykonywanie prac geologicznych bez posiadania wymaganych kwalifikacji

300

24

Dozorowanie prac geologicznych bez posiadania wymaganych kwalifikacji

300

25

Kierowanie pracami geologicznymi bez posiadania wymaganych kwalifikacji

300

 

art. 179 pkt 1 u.p.g.g.

Wykonywanie robót geologicznych w celach innych niż poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin:

 

26

1) bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych

300

27

2) z naruszeniem warunków określonych w projekcie robót geologicznych

200

28

3) bez przedłożenia projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu

300

29

4) z naruszeniem warunków określonych w projekcie robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu

200

30

art. 179 pkt 2 u.p.g.g.

Niezawiadomienie właściwych organów o zamiarze rozpoczęcia wykonywania robót geologicznych

300

 

art. 181 pkt 1 u.p.g.g.

Wykonywanie bez posiadania wymaganych kwalifikacji:

 

31

1) czynności kierownictwa ruchu zakładu górniczego

300

32

2) czynności dozoru ruchu zakładu górniczego

300

33

3) innych czynności w ruchu zakładu górniczego

300

 

art. 181 pkt 2 u.p.g.g.

Wykonywanie bez posiadania wymaganych kwalifikacji:

 

34

1) czynności kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym

300

35

2) czynności specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym

300

 

art. 183 u.p.g.g.

Niedopełnienie obowiązków w zakresie:

 

36

1) prowadzenia ewidencji zasobów złoża kopaliny

300

37

2) przedkładania informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

300

38

3) posiadania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej

300

39

4) sporządzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej

300

40

5) aktualizowania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej

250

41

6) uzupełniania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej

250

 

art. 184 ust. 3 pkt 1 u.p.g.g.

Wykonywanie czynności w ruchu zakładu górniczego, w sposób mogący wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub ruchu zakładu górniczego, w warunkach:

 

42

1) innych niż warunki zagrożeń pożarowych, tąpaniami, gazowych, pyłowych, klimatycznych, wodnych

400

43

2) niepozostających w związku z jazdą ludzi szybem

400

44

3) niepozostających w związku z przechowywaniem lub używaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego

400

 

1

2

3

4

 

 

Dopuszczanie do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego, w sposób mogący wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub ruchu zakładu górniczego, w warunkach:

 

45

1) innych niż warunki zagrożeń pożarowych, tąpaniami, gazowych, pyłowych, klimatycznych, wodnych

500

46

2) niepozostających w związku z jazdą ludzi szybem

500

47

3) niepozostających w związku z przechowywaniem lub używaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego

500

 

art. 184 ust. 3 pkt 2 u.p.g.g.

Niedopełnienie obowiązku w zakresie:

 

48

1) rozpoznawania zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego i podejmowania środków zmierzających do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń

400

49

2) posiadania odpowiednich środków materialnych i technicznych oraz służb ruchu zapewniających bezpieczeństwo pracowników i ruchu zakładu górniczego

300

50

3) prowadzenia ewidencji osób przebywających w zakładzie górniczym, przez wskazanie imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego

300

51

4) oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych rozwiązań zmniejszających to ryzyko, w tym przez sporządzenie dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

400

52

5) posiadania i odpowiedniego przechowywania dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego

300

53

6) posiadania dowodu sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego

300

54

7) prowadzenia dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego

300

55

8) przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, specjalistycznych badań psychologicznych oraz specjalistycznych szkoleń

400

56

9) posiadania własnych służb ratownictwa górniczego albo powierzenia realizacji tego obowiązku w całości lub w części innym podmiotom

500

57

10) sporządzania, posiadania, zatwierdzania i aktualizowania odpowiedniego planu ratownictwa górniczego

300

58

11) organizowania drużyny ratowniczej oraz odpowiednio wyposażonej kopalnianej stacji ratownictwa górniczego albo utrzymywania zakładowej stacji ratownictwa górniczego

500

59

12) zatwierdzania dokumentacji prac profilaktycznych

300

60

13) podejmowania decyzji o podjęciu, wykonywania oraz podejmowania decyzji o zakończeniu prac profilaktycznych

400

61

14) podejmowania i prowadzenia akcji ratowniczej

500

 

15) likwidacji zakładu górniczego lub jego części, polegającego na:

 

62

a) zabezpieczeniu lub zlikwidowaniu wyrobisk górniczych oraz urządzeń, instalacji i obiektów zakładu górniczego

350

63

b) zabezpieczeniu niewykorzystanej części złoża kopaliny

350

64

c) zabezpieczeniu sąsiednich złóż kopalin

350

 

1

2

3

4

65

 

d) przedsięwzięciu niezbędnych środków chroniących wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych

350

66

e) przedsięwzięciu niezbędnych środków w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej

350

67

art. 184 ust. 3 pkt 3 u.p.g.g.

Niedopełnienie obowiązku szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności

400

68

Dopuszczenie do pracy w ruchu zakładu górniczego osób, które nie wykażą się dostateczną znajomością przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności

300

69

art. 184 ust. 3 pkt 4 u.p.g.g.

Dopuszczenie do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego osób, które nie posiadają wymaganych do tego kwalifikacji

300

 

art. 187 u.p.g.g.

Niedopełnienie obowiązku w zakresie:

 

70

1) tworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego

200

71

2) gromadzenia środków na funduszu likwidacji zakładu górniczego

200

72

3) przedstawiania na żądanie właściwych organów aktualnych wyciągów z rachunku bankowego, na którym podmiot gromadzi środki funduszu likwidacji zakładu górniczego

200

73

4) przedstawiania na żądanie właściwych organów informacji o sposobie wykorzystania środków gromadzonych na funduszu likwidacji zakładu górniczego

200

 

art. 188 u.p.g.g.

Niewykonywanie decyzji organu nadzoru górniczego dotyczącej:

 

74

1) zakazu wykonywania określonych czynności przez osoby, które wykonują te czynności z rażącym niedbalstwem, z naruszeniem ustawy lub rażącym naruszeniem wydanych na jej podstawie przepisów

300

75

2) nakazu niezwłocznego sporządzenia lub poprawy operatu ewidencyjnego

300

76

3) nakazu wstrzymania działalności wykonywanej bez wymaganej koncesji

300

77

art. 431 ust. 1 u.w.t.p.a.

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych

100

78

art. 45 pkt 2 u.w.t.p.a.

Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży

150

 

art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.z.t.

Sprzedaż wyrobów tytoniowych:

 

79

1) osobom do lat 18

500

80

2) na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych

500

81

3) w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania

100

82

4) w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym

100

83

art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.z.t.

Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18

150

84

art. 13 ust. 1 pkt 2 u.o.z.t.

Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu

150

 

* Użyte w tabeli skróty oznaczają:

k.w. – ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, 829, 1247, 1446 i 1567).

u.u.c.p.g. – ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593).

u.p.g.g. – ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238).

u.w.t.p.a. – ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 oraz z 2013 r. poz. 1563).

u.o.z.t. – ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274, z 2010 r. Nr 81, poz. 529 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654).

TABELA B4)

Lp.

Kwalifikacja prawna – ustawa Kodeks wykroczeń

Naruszenie

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą

Grzywna w zł

1

2

3

4

5

I. Przepisy o ruchu pieszych

 

art. 90

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:

art. 14 pkt 1 lit. a

 

1

1) na przejściach dla pieszych

 

50

2

2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

 

100

3

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

art. 14 pkt 1 lit. b

100

4

art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni

art. 14 pkt 7

50

5

art. 92 § 1 lub art. 90

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych

§ 30 lub § 39 w zw. z § 40 [1]

50

 

art. 90 lub art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:

art. 14 pkt 2

 

6

1) na obszarze zabudowanym

 

50

7

2) na obszarze niezabudowanym

 

100

8

art. 90 lub art. 97

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 14 pkt 3

50

9

art. 97

Przebieganie przez jezdnię

art. 14 pkt 4

50

10

Chodzenie po torowisku

art. 14 pkt 5

50

11

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

art. 14 pkt 6

100

12

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza

art. 11 ust. 1

50

13

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

art. 11 ust. 2

50

14

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim

art. 11 ust. 3

50

 

1

2

3

4

5

15

 

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 13

50

16

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych

art. 45 ust. 1 pkt 4

50

17

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów

art. 11 ust. 4

50

II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

A Zasady ogólne i przepisy porządkowe

18

art. 90 lub art. 97

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

art. 16 ust. 4

150

195)

art. 90 lub art. 97

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem

art. 16 ust. 5

100

20

art. 90

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem

art. 16 ust. 6

250

21

art. 97

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

art. 39 ust. 1

100

 

Przewożenie dziecka w pojeździe:

 

 

22

1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci

art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3

150

23

2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera

art. 45 ust. 2 pkt 4

150

24

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa

art. 45 ust. 2 pkt 3

100

256)

art. 97

Nieużywanie hełmu ochronnego podczas jazdy motocyklem lub motorowerem

art. 40 ust. 1

100

26

Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego

art. 45 ust. 2 pkt 3

100

27

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

art. 45 ust. 2 pkt 2

150

28

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

art. 45 ust. 2 pkt 1

200

 

1

2

3

4

5

29

art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

art. 45 ust. 1 pkt 5

100

30

art. 90

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego

art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3

150

31

art. 97

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze

art. 41

150

32

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

art. 55 ust. 1

300

B Włączanie się do ruchu

33

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu

art. 17 ust. 2

300

34

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym

art. 18 ust. 1

200

35

Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego

art. 18a ust. 1

200

C Prędkość i hamowanie

 

art. 92a

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]

 

367)

do 10 km/h

do 50

377)

o 11–20 km/h

od 50 do 100

387)

o 21–30 km/h

od 100 do 200

397)

o 31–40 km/h

od 200 do 300

407)

o 41–50 km/h

od 300 do 400

417)

o 51 km/h i więcej

od 400 do 500

42

art. 90

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie

art. 19 ust. 2 pkt 2

od 100 do 300

43

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 19 ust. 2 pkt 1

od 50 do 200

 

1

2

3

4

5

44

art. 97

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

art. 19 ust. 3

200

45

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu

art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d

zgodnie z lp. 36–41

D Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

46

art. 90 lub art. 97

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić

art. 22 ust. 6 pkt 4

od 200 do 400

47

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych

art. 22 ust. 6 pkt 1

200

48

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

art. 22 ust. 5

200

49

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem

art. 22 ust. 2

150

50

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu

art. 22 ust. 4

250

E Wymijanie, omijanie i cofanie

51

art. 90 lub art. 97

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

art. 26 ust. 3 pkt 2

500

52

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

art. 28 ust. 3 pkt 4

250

53

art. 90

Utrudnianie ruchu podczas cofania

art. 23 ust. 1 pkt 3

od 50 do 200

54

art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach

art. 23 ust. 2

200

F Wyprzedzanie

55

art. 97

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi

art. 26 ust. 3 pkt 1

200

56

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi

art. 27 ust. 4

200

 

art. 90

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:

 

 

57

1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu

art. 24 ust. 1 pkt 1

250

58

2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania

art. 24 ust. 1 pkt 2

250

 

1

2

3

4

5

59

art. 97

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1

300

60

 

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2

300

61

 

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

art. 24 ust. 7 pkt 3

300

62

 

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6

300

638)

art. 97

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu

art. 24 ust. 2

300

63a9)

art. 97

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

art. 24 ust. 3–5

200

64

art. 90 lub art. 97

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 24 ust. 6

350

6510)

art. 90 lub art. 97

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia

art. 24 ust. 6

100

66

art. 97

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 24 ust. 11

300

G Przecinanie się kierunków ruchu

67

art. 90

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu

art. 26 ust. 1

350

68

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną

art. 26 ust. 2

350

69

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

art. 26 ust. 4 albo ust. 5

350

70

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów

art. 27 ust. 1

350

70a11)

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić

art. 27 ust. 1a

350

71

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią

art. 27 ust. 3

350

 

1

2

3

4

5

72

art. 90 lub art. 97

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

art. 26 ust. 7

350

73

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

art. 28 ust. 4 lub ust. 6

300

74

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 26 ust. 6

100

75

art. 97

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

art. 28 ust. 3 pkt 1

300

76

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 28 ust. 3 pkt 2

300

77

art. 90 lub art. 97

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym

art. 26 ust. 3 pkt 3

250

78

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy

 

100

79

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 25 ust. 4 pkt 1

300

H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

80

art. 88 lub art. 90

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a

200

81

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni

art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b

100

82

art. 97

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

art. 29 ust. 2 pkt 1

100

83

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

art. 29 ust. 2 pkt 2

100

84

art. 90 lub art. 97

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 3

100

 

1

2

3

4

5

I Holowanie

85

art. 97

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem

art. 31 ust. 1 pkt 3

250

86

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe

art. 31 ust. 1 pkt 6

250

87

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach

art. 31 ust. 2 pkt 1

250

88

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

art. 31 ust. 2 pkt 2

250

89

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego

art. 31 ust. 2 pkt 3

250

90

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)

art. 31 ust. 2 pkt 4

250

 

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

 

 

91

1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania

art. 31 ust. 1 pkt 2

100

92

2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym

art. 31 ust. 1 pkt 4

150

93

3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego

art. 31 ust. 1 pkt 5

150

94

4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym

art. 31 ust. 1 pkt 7

100

95

5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

 

50

J Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

96

art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

art. 33 ust. 2

50

96a12)

art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić

art. 33 ust. 1

50

9713)

art. 90

Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

art. 33 ust. 1

50

97a14)

art. 90

Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku

art. 33 ust. 1a

50

 

1

2

3

4

5

9815)

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 98a

art. 33 ust. 3 pkt 1

50

98a16)

art. 90

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru

art. 33 ust. 3 pkt 1 w zw. z ust. 3a

200

99

 

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

art. 33 ust. 3 pkt 2

50

100

 

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów

art. 33 ust. 3 pkt 3

100

10117)

(uchylona)

 

 

 

10217)

(uchylona)

 

 

 

10318)

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych

art. 33 ust. 5

50

104

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni

art. 34 ust. 5 pkt 2

100

105

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

art. 34 ust. 5 pkt 3

100

106

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

art. 34 ust. 5 pkt 4

50

107

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

art. 35 ust. 1

100

108

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować

art. 35 ust. 2

50

109

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi

art. 37 ust. 1

50

110

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt

art. 37 ust. 2 pkt 1

50

111

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

art. 37 ust. 2 pkt 2

50

112

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach

art. 37 ust. 4 pkt 1

50

113

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

art. 37 ust. 4 pkt 3

50

 

1

2

3

4

5

114

 

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni

art. 37 ust. 4 pkt 4

50

115

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów

art. 37 ust. 4 pkt 5

50

116

art. 97

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

art. 46 ust. 3

50

117

art. 90 lub art. 91

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

art. 46 ust. 5

50

118

art. 97

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt

art. 37 ust. 5

50

K Autostrady i drogi ekspresowe

119

art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3

300

120

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 23 ust. 2

300

121

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

art. 45 ust. 1 pkt 4

250

122

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu

art. 49 ust. 3

300

123

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu

art. 49 ust. 3

300

124

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1

300

L Zatrzymanie i postój

125

art. 90 lub art. 97

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

art. 46 ust. 1

od 100 do 300

126

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego

art. 47a

100

 

Zatrzymywanie pojazdu:

art. 49 ust. 1 pkt 1

300

127

1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

 

1

2

3

4

5

128

 

2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi

art. 49 ust. 1 pkt 2

od 100 do 300

129

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie

art. 49 ust. 1 pkt 3

200

130

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię

art. 49 ust. 1 pkt 4

100

131

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 5

100

132

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

art. 49 ust. 1 pkt 6

100

133

7) przy lewej krawędzi jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 7

100

134

8) na pasie między jezdniami

art. 49 ust. 1 pkt 8

100

135

9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości

art. 49 ust. 1 pkt 9

100

136

10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

art. 49 ust. 1 pkt 10

100

13719)

art. 90 lub art. 97

Na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru

art. 49 ust. 1 pkt 11

100

138

art. 84, 90 lub art. 91

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2

150

139

art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

art. 47

100

140

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej

art. 46 ust. 2

100

141

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

art. 46 ust. 3

od 150 do 300

142

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd

art. 49 ust. 2 pkt 1

100

143

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

art. 49 ust. 2 pkt 2

100

 

1

2

3

4

5

144

 

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

art. 49 ust. 2 pkt 3

100

145

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone

art. 49 ust. 2 pkt 4

100

146

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

art. 49 ust. 2 pkt 5

od 200 do 300

M Używanie świateł zewnętrznych

147

art. 88

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

art. 51 ust. 1

200

148

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu

art. 51 ust. 1 lub 2

100

149

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej

art. 51 ust. 6

100

150

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby

art. 51 ust. 1 lub ust. 6

200

151

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2

od 150 do 300

152

art. 90

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 51 ust. 3

200

153

art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych

art. 51 ust. 5

100

154

Używanie „szperacza” podczas jazdy

art. 52 ust. 3

100

N Używanie pojazdów w ruchu drogowym

155

art. 90 lub art. 97

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

art. 53 ust. 2

300

156

art. 97

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

art. 60 ust. 1 pkt 1

200

157

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych

art. 60 ust. 1 pkt 2

200

158

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

 

100

159

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

art. 60 ust. 2 pkt 1

50

160

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi

art. 60 ust. 2 pkt 5

100

161

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

art. 60 ust. 3

100

 

1

2

3

4

5

16220)

art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe

art. 32 ust. 6

200

 

art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

 

 

163

1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież

art. 57 ust. 1

200

164

2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone

art. 57 ust. 3

50

165

art. 90

3) kierującego innym pojazdem

art. 57 ust. 2

200

166

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

art. 58 ust. 1

200

167

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

art. 58 ust. 2

200

168

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

art. 54 ust. 1 lub ust. 3

200

169

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

art. 54 ust. 4

100

170

art. 97

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 60 ust. 1 pkt 3

50

171

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

art. 60 ust. 2 pkt 2

do 300

172

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji

art. 59 ust. 2

100

173

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

art. 60 ust. 1 pkt 4

100

174

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

art. 60 ust. 2 pkt 3

100

O Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

175

art. 97

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

art. 61 ust. 2 pkt 4

200

176

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

art. 61 ust. 2 pkt 4

100

177

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9

150

 

1

2

3

4

5

178

 

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

art. 61 ust. 4

200

179

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

art. 61 ust. 5

150

180

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

art. 62 ust. 1

od 100 do 300

P Przewóz osób

18121)

art. 97

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

art. 63 ust. 1

100 za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500

18222)

art. 97

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji

art. 63 ust. 1

100 za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500

18323)

art. 97

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio lp. 36–41 lub 182

art. 63 ust. 3

100

18423)

art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości stosuje się odpowiednio lp. 36–41

art. 63 ust. 2

100

185

 

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

art. 63 ust. 5

50

III. Kierujący

 

art. 94 § 1

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:

art. 87 ust. 1

500

186

1) uprawnień do kierowania pojazdami

187

2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu

300

188

Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym

art. 87 ust. 1 i ust. 3 pkt 1

100

 

1

2

3

4

5

189

art. 95

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów

art. 38 lub art. 71 ust. 5a

50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250

IV. Inne wykroczenia

190

art. 85 § 1

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego

art. 45 ust. 1 pkt 8

400

191

art. 100 pkt 2

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3 [2]

300

192

art. 96 § 1 pkt 2

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

 

300

 

 

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:

 

 

193

art. 96 § 1 pkt 5

1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia

art. 66

od 50 do 200

194

art. 96 § 1 pkt 4

2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

art. 71

50

195

art. 91

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

art. 45 ust. 1 pkt 9

od 50 do 200

196

art. 97

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli

art. 45 ust. 1 pkt 10

100

197

art. 100 pkt 4

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

art. 39 ust. 1 pkt 10 [2]

50

198

art. 102

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

art. 30 [2]

200

199

art. 101

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami

art. 5 [3]

200

200

art. 97

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

§ 2 [4]

od 200 do 500

 

1

2

3

4

5

V. Znaki i sygnały drogowe

 

art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do znaków:

 

 

20124)

art. 90 lub art. 92 § 1

1) B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”

§ 18 ust. 1–3 lub ust. 6–8

250

202

 

2) B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...”

§ 19 [1]

250

203

 

3) C-12 „ruch okrężny”

§ 36 ust. 1 [1]

250

20425)

art. 90 lub art. 92 § 1

4) B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...... m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...... m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...... m”

§ 20 ust. 1–3

150

204a26)

art. 90 lub art. 92 § 1

4a) B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ....... t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ........ t”

§ 18 ust. 4 i 5, § 20 ust. 4 lub § 20 ust. 5 i 6

350

205

5) B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...”

§ 18 ust. 9–13 [1]

100

206

6) B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”

§ 24 ust. 1 [1]

100

207

7) B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”

§ 25 [1]

100

208

8) B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników

§ 26 [1]

200

209

9) B-35 „zakaz postoju”

§ 28 ust. 1 [1]

100

210

10) B-36 „zakaz zatrzymywania się”

§ 28 ust. 2 [1]

100

211

11) B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...”

§ 28 ust. 6 [1]

100

212

12) B-39 „strefa ograniczonego postoju”

§ 29 [1]

100

213

13) C-1 do C-11 „nakaz jazdy...”

§ 35 [1]

250

214

14) C-13 „droga dla rowerów”

§ 37 ust. 1 [1]

100

215

15) C-14 „prędkość minimalna”

§ 38 ust. 1 [1]

100

216

16) C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”

§ 41 [1]

400

217

17) BT-1 „ograniczenie prędkości”

§ 81 ust. 1 i 2 [1]

100

218

18) BT-3 „blokada zwrotnicy”

§ 81 ust. 3 [1]

200

219

19) P-2 „linia pojedyncza ciągła”

§ 86 ust. 3 [1]

100

220

20) P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”

§ 86 ust. 4 [1]

200

 

1

2

3

4

5

221

 

21) P-4 „linia podwójna ciągła”

§ 86 ust. 5 [1]

200

222

22) P-7b „linia krawędziowa ciągła”

§ 86 ust. 8 pkt 2 [1]

100

223

23) P-17 „linia przystankowa”

§ 90 ust. 1 [1]

100

224

24) C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”

§ 42 [1]

200

225

25) P-21 „powierzchnia wyłączona”

§ 90 ust. 5 [1]

100

226

art. 92 § 1

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”

§ 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1]

100

227

art. 90 lub art. 92 § 1

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

§ 99 [1]

§ 102 ust. 4 [1]

§ 107 [1]

100

 

art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do znaku:

 

 

22827)

1) D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS”

§ 49 ust. 1 lub 2 [1]

§ 91 ust. 1 [1]

100

22927)

2) D-13 „początek pasa ruchu powolnego”

§ 49 ust. 3 [1]

100

23027)

3) D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”

§ 52 ust. 1–3, ust. 4 lub ust. 5 [1]

100

23127)

4) D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1]

500

23227)

5) P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

§ 90 ust. 2

i § 92 albo § 90 ust. 4

i § 92 [1]

500

23327)

6) D-19 „postój taksówek”

§ 53 [1]

100

23427)

7) F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”

§ 72 lub

§ 87 ust. 1–2 [1]

250

23527)

8) BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie”

§ 81 ust. 4 [1]

200

23627)

9) P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”

§ 90 ust. 2–3 [1]

100

23727)

10) P-20 „koperta”

§ 90 ust. 4 [1]

100

 

1

2

3

4

5

 

art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

 

 

238

1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

§ 98 ust. 2 pkt 2 [1]

100

239

2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza

§ 100 [1]

100

240

3) kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione

§ 95–98, 102, 104 lub 106 [1]

300-500

VI. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

241

art. 86 § 1

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500

242

art. 86 § 2

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

 

kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500

 

* Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z 2008 r. Nr 179, poz. 1104, z 2010 r. Nr 65, poz. 412, z 2011 r. Nr 89, poz. 509 i Nr 124, poz. 705 oraz z 2013 r. poz. 890 i 1325).

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543).

[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593).

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2013 r. poz. 839).

TABELA C28)

Lp.

Kwalifikacja prawna – ustawa wg opisu pod tabelą

Naruszenie

Naruszone przepisy z aktów prawnych wg opisu pod tabelą

Grzywna w zł

1

2

3

4

5

I. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów dotyczących posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów

1

art. 92a ust. 1 pkt 1 [1]

Realizacja przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego dokumentu, z wyjątkiem wykresówek

art. 87 [1]

50 za brak każdego wymaganego dokumentu, nie więcej niż 500

II. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach

 

art. 92a ust. 1 pkt 2 [1]

Skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy realizacji przewozu drogowego:

2

a) o czas do jednej godziny

art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3]

100

3

b) o czas powyżej jednej godziny do trzech godzin

art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3]

300

4

c) o czas powyżej trzech godzin

art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3]

500

 

Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy realizacji przewozu drogowego:

5

a) o czas powyżej 15 min do 30 min

art. 7 [2] oraz art. 7 [3]

150

6

b) o czas powyżej 30 min do dwóch godzin

art. 7 [2] oraz art. 7 [3]

300

7

c) o czas powyżej dwóch godzin

art. 7 [2] oraz art. 7 [3]

500

 

Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy realizacji przewozu drogowego:

8

a) o czas powyżej 15 min do 30 min

art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3]

od 100 do 150

9

b) o czas powyżej 30 min do dwóch godzin

art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3]

300

10

c) o czas powyżej dwóch godzin

art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3]

500

III. Urządzenia rejestrujące – tachograf

11

art. 92a ust. 1 pkt 3 [1]

Realizacja przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w urządzenie rejestrujące

art. 3 [4]

500

12

Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które rejestruje nie wszystkie wymagane elementy

art. 15 ust. 3 oraz rozdział II załącznika nr 1 [4]

400

 

1

2

3

4

5

13

 

Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje danych dotyczących okresów aktywności kierowców jednocześnie, ale oddzielnie

art. 3 oraz rozdział II załącznika nr 1 [4]

200

14

Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie zostało poddane wymaganej kontroli okresowej lub badaniu kontrolnemu

rozdział VI załącznika nr 1 [4]

200

15

Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe

art. 15 ust. 8 [4]

500

16

Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone

art. 15 ust. 8 [4]

500

17

Samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi

art. 15 ust. 8 [4]

500

IV. Wykresówki

18

art. 92a ust. 1 pkt 3 [1]

Nieokazanie wykresówki

art. 15 ust. 7 [4]

200 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500

19

Okazanie wykresówki, która zawiera nie wszystkie dane o okresach aktywności kierowcy

rozdział III i IV załącznika nr 1 [4]

200 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500

20

Nieokazanie ręcznych zapisów prowadzonych przez kierowcę w sytuacji, gdy tachograf jest uszkodzony albo działa wadliwie, lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu

art. 16 ust. 2 [4]

200 za każdy dokument, nie więcej niż 500

21

 

Okazanie wykresówki, na której stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez użycia urządzenia rejestrującego, ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych zapisów prędkości, aktywności lub przebytej drogi

art. 15 ust. 8 [4]

500

22

Używanie tej samej wykresówki przez innego kierowcę, z wyjątkiem przypadku, gdy konstrukcja tachografu przewiduje taką możliwość

art. 14 ust. 4 lit. c [4]

od 200 do 500

23

Jednoczesne używanie kilku wykresówek przez kierowcę

art. 15 ust. 2 [4]

500

 

Okazana wykresówka nie zawiera przepisowych wpisów lub zawiera nieprawidłowe wpisy dotyczące:

24

a) imienia lub nazwiska kierowcy

art. 15 ust. 5 lit. a [4]

od 50 do 100

25

b) numeru rejestracyjnego pojazdu

art. 15 ust. 5 lit. c [4]

od 50 do 100

 

1

2

3

4

5

26

 

c) miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki

art. 15 ust. 5 lit. b [4]

od 50 do 100

27

d) miejsca lub daty końcowej używania wykresówki

art. 15 ust. 5 lit. b [4]

od 50 do 100

28

e) stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu

art. 15 ust. 5 lit. d [4]

od 50 do 100

29

f) stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania pojazdu

art. 15 ust. 5 lit. d [4]

od 50 do 100

30

Zastosowany typ wykresówki nie był zatwierdzony i przeznaczony do danego typu urządzenia rejestrującego

art. 14 ust. 1 [4]

50 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500

31

Okazanie wykresówki brudnej lub uszkodzonej

art. 15 ust. 1 [4]

50 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500

 

Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu – za każdy dzień, kiedy kierowca ma obowiązek używać wykresówek:

32

a) w okresie jednego dnia

art. 15 ust. 2 [4]

od 100 do 200

33

b) w okresie dłuższym niż jeden dzień

art. 15 ust. 2 [4]

od 400 do 500

34

Wykresówka zapisywana była za długo

art. 15 ust. 2 [4]

od 50 do 300

35

Oznaczenie czasowe na wykresówce nie było zgodne z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu

art. 15 ust. 3 [4]

od 100 do 300

 

Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem grup czasowych (selektorem):

36

a) w czasie dziennego okresu prowadzenia pojazdu

art. 15 ust. 3 [4]

od 50 do 200

37

b) w okresie dłuższym niż jeden dzień

art. 15 ust. 3 [4]

od 200 do 500

V. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów dotyczących stosowania tachografów cyfrowych

38

art. 24 ust. 4 pkt 1 [5]

Używanie więcej niż jednej karty kierowcy

art. 14 ust. 4 lit. c [4]

500

39

art. 24 ust. 4 pkt 2 [5]

Posługiwanie się cudzą lub nieważną kartą kierowcy podczas prowadzenia pojazdu

art. 14 ust. 4 lit. c [4]

500

40

art. 24 ust. 4 pkt 3 [5]

Nieuzasadnione nieposługiwanie się kartą kierowcy

art. 15 ust. 2 [4]

500

 

art. 24 ust. 4 pkt 4 [5]

Niezrobienie wydruku danych z tachografu cyfrowego odnoszących się do okresów rejestrowanych przez ten tachograf oraz niezaznaczenie danych umożliwiających identyfikację:

41

a) imienia i nazwiska kierowcy

art. 15 ust. 1 [4]

od 50 do 100

42

b) numeru karty kierowcy

art. 15 ust. 1 [4]

od 50 do 100

43

c) numeru prawa jazdy

art. 15 ust. 1 [4]

od 50 do 100

44

d) nieopatrzenie wydruku swoim podpisem po zakończeniu przewozu drogowego

art. 15 ust. 1 [4]

od 50 do 100

45

art. 24 ust. 4 pkt 5 [5]

Niezgłoszenie faktu uszkodzenia lub utraty karty kierowcy

art. 15 ust. 1 [4]

500

 

1

2

3

4

5

46

art. 24 ust. 4 pkt 6 [5]

Niezwrócenie do podmiotu wydającego karty uszkodzonej karty kierowcy

art. 15 ust. 1 [4]

500

47

art. 24 ust. 4 pkt 7 [5]

Odmowa okazania karty kierowcy oraz wszelkich zapisów odręcznych i wydruków, jeżeli były wymagane, na żądanie uprawnionego organu kontrolnego

art. 15 ust. 7 pkt a lit. ii) [4]

500

 

[1] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady nr 3821/85 i 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1).

[3] Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086).

[4] Rozporządzenie Rady nr 3821/1985 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 370 z 31.12.1985, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 227).

[5] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z 2007 r. Nr 99, poz. 661 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016).

 

1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 grudnia 2003 r.

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciły moc:

1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 174, poz. 1430 i Nr 178, poz. 1483 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 505),

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. Nr 174, poz. 1431 i Nr 178, poz. 1484 oraz z 2003 r. Nr 26, poz. 231)

– które zostały zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 109, poz. 1031).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 527), które weszło w życie z dniem 31 maja 2012 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 202, poz. 1249), które weszło w życie z dniem 29 listopada 2008 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 105, poz. 615), które weszło w życie z dniem 24 maja 2011 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 14, poz. 68), które weszło w życie z dniem 20 stycznia 2011 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

11) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

12) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. d tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

16) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. d tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

17) Przez § 1 pkt 1 lit. d tiret szóste rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d tiret siódme rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. g tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. g tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

26) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

28) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA