| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej]

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej „rejestrem REGON”, jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

§ 2. [Aktualizacja rejestru REGON]

Rejestr REGON jest aktualizowany w zakresie wpisu informacji, zmiany informacji objętych wpisem oraz skreślenia informacji, na podstawie:

1) danych z wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „CEIDG”, przekazywanych z CEIDG zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej – w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

2) danych objętych treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz danych uzupełniających, o których mowa w art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, zwanej dalej „ustawą”, przekazywanych odpowiednio z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników – w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych i podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, 1893 i 1923);

3) danych przekazywanych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, zwanego dalej „SIO” – w przypadku przedszkoli, szkół, placówek i innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), i ich zespołów;

4) informacji z wniosków podmiotów gospodarki narodowej:

a) RG-OP – Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki lokalnej – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej:

– niewymienionych w pkt 2 i 3,

– wymienionych w pkt 3 w zakresie cech nieobjętych obowiązkiem wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych,

według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b) RG-OF – Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG – w przypadku osób fizycznych:

– niebędących przedsiębiorcami,

– będących przedsiębiorcami w zakresie:

– – cech nieobjętych obowiązkiem wpisu do CEIDG,

– – dotyczącym jednostek lokalnych niepodlegających wpisowi do CEIDG,

według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

5) informacji przekazanych urzędom statystycznym przez organ, który prowadził ewidencję działalności gospodarczej;

6) przepisów, z których wynika likwidacja podmiotu;

7) informacji z odpisu skróconego aktu zgonu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpisanej do rejestru REGON, przekazanego urzędowi statystycznemu;

8) informacji o zgonach osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestru REGON uzyskanych z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności;

9) informacji z ankiety aktualizacyjnej;

10) zmian:

a) krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT),

b) Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

c) kodów szczególnych form prawnych, o których mowa w § 7;

11) informacji pozyskanych na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.3)).

§ 3. [Zakres aktualizacji rejestru REGON]

Rejestr REGON jest aktualizowany w zakresie wpisu informacji, zmiany informacji objętych wpisem oraz skreślenia informacji w przypadku jednostki lokalnej podmiotu, na podstawie:

1) informacji z wniosku RG-OP albo RG-OF złożonego przez podmiot gospodarki narodowej;

2) informacji z wniosku o wpis do CEIDG;

3) danych przekazanych z bazy danych SIO.

§ 4. [Informacje wpisywane do rejestru REGON]

1. Do rejestru REGON są wpisywane informacje o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, określone w art. 42 ust. 3 ustawy.

2. Jednostka lokalna podmiotu gospodarki narodowej, o której mowa w art. 42 ust. 4 ustawy, jest wpisywana do rejestru REGON na podstawie wniosku podmiotu gospodarki narodowej, z tym że:

1) zakłady zlokalizowane pod tym samym adresem, jeżeli samodzielnie sporządzają sprawozdanie finansowe;

2) organizacyjne części podmiotów, jeżeli są objęte odrębną rejestracją prawną;

3) przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jeżeli są wymienione w przepisach o działalności leczniczej.

3. Jednostki lokalne prowadzące działalność w zakresie:

1) transportu – wpisuje się do rejestru REGON według miejsc, z których są wydawane polecenia lub w których jest organizowana praca;

2) budownictwa – wpisuje się do rejestru REGON według miejsc, w których są przyjmowane zlecenia na wykonawstwo robót budowlanych i pomocniczych albo są wykonywane prace zarządu, albo jest prowadzona organizacja pracy budowlanej i pomocniczej; place budów (miejsca realizacji poszczególnych budów) nie są jednostkami lokalnymi.

4. Indywidualne gospodarstwo rolne, stanowiące własność albo znajdujące się w posiadaniu osoby fizycznej, jest wpisywane do rejestru REGON na podstawie wniosku podmiotu gospodarki narodowej o wpis indywidualnego gospodarstwa rolnego.

§ 5. [Wpisywanie nazwy podmiotu]

Nazwę podmiotu, w tym nazwę skróconą, o ile podmiot ją posiada, wpisuje się odpowiednio na podstawie danych z wniosku o wpis do CEIDG, danych przekazanych z Krajowego Rejestru Sądowego, danych przekazanych z bazy danych SIO albo na podstawie aktu potwierdzającego powstanie albo podjęcie działalności przez podmiot, a jeżeli nie jest to możliwe – przyjmuje się nazwę podaną przez podmiot gospodarki narodowej we wniosku RG-OP albo RG-OF.

§ 6. [Wpisywanie adresu]

1. Adres wpisuje się na podstawie danych z wniosku o wpis do CEIDG, danych przekazanych z Krajowego Rejestru Sądowego, danych przekazanych z bazy danych SIO albo informacji z wniosku RG-OP albo RG-OF.

2. Adres wpisuje się, zamieszczając: województwo, powiat, gminę oraz kod pocztowy i miejscowość poczty, miejscowość, ulicę, numer porządkowy i numer lokalu:

1) siedziby podmiotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a w przypadku osób mających miejsce zamieszkania za granicą: kraj, miejscowość, ulicę, numer nieruchomości i numer lokalu,

3) miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego należy kierować korespondencję (w tym skrytkę pocztową)

– oraz dodatkowo opis nietypowego miejsca lokalizacji, jeżeli występuje.

3. W przypadku adresu siedziby wpisuje się odpowiednio:

1) adres siedziby organu zarządzającego – dla osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;

2) wskazany przez osobę fizyczną adres prowadzenia działalności gospodarczej, a w razie braku możliwości takiego wskazania – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

3) adres podany we wniosku RG-OP – dla wspólnoty mieszkaniowej.

§ 7. [Forma prawna podmiotu gospodarki narodowej]

Formę prawną podmiotu gospodarki narodowej wpisuje się jako:

1) podstawową formę prawną (kod jednoznakowy):

a) osoba prawna (kod 1),

b) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (kod 2),

c) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (kod 9);

2) szczególną formę prawną (kod trzyznakowy), wskazując, czy podmiot jest zaklasyfikowany do jednej z następujących grup:

a) spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.4)) (kod 019),

b) spółki, o których mowa w przepisach innych ustaw niż w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.5)) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 023),

c) uczelnie (kod 044),

d) fundusze (kod 049),

e) Kościół Katolicki (kod 050),

f) pozostałe kościoły albo związki wyznaniowe (kod 051),

g) europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (kod 053),

h) stowarzyszenia niewpisane do KRS (kod 055),

i) organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (kod 060),

j) partie polityczne (kod 070),

k) samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (kod 076),

l) przedstawicielstwa zagraniczne (kod 080),

m) wspólnoty mieszkaniowe (kod 085),

n) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (kod 099),

o) europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (kod 114),

p) spółki akcyjne (kod 116),

q) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 117),

r) spółki jawne (kod 118),

s) spółki partnerskie (kod 115),

t) spółki komandytowe (kod 120),

u) spółki komandytowo-akcyjne (kod 121),

v) spółki europejskie (kod 122),

w) przedsiębiorstwa państwowe (kod 124),

x) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (kod 126),

y) instytucje gospodarki budżetowej (kod 132),

z) związki zawodowe rolników indywidualnych (kod 133),

za) towarzystwa reasekuracji wzajemnej (kod 134),

zb) główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji (kod 135),

zc) główne oddziały zagranicznych oddziałów ubezpieczeń (kod 136),

zd) ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe (kod 137),

ze) ogólnokrajowe związki międzybranżowe (kod 138),

zf) spółdzielnie (kod 140),

zg) spółdzielnie europejskie (kod 142),

zh) związki rolników, kółek i organizacji rolniczych (kod 143),

zi) związki rolniczych zrzeszeń branżowych (kod 145),

zj) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (kod 146),

zk) cechy rzemieślnicze (kod 147),

zl) fundacje (kod 148),

zm) izby rzemieślnicze (kod 152),

zn) Związek Rzemiosła Polskiego (kod 154),

zo) stowarzyszenia (kod 155),

zp) związki stowarzyszeń (kod 156),

zq) stowarzyszenia kultury fizycznej (kod 157),

zr) związki sportowe (kod 158),

zs) polskie związki sportowe (kod 159),

zt) inne organizacje społeczne lub zawodowe (kod 160),

zu) kolumny transportu sanitarnego (kod 161),

zv) stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym (kod 162),

zw) zrzeszenia handlu i usług (kod 163),

zx) zrzeszenia transportu (kod 164),

zy) instytuty badawcze (kod 165),

zz) jednostki badawczo-rozwojowe (kod 141),

zza) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług (kod 166),

zzb) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu (kod 167),

zzc) inne organizacje podmiotów gospodarczych (kod 168),

zzd) izby gospodarcze (kod 169),

zze) przedsiębiorstwa zagraniczne (kod 171),

zzf) związki zawodowe (kod 172),

zzg) związki pracodawców (kod 174),

zzh) federacje/konfederacje związków pracodawców (kod 175),

zzi) kółka rolnicze (kod 177),

zzj) rolnicze zrzeszenia branżowe (kod 178),

zzk) oddziały zagranicznych przedsiębiorców (kod 179),

zzl) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (kod 180),

zzm) stowarzyszenia ogrodowe (kod 181),

zzn) związki stowarzyszeń ogrodowych (kod 182),

zzo) jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną (kod 183),

zzp) jednostki organizacyjne związków zawodowych posiadające osobowość prawną (kod 184),

zzq) przedszkola publiczne (kod 381),

zzr) przedszkola niepubliczne (kod 382),

zzs) publiczne szkoły podstawowe (kod 383),

zzt) publiczne gimnazja (kod 384),

zzu) publiczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 386),

zzv) publiczne szkoły artystyczne (kod 387),

zzw) niepubliczne szkoły podstawowe (kod 388),

zzx) niepubliczne gimnazja (kod 389),

zzy) niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 391),

zzz) niepubliczne szkoły artystyczne (kod 392),

zzza) publiczne placówki systemu oświaty (kod 393),

zzzb) niepubliczne placówki systemu oświaty (kod 394),

zzzc) inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 395),

zzzd) inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 396),

zzze) publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 397),

zzzf) niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 398),

zzzg) organy władzy, administracji rządowej (kod 401),

zzzh) organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 402),

zzzi) wspólnoty samorządowe (kod 403),

zzzj) sądy i trybunały (kod 406),

zzzk) Skarb Państwa (kod 409),

zzzl) państwowe jednostki organizacyjne (kod 428),

zzzm) gminne samorządowe jednostki organizacyjne (kod 429),

zzzn) powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (kod 430),

zzzo) wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (kod 431),

zzzp) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.6)) (kod 439),

zzzq) bez szczególnej formy prawnej (kod 999).

§ 8. [Forma własności]

Forma własności jest wpisywana na podstawie informacji o procentowym udziale własności:

1) Skarbu Państwa,

2) państwowych osób prawnych,

3) jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych,

4) krajowych osób fizycznych,

5) pozostałych krajowych jednostek prywatnych,

6) osób zagranicznych

– w ogólnej wartości kapitału.

§ 9. [Rodzaj przeważającej działalności]

1. Wykonywaną działalność wpisuje się w postaci wykazu rodzajów działalności kodowanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie działu, grupy, klasy lub podklasy, a rodzaj przeważającej działalności na poziomie podklasy.

2. Rodzaj przeważającej działalności ustala się odpowiednio, w przypadku:

1) osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, których celem jest osiąganie zysku, zakładów działalności gospodarczej: stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, związków zawodowych, kościołów – na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży lub, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika – na podstawie udziału pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności, w ogólnej liczbie pracujących;

2) jednostek i zakładów budżetowych, fundacji, związków zawodowych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem zakładów działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 1 – na podstawie określonego w statucie rodzaju działalności, do której zostały utworzone;

3) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą odrębnie dla:

a) działalności wpisanej do CEIDG,

b) działalności rolniczej,

c) pozostałej działalności, niewymienionej w lit. a i b, prowadzonej na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku

– na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży lub, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, na podstawie udziału pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności, w ogólnej liczbie pracujących;

4) jednostek lokalnych – odpowiednio na podstawie jednego z mierników, o których mowa w pkt 1–3;

5) przedszkoli, szkół, placówek i innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i ich zespołów – na podstawie danych przekazanych z bazy danych SIO.

§ 10. [Wpisywanie dat]

W przypadku informacji, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 5 ustawy, wpisuje się odpowiednio daty:

1) powstania podmiotu – datę wpisu do rejestru lub ewidencji w organie rejestrowym lub ewidencyjnym albo datę powołania lub rozpoczęcia działalności w przypadku podmiotu niepodlegającego wpisowi do rejestru lub ewidencji;

2) rozpoczęcia działalności – datę dokonania pierwszej czynności w zakresie działalności, dla której prowadzenia podmiot powstał lub został powołany;

3) zawieszenia działalności – datę, z którą ustaje na czas określony działalność podmiotu;

4) wznowienia działalności – datę, od której została podjęta przez podmiot działalność uprzednio zawieszona;

5) zakończenia działalności:

a) datę skreślenia z rejestru lub ewidencji – dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji, z wyjątkiem osób fizycznych wpisanych do CEIDG,

b) datę zaprzestania prowadzenia działalności podaną we wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG lub datę wykreślenia z CEIDG – w przypadku gdy wykreślenie nastąpiło z urzędu,

c) datę podaną w akcie likwidującym podmiot – dla podmiotów niepodlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji,

d) datę zgonu osoby fizycznej wpisanej w rejestrze podmiotów,

e) datę podaną przez podmiot we wniosku RG-OP albo RG-OF – w pozostałych przypadkach.

§ 11. [Używanie znaków pisarskich]

Wpisu informacji do rejestru REGON dokonuje się z użyciem znaków pisarskich ujętych w tablicy znaków pisarskich, która stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. W przypadku wystąpienia w imieniu, nazwisku lub nazwie znaku pisarskiego niewystępującego w tablicy znaków pisarskich, wpisu dokonuje się w sposób, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 12. [Nadawanie numeru identyfikacyjnego REGON]

1. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 42 ust. 10 ustawy, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym REGON”, jest nadawany dla każdego podmiotu gospodarki narodowej wpisanego w rejestrze REGON oraz jego jednostki lokalnej.

2. Numer identyfikacyjny REGON podmiotu gospodarki narodowej skreślonego z rejestru REGON jest przechowywany w zbiorze historycznym i nie jest wykorzystywany do identyfikacji innego podmiotu.

3. Numer identyfikacyjny REGON podmiotu gospodarki narodowej składa się z dziewięciu cyfr, które nie mogą mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podmiotu, przy czym osiem pierwszych cyfr stanowi liczbę porządkową, a dziewiąta – cyfrę kontrolną.

4. Numer identyfikacyjny REGON podmiotu gospodarki narodowej pozostaje niezmieniony w czasie istnienia podmiotu i nie przechodzi na następcę prawnego.

5. Zmiany cech podmiotu objętych wpisem do rejestru REGON nie powodują nadania nowego numeru identyfikacyjnego REGON, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Zmiana szczególnej formy prawnej podmiotu powoduje skreślenie go z rejestru REGON oraz ponowny wpis do rejestru REGON z nadaniem nowego numeru identyfikacyjnego REGON, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Nowy numer identyfikacyjny REGON nie jest nadawany w przypadku:

1) przekształcenia:

a) przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,

b) spółki handlowej w inną spółkę handlową,

c) spółki cywilnej w spółkę handlową,

d) państwowej jednostki organizacyjnej w samorządową jednostkę organizacyjną,

e) samorządowej jednostki organizacyjnej w państwową jednostkę organizacyjną,

f) samorządowej jednostki organizacyjnej w inną samorządową jednostkę organizacyjną,

g) spółdzielni pracy w spółkę handlową,

h) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową;

2) likwidacji i ponownego podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną;

3) zmiany szczególnej formy prawnej wynikającej ze zmiany kodów szczególnych form prawnych, o których mowa w § 7.

8. Numer identyfikacyjny REGON jednostki lokalnej składa się z czternastu cyfr, przy czym dziewięć pierwszych cyfr jest tożsame z numerem identyfikacyjnym REGON osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, cztery kolejne cyfry są liczbą porządkową przypisaną jednostce lokalnej, a czternasta cyfra – cyfrą kontrolną.

§ 13. [Ankieta aktualizacyjna]

1. Zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy, są wydawane według wzorów określonych w załącznikach nr 4–13 do rozporządzenia.

2. Ankietę aktualizacyjną stanowi wniosek RG-OP albo RG-OF, zawierający treść wpisu o podmiocie gospodarki narodowej w rejestrze REGON aktualną na dzień jej wygenerowania przez system teleinformatyczny.

§ 14. [Wnioski stanowiące podstawę dokonania wpisu lub odmowy wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej]

Wnioski RG-OP „Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub jej jednostki lokalnej” i RG-OF „Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG”, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stanowią podstawę dokonania wpisu lub odmowy wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.7)

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz. 1161 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 855, 1240 i 1893.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz. 1161 oraz z 2015 r. poz. 1224, 1269, 1649, 1893, 1923 i 1932.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1433, 1830 i 1844.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1333 i 1830.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z 2001 r. Nr 12, poz. 99, z 2003 r. Nr 221, poz. 2195, z 2008 r. Nr 168, poz. 1041, z 2010 r. Nr 84, poz. 545, z 2011 r. Nr 237, poz. 1406, z 2012 r. poz. 822 oraz z 2014 r. poz. 1353), które na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1161) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – RG-OP, RG-RD, RG-SC]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 2015 r. (poz. 2009)

Załącznik nr 1

WZÓR - RG-OP, RG-RD, RG-SC

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – RG-OF, RG-RD]

Załącznik nr 2

WZÓR – RG-OF, RG-RD

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [TABLICA ZNAKÓW PISARSKICH]

Załącznik nr 3

TABLICA ZNAKÓW PISARSKICH

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

=

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

y

z

{

|

}

~

'

...

Š

Ś

Ť

Ž

Ź

'

'

š

ś

ť

ž

ź

 

Ą

˘

Ł

¤

Ą

Ś

§

¨

©

Ş

«

Ź

-

®

Ż

°

+/–

˛

ł

´

μ

ś

·

¸

ą

ş

»

ź

˝

ľ

ż

Ŕ

Á

Â

Ă

Ä

Ĺ

Ć

Ç

Č

É

Ę

Ë

Ě

Í

Î

Ď

Đ

Ń

Ň

Ó

Ô

Ő

Ö

×

Ř

Ů

Ú

Ű

Ü

Ý

Ţ

ß

ŕ

á

â

ă

ä

ĺ

ć

ç

č

é

ę

ë

ě

í

î

ď

đ

ń

ň

ó

ô

ő

ö

÷

ř

ů

ú

ű

ü

ý

ţ

˙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób i metodologia wpisu danych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w przypadku wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w tablicy znaków pisarskich

W przypadku wystąpienia w danych podlegających wpisowi do rejestru REGON znaku pisarskiego, niewystępującego w tablicy znaków pisarskich, stosuje się następujące reguły:

1) w przypadku dyftongów wpisuje się pierwszą literę tworzącą dyftong (np. AE = A);

2) w wypadku wystąpienia innego znaku, nienależącego do grupy znaków, o których mowa w punkcie 1, w miejsce tego znaku wpisuje się znak *;

3) apostrof w nazwiskach osób fizycznych i nazwach innych osób pisze się zgodnie z pisownią oryginału, z zastosowaniem dostępnego znaku z tablicy znaków pisarskich.

Załącznik 4. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 4

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 5

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 6

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 7

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 8

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 9

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 10

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 11. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 11

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 12. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 12

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 13. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 13

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »