reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 7 maja 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. poz. 2009, z 2016 r. poz. 1821 oraz z 2017 r. poz. 1100) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) danych oraz informacji przekazywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 1544, 1629 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730), zwanej dalej „ustawą o CEIDGPIP”;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) danych przekazywanych z bazy danych systemu informacji oświatowej, zwanego dalej „SIO” – w przypadku przedszkoli, szkół, placówek i innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.1)), i ich zespołów;”;

2) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Adres wpisuje się na podstawie danych oraz informacji przekazywanych na podstawie przepisów ustawy o CEIDGPIP, danych przekazanych z Krajowego Rejestru Sądowego, danych przekazanych z bazy danych SIO albo informacji z wniosku RG-OP albo RG-OF.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) miejsca, do którego należy kierować korespondencję (w tym skrytkę pocztową), a w przypadku miejsca położonego za granicą: kraj, miejscowość, ulicę, numer nieruchomości i numer lokalu”;

3) w § 7 w pkt 2 po lit. zzzo dodaje się lit. zzzoa i zzzob w brzmieniu:

„zzzoa) związki metropolitalne (kod 432),

zzzob) jednostki organizacyjne związków metropolitalnych (kod 433),”;

4) w § 9 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przedszkoli, szkół, placówek i innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i ich zespołów – na podstawie danych przekazanych z bazy danych SIO.”;

5) w § 10 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) powstania podmiotu – datę rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych wpisanych do CEIDG, datę wpisu do rejestru lub ewidencji w organie rejestrowym lub ewidencyjnym albo datę powołania lub rozpoczęcia działalności w przypadku podmiotu niepodlegającego wpisowi do rejestru lub ewidencji;

2) rozpoczęcia działalności – w przypadku podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru lub ewidencji datę rozpoczęcia działalności wskazaną w rejestrze lub ewidencji, o ile występuje, a dla pozostałych podmiotów datę dokonania pierwszej czynności w zakresie działalności, dla której prowadzenia podmiot powstał lub został powołany;

3) zawieszenia działalności – w przypadku osób fizycznych wpisanych do CEIDG datę zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wskazaną w CEIDG, w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego datę zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, a dla pozostałych podmiotów datę, z którą ustaje na czas określony działalność podmiotu;”;

6) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

7) załączniki nr 4–13 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3–12 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wnioski RG-OP i RG-OF]

Wnioski RG-OP „Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki lokalnej” i RG-OF „Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG”, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stanowią podstawę dokonania wpisu lub odmowy wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730, 761 i 1078.

Załącznik 1. [WZÓR – RG-OP, RG-RD, RG-SC]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 maja 2019 r. (poz. 1110)

Załącznik nr 1

WZÓR – RG-OP, RG-RD, RG-SC

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – RG-OF, RG-RD]

Załącznik nr 2

WZÓR – RG-OF, RG-RD

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 4

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 5

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 6

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 7

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 8

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 9

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 10

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 11. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 11

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

Załącznik 12. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON]

Załącznik nr 12

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama