reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Na podstawie art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wysokość, sposób i terminy uiszczania opłat]

Rozporządzenie określa:

1) wysokość oraz sposób i terminy uiszczania opłat za:

a) zezwolenia, pozwolenia i zgody udzielane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „Komisją”, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o obrocie instrumentami finansowymi”, oraz zatwierdzenie przez Komisję zmian w regulaminie, o którym mowa w tej ustawie,

b) złożenie do Komisji zawiadomienia oraz przekazanie informacji na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

c) zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą o ofercie publicznej”,

d) uzyskanie przez dany podmiot statusu agencji informacyjnej w związku z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej,

e) dokonanie wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, zwanej dalej „opłatą ewidencyjną”,

f) dokonanie wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 263 i art. 278 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.5)), zwanej dalej „ustawą o funduszach inwestycyjnych”,

g) zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych,

h) zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, z późn. zm.6)), zwanej dalej „ustawą o giełdach towarowych”;

2) wysokość opłaty, o której mowa w art. 94c ustawy o ofercie publicznej oraz sposób i terminy jej uiszczania;

3) sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w:

a) art. 163 ust. 8 i 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

b) art. 26 ust. 6 ustawy o giełdach towarowych,

c) art. 236 ust. 2b–2d ustawy o funduszach inwestycyjnych,

d) art. 93a i art. 94b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej;

4) sposób wyliczania oraz sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w:

a) art. 163 ust. 1–7 oraz ust. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

b) art. 26 ust. 2–5 ustawy o giełdach towarowych,

c) art. 236 ust. 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych,

d) art. 94a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej;

5) sposób ponoszenia kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, zwanych dalej „kosztami nadzoru”, z wpływów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;

6) wielkość udziału w kosztach nadzoru nad rynkiem kapitałowym poszczególnych grup podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym;

7) sposób dokumentowania wielkości uzyskanych przychodów przez zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o giełdach towarowych, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. [Obliczanie równowartości opłat w złotych]

1. Równowartość w złotych kwot opłat oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski odpowiednio na dzień:

1) wydania decyzji udzielającej zezwolenia, pozwolenia albo zgody;

2) wydania decyzji wydawanej na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zatwierdzającej zmiany w regulaminie;

3) wydania decyzji, o których mowa w § 18 ust. 3;

4) dokonania wpisu do rejestru;

5) poprzedzający datę przekazania Komisji zawiadomienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, i zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 oraz art. 21 ust. 3a i 3b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz poinformowania Komisji, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

6) upływu terminu 12 miesięcy, o którym mowa w art. 94 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej;

7) na który oblicza się wartość stanowiącą podstawę do naliczenia należnej opłaty.

2. Wartość należnej opłaty w przypadkach, o których mowa w § 19 ust. 1, § 20 i § 23, oblicza się przy zastosowaniu kursu z dnia poprzedzającego dzień dokonania opłaty.

3. W przypadku gdy w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 94a ustawy o ofercie publicznej, kapitał własny wyrażony jest w innej walucie niż waluta polska, jego wysokość oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy przedmiotowego sprawozdania finansowego.

§ 3. [Rachunek, na który uiszcza się opłaty]

Opłaty, o których mowa w przepisach rozporządzenia, uiszcza się na rachunek bankowy urzędu obsługującego Komisję.

§ 4. [Opłaty za udzielanie zezwoleń]

1. Udzielenie na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

1) zezwolenia na prowadzenie giełdy – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

2) zezwolenia na prowadzenie rynku pozagiełdowego – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

3) zezwolenia na prowadzenie platformy aukcyjnej – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

4) zezwolenia na prowadzenie izby rozliczeniowej – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

5) zezwolenia na prowadzenie izby rozrachunkowej – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

6) zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro,

b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro,

c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro,

d) zarządzania portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 500 euro,

e) doradztwa inwestycyjnego – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro,

f) oferowania instrumentów finansowych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro,

g) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro,

h) organizowania alternatywnego systemu obrotu – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro,

i) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro,

j) udzielania pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 500 euro,

k) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 500 euro,

l) doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 500 euro,

m) wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 500 euro,

n) sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 500 euro,

o) świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 500 euro,

p) wykonywania czynności, o których mowa w lit. a–o, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d–f oraz lit. i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 500 euro;

7) zezwolenia na prowadzenie przez bank powierniczy rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

8) zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na nabywaniu na rachunek dającego zlecenie dwudniowych kontraktów na rynku kasowym na aukcjach organizowanych przez platformę aukcyjną – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro.

2. W przypadku gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej dotyczy więcej niż jednej czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 6, łączna wysokość pobieranych opłat nie może być wyższa niż równowartość w złotych 4 500 euro.

§ 5. [Opłata za poinformowanie Komisji o zamiarze prowadzenia przez zagraniczną firmę inwestycyjną działalności maklerskiej na terytorium RP]

Poinformowanie Komisji o zamiarze prowadzenia przez zagraniczną firmę inwestycyjną działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału przez właściwy organ nadzoru, który udzielił tej firmie inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, o którym mowa w art. 162 ust. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro.

§ 6. [Opłata za udzielenie zezwolenia na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012]

Udzielenie na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.):

1) zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, w rozumieniu art. 2 pkt 1 tego rozporządzenia – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

2) zezwolenia na rozszerzenie zakresu wydanego zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, w rozumieniu art. 2 pkt 1 tego rozporządzenia – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

3) zezwolenia na transakcje wewnątrzgrupowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8 i 10 tego rozporządzenia – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

4) zgody na istotną zmianę modeli i parametrów, o których mowa w art. 49 ust. 1 tego rozporządzenia – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro.

§ 7. [Opłata za udzielenie domowi maklerskiemu zezwolenia, pozwolenia i zgody na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013]

Udzielenie domowi maklerskiemu zezwolenia, pozwolenia lub zgody na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.) podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1000 euro, z wyjątkiem:

1) zezwolenia, pozwolenia lub zgody, o których mowa w art. 26 ust. 3, art. 77, art. 79 ust. 1 i art. 396 ust. 1 tego rozporządzenia – które podlegają opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro;

2) zezwolenia, pozwolenia lub zgody, o których mowa w części trzeciej w tytule drugim w rozdziałach 3–6, w części trzeciej w tytule trzecim oraz w tytule czwartym, z wyłączeniem zgody, o której mowa w art. 385 tego rozporządzenia – które podlegają opłacie w wysokości równowartości w złotych 4500 euro.

§ 8. [Opłata za udzielenie zgody na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi]

Udzielenie na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

1) zgody, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

2) zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu spółki prowadzącej giełdę lub rynek pozagiełdowy – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro;

3) zgody na dokonanie zmian w statucie spółki prowadzącej giełdę lub regulaminie giełdy – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro;

4) zgody na dokonanie zmian w statucie spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy lub regulaminie obrotu na rynku pozagiełdowym – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro;

5) zgody, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

6) zgody, o której mowa w art. 51 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

7) zgody, o której mowa w art. 74a ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro;

8) zgody, o której mowa w art. 78a ust. 3 lub 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro;

9) zgody, o której mowa w art. 167 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro;

10) zgody, o której mowa w art. 169 ust. 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro.

§ 9. [Opłata za dokonane zatwierdzenie zmian w regulaminie na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi]

1. Dokonane na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

1) zatwierdzenie zmian w regulaminie Krajowego Depozytu – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro;

2) zatwierdzenie zmian w regulaminie spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 i ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro;

3) zatwierdzenie zmian w regulaminie izby rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro;

4) zatwierdzenie zmian w regulaminie funduszu rozliczeniowego zarządzanego przez izbę rozliczeniową, Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro;

5) zatwierdzenie zmian w regulaminie funkcjonowania systemu rekompensat – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro;

6) złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

7) złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

8) przekazanie informacji, o której mowa w art. 21 ust. 3b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro.

2. Zatwierdzenie zmian w odrębnym regulaminie Krajowego Depozytu mającym zastosowanie do pełnienia przez Krajowy Depozyt funkcji giełdowej izby rozrachunkowej lub w odrębnym regulaminie mającym zastosowanie do pełnienia przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, funkcji giełdowej izby rozrachunkowej – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro.

§ 10. [Opłata za udzielenie zgody na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej]

Udzielenie na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej:

1) zgody, o której mowa w art. 62 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

2) zgody, o której mowa w art. 79 ust. 4a ustawy o ofercie publicznej – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro.

§ 11. [Opłata za uzyskanie statusu agencji informacyjnej]

Uzyskanie przez dany podmiot statusu agencji informacyjnej w związku z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro.

§ 12. [Opłata za udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)]

Udzielenie na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro.

§ 13. [Opłata za dokonanie wpisu instrumentów finansowych, będących przedmiotem oferty publicznej, do ewidencji]

1. Dokonanie wpisu instrumentów finansowych, będących przedmiotem oferty publicznej, do ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej podlega opłacie ewidencyjnej w wysokości:

1) w przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym – 0,015% wartości papierów wartościowych objętych daną ofertą publiczną,

2) w przypadku pozostałych instrumentów finansowych, w tym kwitów depozytowych – 0,03% wartości instrumentów finansowych objętych daną ofertą publiczną

– obliczonej na dzień poprzedzający datę przekazania do Komisji zawiadomienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, nie większej jednak niż równowartość w złotych 12 500 euro.

2. Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oblicza się jako:

1) iloczyn liczby subskrybowanych lub sprzedanych papierów wartościowych i ich wartości nominalnej;

2) iloczyn liczby subskrybowanych lub sprzedanych papierów wartościowych i ich ceny emisyjnej (ceny sprzedaży), w przypadku braku wartości nominalnej.

3. Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oblicza się:

1) dla instrumentów finansowych nowej emisji dokonanej w ramach oferty publicznej – jako iloczyn liczby subskrybowanych instrumentów finansowych i ich ceny emisyjnej;

2) dla instrumentów finansowych podlegających sprzedaży w ramach oferty publicznej – jako iloczyn liczby sprzedanych instrumentów finansowych i ich ceny sprzedaży;

3) dla emisji akcji wydawanych wspólnikom spółki przejmowanej w ramach łączenia się spółek poprzez przejęcie lub dla akcji wydawanych wspólnikom spółek łączących się w ramach łączenia się poprzez zawiązanie nowej spółki – jako wartość spółki przejmowanej lub spółek łączących się, obliczoną na dzień sporządzenia planu połączenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości stosowanymi do rozliczenia łączenia się spółek.

§ 14. [Opłaty za zezwolenia udzielane na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych]

1. Udzielenie na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych:

1) zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro, a w przypadku zezwolenia na utworzenie:

a) funduszu z wydzielonymi subfunduszami – równowartości w złotych 4 500 euro,

b) funduszu powiązanego będącego funduszem inwestycyjnym otwartym – równowartości w złotych 3 000 euro,

c) funduszu powiązanego będącego specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym – równowartości w złotych 2 000 euro,

d) funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym podczas połączenia krajowego funduszy – równowartości w złotych 4 500 euro,

e) funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym podczas połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu krajowego – równowartości w złotych 4 500 euro;

2) zezwolenia na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego w zakresie dotyczącym utworzenia każdego nowego subfunduszu, za wyjątkiem utworzenia subfunduszu jako subfunduszu powiązanego w funduszu inwestycyjnym otwartym – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro;

3) zezwolenia na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie dotyczącym utworzenia każdego nowego subfunduszu jako subfunduszu powiązanego – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 3 000 euro;

4) zezwolenia na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego w innym zakresie niż wskazany w pkt 2 lub 3 – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro;

5) zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz inwestycyjny otwarty działalności jako fundusz powiązany – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 3 000 euro;

6) zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia działalności przez subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym jako subfundusz powiązany – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 3 000 euro;

7) zezwolenia na dokonanie przez fundusz powiązany zmiany funduszu podstawowego – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro;

8) zezwolenia na zaprzestanie przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 3 000 euro;

9) zezwolenia na prowadzenie przez fundusz powiązany działalności jako fundusz powiązany dotychczasowego funduszu podstawowego także po jego połączeniu lub jako fundusz powiązany funduszu zagranicznego będącego dotychczas funduszem podstawowym także po dokonaniu jego podziału – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro;

10) zezwolenia na zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro;

11) zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

12) zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, które wraz z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia złożyło wyłącznie wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych, oraz nie będzie zarządzać funduszami, o których mowa w art. 15 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

13) zezwolenia na doradztwo inwestycyjne – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

14) zezwolenia na zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 500 euro;

15) zezwolenia na zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 500 euro;

16) zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego przez podmiot inny niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

17) zezwolenia na przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w jeden fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami, w trybie określonym w art. 240 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

18) zezwolenia na przekształcenie funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez to samo towarzystwo, w trybie określonym w art. 240 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro;

19) zezwolenia na przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy subfundusz istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez to samo towarzystwo, w trybie określonym w art. 240 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro;

20) zezwolenia na przejęcie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 3 500 euro;

21) zezwolenia na przejęcie przez spółkę zarządzającą zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 3 500 euro.

2. W przypadku udzielenia zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, którego certyfikaty inwestycyjne podlegają opłacie ewidencyjnej, wysokość opłaty ewidencyjnej zmniejsza się o wysokość opłaty za zezwolenie na utworzenie takiego funduszu.

§ 15. [Opłaty za zgody udzielane na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych]

Udzielenie na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych:

1) zgody na zmianę depozytariusza, o której mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro;

2) zgody na dokonywanie przez fundusz inwestycyjny czynności prawnych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

3) zgody na lokowanie aktywów funduszu w depozyty w bankach zagranicznych, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

4) zgody na połączenie wewnętrzne funduszy, o której mowa w art. 208a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

5) zgody na połączenie krajowe funduszy, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 3 000 euro;

6) zgody na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego, o której mowa w art. 208zc ust. 2 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro;

7) zgody na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego, o której mowa w art. 208zc ust. 2 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro.

§ 16. [Opłaty za dokonanie wpisu na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych]

Dokonanie na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych:

1) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy o funduszach inwestycyjnych:

a) funduszu zagranicznego – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro,

b) funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro,

c) funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro,

d) funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w państwie należącym do EEA – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

2) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 278 ustawy o funduszach inwestycyjnych:

a) funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro,

b) funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro.

§ 17. [Opłaty za zezwolenia udzielane na podstawie przepisów ustawy o giełdach towarowych]

1. Udzielenie na podstawie przepisów ustawy o giełdach towarowych:

1) zezwolenia na prowadzenie giełdy towarowej – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

2) zezwolenia spółce prowadzącej giełdę towarową na dopuszczenie do obrotu na tej giełdzie praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e ustawy o giełdach towarowych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 3 000 euro;

3) zezwolenia towarowemu domowi maklerskiemu lub zagranicznej osobie prawnej, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o giełdach towarowych w zakresie:

a) oferowania w obrocie giełdowym towarów giełdowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e ustawy o giełdach towarowych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro,

b) nabywania lub zbywania towarów giełdowych na cudzy rachunek w ramach świadczenia usług brokerskich – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 500 euro,

c) prowadzenia rachunków lub rejestrów towarów giełdowych w obrocie giełdowym, z wyłączeniem towarów giełdowych będących oznaczonymi co do gatunku rzeczami – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro,

d) doradztwa w zakresie obrotu giełdowego – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 500 euro,

e) zarządzania cudzym pakietem praw majątkowych na zlecenie, w zakresie inwestycji dokonywanych na giełdach towarowych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro,

f) pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu towarów giełdowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e ustawy o giełdach towarowych, będących w obrocie na zagranicznych giełdach towarowych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

4) zgody na dokonanie zmian w statucie lub regulaminie spółki prowadzącej giełdę towarową – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro;

5) zgody na dokonanie zmian w statucie lub regulaminie spółki prowadzącej giełdową izbę rozrachunkową – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 300 euro.

2. W przypadku gdy wniosek o udzielenie zezwolenia dotyczy więcej niż jednej czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, łączna wysokość opłat nie może być wyższa niż równowartość w złotych 4 500 euro.

3. Zezwolenie udzielone podmiotom, o którym mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy o giełdach towarowych, w zakresie prowadzenia rachunków lub rejestrów towarów giełdowych w obrocie giełdowym, z wyłączeniem towarów giełdowych będących oznaczonymi co do gatunku rzeczami – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro.

§ 18. [Termin uiszczania opłat]

1. Opłaty, o których mowa w § 4–17, uiszcza się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:

1) doręczenia decyzji udzielającej zezwolenia, pozwolenia albo zgody;

2) doręczenia dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru;

3) doręczenia decyzji zatwierdzającej zmianę regulaminu;

4) złożenia zawiadomienia lub przekazania informacji;

5) doręczenia zagranicznej firmie inwestycyjnej informacji o warunkach prowadzenia działalności maklerskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

6) uzyskania przez dany podmiot statusu agencji informacyjnej w związku z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

2. W przypadku gdy decyzja rozstrzyga sprawę w części, termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia doręczenia decyzji rozstrzygającej sprawę w części, o ile udziela ona zezwolenia albo zgody.

3. Opłatę, o której mowa w art. 93a ustawy o ofercie publicznej, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej prospekt emisyjny, decyzji stwierdzającej równoważność memorandum informacyjnego lub decyzji zatwierdzającej memorandum informacyjne.

4. W przypadku udzielenia zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, albo udzielenia zezwolenia na zmianę statutu funduszu, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 4, które są równoznaczne z zatwierdzeniem przez Komisję prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, opłatę, o której mowa w § 14, łącznie z opłatą, o której mowa w art. 93a ustawy o ofercie publicznej, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji udzielającej zezwolenia.

5. Opłatę, o której mowa w § 13, wnosi się w terminie 14 dni od dnia przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej, a w przypadku gdy papiery wartościowe nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej, w ciągu 14 dni od dnia upływu tego terminu.

§ 19. [Opłata roczna od agencji informacyjnej]

1. Od agencji informacyjnej, w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, pobiera się roczną opłatę w wysokości równowartości w złotych 10 000 euro.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się w wysokości 1/4 stawki rocznej w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału danego roku kalendarzowego.

§ 20. [Wnoszenie opłat]

Opłaty, o których mowa w:

1) art. 26 ust. 6 ustawy o giełdach towarowych,

2) art. 236 ust. 2b–2d ustawy o funduszach inwestycyjnych,

3) art. 163 ust. 8 i 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

4) art. 94b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

– wnosi się jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego, a w przypadku gdy podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty rozpoczął działalność po tym dniu – do ostatniego dnia czwartego kwartału danego roku kalendarzowego.

§ 21. [Termin obliczania kwoty kosztów nadzoru]

1. Do dnia 10 sierpnia każdego roku kalendarzowego Komisja oblicza:

1) całkowitą kwotę kosztów nadzoru poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym;

2) kwotę kosztów nadzoru poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym podlegającą proporcjonalnemu rozliczeniu w ramach grup, o których mowa w § 22, zwaną dalej „kwotą kosztów nadzoru netto”;

3) sumy kwot stanowiących podstawę obliczenia opłaty rocznej należnej od poszczególnych podmiotów w ramach poszczególnych grup, o których mowa w § 22, zwanych dalej „grupami” – odrębnie dla każdej z grup;

4) wysokości stawek obowiązujących w danym roku – zgodnie ze wzorem określonym w § 23 ust. 2, odrębnie dla każdej z grup;

5) wartość współczynnika zmiany kosztów nadzoru – zgodnie z § 23 ust. 3;

6) wartości współczynników korygujących – zgodnie ze wzorem określonym w § 23 ust. 4, odrębnie dla każdej z grup.

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oblicza się pomniejszając całkowitą kwotę kosztów nadzoru poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym o:

1) kwotę odpowiadającą 16,5% tej kwoty, pokrywaną ze środków, o których mowa w art. 131a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.7));

2) kwotę odpowiadająca 1,5% tej kwoty, pokrywaną ze środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 290, z późn. zm.8));

3) sumę opłat, o których mowa w § 4–17, wniesionych w poprzednim roku kalendarzowym;

4) sumę opłat, o których mowa w art. 93a ustawy o ofercie publicznej, wniesionych w poprzednim roku kalendarzowym;

5) sumę opłat, o których mowa w § 19 ust. 1, wniesionych w poprzednim roku kalendarzowym;

6) sumę opłat, o których mowa w art. 26 ust. 6 ustawy o giełdach towarowych, wniesionych w poprzednim roku kalendarzowym;

7) sumę opłat, o których mowa w art. 236 ust. 2b–2d ustawy o funduszach inwestycyjnych, wniesionych w poprzednim roku kalendarzowym;

8) sumę opłat, o których mowa w art. 163 ust. 8 i 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wniesionych w poprzednim roku kalendarzowym;

9) sumę opłat, o których mowa w art. 94b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, wniesionych w poprzednim roku kalendarzowym.

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, oblicza się w zaokrągleniu do pełnych złotych.

4. Wysokość stawki, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wyraża się w procentach i oblicza z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

5. Wartość współczynnika, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 5 – wyraża się w procentach i oblicza z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

2) pkt 6 – wyraża się w procentach i oblicza z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.

§ 22. [Podział kwoty kosztów nadzoru netto]

Kwota kosztów nadzoru netto, obliczona zgodnie z § 21 ust. 2, podlega podziałowi pomiędzy:

1) grupę I – z udziałem w wysokości 20,5%, w skład której wchodzą spółki:

a) prowadzące giełdę,

b) prowadzące rynek pozagiełdowy,

c) prowadzące giełdę towarową;

2) grupę II – z udziałem w wysokości 24%, w skład której wchodzą:

a) Krajowy Depozyt,

b) spółki, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność dla giełdy czy dla giełdy towarowej:

– prowadzące izbę rozliczeniową oraz spółki, którym Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozliczania transakcji,

– prowadzące izbę rozrachunkową oraz spółki, którym Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozrachunku transakcji,

– prowadzące izbę rozliczeniową i rozrachunkową, które wykonują funkcję giełdowej izby rozrachunkowej,

– prowadzące giełdową izbę rozrachunkową;

3) grupę III – z udziałem w wysokości 11%, w skład której wchodzą:

a) domy maklerskie,

b) zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) towarowe domy maklerskie,

d) zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o giełdach towarowych, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału;

4) grupę IV, w skład której wchodzą towarzystwa funduszy inwestycyjnych – z udziałem w wysokości 18,5%;

5) grupę V, w skład której wchodzą spółki publiczne, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – z udziałem w wysokości 26%.

§ 23. [Obliczanie opłaty rocznej należnej od podmiotu (WNp)]

1. Opłatę roczną należną od podmiotu (WNp) w danej grupie za dany rok kalendarzowy oblicza się według wzoru:

WNp = Pp * SGn * wz +Pp * wkGn

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PP – określoną w ustawie podstawę obliczenia opłaty rocznej należnej od danego podmiotu,

SGn – stawkę dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot zgodnie z § 22, której wysokość obliczana jest zgodnie z ust. 2,

wz – współczynnik zmiany kosztów nadzoru, którego wartość obliczana jest zgodnie z ust. 3,

wkGn – współczynnik korygujący dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot zgodnie z § 22, którego wartość obliczana jest zgodnie z ust. 4.

2. Stawkę (SGn) dla danej grupy w danym roku kalendarzowym oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Knt-1 – koszty nadzoru netto w poprzednim roku kalendarzowym,

wuGn – współczynnik udziału danej grupy w kosztach nadzoru netto określony w § 22,

PGn – sumę kwot stanowiących podstawę obliczenia opłaty rocznej należnej od podmiotów w danej grupie w poprzednim roku kalendarzowym.

3. Współczynnik zmiany kosztów nadzoru (wz) w danym roku stanowi iloraz kosztów nadzoru netto w roku poprzednim i kosztów nadzoru netto w roku o dwa lata poprzedzającym rok, za który należna jest opłata roczna.

4. Współczynnik korygujący (wkGn) dla danej grupy w danym roku kalendarzowym oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Knt–1 – koszty nadzoru netto w poprzednim roku kalendarzowym,

WNt–1 – sumę opłat na pokrycie kosztów nadzoru należnych za poprzedni rok kalendarzowy od podmiotów, o których mowa w § 22, z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1,

wuGn współczynnik udziału danej grupy w kosztach nadzoru netto określony w § 22,

PGn – sumę kwot stanowiących podstawę obliczenia opłaty rocznej należnej od podmiotów w danej grupie w poprzednim roku kalendarzowym.

5. W przypadku gdy wysokość opłaty rocznej należnej od danego podmiotu, obliczona zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 1, jest:

1) wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określona w ustawie, za wysokość należnej w danym roku opłaty przyjmuje się maksymalną wysokość określoną w ustawie;

2) niższa niż minimalna wysokość opłaty określona w ustawie, za wysokość należnej w danym roku opłaty przyjmuje się minimalną wysokość określoną w ustawie.

6. Podmioty, o których mowa w § 22 pkt 3 lit. b i d, do dnia 30 lipca danego roku kalendarzowego, przekazują Komisji potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za rok poprzedni. Przepis § 25 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 24. [Publikacja wysokości stawek i wartości współczynników]

Do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:

1) wysokość stawek, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 4, dla każdej z grup;

2) wartość współczynnika, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 5;

3) wartość współczynników, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 6, dla każdej z grup.

§ 25. [Termin uiszczania opłaty rocznej]

1. Podmioty, o których mowa w § 22, opłatę roczną należną za dany rok uiszczają w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.

2. Wraz z dokonaniem opłaty, o której mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od jej dokonania, podmiot przekazuje Komisji deklarację o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym zawierającą:

1) nazwę podmiotu i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie rodzaju podmiotu lub rodzaju działalności, z tytułu której wnoszona jest opłata;

3) wskazanie grupy, do której przypisany jest podmiot;

4) kwotę należnej za dany rok opłaty wraz ze wskazaniem kwoty stanowiącej podstawę jej obliczenia;

5) kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy urzędu obsługującego Komisję;

6) datę dokonania wpłaty, o której mowa w pkt 5.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2, określa załącznik do rozporządzenia.

4. Deklaracja, o której mowa w ust. 2, może być składana w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). W przypadku składania informacji w postaci dokumentu elektronicznego dokument zostaje podpisany przez tę osobę podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 26. [Obliczanie opłaty rocznej należnej od podmiotu (WNp) za 2016 r.]

1. Opłatę roczną należną od podmiotu (WNp) w danej grupie za 2016 r. oblicza się według wzoru:

WNp=Pp*SGn

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PP – określoną w ustawie podstawę obliczenia opłaty rocznej należnej od danego podmiotu,

SGn – stawkę dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot zgodnie z § 22, której wysokość obliczana jest zgodnie z § 23 ust. 2.

2. Komunikat, o którym mowa w § 24, w 2016 r. nie obejmuje wartości współczynników, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 5 i 6.

3. W przypadku gdy wysokość opłaty rocznej należnej od danego podmiotu, obliczona zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 1, jest:

1) wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określona w ustawie, za wysokość należnej w danym roku opłaty przyjmuje się maksymalną wysokość określoną w ustawie;

2) niższa niż minimalna wysokość opłaty określona w ustawie, za wysokość należnej w danym roku opłaty przyjmuje się minimalną wysokość określoną w ustawie.

§ 27. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.9)

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 1223, 1260, 1357 i 1513.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 586 oraz z 2015 r. poz. 73, 978, 1045, 1223, 1260, 1348, 1505, 1513, 1634, 1844 i 1890.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1260 i 1844.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 1357, 1634 i 1844.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 478, 1223, 1260, 1505 i 1618.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 559, 978, 1166, 1223, 1260, 1311, 1348, 1357, 1513, 1634, 1830, 1844, 1854, 1864 i 2281.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1717 oraz z 2015 r. poz. 1240, 1260, 1348 i 1830.

9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1167), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1260, 1513 i 1844).

Załącznik 1. [WZÓR – DEKLARACJA O OPŁACIE ROCZNEJ WNIESIONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2015 r. (poz. 2347)

WZÓR – DEKLARACJA O OPŁACIE ROCZNEJ WNIESIONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama